Ważne: nasza strona wykorzystuje pliki Cookies
Korzystanie z tego serwisu internetowego bez zmiany ustawień dotyczących Cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.
Więcej informacji o Cookies.
Zapoznałem się z informacją (nie wyświetlaj więcej tego komunikatu)
Logo BIP

biuletyn
informacji publicznej

Urząd Miejski w Gliwicach

 

Ogłoszenia o naborach 

plik rss Ogłoszenia o naborachwydruk do pliku pdf
« powrót na poprzednią stronę

Numer naboru KD.210.26.2017.IR-3

Urząd Miejski w Gliwicach, ul. Zwycięstwa 21, zatrudni pracowników
na stanowiska urzędnicze w Wydziale Inwestycji i Remontów
w pełnym wymiarze czasu pracy

Do głównych obowiązków pracowników będzie należało:

 1. Stanowisko I (2 osoby) – inspektor w branży konstrukcyjno-budowlanej:
  1. prowadzenie spraw remontów i inwestycji obiektów miejskich od planowania poprzez realizację do rozliczania zadań,
  2. współuczestniczenie w czynnościach nadzoru inwestorskiego w branży konstrukcyjno-budowlanej dla prowadzonych zadań inwestycyjnych i remontowych,
  3. nadzór nad prowadzonymi pracami projektowymi i współuczestniczenie w sprawdzaniu i weryfikacji otrzymanych dokumentacji projektowych w tym przedmiarów robót,
  4. współudział przy udzielaniu zamówień publicznych,
  5. prowadzenie spraw związanych z zewnętrznym dofinansowaniem zadań  inwestycyjnych.
 2. Stanowisko II (2 osoby) – inspektor w branży instalacyjnej:
  1. prowadzenie spraw remontów i inwestycji obiektów miejskich od planowania poprzez realizację do rozliczania zadań,
  2. współuczestniczenie w czynnościach nadzoru inwestorskiego w branży instalacyjnej dla prowadzonych zadań inwestycyjnych i remontowych,
  3. nadzór nad prowadzonymi pracami projektowymi i współuczestniczenie w sprawdzaniu i weryfikacji otrzymanych dokumentacji projektowych w tym przedmiarów robót,
  4. współudział przy udzielaniu zamówień publicznych,
  5. prowadzenie spraw związanych z zewnętrznym dofinansowaniem zadań inwestycyjnych.
 3. Stanowisko III (1 osoba) – inspektor w branży drogowej:
  1. prowadzenie spraw remontów i inwestycji obiektów miejskich od planowania poprzez realizację do rozliczania zadań,
  2. współuczestniczenie w czynnościach nadzoru inwestorskiego w branży drogowej dla prowadzonych zadań inwestycyjnych i remontowych,
  3. nadzór nad prowadzonymi pracami projektowymi i współuczestniczenie w sprawdzaniu i weryfikacji otrzymanych dokumentacji projektowych, w tym przedmiarów robót,
  4. współudział przy udzielaniu zamówień publicznych,
  5. prowadzenie spraw związanych z zewnętrznym dofinansowaniem zadań inwestycyjnych.

Wymagania niezbędne:

 1. Udokumentowane (kserokopią dyplomu) wykształcenie wyższe, zakończone uzyskaniem tytułu inżyniera lub magistra inżyniera o kierunku:
  • budownictwo (stanowisko I oraz stanowisko III),
  • inżynieria środowiska (stanowisko II).
 2. Posiadanie obywatelstwa polskiego.
 3. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.
 4. Niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 5. Nieposzlakowana opinia.
 6. Znajomość przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
  (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 290 z późn. zm.).

Wymagania dodatkowe:

 1. Posiadanie uprawnień budowlanych (potwierdzone kserokopią dokumentu poświadczającego posiadanie uprawnień budowlanych):
  1. do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej (stanowisko I),
  2. do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych (stanowisko II),
  3. do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej (stanowisko III).
 2. Przynależność do Izby Inżynierów Budownictwa (potwierdzone kserokopią zaświadczenia o przynależności do Branżowej Izby Inżynierów).
 3. Umiejętność obsługi komputera w stopniu dobrym (MS Word, MS Excel).
 4. Staż pracy w jednostkach administracji publicznej w zakresie zadań przewidzianych do realizacji na oferowanym stanowisku.

Predyspozycje osobowościowe oraz umiejętności interpersonalne:
samodzielność, umiejętności analityczne, komunikatywność, umiejętność pracy w zespole. 

Informacja o warunkach pracy  na danym stanowisku:

 1. Praca w budynku Urzędu Miejskiego przy ul. Zwycięstwa 21, na V piętrze.
 2. Praca z monitorem ekranowym powyżej połowy dobowego wymiaru czasu pracy.
 3. Obsługa urządzeń biurowych.
 4. Praca na wysokości powyżej 3m.
 5. W miesiącach letnich praca w wysokich temperaturach.
 6. W zależności od potrzeb istnieje konieczność wyjścia lub wyjazdu poza stałe miejsce pracy.
 7. Bezpośrednia oraz telefoniczna obsługa klienta.
 8. Liczne kontakty wewnętrzne w ramach wydziału oraz Urzędu.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • list motywacyjny ze wskazaniem numeru naboru oraz stanowiska, zawierający opis dotychczasowego doświadczenia zawodowego w odniesieniu do pracy w zespole (opis osiągniętych sukcesów, zrealizowanych celów, nabytych umiejętności),
 • życiorys zawodowy,
 • kwestionariusz osobowy (opublikowany w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gliwicach na stronie bip.gliwice.eu / menu przedmiotowe / OFERTY PRACY / Urząd Miejski / Ogłoszenia o naborach),
 • kserokopie dokumentów potwierdzających staż pracy i kwalifikacje,
 • formularz oświadczeń (opublikowany w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gliwicach na stronie  bip.gliwice.eu / menu przedmiotowe / OFERTY PRACY / Urząd Miejski / Ogłoszenia o naborach).

Oświadczenia, CV, kwestionariusz oraz list motywacyjny powinny być własnoręcznie podpisane.
Wszystkie dokumenty zawarte w ofercie muszą być sporządzone w języku polskim w formie umożliwiającej ich odczytanie. Dokumenty wydane w języku obcym powinny zostać złożone wraz z tłumaczeniem.

Dokumenty należy składać do 6 października 2017 r. do  godz. 15.00 w Wydziale Kadr, Szkoleń i Płac Urzędu Miejskiego w Gliwicach, ul. Zwycięstwa 21, III piętro, pokój 364. Dokumenty, które wpłyną do Urzędu Miejskiego w Gliwicach po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 32 238-56-50.

Planowany termin testów merytorycznych – 17 października 2017 r.
Ostateczny termin testu merytorycznego zostanie opublikowany w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gliwicach wraz z wykazem numerów referencyjnych ofert kandydatów spełniających wymagania niezbędne określone w ogłoszeniu (w odniesieniu do pkt. 1-5).
Publikacja wykazu numerów referencyjnych nastąpi do 13 października 2017 r.
Kandydaci nie będą informowani indywidualnie o terminie testu merytorycznego.
 

Dodatkowe informacje:

 • docelowe stanowiska przewidziane dla pracowników realizujących wyżej opisane zakresy zadań to specjalista,
 • zatrudnienie nastąpi na stanowiska adekwatne do doświadczenia i kwalifikacji posiadanych przez kandydatów wyłonionych do zatrudnienia w wyniku naboru,
 • w miesiącu poprzedzającym datę publikacji niniejszego ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miejskim w Gliwicach, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie przekroczył 6%,
 • jeżeli wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych, o którym mowa powyżej, w miesiącu poprzedzającym datę publikacji niniejszego ogłoszenia  o naborze był niższy niż 6%, pierwszeństwo w zatrudnieniu na stanowiskach urzędniczych, z wyłączeniem kierowniczych stanowisk urzędniczych, przysługuje osobie niepełnosprawnej, o ile znajduje się w gronie  pięciu najlepszych kandydatów spełniających wymagania niezbędne oraz w największym stopniu spełniających wymagania dodatkowe.
  Kandydat, który zamierza skorzystać z powyższego uprawnienia, zobowiązany jest do złożenia wraz z dokumentami kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność,
 • wzory wymaganych oświadczeń oraz kwestionariusz osobowy zostały opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gliwicach na stronie bip.gliwice.eu / menu przedmiotowe / OFERTY PRACY / Urząd Miejski / Ogłoszenia o naborach,
 • dane osobowe zawarte w składanych dokumentach aplikacyjnych będą przetwarzane na potrzeby postępowania rekrutacyjnego. Administratorem danych osobowych kandydatów ubiegających się o zatrudnienie w Urzędzie Miejskim w Gliwicach jest Prezydent Miasta Gliwice.  Zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 3) ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 922) kandydat ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania,
 • regulamin naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Gliwicach jest dostępny w Biuletynie Informacji Publicznej oraz w Wydziale Kadr, Szkoleń i Płac,
 • zgodnie z ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 902 z późn. zm.) w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gliwicach zostanie opublikowane imię, nazwisko oraz miejsce zamieszkania osoby wybranej do zatrudnienia w wyniku przeprowadzonego naboru.


Stella Górny Naczelnik Wydziału Kadr, Szkoleń i Płac
Okres publikacji od 13-09-2017 godz. 10:54


Pliki do pobrania:


 liczba odsłon strony: 710 
Logo Samorządu Gliwice

Urząd Miejski w Gliwicach, 44-100 Gliwice ul. Zwycięstwa 21

Biuro Obsługi Interesantów tel. 32 231 30 41, faks 32 231 27 25

boi@um.gliwice.pl

Identyfikator Podziału Terytorialnego TERYT - 24 66 01 1

Logo systemu SEKAP 

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Urzędu Miejskiego w Gliwicach

www.sekap.pl

Logo systemu EPUAP