Zarząd Dróg Miejskich  
 
 
ZDM.26.1.2016WK Gliwice,  02-02-2016 r.
nr kor.

 
Dotyczy: Wykonanie robót budowlanych w ramach zadania pn.: "Rozbudowa ul. Kujawskiej, ul. Akademickiej i ul. Panewnickiej w Gliwicach wraz z rozbudową skrzyżowań "


Odpowiedź na zapytania do specyfikacji istotnych warunków zamówienia 
 
      Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.), w związku ze złożonym zapytaniem do treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w imieniu Zamawiającego udzielam następujących wyjaśnień:

Pytanie nr 1:
Zamawiający w treści Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych DM.00.00.00 Wymagania Ogólne w punkcie 1.5.4. wskazał, że "Wykonawca ma obowiązek sprawdzić przekazaną Dokumentację Projektową oraz zgłosić wszystkie uwagi do ich zawartości w terminie 4 tygodni od otrzymania tych dokumentów. Wszystkie zgłoszenia braków, ewentualnych błędów, nieścisłości itp. po tym terminie nie mogą skutkować opóźnieniami lub wstrzymaniem Robót. Działania takie będą uznawane za występujące z winy Wykonawcy Robót".
 
W związku z powyższym prosimy o wykreślenie w/w zapisu jako niezgodnego z obowiązującym ustawodawstwem co znajduje m.in. odzwierciedlenie  w wyroku KIO Sygn. akt: KIO/UZP 1698/10 z dnia 23 sierpnia 2010 r.
 
Zgodnie bowiem z art.647 Kodeksu Cywilnego, w przypadku zawarcia umowy o roboty budowlane, do obowiązków Wykonawcy należy oddanie przewidzianego w umowie obiektu, wykonanego zgodnie z projektem i zasadami wiedzy technicznej. Do obowiązków inwestora zaś należy między innymi dostarczenie projektu. Zgodnie z wyrokiem Sądu Najwyższego z dnia 6 października 2004 roku(sygn akt I CK 71/04) jednym z składników umowy o roboty budowlane jest dostarczenie projektu przez Inwestora. Zatem umowa o budowę bez dostarczenia projektu przez Inwestora jest zwykłą umową o dzieło i nie mają do niej zastosowania przepisy o umowie o roboty budowlane. Jak wynika z powyższych zapisów to do obowiązków Inwestora należy przekazanie projektu.
Zgodnie natomiast z art. 651 Kodeksu cywilnego, jeżeli dostarczona przez Inwestora dokumentacja, nie nadaje się do prawidłowego wykonania robót albo zajdą inne okoliczności, które mogą przeszkodzić prawidłowemu wykonaniu robót, wykonawca ma obowiązek niezwłocznie zawiadomić o tym fakcie Inwestora. Ustawa nie ogranicza Wykonawcy żadnym terminem na zgłoszenie uwag, z zastrzeżeniem, że musi to nastąpić niezwłocznie od momentu dowiedzenia się o zaistniałym fakcie.
Sąd Najwyższy w uzasadnieniu wyroku z dnia 27 marca 2000 roku(sygn.III CKN 629/98), stwierdził iż z brzmienia art. 651 k.c. nie sposób wyprowadzić wniosku, że wykonawca ma obowiązek dokonywać w każdym przypadku szczegółowego sprawdzenia dostarczonego projektu w celu wykrycia jego ewentualnych wad. Wykonawca robót budowlanych nie musi bowiem dysponować specjalistyczną wiedzą z zakresu projektowania, musi jedynie umieć odczytać projekt i realizować inwestycję zgodnie z tym projektem oraz zasadami sztuki budowlanej. Obowiązek nałożony na wykonawcę przez art. 651 k.c. należy rozumieć w ten sposób, że musi on niezwłocznie zawiadomić Inwestora o niemożliwości realizacji inwestycji na podstawie otrzymanego projektu lub też o tym, że realizacja dostarczonego projektu spowoduje powstanie obiektu wadliwego. W tym ostatnim przypadku chodzi jednak tylko o sytuacje, w których stwierdzenie nieprawidłowości dostarczonej  dokumentacji nie wymaga specjalistycznej wiedzy z zakresu projektowania.
 
Pragniemy zaznaczyć, że nie kwestionujemy obowiązku sprawdzania przekazanej wybranemu Wykonawcy Robót dokumentacji projektowej, jednakże wnosimy, aby obowiązek ten ograniczał się do sprawdzenia kompletności dokumentacji, oraz przekazaniu informacji do Zamawiającego o wadach lub błędach możliwych do wykrycia przy zachowaniu należytej staranności przez Wykonawcę robót.
Wykonawca robót nie może ponosić odpowiedzialności za należyte sporządzenie projektów przez Inwestora i autora projektów.
Zgodnie z wyżej przywołanym wyrokiem KIO stwierdzono, że obowiązek weryfikacji dokumentacji dotyczy merytorycznej kontroli projektu przez Wykonawcę oraz że zgłoszenie uwag czy wad nie może być ograniczone jakimś czasookresem . Zawsze może zdarzy7ć się sytuacja, że usterki projektowe nie zostaną przez kogokolwiek zauważone na etapie sprawdzania projektu i ujanią się dopiero na etapie jego realizacji. Tym bardziej nie można uznać, iż nie zgłoszenie jakiś uwag po okresie 4 tygodni od otrzymania projektu traktowane może być jako działanie zawinione ze strony Wykonawcy.
 
Dlatego też prosimy o usunięcie zapisu DM 00.00.00 Wymagania Ogólne w punkcie 1.5.4
"Wykonawca ma obowiązek sprawdzić przekazaną Dokumentację Projektową oraz zgłosić wszystkie uwagi do ich zawartości w terminie 4 tygodni od otrzymania tych dokumentów. Wszystkie zgłoszenia braków, ewentualnych błędów, nieścisłości itp. po tym terminie nie mogą skutkować opóźnieniami lub wstrzymaniem Robót. Działania takie będą uznawane za występujące z winy Wykonawcy Robót".
 
Odpowiedź:
Zamawiający usuwa z treści STWiORB DM.00.00.00. Wymagania ogólne w pkt. 1.5.4 zapis:
"Wykonawca ma obowiązek sprawdzić przekazaną Dokumentację Projektową oraz zgłosić wszystkie uwagi do ich zawartości w terminie 4 tygodni od otrzymania tych dokumentów. Wszystkie zgłoszenia braków, ewentualnych błędów, nieścisłości itp. po tym terminie nie mogą skutkować opóźnieniami lub wstrzymaniem Robót. Działania takie będą uznawane za występujące z winy Wykonawcy Robót".
 
2.Sprostowanie:
 
Zamawiający informuje, że w załączniku 11f  umieszczonym na stronie zamawiającego  omyłkowo zamieszczony został folder – Tom 5.4 (PAB – Oświetlenie ul. Akademickiej), przedstawiający zakres, który nie jest objęty niniejszym zamówieniem. Przedmiotową część załącznika należy zatem pominąć dla celów niniejszej procedury przetargowej, gdyż nie znajduje on odzwierciedlenia w dokumentacji wykonawczej oraz przedmiarach robót, stanowiących podstawę do sporządzenia kosztorysu ofertowego.

 
  Z poważaniem

Anna Gilner

p.o. Dyrektora Jednostki
Kopia aa.
 
Zarząd Dróg Miejskich
ul. Płowiecka 31
44-121 Gliwice
 
tel. +48 32 300-86-35
fax +48 32 300-86-99