oznaczenie sprawy: GN-3410/3/11/RZB/WG
nr kor.: UM-244849/2011  
 

PREZYDENT MIASTA GLIWICE
zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej oferty
w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pod nazwą

Wycena nieruchomości na potrzeby Wydziału Gospodarki Nieruchomościami 2011
część I zamówienia

 
Nazwa i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano:

Konsorcjum firm:
Biuro Nieruchomości "Kataster",
Huculska 6/4, 40-736 Katowice
Biuro Geodezyjne "Gradus 1",
Stefana Batorego 48, 41-506 Chorzów
 z ceną 92 274,60 zł.
 
Uzasadnienie wyboru:
wybrana oferta uzyskała najwyższą liczbę punktów, jest zgodna z treścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych.
 
Wykonawcy, którzy złożyli oferty niepodlegające odrzuceniu:
 
Lp.
Nazwa i adres wykonawcy  
Liczba pkt
w kryterium cena
Łączna
punktacja

1.
Konsorcjum firm:
Biuro Nieruchomości "Kataster"
Huculska 6/4, 40-736 Katowice
Biuro Geodezyjne "Gradus 1"
Stefana Batorego 48, 41-506 Chorzów
100,00
100,00
2.
Wycena Nieruchomości Projektowanie Architektoniczne Anna i Bartosz Michalscy
Lipowa 65, 44-100 Gliwice
50,71
50,71
3.
BIURO WYCENY NIERUCHOMOŚCI GOODWILL S.C.
ZYGMUNTA STAREGO 6/32, 44-100 GLIWICE
84,72
84,72
 
Zawiadomienie podlega publikacji od 15-06-2011 r. do 22-06-2011 r.
 
 
 

Inspektor

15-06-2011 r. Wiesława Grabowska
________________________________________
(data i podpis osoby sporządzającej ogłoszenie)

Kierownik Referatu

15-06-2011 r. Magdalena Muszyńska 
________________________________________
(data i podpis przewodniczącego komisji przetargowej)