Ważne: nasza strona wykorzystuje pliki Cookies
Korzystanie z tego serwisu internetowego bez zmiany ustawień dotyczących Cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.
Więcej informacji o Cookies.
Zapoznałem się z informacją (nie wyświetlaj więcej tego komunikatu)
Logo BIP

biuletyn
informacji publicznej

Urząd Miejski w Gliwicach

 

Ogłoszenia o naborach 

plik rss Ogłoszenia o naborachwydruk do pliku pdf
« powrót na poprzednią stronę

Numer naboru KD.210.23.2017.KM-3

Urząd Miejski w Gliwicach, ul. Zwycięstwa 21, zatrudni pracownika
na stanowisko urzędnicze w Wydziale Komunikacji 
w pełnym wymiarze czasu pracy

Do głównych obowiązków pracownika będzie należało:

 1. Prowadzenie postępowań administracyjnych związanych z rejestracją pojazdów/wyrejestrowaniem pojazdów.
 2. Bezpośrednia obsługa klientów w wyżej wymienionym zakresie.

Wymagania niezbędne:

 1. Wykształcenie wyższe, preferowane kierunki: transport, administracja, prawo, socjologia, ekonomia, zarządzanie (udokumentowane kserokopią dyplomu).
 2. Co najmniej 3 lata stażu pracy (udokumentowane aktualnym zaświadczeniem o zatrudnieniu, kserokopiami świadectw pracy, kserokopią zaświadczenia z Powiatowego Urzędu Pracy o odbyciu stażu). 
 3. Posiadanie obywatelstwa polskiego.
 4. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.
 5. Niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 6. Nieposzlakowana opinia.
 7. Znajomość przepisów:
  • ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym
   (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1260 z późn. zm.),
  • ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego
   (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1257).

Wymagania dodatkowe:
Podstawowa wiedza na temat:

 • struktury Urzędu Miejskiego w Gliwicach,
 • miejskich jednostek organizacyjnych.

Predyspozycje osobowościowe oraz umiejętności interpersonalne:
samodzielność, bezstronność, komunikatywność, pozytywne podejście do obywatela, umiejętność pracy w zespole.

Informacja o warunkach pracy  na danym stanowisku:

 1. Praca w budynku Urzędu Miejskiego przy ul. Zwycięstwa 21, na parterze budynku w Biurze Obsługi Interesantów (sala obsługi klientów Wydziału Komunikacji).
 2. Praca z monitorem ekranowym powyżej połowy dobowego wymiaru czasu pracy.
 3. Obsługa urządzeń biurowych.
 4. Stały dopływ informacji i gotowość do udzielania odpowiedzi w związku z obsługą klienta wewnętrznego i zewnętrznego (kontakt bezpośredni oraz telefoniczny).
 5. Praca pod presją czasu.
 6. Bezpośrednia oraz telefoniczna obsługa klienta.
 7. Dyspozycyjność.
 8. Praca w stresie oraz konieczność podejmowania decyzji pod presją czasu.
 9. Przemieszczanie się pomiędzy kondygnacjami budynku.


Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • list motywacyjny ze wskazaniem numeru naboru, zawierający opis dotychczasowego doświadczenia zawodowego w odniesieniu do pracy w zespole oraz pozytywnego podejścia do obywatela (opis osiągniętych sukcesów, zrealizowanych celów, nabytych umiejętności),
 • życiorys zawodowy,
 • kwestionariusz osobowy (opublikowany w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gliwicach na stronie bip.gliwice.eu / menu przedmiotowe / OFERTY PRACY / Urząd Miejski / Ogłoszenia o naborach),
 • kserokopie dokumentów potwierdzających staż pracy i kwalifikacje,
 • formularz oświadczeń (opublikowany w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gliwicach na stronie  bip.gliwice.eu / menu przedmiotowe / OFERTY PRACY / Urząd Miejski / Ogłoszenia o naborach).

Oświadczenia, CV, kwestionariusz oraz list motywacyjny powinny być własnoręcznie podpisane.
Wszystkie dokumenty zawarte w ofercie muszą być sporządzone w języku polskim w formie umożliwiającej ich odczytanie. Dokumenty wydane w języku obcym powinny zostać złożone wraz z tłumaczeniem.

Dokumenty należy składać do 21 września 2017 r. do  godz. 17.00 w Wydziale Kadr, Szkoleń i Płac Urzędu Miejskiego w Gliwicach, ul. Zwycięstwa 21, III piętro, pokój 364. Dokumenty, które wpłyną do Urzędu Miejskiego w Gliwicach po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 32 238-56-50.

Planowany termin testów merytorycznych – 3 października 2017 r.
Ostateczny termin testu merytorycznego zostanie opublikowany w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gliwicach wraz z wykazem numerów referencyjnych ofert kandydatów spełniających wymagania niezbędne określone w ogłoszeniu (w odniesieniu do pkt. 1-6).
Publikacja wykazu numerów referencyjnych nastąpi do 28 września 2017 r.
Kandydaci nie będą informowani indywidualnie o terminie testu merytorycznego.


Dodatkowe informacje:

 • docelowe stanowisko przewidziane dla pracownika realizującego wyżej opisany zakres zadań to inspektor,
 • zatrudnienie nastąpi na stanowisko adekwatne do doświadczenia i kwalifikacji posiadanych przez kandydata wyłonionego do zatrudnienia w wyniku naboru,
 • w miesiącu poprzedzającym datę publikacji niniejszego ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miejskim w Gliwicach, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie przekroczył 6%,
 • jeżeli wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych, o którym mowa powyżej, w miesiącu poprzedzającym datę publikacji niniejszego ogłoszenia  o naborze był niższy niż 6%, pierwszeństwo w zatrudnieniu na stanowiskach urzędniczych, z wyłączeniem kierowniczych stanowisk urzędniczych, przysługuje osobie niepełnosprawnej, o ile znajduje się w gronie  pięciu najlepszych kandydatów spełniających wymagania niezbędne oraz w największym stopniu spełniających wymagania dodatkowe.
  Kandydat, który zamierza skorzystać z powyższego uprawnienia, zobowiązany jest do złożenia wraz z dokumentami kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność,
 • wzory wymaganych oświadczeń oraz kwestionariusz osobowy zostały opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gliwicach na stronie bip.gliwice.eu / menu przedmiotowe / OFERTY PRACY / Urząd Miejski / Ogłoszenia o naborach,
 • dane osobowe zawarte w składanych dokumentach aplikacyjnych będą przetwarzane na potrzeby postępowania rekrutacyjnego. Administratorem danych osobowych kandydatów ubiegających się o zatrudnienie w Urzędzie Miejskim w Gliwicach jest Prezydent Miasta Gliwice.  Zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 3) ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 922) kandydat ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania,
 • regulamin naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Gliwicach jest dostępny w Biuletynie Informacji Publicznej oraz w Wydziale Kadr, Szkoleń i Płac,
 • zgodnie z ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 902) w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gliwicach zostanie opublikowane imię, nazwisko oraz miejsce zamieszkania osoby wybranej do zatrudnienia w wyniku przeprowadzonego naboru.


Stella Górny Naczelnik Wydziału Kadr, Szkoleń i Płac
Okres publikacji od 23-08-2017 godz. 10:19


Pliki do pobrania:


 liczba odsłon strony: 2 664 
Logo Samorządu Gliwice

Urząd Miejski w Gliwicach, 44-100 Gliwice ul. Zwycięstwa 21

Biuro Obsługi Interesantów tel. 32 231 30 41, faks 32 231 27 25

boi@um.gliwice.pl

Identyfikator Podziału Terytorialnego TERYT - 24 66 01 1

Logo systemu SEKAP 

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Urzędu Miejskiego w Gliwicach

www.sekap.pl

Logo systemu EPUAP