Oznaczenie sprawy: ZDM.26.1.2016
 
Zarząd Dróg Miejskich
OGŁASZA

postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego pod nazwą
Wykonanie robót budowlanych w ramach zadania pn.: "Rozbudowa ul. Kujawskiej, ul. Akademickiej i ul. Panewnickiej w Gliwicach wraz z rozbudową skrzyżowań "

Nazwa i adres zamawiającego: Zarząd Dróg Miejskich, ul. Płowiecka 31, 44-121 Gliwice.
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia: SIWZ w wersji papierowej można uzyskać pod adresem: Zarząd Dróg Miejskich ul. Płowiecka 31, 44-121 Gliwice- pok.115 lub na stronie internetowej www.zdm.gliwice.pl.
Koszt specyfikacji: -
Określenie przedmiotu zamówienia oraz wielkości lub zakresu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych w ramach zadania pn.:
„Rozbudowa ul. Kujawskiej, ul. Akademickiej i ul. Panewnickiej w Gliwicach wraz z rozbudową skrzyżowań ”

I. Ogólna charakterystyka zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa odcinków drogi powiatowej nr 7213 S – ul. Kujawskiej oraz dróg gminnych – ul. Akademickiej i Panewnickiej w Gliwicach wraz z rozbudową skrzyżowań zlokalizowanych w ich ciągach tj. ul. Panewnickiej z Pszczyńską, ul. Kujawskiej z ul. Panewnicka oraz ul. Akademickiej z ul. Panewnicką.
W zakres przedmiotowej inwestycji wchodzą:
- rozbudowa ul. Kujawskiej na odcinku długości 0,97 km - od drugiego wjazdu do miasteczka akademickiego Politechniki Śląskiej do skrzyżowania z ul. Panewnicką,
- rozbudowa ul. Panewnickiej na odcinku długości 0,85 km - od skrzyżowania
z ul. Pszczyńską do skrzyżowania z ul. Akademicką,
- rozbudowa ulicy Akademickiej na odcinku długości 0,86 km,
- rozbudowa istniejących skrzyżowań ulicy Panewnickiej z ulicami Akademicką, Kujawską i Pszczyńską na skrzyżowania skanalizowane z sygnalizacją świetlną,
- dobudowa pasa do skrętu w prawo (długości około 100m) oraz wydłużenie pasa do skrętu w lewo z ul. Pszczyńskiej w ulicę Panewnicką (długości około 110 m),
- budowa dwóch odcinków dróg serwisowych (DD1 i DD2) - celem zapewnienia obsługi komunikacyjnej dla działek przylegających do planowanej inwestycji,
- budowa zatok autobusowych wzdłuż ulicy Kujawskiej oraz wzdłuż ulicy Akademickiej,
- budowa zatok postojowych wzdłuż ulicy Kujawskiej,
- rozbudowa systemu istniejących chodników wraz z budową ścieżek rowerowych (w tym budowa dwukierunkowej ścieżki rowerowej wzdłuż ulicy Kujawskiej na odcinku od ul. Marii Skłodowskiej - Curie do parkingu w rejonie giełdy samochodowej),
- wykonanie zjazdów publicznych i indywidualnych,
- wykonanie 2 odcinków konstrukcji oporowych po prawej stronie ulicy Kujawskiej (w km 0+725 - mur prostopadły do osi drogi dł. 6 m i wysokości 1 m, od km 1+471 do km 1+518 - mur równoległy do osi drogi dł. 47 m i wysokości 1.5 m),
- budowa elementów systemu odwodnienia.

 

Szczegółowy opis robót do wykonania w ramach przedmiotu zamówienia wraz z danymi ilościowymi zawarty jest w załączonej dokumentacji projektowej, przedmiarze robót, Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiORB).

Nazwy i kody według słownika CPV:
główny przedmiot:
kod CPV: 45.23.31.40-2 - nazwa: Roboty drogowe.
Dodatkowe przedmioty:
kod CPV: 45.23.10.00-5 - nazwa: Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii energetycznych
kod CPV: 45.23.20.00-2 - nazwa: Roboty pomocnicze w zakresie rurociągów i kabli
kod CPV: 45.24.60.00-3 - nazwa: Roboty w zakresie regulacji rzek i kontroli przeciwpowodziowej
Oferty częściowe: zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
Oferty wariantowe: zamawiający nie przewiduje możliwości składania ofert wariantowych.
Zamówienia uzupełniające: zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających, na podstawie art. 67 ust. 1, pkt 6 ustawy pzp.
Termin wykonania zamówienia: najpóźniej do 30.11.2016 r.
Zaliczki: zamawiający nie przewiduje udzielania zaliczek na poczet wykonania zamówienia.
Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:
1. Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku:
O zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, których wiedza i doświadczenie pozwoli na prawidłowe wykonanie zamówienia, to znaczy Wykonawcy winni udokumentować posiadanie wiedzy i doświadczenia poprzez wykazanie zrealizowania w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej:
- 1 robotę budowlaną polegającą na budowie, przebudowie lub remoncie dróg lub ulic wraz z przebudową uzbrojenia podziemnego (wymagane wykonanie co najmniej kanalizacji deszczowej, wodociągu, gazociągu, oświetlenia ulicznego) o wartości co najmniej 35 000 000,00 PLN brutto.
- 1 robotę budowlaną polegająca na budowie, przebudowie lub modernizacji co najmniej 3 sygnalizacji świetlnych wraz z włączeniem do systemu sterowania ruchem o wartości co najmniej 1 500 000,00 PLN brutto.
- 1 robotę budowlaną polegającą na budowie, przebudowie kanalizacji deszczowej z rur GRP o wartości co najmniej 1 500 000,00 PLN brutto.
W przypadku podmiotów wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia potencjał wiedzy i doswiadczenia podlega zsumowaniu..
2. Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku:
o zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, których potencjał techniczny pozwoli na prawidłowe wykonanie zamówienia,
3. Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku:
O zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, którzy dysponują lub będą dysponować osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, to znaczy Wykonawca musi mieć do dyspozycji odpowiednio wykwalifikowany personel posiadający doświadczenie i odpowiednie uprawnienia ( zamawiający dopuszcza osoby których kwalifikacje zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych stosownie do zapisów art.12a ustawy Prawo budowlane Dz.U.1994 nr89 poz.414 z późn.zm.) a w szczególności co najmniej:
a) jedną osobę do pełnienia funkcji Kierownika Budowy spełniającą niżej wymienione wymagania:
- wykształcenie wyższe techniczne,
- uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej lub
konstrukcyjno budowlanej bez ograniczeń,
b) jedną osobę do pełnienia funkcji kierownika robót z uprawnieniami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności inżynieryjno-instalacyjnej w zakresie sieci kanalizacyjnych, sieci wodociągowych, sieci gazowych i ciepłowniczych,
c) jedną osobę do pełnienia funkcji kierownika robót z uprawnieniami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności inżynieryjno - instalacyjnej w  zakresie sieci i instalacji elektrycznych,
d) jedną osobę do pełnienia funkcji kierownika robót z uprawnieniami budowlanymi bez ograniczeń w zakresie sieci teletechnicznych,
.
W przypadku podmiotów działających wspólnie osoby zdolne do wykonania zamówienia podlegają sumowaniu.
4. Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku:
o zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, których sytuacja ekonomiczna i finansowa pozwoli na prawidłowe wykonanie zamówienia, to znaczy Wykonawca musi wykazać:
a) Posiadanie środków finansowych lub zdolności kredytowej w wysokości nie mniejszej niż 10 000 000,00 PLN.
b) Wykonawca musi być ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem niniejszego zamówienia z sumą gwarancyjną na kwotę min. 15 000 000,00 PLN.
.
W przypadku podmiotów działających wspólnie potencjał ekonomiczny i finansowy podlega sumowaniu,

Ocena spełnienia wyżej wymienionych warunków dokonana zostanie w oparciu o informacje zawarte w niżej wymienionych dokumentach i oświadczeniach na zasadzie spełnia/nie spełnia.

Dokumenty, jakie należy złożyć w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:
 • oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o treści ZAŁĄCZNIKA NR 2 do SIWZ,
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz z informacjami potwierdzającymi spełnienie warunku udziału w postępowaniu, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacji o podstawie do dysponowania tymi osobami o treści ZAŁĄCZNIKA NR 6 do SIWZ,
 • oświadczenie zawarte w ZAŁĄCZNIKU NR 6, potwierdzające że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia,
 • wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania o treści ZAŁĄCZNIKA NR 5 do SIWZ z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały
  wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone,
  określenie robót budowlanych, których dotyczy obowiązek wskazania przez wykonawcę w wykazie lub złożenia poświadczeń, w tym informacja o robotach budowlanych niewykonanych lub wykonanych nienależycie:
  W wykazie robót (ZĄŁĄCZNIK NR 5 ) Wykonawca może wykazać tylko roboty potwierdzające spełnianie warunku wiedzy i doświadczenia.,
 • informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzająca wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawiona nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wykonawca powołujący się przy wykazaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu na zdolność finansową lub ekonomiczną innych podmiotów, przedkłada powyższy dokument dotyczący tego podmiotu,
 • opłacona polisa, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia. Wykonawca powołujący się przy wykazaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu na zdolność finansową lub ekonomiczną innych podmiotów, przedkłada powyższy dokument dotyczący tego podmiotu

wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia, zdolnościach finansowych lub ekonomicznych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował tymi zasobami w trakcie realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia. Pisemne zobowiązanie lub inne dokumenty muszą zawierać informacje dotyczące co najmniej:

- zakresu dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu,
- sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia,
- charakteru stosunku, jaki będzie łączył wykonawcę z innym podmiotem,
- zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia.

Dokumenty, jakie należy złożyć w celu potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy pzp:
 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy pzp o treści ZAŁĄCZNIKA NR 2 do SIWZ,
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert,
 • aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8, 10 i 11 ustawy pzp, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; jeżeli, w przypadku wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5-8, 10 i 11 ustawy, mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 5-8, 10 i 11 ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, z tym że w przypadku gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń - zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób,
 • aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy pzp, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert,
 • aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert,
 • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert,
Wykonawca powołujący się przy wykazaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty określone powyżej dotyczące tego podmiotu.

Dokumenty składane przez wykonawców mających siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:
 1. dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że:
 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo składania ofert,
 • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo składania ofert
 • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo składania ofert,
 1. zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8, 10 i 11 ustawy pzp wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo składania ofert,
Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej:
 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej o treści ZAŁĄCZNIKA NR 3 do SIWZ.
Oświadczenia lub dokumenty, jakie należy złożyć w celu potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane odpowiadają wymaganiom określonym przez zamawiającego:
Specyfikacje techniczne oferowanych urządzeń dla budowanych i przebudowywanych sygnalizacji świetlnych tj. przemysłowe przełączniki sieciowe, zasilacz UPS, obrotowe kamery monitoringu, sterownik sygnalizacji świetlnej, przyciski dla pieszych, sygnalizatory świetlne, szafa sterownicza, kamery i moduły wideodetekcji, sygnalizatory akustyczne, tablice zmiennej treści.
Zamawiający nie wprowadza zastrzeżenia,  zgodnie z którym o zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, u których ponad 50% pracowników stanowią osoby niepełnosprawne.
Wadium: zamawiający wymaga wniesienia wadium w kwocie: 500 000 PLN (słownie: pięćset tysięcy pln)..
Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:
cena - waga - 95,00%
termin - waga - 5,00%
Termin składania ofert: 03-03-2016 r. do godz. 10:00.
Miejsce składania ofert: Zarząd Dróg Miejskich ul. Płowiecka 31, 41-121 Gliwice - pok. 14 (BOI- parter) lub listownie na adres zamawiającego.
Termin związania ofertą: 60 dni.
Umowy ramowe: postępowanie nie jest prowadzone w celu zawarcia umowy ramowej.
Dynamiczny system zakupów: postępowanie nie jest prowadzone w celu ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.
Wybór najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej: zamawiający nie zamierza dokonywać wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.
Zmiany umowy: zamawiający przewiduje istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy pod następującymi warunkami:
Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy w przypadku:
a)wystąpienia siły wyższej rozumianej jako zdarzenia zewnętrznego, niezależnego od działania stron umowy i którym strony nie mogły zapobiec np. powódź, trąba powietrzna, huragan, w zakresie terminu realizacji umowy,
b)wystąpienia robót o których mowa w  §1 ust.4, 5, 6, oraz w §5 ust.4 pkt.1),2),3), niniejszej umowy, gdyby ich wykonanie spowodowało znaczne opóźnienie realizacji przedmiotu umowy, w zakresie terminu realizacji umowy
c)przedłużających się postępowań administracyjnych lub cywilnych niezawinionych przez Strony, w zakresie terminu realizacji umowy,
d)z powodu istotnych braków lub błędów dokumentacji projektowej, również tych polegających na niezgodności dokumentacji z przepisami prawa, w zakresie terminu realizacji umowy,
e)wystąpienia niesprzyjających warunków atmosferycznych rozumianych jako ciągłe: opady deszczu dłuższych niż 7 dni kalendarzowych, występowanie niskich temperatur uniemożliwiających realizację robót zgodnie z przyjętą technologią powyżej 7 dni kalendarzowych, w zakresie terminu realizacji.
f)decyzji służb konserwatorskich lub nadzoru budowlanego mających wpływ na przesunięcie terminu realizacji robót, w zakresie zmiany terminu realizacji umowy,

Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej:
Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawców, którzy w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania, w sposób zawiniony poważnie naruszyli obowiązki zawodowe, w szczególności, gdy wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonali lub nienależycie wykonali zamówienie, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą dowolnych środków dowodowych. Zamawiający nie wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawców, który udowodnią, że podjęli konkretne środki techniczne, organizacyjne i kadrowe, które mają zapobiec zawinionemu i poważnemu naruszaniu obowiązków zawodowych w przyszłości oraz naprawili szkody powstałe w wyniku naruszenia obowiązków zawodowych lub zobowiązali się do ich naprawienia.
Data przekazania ogłoszenia do publikacji UPUE: 22-01-2016 r.
 
 
Specjalista
 
21-01-2016 r.  Wiesława Kruczek
__________________________________
data i podpis osoby sporządzającej ogłoszenie
      
p.o.Dyrektora Jednostki
 
22-01-2016 r.  Anna Gilner
__________________________________
data i podpis osoby upoważnionej
 
Ogłoszenie zostało zamieszczone na tablicy ogłoszeń od dnia ............................ do dnia ...............................   
 
__________________________________
podpis osoby odpowiedzialnej za zamieszczenie ogłoszenia