Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gliwicach

Arena Gliwice w nocy
Węzeł Sośnica o zmierzchu
Stare Miasto z lotu ptaka
Arena Gliwice w dzień
Radiostacja na tle miasta
Inne przetargi

  PWiK – Budowa fragmentu sieci oraz przyłącza kanalizacji sanitarnej w nowej lokalizacji w okolicy ul. Bohaterów Getta Warszawskiego oraz ul. Toszeckiej...

   

  pwik

  OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

  1. Nazwa zamawiającego: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., ul. Rybnicka 47, 44-100 Gliwice, woj. śląskie, pow. m. Gliwice, tel. 32/232-17-06, e-mail: bok@pwik.gliwice.pl.
  2. Tryb przetargu: przetarg otwarty organizowany wg procedur określonych Regulaminem PWiK Gliwice.
  3. Materiały przetargowe: wykonawcy mogą bezpłatnie pobrać materiały przetargowe pod adresem strony internetowej zamawiającego – www.bip.pwik.gliwice.pl w zakładce Zamówienia Publiczne.
  4. Przedmiot zamówienia: „Budowa fragmentu sieci oraz przyłącza kanalizacji sanitarnej w nowej lokalizacji w okolicy ul. Bohaterów Getta Warszawskiego oraz ul. Toszeckiej na działce 367/2, 364, 366/2, 405/2, 381/1, 281/2 obręb ewidencyjny 0021 oraz budowa fragmentu sieci kanalizacji sanitarnej (KS-OBSZAR 2C) w pasie drogi wojewódzkiej – ul. Bohaterów Getta Warszawskiego w Gliwicach”.
  5. Symbol przetargu: R01/02/2021.
  6. Oferty częściowe: zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
  7. Oferty wariantowe: zamawiający nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.
  8. Zamówienia uzupełniające:  nie przewiduje się udzielenia zamówienia uzupełniającego.
  9. Termin realizacji zamówienia: do 31 lipca 2021 r.
  10. Warunki udziału w postępowaniu określone zostały w materiałach przetargowych.
  11. Wadium: 20 000,00 zł.
  12. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy: 5% wartości brutto umowy.
  13. Kryteria oceny ofert: cena.
  14. Miejsce i termin składania ofert: siedziba zamawiającego, ul. Rybnicka 47, Biuro Obsługi Klienta, parter, do 20 stycznia 2021 r. do godz. 9.00.
  15. Miejsce i termin otwarcia ofert: siedziba zamawiającego, ul. Rybnicka 27, sala konferencyjna, parter, 20 stycznia 2021 r., godz. 10.00.

  Uwagi:
  Osoby uprawnione do kontaktów z oferentami:

  1. Bartłomiej Wilkosz, Dział Techniczny, Inwestycji i Remontów, tel. 32/428-44-97, w godz. 7.00 – 15.00,
  2. Karolina Zdonek, Dział Zamówień Publicznych, tel. 32/428-44-64, w godz. 7.00 – 15.00, e-mail: karolina.zdonek@pwik.gliwice.pl.