Gliwice, 22-01-2016 r.
Oznaczenie sprawy: ZDM.26.1.2016
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)
W POSTĘPOWANIU O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ RÓWNEJ LUB PRZEKRACZAJĄCEJ 
  5 225 000 euro
 
Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie robót budowlanych w ramach zadania pn.: "Rozbudowa ul. Kujawskiej, ul. Akademickiej i ul. Panewnickiej w Gliwicach wraz z rozbudową skrzyżowań "
 
1. Zamawiający - nazwa i adres

Zarząd Dróg Miejskich
ul. Płowiecka 31, 44-121 Gliwice
e-mail: pendzialek_p@zdm.gliwice.eu
tel. +48 32/300-86-35
fax +48 32/300-86-99
 
2. Tryb udzielenia zamówienia

1) przetarg nieograniczony na podstawie art. 39 - 46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz.2164) zwanej dalej "ustawą pzp".
 
3. Opis przedmiotu zamówienia

1) przedmiotem zamówienia są roboty budowlane.
2) kod i nazwa wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):
główny przedmiot:
kod CPV: 45.23.31.40-2 - nazwa: Roboty drogowe
dodatkowe przedmioty:
kod CPV: 45.23.10.00-5 - nazwa: Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii energetycznych
kod CPV: 45.23.20.00-2 - nazwa: Roboty pomocnicze w zakresie rurociągów i kabli
kod CPV: 45.24.60.00-3 - nazwa: Roboty w zakresie regulacji rzek i kontroli przeciwpowodziowej
3) opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych w ramach zadania pn.:
„Rozbudowa ul. Kujawskiej, ul. Akademickiej i ul. Panewnickiej w Gliwicach wraz z rozbudową skrzyżowań ”

I. Ogólna charakterystyka zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa odcinków drogi powiatowej nr 7213 S – ul. Kujawskiej oraz dróg gminnych – ul. Akademickiej i Panewnickiej w Gliwicach wraz z rozbudową skrzyżowań zlokalizowanych w ich ciągach tj. ul. Panewnickiej z Pszczyńską, ul. Kujawskiej z ul. Panewnicka oraz ul. Akademickiej z ul. Panewnicką.
W zakres przedmiotowej inwestycji wchodzą:
- rozbudowa ul. Kujawskiej na odcinku długości 0,97 km - od drugiego wjazdu do miasteczka akademickiego Politechniki Śląskiej do skrzyżowania z ul. Panewnicką,
- rozbudowa ul. Panewnickiej na odcinku długości 0,85 km - od skrzyżowania
z ul. Pszczyńską do skrzyżowania z ul. Akademicką,
- rozbudowa ulicy Akademickiej na odcinku długości 0,86 km,
- rozbudowa istniejących skrzyżowań ulicy Panewnickiej z ulicami Akademicką, Kujawską i Pszczyńską na skrzyżowania skanalizowane z sygnalizacją świetlną,
- dobudowa pasa do skrętu w prawo (długości około 100m) oraz wydłużenie pasa do skrętu w lewo z ul. Pszczyńskiej w ulicę Panewnicką (długości około 110 m),
- budowa dwóch odcinków dróg serwisowych (DD1 i DD2) - celem zapewnienia obsługi komunikacyjnej dla działek przylegających do planowanej inwestycji,
- budowa zatok autobusowych wzdłuż ulicy Kujawskiej oraz wzdłuż ulicy Akademickiej,
- budowa zatok postojowych wzdłuż ulicy Kujawskiej,
- rozbudowa systemu istniejących chodników wraz z budową ścieżek rowerowych (w tym budowa dwukierunkowej ścieżki rowerowej wzdłuż ulicy Kujawskiej na odcinku od ul. Marii Skłodowskiej - Curie do parkingu w rejonie giełdy samochodowej),
- wykonanie zjazdów publicznych i indywidualnych,
- wykonanie 2 odcinków konstrukcji oporowych po prawej stronie ulicy Kujawskiej (w km 0+725 - mur prostopadły do osi drogi dł. 6 m i wysokości 1 m, od km 1+471 do km 1+518 - mur równoległy do osi drogi dł. 47 m i wysokości 1.5 m),
- budowa elementów systemu odwodnienia.

II. Roboty z zakresu infrastruktury drogowej oraz innych elementów związanych z wyposażeniem drogi
1. Roboty drogowe – parametry techniczne:
Parametry techniczne ulicy Kujawskiej (droga powiatowa na 7213S) :
klasa drogi Z
przekrój poprzeczny 1 x 2
długość 0.97 km
prędkość projektowa Vp=40 km/h
szerokość pasa ruchu 3.00 m
szerokość chodnika 2.0 m
szerokość ścieżki rowerowej 2.5 m
szerokość zatoki postojowej 3.0 m
szerokość zatoki autobusowej 3.0 m
spadek poprzeczny jezdni 2 %
skrajnia pionowa 4.50 m
dopuszczalne obciążenie 100 kN/oś
kategoria ruchu
KR4
Parametry techniczne ulicy Panewnickiej (droga gminna nr 130330S):
klasa drogi L
przekrój poprzeczny 1 x 2
długość 0.85 km
prędkość projektowa Vp=40 km/h
szerokość pasa ruchu 3.00 m
szerokość chodnika 2.0 m / 1.5 m
szerokość ścieżki rowerowej 2.5 m
spadek poprzeczny jezdni 2 %
skrajnia pionowa 4.50 m
dopuszczalne obciążenie 100 kN/oś
kategoria ruchu
KR4
Parametry techniczne ulicy Akademickiej (droga gminna nr 130325S):
klasa drogi L
przekrój poprzeczny 1 x 2
długość 0.86 km
prędkość projektowa Vp=40 km/h
szerokość pasa ruchu 3.00 m
szerokość chodnika 2.0 m / 1.5 m
szerokość ścieżki rowerowej 2.5 m
szerokość zatoki autobusowej 3.0 m
spadek poprzeczny jezdni 2 %
skrajnia pionowa 4.50 m
dopuszczalne obciążenie 100 kN/oś
kategoria ruchu
KR3
Parametry techniczne dla dróg serwisowych (DD1 i DD2):
szerokość jezdni 3.5 m
szerokość poboczy 0.75 m
szerokość mijanek 5.0 m
długość mijanek 25 m
pochylenie poprzeczne 2 %
kategoria ruchu KR1
Szczegółowy opis robót ujęty został w projekcie drogowym (Tom 2).

2. Odwodnienie
Projekt zakłada ujęcie wód opadowych z jezdni oraz chodników do projektowanego systemu kanalizacji deszczowej. Szczegółowy opis robót z zakresu kanalizacji deszczowej ujęty został w projekcie branżowym (Tom 7/1).
Celem przejęcia wód napływających z terenów przyległych w ramach projektu przewidziano ułożenie ścieków z prefabrykowanych elementów betonowych, zlokalizowanych na odcinkach wykopowych, u podnóży istniejących skarp.
Ścieki prefabrykowane betonowe ułożone zostaną również wzdłuż krawędzi jezdni projektowanej drogi serwisowej DD-2.
Wzdłuż istniejących terenów bagiennych, zlokalizowanych po południowej stronie ulicy Kujawskiej, na odcinku od włączenia drogi serwisowej DD-2 do projektowanego zjazdu w km 0+360, przewidziano wykonanie drenażu, odprowadzającego wody napływające z przyległego terenu. Zastosowano dreny typu francuskiego o wymiarach 40 x 80cm, wypełnione żwirem o uziarnieniu 31,5/63mm. Analogiczne rozwiązanie przewidziano w rejonie projektowanego muru oporowego, usytuowanego po prawej stronie ulicy Kujawskiej, w rejonie istniejącego budynku mieszkalnego, pomiędzy ulicami Dolną i Pocztową. Wody z projektowanych odcinków drenażu odprowadzone zostaną do kanalizacji deszczowej.
Na odcinkach projektowanych poszerzeń jezdni ulicy Pszczyńskiej przewidziano wykonanie warstwy odsączającej, odprowadzającej wodę z korpusu drogowego poprzez drenaż do kanalizacji deszczowej. Zaprojektowano dreny typu francuskiego, wypełnione żwirem o uziarnieniu 31,5/63mm o wymiarach 40 x 60cm.

3. Przepusty
W ramach projektu przewidziano budowę przepustów, usytuowanych pod projektowanymi zjazdami, na ciągu przebudowywanego rowu melioracyjnego, po wschodniej stronie ulicy Panewnickiej. Zaprojektowano przepusty stalowe z blachy falistej o przekroju kołowym i średnicy Ø0.8m. W/w przepusty nie posiadają ścianek czołowych a ich wyloty są dopasowane (skosowane) do pochylenia skarp korpusu drogowego. W obrębie wylotu przepustu skarpy i dno rowu umocnione będą brukiem (kamień naturalny), bądź płytami ażurowymi.
4. Oświetlenie
Projekt przewiduje przebudowę fragmentów oświetlenia ulic Kujawskiej, Pszczyńskiej i Akademickiej oraz budowę oświetlenia ulicy Panewnickiej na całym odcinku planowanej inwestycji. Szczegółowy projekt oświetlenia zawarto w załączniku - Tom 5 - Branża elektroenergetyczna

5. Sygnalizacja świetlna
1)Zakresem niniejszego opracowania objęto budowę kanalizacji kablowej na potrzeby projektowanych sygnalizacji świetlnych na skrzyżowaniach ul. Panewnickiej z ul. Kujawską, ul. Panewnickiej z ul. Akademicką oraz ul. Panewnickiej z ul. Pszczyńską wraz z przebudową przyłącza światłowodowego do szaf sterowników sygnalizacji świetlnych.
W zakres projektowanej przebudowy wchodzi:

-budowa i przebudowa kabli światłowodowych

-budowa studni kablowych

-budowa rurociągów kablowych z rur HDPE Ø50

-budowa przepustów kablowych z rur HDPE Ø110

-budowa kanalizacji kablowej z rur HDPE Ø110

-budowa szaf sterownika sygnalizacji świetlnej

-budowa fundamentów pod maszty i bramy sygnalizacji świetlnej

-likwidacja sieci miedzianej i światłowodowej

-likwidacja kanalizacji kablowej.

Parametry techniczne materiałów zaprojektowanych do przebudowy:
- typy rur RHDPE Ø110; RHDPEp Ø110; RHDPE Ø50;
- głębokość zakopania 0,7 - 1,5 m;
- typy studni kablowych SK-2, SK-1, PP-B;
- lokalizacja studni przy przepustach kablowych szafach sterownika oraz sygnalizatorach;
Szczegółowy opis robót z zakresu sygnalizacji świetlnych ujęty został w projekcie branżowym (Tom 4).

2)Dostawa instalacja i konfiguracja kamery monitoringu wraz z licencją umożliwiającą podłączenie w/w kamery do istniejącego systemu monitoringu skrzyżowań (system Milestone XProtect Corporate).

· Dostawa instalacja i konfiguracja zasilacza UPS szafy sterownika wraz z modułem sieciowym

· Dostawa instalacja i konfiguracja przełączników sieciowych (podstawowego i dodatkowego) w szafie sterownika

· Dostawa i instalacja przełącznic światłowodowych

 

Aktualne parametry przełączników ujętych w Projekcie wykonawczym Tom 4/6 – Skrzyżowanie ul. Panewnickiej z ul. Akademicką – część programowo ruchowa, punkt 3.2.9 Przełączniki brzegowe.

• Switch zarządzalny w technologii PoE instalowany na szynie DIN

• 8 wbudowanych portów FE RJ45 PoE zgodnych z IEEE 802.3af/at

• 36 W na każdy port przy zasilaniu 48VDC

• Zabezpieczenie 3kV dla portów RJ45

• 2 gigabitowe porty combo (RJ45/gniazdo SFP)

• Możliwość dostarczenia do 240W mocy (sumaryczna wartość dla wszystkich portów PoE)

• Zakres temperatury pracy: -40...+75°C

• porty Gigabit Ethernet COMBO wyposażone w wkładki SFP LX 1310 nm o zasięgu 10km

• obsługa protokołu RSTP

• obsługa priorytetyzacji 802.1p, znakowania VLAN, IGMP Snooping, IGMP-L2, Multicast

• zarządzanie przez MXconfig oraz MXview

 

Parametry przełącznika dodatkowego

• Switch zarządzalny instalowany na szynie DIN

• 7 wbudowanych portów FE RJ45

• Zabezpieczenie 3kV dla portów RJ45

• 3 gigabitowe porty combo (RJ45/gniazdo SFP)

• Zakres temperatury pracy: -40...+75°C

• porty Gigabit Ethernet COMBO wyposażone w wkładki SFP LX 1310 nm o zasięgu 10km

• obsługa protokołu RSTP

• obsługa priorytetyzacji 802.1p, znakowania VLAN, IGMP Snooping, IGMP-L2, Multicast

• zarządzanie przez MXconfig oraz MXview

 

 

3) Włączenie i uruchomienie w użytkowanym systemie ITS Gliwice wszystkich urządzeń sieciowych, włączenie i uruchomienie w użytkowanym przez CSR Gliwice systemie zarządzania wszystkich urządzeń sieciowych, włączenie i uruchomienie zasilacza UPS w systemie zarządzania UPS’ami IPM(Inteligent Power Manager) użytkowanym prze CSR Gliwice, włączenie i uruchomienie kamery monitoringu w istniejącym systemie monitoringu skrzyżowań Milestone Corporate użytkowanym przez ZDM CSR wraz z jej pełną konfiguracją.

 

4)Dostarczony w ramach zadania sprzęt: przemysłowe przełączniki sieciowe, zasilacz UPS, obrotowe kamery monitoringu, musi być fabrycznie nowy, musi pochodzić z oficjalnego kanału sprzedaży producenta na rynek polski.

 

Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć wraz z ofertą, specyfikację techniczną oferowanego sprzętu. (celem weryfikacji zgodności z SiWZ i projektem) ujętego w projekcie wykonawczym Tom 4/6 - Skrzyżowanie ul. Panewnickiej z ul. Akademicką – część programowo ruchowa.

 

 

6. Gospodarka zielenią

W ramach gospodarki zielenią do wykonawcy należało będzie:

      • usunięcie karpiny po wyciętych drzewach

 • tymczasowe zabezpieczenie drzew na okres budowy
 •  pielęgnacja drzew uszkodzonych w czasie prowadzenia robót budowlanych,

      • nasadzenia drzew i krzewów zgodnie z projektem zagospodarowania zielenią pasa      drogowego oraz pielęgnacja nasadzonych roślin.
Uwaga: usunięcie drzew i krzewów kolidujących z inwestycją, ze względu na okres ochronny i związane z nim terminy wynikające z § 9 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 06.10.2014 r. /Dz. U. z 2014 r. poz. 1348/ w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt/, wyłączone zostało z niniejszego postępowania do przeprowadzenia w ramach odrębnego zamówienia.
Szczegółowy opis robót z zakresu gospodarki zielenią ujęty został w projekcie branżowym (Tom 10).


7. Stała organizacja ruchu
W ramach realizacji zamówienia wdrożony zostanie projekt stałej organizacji ruchu uwzględniający:
• Oznakowanie poziome, charakteryzujące się dobrą widocznością w ciągu całej doby, wysokim współczynnikiem odblaskowości, odpowiednią szorstkością, odpowiednim okresem trwałości, odpornością na ścieranie i zabrudzenie, szybką metodą aplikacji. Na projektowanych ulicach użyte winno być oznakowanie grubowarstwowe gładkie.
• Oznakowanie pionowe, w którym dla zapewnienia widoczności znaku pionowego z odległości pozwalającej kierującemu pojazdem jego spostrzeżenie, odczytanie i prawidłową reakcję, do wykonania lic znaków należy zastosować materiały odblaskowe. Lica wszystkich znaków winny zostać wykonane z folii odblaskowej typu 1, z wyjątkiem znaków A-7, B-2, B-20, D-6, D-6a, D-6b, które należy wykonać z folii odblaskowej typu 2. Na odcinkach dróg powiatowych zaprojektowane zostały znaki z grupy wielkości „Średnie” (z wyjątkiem tablic drogowskazowych - Małe), natomiast na drogach gminnych z grupy wielkości „Małe”. Oznakowanie związane z ciągami pieszo-rowerowymi (oznakowanie C13/16) zaprojektowano z grupy wielkości „Mini”.
• Ustawienie dwóch znaków zmiennej treści o wymiarach pola świetlnego 3400x1800 mm. Panele umieścić należy na konstrukcjach wsporczych wysięgnikowych w następujących lokalizacjach:
– ul. Pszczyńska – kierunek Tychy,
– ul. Kujawska - kierunek Centrum.
Szczegółowy opis robót z zakresu stałej organizacji ruchu ujęty został w projekcie branżowym (Tom 11).

III. Przebudowa, przełożenie lub zabezpieczenie sieci i urządzeń niezwiązanych z drogą

1. Branża hydrotechniczna
Zakresem opracowania branży hydrotechnicznej objęto prace:
-budowa rowu melioracyjnego przy ul. Panewnickiej R-1 dł. 118m,
-budowa rowu melioracyjnego przy ul. Panewnickiej R-2 dł. 215m,
-likwidacja rowu 1 odc. 1 melioracyjnego przy ul. Panewnickiej dł. 121m,
-likwidacja rowu 1 odc. 2 melioracyjnego przy ul. Panewnickiej dł. 274m,
-likwidacja rowu 2 melioracyjnego przy ul. Panewnickiej dł. 239m,
-wykonanie umocnienia rowów melioracyjnych.
Szczegółowy opis robót z branży hydrotechnicznej ujęty został w projekcie branżowym (Tom 3).

2. Branża elektroenergetyczna
W zakres robót z zakresu branży elektroenergetycznej wchodzi:
- przebudowa istniejącego oraz budowa nowego oświetlenia ulicznego ul. Kujawskiej;
- budowa oświetlenia ulicznego ul. Panewnickiej;
- przebudowa fragmentu oświetlenia ul. Pszczyńskiej,
Szczegółowy opis robót z branży elektroenergetycznej ujęty został w projekcie branżowym (Tom 5).

3. Branża telekomunikacyjna

W zakres robót danej branży wchodzi:
-budowa i przebudowa kabli miedzianych
-budowa i przebudowa kabli światłowodowych
-budowa kablowych studni teletechnicznych
-budowa rurociągów kablowych
-budowa kanalizacji kablowej
-zabezpieczenie istniejących sieci telekomunikacyjnych
-likwidacja sieci miedzianej i światłowodowej
-likwidacja kanalizacji kablowej.
Szczegółowy opis robót z branży telekomunikacyjnej ujęty został w projekcie branżowym (Tom 6).

4. Branża wodociągowo-kanalizacyjna
W ramach robót danej branży należało będzie wykonać:
– budowę/przebudowę kanalizacji deszczowej,
– przebudowę kanalizacji sanitarnej,
– przebudowę sieci wodociągowej
– przebudowę kolektora wód dołowych (uwaga: wykonanie robót z tego zakresu wymaga ścisłego przestrzegania reżimu technologicznego związanego ze specyfiką funkcjonowania przebudowywanej sieci) .
Szczegółowy opis robót z branży wodociągowo - kanalizacyjnej ujęty został w projekcie branżowym (Tom 7).

5. Branża gazowa
Roboty danej branży obejmą przebudowę sieci gazowej niskiego ciśnienia będącej w kolizji z układem drogowym.
Szczegółowy opis robót z branży wodociągowo - kanalizacyjnej ujęty został w projekcie branżowym.

6. Branża ciepłownicza
Roboty danej branży obejmują przebudowę i zabezpieczenie istniejącej sieci ciepłowniczej 2xDN700mm w okolicy skrzyżowania ulicy Akademickiej i Panewnickiej.
Wymianę i zabezpieczenie istniejącej sieci ciepłowniczej należy dokonać po trasie i z zachowaniem istniejącej sieci ciepłowniczej rzędnych wysokościowych z uwzględnieniem korekt przebiegu wynikających z przedłużenia rur ochronnych, koniecznych załamań kompensujących zlikwidowane ukosowanie oraz zmiany promienia gięcia kolan stalowych. Należy zdemontować istniejące fragmenty sieci ciepłowniczej wykonanej w technologii tradycyjnej, które w wyniku poszerzenia pasa drogowego znajdą się pod ziemią, wraz z izolacją termiczną i ochronnym płaszczem ze stali ochrony oraz istniejące mury oporowe. Fragmenty sieci ciepłowniczej, które znajdą się w planie nowego układy drogowego zostaną wykonane z rur ciepłowniczych preizolowanych w stalowych rurach ochronnych.
Szczegółowy opis robót z branży gazowej ujęty został w projekcie branżowym (Tom 9).

IV. Zalecenia dodatkowe związane z wykonaniem zamówienia

Szczegółowy opis robót do wykonania w ramach przedmiotu zamówienia wraz z danymi ilościowymi zawarty jest w załączonej dokumentacji projektowej, przedmiarze robót, Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiORB).
Roboty należy wykonać zgodnie z opracowaną dokumentacją projektową oraz zapisami w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych.

Uwaga: W przypadku ewentualnego przedstawienia w dokumentacji projektowej wskazań na materiały budowlane lub urządzenia techniczne z podaniem producenta, należy je traktować, jako przykładowe, ze względu na zasady ustawy Prawo zamówień publicznych, a zwłaszcza zapis art. 29 ust. 3. Oznacza to, że Wykonawca może zaproponować inne równoważne materiały i urządzenia pod warunkiem zachowania standardu, parametrów i sprawności urządzeń i materiałów na poziomie co najmniej prezentowanym przez wytypowanych w projektach producentów i dostawców urządzeń.

Przed przystąpieniem do robót, które mają wpływ na funkcjonowanie ruchu w ciągu przebudowywanego odcinka drogi, Wykonawca opracuje, uzyska niezbędne opinie i przedłoży do zatwierdzenia przez organ zarządzający ruchem projekt organizacji ruchu na czas realizacji robót, który uwzględniał będzie przyjęty przez Wykonawcę sposób prowadzenia robót, w tym technologię i harmonogram wykonywania poszczególnych prac (np. etapowanie, podział na odcinki). Wykonawca poniesie koszty związane z opracowaniem ww. projektu oraz wdrożeniem przyjętej w tym projekcie tymczasowej organizacji ruchu w okresie prowadzenia robót oraz usunięcia/likwidacji oznakowania na czas robót po zakończeniu ich realizacji .


Wykonawca zapewni (zleci) i poniesie koszty nadzoru technicznego użytkowników istniejącego uzbrojenia i infrastruktury.

Wykonawca zapewni na koszt własny geodezyjną obsługę budowy oraz sporządzi dokumentację powykonawczą, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
W ramach dokumentacji powykonawczej Wykonawca dostarczy Zamawiającemu operat geodezyjny (w wersji papierowej oraz elektronicznej – DWG lub DXF), wykonany w układzie geodezyjnym 200, zgodnie z instrukcją K-2, z zastosowaniem prawidłowej topologii nanoszonych elementów. Przez prawidłową topologię obiektów należy rozumieć:
• występowanie w ramach jednej warstwy obiektów o jednakowej topologii (punkty, poli-linie, regiony - obiekty zamknięte o obliczalnej powierzchni,
• obiektom w warstwach należy poprzez identyfikator przypisać właściwości np. (asfalt, kostka itd.)
Naniesione po przebudowie uzbrojenie terenu winno posiadać opinie ZUD, potwierdzające dokonanie uzgodnienia przyjętych ostatecznie rozwiązań (papierowa wersja mapy powykonawczej zaopatrzona pieczątka świadczącą o zgodności przedstawionego w niej uzbrojenia z ZUD). Koszty z tym związane nie podlegają odrębnej zapłacie, dlatego należy wliczyć je w cenę ofertową.


 


Wymagany termin gwarancji: 60 miesięcy,
Wymagany termin rękojmi: 60 miesięcy.
 
4. Oferty częściowe

1) zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych,
 
5. Zamówienia uzupełniające

1) zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających, na podstawie art. 67 ust. 1, pkt 6 ustawy pzp.

6. Oferty wariantowe

1) zamawiający nie przewiduje możliwości składania ofert wariantowych,

7. Termin wykonania zamówienia i forma wynagrodzenia

1) termin wykonania zamówienia: najpóźniej do 30.11.2016 r.,
2) obowiązującą formą zapłaty za przedmiot zamówienia będzie wynagrodzenie kosztorysowe.

8. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków

1. Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku
O zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, których wiedza i doświadczenie pozwoli na prawidłowe wykonanie zamówienia, to znaczy Wykonawcy winni udokumentować posiadanie wiedzy i doświadczenia poprzez wykazanie zrealizowania w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej:
- 1 robotę budowlaną polegającą na budowie, przebudowie lub remoncie dróg lub ulic wraz z przebudową uzbrojenia podziemnego (wymagane wykonanie co najmniej kanalizacji deszczowej, wodociągu, gazociągu, oświetlenia ulicznego) o wartości co najmniej 35 000 000,00 PLN brutto.
- 1 robotę budowlaną polegająca na budowie, przebudowie lub modernizacji co najmniej 3 sygnalizacji świetlnych wraz z włączeniem do systemu sterowania ruchem o wartości co najmniej 1 500 000,00 PLN brutto.
- 1 robotę budowlaną polegającą na budowie, przebudowie kanalizacji deszczowej z rur GRP o wartości co najmniej 1 500 000,00 PLN brutto.
W przypadku podmiotów wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia potencjał wiedzy i doswiadczenia podlega zsumowaniu.
2. Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku
O zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, których potencjał techniczny pozwoli na prawidłowe wykonanie zamówienia,
3. Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku
O zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, którzy dysponują lub będą dysponować osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, to znaczy Wykonawca musi mieć do dyspozycji odpowiednio wykwalifikowany personel posiadający doświadczenie i odpowiednie uprawnienia ( zamawiający dopuszcza osoby których kwalifikacje zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych stosownie do zapisów art.12a ustawy Prawo budowlane Dz.U.1994 nr89 poz.414 z późn.zm.) a w szczególności co najmniej:
a) jedną osobę do pełnienia funkcji Kierownika Budowy spełniającą niżej wymienione wymagania:
- wykształcenie wyższe techniczne,
- uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej lub
konstrukcyjno budowlanej bez ograniczeń,
b) jedną osobę do pełnienia funkcji kierownika robót z uprawnieniami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności inżynieryjno-instalacyjnej w zakresie sieci kanalizacyjnych, sieci wodociągowych, sieci gazowych i ciepłowniczych,
c) jedną osobę do pełnienia funkcji kierownika robót z uprawnieniami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności inżynieryjno - instalacyjnej w  zakresie sieci i instalacji elektrycznych,
d) jedną osobę do pełnienia funkcji kierownika robót z uprawnieniami budowlanymi bez ograniczeń w zakresie sieci teletechnicznych,
.
W przypadku podmiotów działających wspólnie osoby zdolne do wykonania zamówienia podlegają sumowaniu.
4. Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku
O zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, których sytuacja ekonomiczna i finansowa pozwoli na prawidłowe wykonanie zamówienia, to znaczy Wykonawca musi wykazać:
a) Posiadanie środków finansowych lub zdolności kredytowej w wysokości nie mniejszej niż 10 000 000,00 PLN.
b) Wykonawca musi być ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem niniejszego zamówienia z sumą gwarancyjną na kwotę min. 15 000 000,00 PLN.

W przypadku podmiotów działających wspólnie potencjał ekonomiczny i finansowy podlega sumowaniu.
5. W przypadku podania kwot w walucie obcej, zamawiający dokona przeliczenia tej wartości na wartość w złotych według średniego kursu NBP dla danej waluty z dnia publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Jeżeli w dniu ukazania się ogłoszenia o zamówieniu, NBP nie opublikuje informacji o średnim kursie walut, Zamawiający dokona odpowiednich przeliczeń wg średniego kursu z pierwszego, kolejnego dnia, w którym NBP opublikuje ww. informacje.
6. Ocena spełnienia ww. warunków dokonana zostanie w oparciu o informacje zawarte w nw. dokumentach i oświadczeniach na zasadzie spełnia/nie spełnia.
7. Z treści złożonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż wykonawca spełnił warunki wymienione powyżej.
8. Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcę, który w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania, w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, w szczególności, gdy wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co zamawiający będzie w stanie wykazać za pomocą dowolnych środków dowodowych. Zamawiający nie wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy, który udowodni, że podjął konkretne środki techniczne, organizacyjne i kadrowe, które mają zapobiec zawinionemu i poważnemu naruszaniu obowiązków zawodowych w przyszłości oraz naprawił szkody powstałe w wyniku naruszenia obowiązków zawodowych lub zobowiązał się do ich naprawienia.
 
9. Dokumenty lub oświadczenia, jakie musi zawierać oferta


1) Dokumenty, jakie należy złożyć w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:

 • oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o treści ZAŁĄCZNIKA NR 2 do SIWZ,
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz z informacjami potwierdzającymi spełnienie warunku udziału w postępowaniu, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacji o podstawie do dysponowania tymi osobami o treści ZAŁĄCZNIKA NR 6 do SIWZ,
 • oświadczenie zawarte w ZAŁĄCZNIKU NR 6 do SIWZ, potwierdzające że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia,
 • wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania o treści ZAŁĄCZNIKA NR 5 do SIWZ z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały
  wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone,
  określenie robót budowlanych, których dotyczy obowiązek wskazania przez wykonawcę w wykazie lub złożenia poświadczeń, w tym informacja o robotach budowlanych niewykonanych lub wykonanych nienależycie:
  W wykazie robót (ZĄŁĄCZNIK NR 5 ) Wykonawca może wykazać tylko roboty potwierdzające spełnianie warunku wiedzy i doświadczenia.,
 • informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzająca wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawiona nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wykonawca powołujący się przy wykazaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu na zdolność finansową lub ekonomiczną innych podmiotów, przedkłada powyższy dokument dotyczący tego podmiotu,
 • opłacona polisa, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia. Wykonawca powołujący się przy wykazaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu na zdolność finansową lub ekonomiczną innych podmiotów, przedkłada powyższy dokument dotyczący tego podmiotu
 • wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia, zdolnościach finansowych lub ekonomicznych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował tymi zasobami w trakcie realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia. Przykładowy wzór zobowiązania podmiotu trzeciego stanowi ZAŁĄCZNIK NR 8 do SIWZ. Pisemne zobowiązanie lub inne dokumenty muszą zawierać informacje dotyczące co najmniej:
  - zakresu dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu,
  - sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia,
  - charakteru stosunku, jaki będzie łączył wykonawcę z innym podmiotem,
  - zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia.

2) dokumenty, jakie należy złożyć w celu potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy pzp:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy pzp o treści ZAŁĄCZNIKA NR 2 do SIWZ,
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert,
 • aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8, 10 i 11 ustawy pzp, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; jeżeli, w przypadku wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5-8, 10 i 11 ustawy, mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 5-8, 10 i 11 ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, z tym że w przypadku gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń - zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób,
 • aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy pzp, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert,
 • aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert,
 • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert,
Wykonawca powołujący się przy wykazaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty określone powyżej dotyczące tego podmiotu.
 
3) jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przedkłada:
 1. dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że:
 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo składania ofert,
 • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo składania ofert
 • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo składania ofert,
 1. zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8, 10 i 11 ustawy pzp wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo składania ofert,

- albo dokument zawierający oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem, jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie wydaje się powyższych dokumentów.

4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej:
 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej o treści ZAŁĄCZNIKA NR 3 do SIWZ.

UWAGA! Brak jakiegokolwiek z wyżej wymienionych dokumentów żądanych przez zamawiającego, spowoduje wykluczenie Wykonawcy z postępowania z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3.
 
5) wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia z następującym zastrzeżeniem:
 • wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą ustanowić pełnomocnika (lidera) do reprezentowania ich w postępowaniu (lub reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy). Stosowne pełnomocnictwo należy załączyć do oferty w formie oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza,
 • pełnomocnictwo, o którym mowa powyżej musi precyzować zakres umocowania i wskazywać pełnomocnika,
6) wypełniony i podpisany druk oferty - o treści ZAŁĄCZNIKA NR 1 do SIWZ,
7) kosztorys ofertowy,

8) upoważnienie osób do podpisania oferty musi bezpośrednio wynikać z dokumentów rejestrowych dołączonych do oferty. W przeciwnym wypadku do oferty należy dołączyć stosowne pełnomocnictwo w formie oryginału lub kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza.
9) w celu potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane odpowiadają wymaganiom określonym przez zamawiającego w niniejszej specyfikacji należy załączyć: 
Specyfikacje techniczne oferowanych urządzeń dla budowanych i przebudowywanych sygnalizacji świetlnych tj. przemysłowe przełączniki sieciowe, zasilacz UPS, obrotowe kamery monitoringu, sterownik sygnalizacji świetlnej, przyciski dla pieszych, sygnalizatory świetlne, szafa sterownicza, kamery i moduły wideodetekcji, sygnalizatory akustyczne, tablice zmiennej treści.
UWAGA! W przypadku, gdy sposób reprezentacji nie jest określony w dokumentach rejestrowych zamawiający będzie stosował odpowiednio przepisy Kodeksu spółek handlowych lub Kodeksu cywilnego dotyczące sposobu reprezentacji.
UWAGA! Podpis osoby/osób upoważnionej składany na dokumentach, o których mowa powyżej musi pozwalać na identyfikację jej imienia i nazwiska (np. będzie uzupełniony pieczątką imienną).

 
10. Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów 
 
1) zamawiający i wykonawcy będą porozumiewać się (w tym przekazywać oświadczenia, wnioski, zawiadomienia i informacje) pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną,
2) składane przez wykonawców zapytania do specyfikacji powinny być opatrzone zapisem:
"Zapytanie do specyfikacji istotnych warunków zamówienia dotyczące zadania pod nazwą:
 Wykonanie robót budowlanych w ramach zadania pn.: "Rozbudowa ul. Kujawskiej, ul. Akademickiej i ul. Panewnickiej w Gliwicach wraz z rozbudową skrzyżowań ""
3) zamawiający nie odpowiada za wyjaśnienia udzielane Wykonawcom przez inne osoby i instytucje nieuprawnione do bezpośredniego kontaktowania się z wykonawcami, niż wymienione w niniejszej specyfikacji.


11. Osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami

1) osobą uprawnioną do kontaktów z wykonawcami ze strony zamawiającego jest:
 • Pani Iwona Prokopiak - Zarząd Dróg Miejskich, 
  tel. +48 32/32 300-86-20, fax +48 32/300-86-99, pok. 108, piętro 1
  godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku od godz. 7:30 do 15:30,
2) w razie nieobecności osoby, o której mowa w pkt 1) osobą uprawnioną będzie:
 • Pani Wiesława Kruczek - Zarząd Dróg Miejskich, 
  tel. +48 32/32 300-86-35, fax +48 32/300-86-99, pok. 113, piętro 1
  godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku od godz. 7:30 do 15:30,
12. Wymagania dotyczące wadium

1) zamawiający wymaga wniesienia wadium w kwocie: 500 000 PLN (słownie: pięćset tysięcy pln).,
2) wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium przed upływem terminu do składania ofert,
3) wadium wnoszone w formie poręczeń lub gwarancji musi być ważne minimum przez okres związania ofertą, dotyczyć przedmiotowego zamówienia i zawierać klauzule gwarantujące możliwość zatrzymania wadium w przypadkach, o których mowa w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy pzp,
4) wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy nr ING Bank Śląski O/Gliwice, nr konta 13 1050 1298 1000 0022 8940 7484. ,
5) jeżeli wadium wnoszone jest w formie innej niż pieniądz należy je złożyć w siedzibie ZDM w Referacie Finansowo-Księgowym pok. 115,
 
13. Termin związania ofertą

1) termin związania ofertą wynosi 60 dni.

14. Opis sposobu przygotowania oferty

1) oferta powinna być sporządzona czytelnie, na formularzu oferty o treści ZAŁĄCZNIKA NR 1 do SIWZ. Treść oferty musi odpowiadać treści specyfikacji. Wszelkie wymagane dokumenty stanowią załączniki do oferty,
2) Wykonawca, składając ofertę, informuje zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u zamawiającego obowiazku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku,
3) oferta musi być sporządzona pisemnie w języku polskim. Wszelkie dokumenty obcojęzyczne załączone do oferty muszą być zaopatrzone w tłumaczenie na język polski,
4) wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać ofertę,
5) załączone do oferty dokumenty powinny być przedstawione odpowiednio w oryginale lub jako kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez wykonawcę lub uprawnionego przedstawiciela wykonawcy,
6) jeżeli oferta zawiera informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Wykonawca winien zastrzec, które spośród zawartych w ofercie informacji stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności. Wykonawca zastrzegając określoną informację jako tajemnicę przedsiębiorstwa musi wykazać, że:
 • informacja ta ma charakter techniczny, technologiczny, organizacyjny przedsiębiorstwa lub posiada wartość gospodarczą,
 • nie została ujawniona do wiadomości publicznej,
 • podjęto w stosunku do niej niezbędne działania w celu zachowania poufności,
7) dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa wraz z oświadczeniem o tajemnicy przedsiębiorstwa o treści ZAŁĄCZNIKA NR 9 do SIWZ, należy umieścić w osobnej, wewnętrznej kopercie, odrębnie od pozostałych informacji zawartych w ofercie i oznaczyć klauzulą „TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA”. Nie można zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy Pzp,
8) wykonawca przygotowuje ofertę wraz z niezbędnymi załącznikami na swój koszt. Wszelkie inne koszty związane z uczestnictwem wykonawcy w niniejszym postępowaniu, aż do podpisania umowy, ponosi wyłącznie wykonawca,
9) od uczestników postępowania oczekuje się starannego zapoznania się ze specyfikacją,
10) oferty należy złożyć w zamkniętej kopercie uniemożliwiającej zapoznanie się z  jej treścią przed terminem otwarcia ofert. Kopertę należy opatrzyć opisem:
"Oferta w postępowaniu pod nazwą: 
Wykonanie robót budowlanych w ramach zadania pn.: "Rozbudowa ul. Kujawskiej, ul. Akademickiej i ul. Panewnickiej w Gliwicach wraz z rozbudową skrzyżowań "

Nie otwierać przed 03-03-2016 r. godz. 10:15 "

15. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

1) oferty należy złożyć do dnia 03-03-2016 r. do godz. 10:00  Miejsce składania: Zarząd Dróg Miejskich ul. Płowiecka 31, 41-121 Gliwice - pok. 14 (BOI- parter). W przypadku ofert składanych listownie decyduje data i godzina wpływu do sekretariatu Wydziału Zamówień Publicznych,
2) otwarcie ofert odbędzie się w dniu 03-03-2016 r. o godz. 10:15  . Miejsce otwarcia: Zarząd Dróg Miejskich ul. Płowiecka 31, 41-121 Gliwice - pok. 100 (sala konferencyjna).
 
16. Opis sposobu obliczania ceny
 
1) oferowaną cenę należy podać w PLN w formularzu oferty - ZAŁĄCZNIK NR 1 do SIWZ,

2)Podstawą obliczenia ceny oferty są dołączone przez zamawiającego do SIWZ: Dokumentacja projektowa wraz z Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, Przedmiar robót (z wyliczeniem ilości).
3)Wykonawca wyceni i wypełni załączony do SIWZ Formularz Kosztorysu ofertowego.
4) Formularz Kosztorysu ofertowego należy odczytywać w powiązaniu z Przedmiarami Robót, wykazami załączonymi do przedmiaru, Projektem - rysunkami, SIWZ, warunkami umowy i STWiORB.
5)Ilości robót w poszczególnych pozycjach Kosztorysu ofertowego nie są ostateczne i zostały podane po to aby dać Wykonawcom wspólną podstawę do wyliczenia ceny oferty. Podstawą płatności będą rzeczywiste ilości zamówionych i wykonanych robót, obmierzone przez wykonawcę i sprawdzone przez przedstawiciela zamawiającego oraz ceny jednostkowe podane przez wykonawcę w Kosztorysie Ofertowym.
6)Wykonawca nie może pominąć jakiejkolwiek pozycji formularza Kosztorysu ofertowego.
7)Ceny umieszczone przy poszczególnych pozycjach Kosztorysu ofertowego winny obejmować wszystkie koszty niezbędne do wykonania robót a w szczególności:
- koszty bezpośrednie – w tym koszty wszelkiej robocizny obejmujące płace bezpośrednie, płace uzupełniające, koszty ubezpieczeń społecznych i podatki od płac,
- koszty wszelkich materiałów i koszty dostarczenia tych materiałów na miejsce wbudowania,
- koszty zatrudnienia wszelkiego sprzętu budowlanego, oraz koszty sprowadzenia tego sprzętu na plac budowy, koszty jego montażu i demontażu po zakończeniu budowy,
- koszty ogólne budowy i koszty zarządu
- zysk
- wszelkie inne koszty np. nadzory branżowe, opłaty i należności związane z wykonywaniem robót, koszty opisane w SIWZ, koszty związane odpowiedzialnością materialną, zobowiązaniami wynikającymi z treści rysunków, STWiORB, warunków umowy i przepisami dotyczącymi wykonywania robót budowlanych.
8)Wykonawcy nie zezwala się na dodawanie żadnych nowych pozycji w którejkolwiek części Kosztorysu ofertowego.
9)Ceny jednostkowe winny być wyrażone w PLN z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
10)Ceny jednostkowe określone przez Wykonawcę nie będą zmieniane w toku realizacji zamówienia.
11)W dowolnym momencie badania i oceny ofert a także po zawarciu umowy na żądanie zamawiającego,wykonawca ma obowiązek udzielenia wyjaśnień dotyczących sposobu wyliczenia wysokości określonych cen jednostkowych w Kosztorysie Ofertowym.

12) w przypadku podmiotów zagranicznych składających ofertę w niniejszym postępowaniu zamawiający doliczy do ceny oferty podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami na terytorium RP.

 
 
17. Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między zamawiającym a wykonawcą

1) rozliczenia pomiędzy zamawiającym a wykonawcą będą dokonywane wyłącznie w walucie PLN.

 
18. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert
 
1) przy wyborze oferty zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami i ich znaczeniem:
kryteria:
nazwa
waga (znaczenie)%
sposób liczenia wg wzoru
cena  Wa=95,00
Ca=((Cmin/Cof)xWa)x100 pkt
termin Wb=5,00 Cb=((Wskr/30)xWb)x100 pkt
gdzie:
Cmin - najniższa cena
Cof - cena badanej oferty
Ca,b - liczba punktów w kryterium
Wa,b- waga w ocenianym kryterium
Wskr- liczba dni o którą skrócono termin
Całkowita liczba punktów jest równa Ca+Cb
Termin wykonania zamówienia nie może być dłuższy niż do 30.11.2016 r. i nie krótszy niż do 31.10.2016 r.
Uwaga: Zaoferowanie przez Wykonawcę terminu krótszego niż 31.10.2016 r. nie będzie dodatkowo punktowane. W takiej sytuacji wykonawca otrzyma 5 punktów.
Zaoferowanie przez Wykonawcę terminu dłuższego niż 30.11.2016 r. spowoduje odrzucenie oferty.
2) oferty będą oceniane w odniesieniu do najkorzystniejszych warunków przedstawionych przez wykonawców w zakresie powyższego kryterium,
3) oferta spełniająca w najwyższym stopniu wyżej wymienione kryterium otrzyma maksymalną liczbę punktów. Maksymalna liczba punktów, jaką może otrzymać oferta to 100 pkt.,
4) za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która w sumie uzyska najwyższą liczbę punktów.
5) zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta jest zgodna z treścią SIWZ oraz ustawą pzp i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane powyżej kryterium/kryteria wyboru.
 
UWAGA! Wszystkie kwoty wskazane w ofercie należy podać w zaokrągleniu do pełnych groszy (do dwóch miejsc po przecinku) zgodnie z zasadą "końcówki poniżej 0,5 grosza pomija się, a końcówki 0,5 grosza i wyższe zaokrągla się do 1 grosza"

 
19. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego

1) z wykonawcą, którego oferta będzie uznana za najkorzystniejszą zostanie zawarta umowa na warunkach określonych we wzorze umowy - ZAŁĄCZNIK NR 4 do SIWZ,
2) podpisanie umowy nastąpi nie wcześniej niż po upływie terminów, o których mowa w art. 94 ust. 1 i 2 ustawy pzp,
3) wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia w przypadku wyboru ich oferty jako najkorzystniejszej zobowiązani będą do złożenia w siedzibie zamawiającego - nie później niż dzień przed terminem podpisania umowy w sprawie udzielenia zamówienia publicznego - umowy o współpracy podmiotów działających wspólnie,
4) w przypadku, gdy umowę podpisuje inna osoba/osoby niż wskazana(e) w dokumentach rejestrowych należy złożyć pełnomocnictwo do zawarcia umowy w imieniu Wykonawcy. Pełnomocnictwo musi być udzielone przez osobę/osoby upoważnione zgodnie z wypisem z odpowiedniego rejestru,
5) przed podpisaniem umowy (w terminie i miejscu wskazanym przez zamawiającego) wykonawca jest zobowiązany wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy, o którym mowa poniżej

20. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy
 
1) zamawiający wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy,
2) wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, jest zobowiązany wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości: 5,00 % ceny całkowitej podanej w ofercie,
3) zabezpieczenie należytego wykonania umowy należy wnieść w jednej lub kilku formach określonych w art. 148 ust. 1 ustawy pzp,
4) zamawiający nie dopuszcza możliwości wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formach określonych w art. 148 ust. 2 ustawy pzp ,
5) zabezpieczenie należytego wykonania umowy wnoszone w postaci poręczenia lub gwarancji musi zawierać sformułowanie Gwaranta lub Poręczyciela do nieodwołalnego  i bezwarunkowego zapłacenia kwoty zobowiązania na pierwsze żądanie zapłaty, gdy wykonawca nie wykonał przedmiotu zamówienia lub wykonał z nienależytą starannością. Gwarant (Poręczyciel) nie może uzależniać dokonania zapłaty od spełnienia jakichkolwiek dodatkowych warunków lub od przedłożenia jakiejkolwiek dokumentacji,
6) termin ważności zabezpieczenia należytego wykonania umowy musi obejmować cały okres wykonywania przedmiotu umowy oraz 30 dni po jego zakończeniu,
7 na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady, zamawiający pozostawi kwotę 30,00 % wysokości zabezpieczenia,
8) termin ważności zabezpieczenia roszczeń z tytułu rękojmi za wady musi obejmować cały okres rękojmi za wady oraz 15 dni po upływie tego okresu,
9) w przypadku przedłożenia poręczenia, gwarancji nie zawierającej wymienionych w pkt. 5, 6 i 8 elementów bądź posiadającej jakiekolwiek dodatkowe zastrzeżenia, zamawiający uzna, że wykonawca nie wniósł zabezpieczenia należytego wykonania umowy,
10) zabezpieczenie należytego wykonania umowy wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy nr ING Bank Śląski O/Gliwice, nr konta 13 1050 1298 1000 0022 8940 7484. - potwierdzenie przelewu (kopię potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez osobę uprawnioną do podpisywania oferty) należy przekazać zamawiającemu przed podpisaniem umowy. Jeżeli wykonawca wyrazi zgodę, zamawiający może zaliczyć wadium wpłacone w pieniądzu na poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy,zamawiającemu przed podpisaniem umowy,
11) przykładowe zapisy gwarancji zabezpieczenia należytego wykonania umowy stanowią załącznik nr 7 do SIWZ.
 
21. Istotne postanowienia umowy

1) istotne postanowienia umowy zawiera  załączony do specyfikacji wzór umowy - ZAŁĄCZNIK NR 4 do SIWZ.

 
22. Warunki dokonania zmiany zawartej umowy

1) zamawiający przewiduje istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy pod następującymi warunkami:
Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy w przypadku:
a)wystąpienia siły wyższej rozumianej jako zdarzenia zewnętrznego, niezależnego od działania stron umowy i którym strony nie mogły zapobiec np. powódź, trąba powietrzna, huragan, w zakresie terminu realizacji umowy,
b)wystąpienia robót o których mowa w  §1 ust.4, 5, 6, oraz w §5 ust.4 pkt.1),2),3), niniejszej umowy, gdyby ich wykonanie spowodowało znaczne opóźnienie realizacji przedmiotu umowy, w zakresie terminu realizacji umowy
c)przedłużających się postępowań administracyjnych lub cywilnych niezawinionych przez Strony, w zakresie terminu realizacji umowy,
d)z powodu istotnych braków lub błędów dokumentacji projektowej, również tych polegających na niezgodności dokumentacji z przepisami prawa, w zakresie terminu realizacji umowy,
e)wystąpienia niesprzyjających warunków atmosferycznych rozumianych jako ciągłe: opady deszczu dłuższych niż 7 dni kalendarzowych, występowanie niskich temperatur uniemożliwiających realizację robót zgodnie z przyjętą technologią powyżej 7 dni kalendarzowych, w zakresie terminu realizacji.
f)decyzji służb konserwatorskich lub nadzoru budowlanego mających wpływ na przesunięcie terminu realizacji robót, w zakresie zmiany terminu realizacji umowy,

 
23. Środki ochrony prawnej przysługujące Wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia

1) w niniejszym postępowaniu stosuje się przepisy dotyczące  odwołania i skargi zgodnie z działem VI ustawy pzp.

 
24. Informacja o obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych części zamówienia

1) zamawiający wymaga, aby wykonawca wskazał części zamówienia, które zamierza powierzyć podwykonawcom oraz podał nazwy (firmy) podwykonawców, na których zasoby wykonawca powołuje się na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1.
2) zamawiający nie wprowadza ograniczeń w zakresie podwykonawstwa.

 
25. Wymagania dotyczące umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, których niespełnienie spowoduje zgłoszenie przez zamawiającego odpowiednio zastrzeżeń lub sprzeciwu

Umowy o podwykonawstwo muszą zawierać uregulowania dotyczące odpowiedzialności podwykonawcy za wykonanie, niewykonanie lub nienależyte wykonanie analogicznie do uregulowań zawartych w umowie z Wykonawcą, w szczególności odpowiedzialność z tytułu gwarancji i rękojmi oraz kar umownych,


26. Informacje o umowach o podwykonawstwo, których przedmiotem są dostawy lub usługi, które, z uwagi na wartość lub przedmiot tych dostaw lub usług, nie podlegają obowiązkowi przedkładania zamawiającemu

Nie podlegają obowiązkowi przedkładania zamawiającemu umowy o podwykonawstwa w zakresie wszelkich dostaw i usług o wartości mniejszej niż 50 000,00 PLN


27. Załączniki do specyfikacji

1) ZAŁĄCZNIK NR 1 - formularz oferty,
2) ZAŁĄCZNIK NR 2 - oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu i spełnieniu warunków udziału w postępowaniu,
3) ZAŁĄCZNIK NR 3 - oświadczenie o grupie kapitałowej,
4) ZAŁĄCZNIK NR 4 - wzór umowy,
5) ZAŁĄCZNIK NR 5 - wykaz robót budowlanych,
6) ZAŁĄCZNIK NR 6 - wykaz osób,
7) ZAŁĄCZNIK NR 7 - wzór gwarancji zabezpieczenia należytego wykonania umowy,
8) ZAŁĄCZNIK NR 8 - wzór zobowiązania podmiotu trzeciego,
9) ZAŁĄCZNIK NR 9 - oświadczenie o tajemnicy przedsiębiorstwa,
10)Załącznik nr 10 - przedmiar robót, formularz-kosztorys ofertowy, STWiORB
11) Załącznik nr 11 - dokumentacja projektowa,
 
p.o. Dyrektora Jednostki
 
22-01-2016 r.  Anna Gilner 
.............................................................
(data i podpis osoby upoważnionej)