ZAŁĄCZNIK NR 7

Wzór gwarancji
ubezpieczeniowej/bankowej należytego wykonania umowy, usunięcia wad i usterek
 
Nr ………….  z dnia ……………

 

BENEFICJENT:   Zarząd Dróg Miejskichul. Płowiecka 31,44-121 Gliwice

ZOBOWIĄZANY:……………………………..……
                                    
GWARANT:      …………………………………………
 1. Gwarant w związku z umową, która zostanie zawarta pomiędzy Beneficjentem: Zarząd Dróg Miejskichul. Płowiecka 31,44-121 Gliwice
  , a Zobowiązanym: ………………………………………, której przedmiotem jest:……………………………………….…………. zwaną dalej „umową”,gwarantuje nieodwołalnie i bezwarunkowo na zasadach określonych w niniejszej gwarancji zapłatę Beneficjentowi należności za zobowiązania Zobowiązanego wynikające z umowy:
  a) w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania przez Zobowiązanego przedmiotu umowy do kwoty …………………………… (słownie:……………………….)
  b) w przypadku nie usunięcia lub nienależytego usunięcia przez zobowiązanego wad lub usterek powstałych w przedmiocie umowy do kwoty …………………………… (słownie:……………………….)
 2. Niniejsza gwarancja obowiązuje:
  a) z tytułu należytego wykonania umowy od daty zawarcia umowy do upływu 30 dnia od daty wykonania zamówienia i uznania przez zamawiającego za należycie wykonane,
  b) z tytułu usunięcia wad lub usterek przez okres ……………………. miesięcy i 15 dni od daty wykonania zamówienia i uznania przez zamawiającego za należycie wykonane.
 3. Beneficjent zobowiązany jest do zgłoszenia żądania zapłaty z gwarancji w terminie obowiązywania gwarancji.
 4. Na podstawie niniejszej gwarancji Gwarant zapłaci na rzecz Beneficjenta należną kwotę w terminie … (max 30) dni od daty otrzymania od Beneficjenta pierwszego pisemnego wezwania do zapłaty.
 5. Żądanie zapłaty powinno być podpisane przez osoby umocowane w imieniu Beneficjenta  i doręczone najpóźniej w terminie 3 dni po okresie ważności gwarancji.
 6. Do żądania zapłaty należy dołączyć:
  a) dokumenty potwierdzające, że osoby, które podpisały żądanie zapłaty w imieniu Beneficjenta uprawnione są do jego reprezentowania,
  b) oświadczenie, że żądana kwota jest należna z tytułu Gwarancji.
 7. Żądanie zapłaty powinno być dostarczone do ……………………………………(adres Gwaranta)
 8. Suma gwarancyjna stanowi górną granicę odpowiedzialności Gwaranta. Każda kwota zapłacona z tytułu niniejszej gwarancji zmniejsza sumę gwarancyjną.   
 9. Po upływie okresu ważności gwarancji niniejszy dokument powinien być zwrócony Gwarantowi. Jednakże niezależnie od tego, czy niniejsza gwarancja została zwrócona, zobowiązania Gwaranta wygasają automatycznie i całkowicie, a roszczenia Beneficjenta stają się bezskuteczne z upływem tego okresu.
 10. Niniejsza gwarancja w zakresie określonym w pkt. 1 lit. a) wygasa w terminie 30 dni od daty odstąpienia lub rozwiązania umowy.
 11. Niniejsza gwarancja wygasa również w przypadku gdy:
  a) Beneficjent zwróci Gwarantowi oryginał niniejszej gwarancji przed upływem okresu jej ważności wraz z pisemnym oświadczeniem, iż nie będzie zgłaszał żadnych roszczeń z tytułu niniejszej gwarancji,
  b) Zobowiązany wypełni  zobowiązania  będące przedmiotem gwarancji,
  c) Beneficjent zwolni w formie pisemnej Zobowiązanego z zobowiązania będącego przedmiotem gwarancji,
  d) Beneficjent zwolni w formie pisemnej Gwaranta  z zobowiązań wynikających z niniejszej gwarancji, 
  e) gdy kwoty wypłacone przez Gwaranta z tytułu niniejszej gwarancji wyczerpią sumę gwarancyjną,
 12. Prawa z niniejszej gwarancji nie mogą być przedmiotem przelewu bez uprzedniej pisemnej zgody Gwaranta.
 13. Niniejsza gwarancja podlega prawu polskiemu.
 14. Wszelkie spory wynikające z niniejszej gwarancji rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Beneficjenta.


 
                                                                   ......................................................
  (pieczęć i podpis Gwaranta)