Ważne: nasza strona wykorzystuje pliki Cookies
Korzystanie z tego serwisu internetowego bez zmiany ustawień dotyczących Cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.
Więcej informacji o Cookies.
Zapoznałem się z informacją (nie wyświetlaj więcej tego komunikatu)
Logo BIP

biuletyn
informacji publicznej

Urząd Miejski w Gliwicach

 

Ogłoszenia o naborach 

plik rss Ogłoszenia o naborachwydruk do pliku pdf
« powrót na poprzednią stronę

Numer naboru KD.210.25.2017.KS-1

Urząd Miejski w Gliwicach, ul. Zwycięstwa 21, zatrudni pracownika
na stanowisko urzędnicze w Wydziale Księgowości
w pełnym wymiarze czasu pracy

Do głównych obowiązków pracownika będzie należało kompleksowe prowadzenie księgowości syntetyczno-analitycznej wydatków budżetowych, a w tym:

 • dekretacja dokumentów finansowo-księgowych,
 • sporządzanie dokumentów – Polecenie Księgowania (PK),
 • inwentaryzacja należności i zobowiązań,
 • sporządzanie sprawozdań budżetowych oraz sprawozdań z zakresu operacji finansowych,
 • przygotowywanie danych do sprawozdania finansowego Urzędu.

Wymagania niezbędne:

 1. Wykształcenie wyższe, preferowane kierunki: ekonomia, finanse, rachunkowość (udokumentowane kserokopią dyplomu).
 2. Co najmniej roczne udokumentowane doświadczenie zawodowe w obszarze księgowości (potwierdzone kserokopiami dokumentów z których wynika okres świadczenia pracy i zakres wykonywanych obowiązków).
 3. Posiadanie obywatelstwa polskiego.
 4. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.
 5. Niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 6. Nieposzlakowana opinia.
 7. Znajomość przepisów:
  • ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości
   (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1047 z późn. zm.),
  • ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
   (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1870 z późn. zm.),
  • rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 5 lipca 2010 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 760).

Wymagania dodatkowe:

 • mile widziane będzie doświadczenie zawodowe w prowadzeniu ewidencji księgowej w jednostkach samorządu terytorialnego.

Predyspozycje osobowościowe oraz umiejętności interpersonalne:
sprawność, samodzielność, umiejętność pracy w zespole.

Informacja o warunkach pracy  na danym stanowisku:

 1. Praca w budynku Urzędu Miejskiego przy ul. Zwycięstwa 21, na I piętrze w pomieszczeniu, w którym pracuje ok. 20 osób.
 2. Praca z monitorem ekranowym powyżej połowy dobowego wymiaru czasu pracy.
 3. Obsługa urządzeń biurowych.
 4. Praca na wysokości 1-3m (istnieje konieczność używania drabiny w związku z potrzebą korzystania z szaf z nadstawkami).
 5. W miesiącach letnich praca w wysokich temperaturach.
 6. W zależności od potrzeb istnieje konieczność wyjścia lub wyjazdu poza stałe miejsce pracy.
 7. Stały dopływ informacji i gotowość do udzielania odpowiedzi w związku z obsługą klienta wewnętrznego i zewnętrznego (kontakt bezpośredni, telefoniczny, pisemny).
 8. Praca w stresie i pod presją czasu.
 9. Liczne kontakty wewnętrzne w ramach wydziału i Urzędu.
 10. Dyspozycyjność.
 11. Przemieszczanie się pomiędzy kondygnacjami budynku.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • list motywacyjny ze wskazaniem numeru naboru, zawierający opis dotychczasowego doświadczenia zawodowego w odniesieniu do pracy w zespole (opis osiągniętych sukcesów, zrealizowanych celów, nabytych umiejętności),   
 • życiorys zawodowy,
 • kwestionariusz osobowy (opublikowany w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gliwicach na stronie bip.gliwice.eu / menu przedmiotowe / OFERTY PRACY / Urząd Miejski / Ogłoszenia o naborach),
 • kserokopie dokumentów potwierdzających wymagane doświadczenie zawodowe i kwalifikacje,
 • formularz oświadczeń (opublikowany w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gliwicach na stronie  bip.gliwice.eu / menu przedmiotowe / OFERTY PRACY / Urząd Miejski / Ogłoszenia o naborach).

Oświadczenia, CV, kwestionariusz oraz list motywacyjny powinny być własnoręcznie podpisane.
Wszystkie dokumenty zawarte w ofercie muszą być sporządzone w języku polskim w formie umożliwiającej ich odczytanie. Dokumenty wydane w języku obcym powinny zostać złożone wraz z tłumaczeniem.

Dokumenty należy składać do 3 października 2017 r. do  godz. 16.00 w Wydziale Kadr, Szkoleń i Płac Urzędu Miejskiego w Gliwicach, ul. Zwycięstwa 21, III piętro, pokój 364. Dokumenty, które wpłyną do Urzędu Miejskiego w Gliwicach po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 32 238-56-50.

Planowany termin testów merytorycznych – 12 października 2017 r.
Ostateczny termin testu merytorycznego zostanie opublikowany w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gliwicach wraz z wykazem numerów referencyjnych ofert kandydatów spełniających wymagania niezbędne określone w ogłoszeniu (w odniesieniu do pkt. 1-6).
Publikacja wykazu numerów referencyjnych nastąpi do 10 października 2017 r.
Kandydaci nie będą informowani indywidualnie o terminie testu merytorycznego.

Dodatkowe informacje:

 • docelowe stanowisko przewidziane dla pracownika realizującego wyżej opisany zakres zadań to inspektor,
 • zatrudnienie nastąpi na stanowisko adekwatne do doświadczenia i kwalifikacji posiadanych przez kandydata wyłonionego do zatrudnienia w wyniku naboru,
 • w miesiącu poprzedzającym datę publikacji niniejszego ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miejskim w Gliwicach, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie przekroczył 6%,
 • jeżeli wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych, o którym mowa powyżej, w miesiącu poprzedzającym datę publikacji niniejszego ogłoszenia  o naborze był niższy niż 6%, pierwszeństwo w zatrudnieniu na stanowiskach urzędniczych, z wyłączeniem kierowniczych stanowisk urzędniczych, przysługuje osobie niepełnosprawnej, o ile znajduje się w gronie  pięciu najlepszych kandydatów spełniających wymagania niezbędne oraz w największym stopniu spełniających wymagania dodatkowe.
  Kandydat, który zamierza skorzystać z powyższego uprawnienia, zobowiązany jest do złożenia wraz z dokumentami kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność,
 • wzory wymaganych oświadczeń oraz kwestionariusz osobowy zostały opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gliwicach na stronie bip.gliwice.eu / menu przedmiotowe / OFERTY PRACY / Urząd Miejski / Ogłoszenia o naborach,
 • dane osobowe zawarte w składanych dokumentach aplikacyjnych będą przetwarzane na potrzeby postępowania rekrutacyjnego. Administratorem danych osobowych kandydatów ubiegających się o zatrudnienie w Urzędzie Miejskim w Gliwicach jest Prezydent Miasta Gliwice.  Zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 3) ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 922) kandydat ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania,
 • regulamin naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Gliwicach jest dostępny w Biuletynie Informacji Publicznej oraz w Wydziale Kadr, Szkoleń i Płac,
 • zgodnie z ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 902) w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gliwicach zostanie opublikowane imię, nazwisko oraz miejsce zamieszkania osoby wybranej do zatrudnienia w wyniku przeprowadzonego naboru.


Stella Górny Naczelnik Wydziału Kadr, Szkoleń i Płac
Okres publikacji od 28-08-2017 godz. 13:41


Pliki do pobrania:


 liczba odsłon strony: 1 446 
Logo Samorządu Gliwice

Urząd Miejski w Gliwicach, 44-100 Gliwice ul. Zwycięstwa 21

Biuro Obsługi Interesantów tel. 32 231 30 41, faks 32 231 27 25

boi@um.gliwice.pl

Identyfikator Podziału Terytorialnego TERYT - 24 66 01 1

Logo systemu SEKAP 

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Urzędu Miejskiego w Gliwicach

www.sekap.pl

Logo systemu EPUAP