Zarząd Dróg Miejskich  
 
 
ZDM.26.1.2016WK Gliwice,  03-02-2016 r.
nr kor.

 
Dotyczy: Wykonanie robót budowlanych w ramach zadania pn.: "Rozbudowa ul. Kujawskiej, ul. Akademickiej i ul. Panewnickiej w Gliwicach wraz z rozbudową skrzyżowań "


Odpowiedź na zapytania do specyfikacji istotnych warunków zamówienia 
 
      Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.), w związku ze złożonym zapytaniem do treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w imieniu Zamawiającego udzielam następujących wyjaśnień:

Pytanie nr 1:
W punkcie 8 SIWZ tj. warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków Zamawiający wymaga między innymi:
-1 robotę budowlaną polegającą na budowie, przebudowie lub remoncie dróg lub ulic wraz z przebudową uzbrojenia podziemnego (wymaganie wykonanie co najmniej kanalizacji deszczowej, wodociągu, gazociągu, oświetlenia ulicznego) o wartości co najmniej 35 000 000,00 PLN brutto.
Czy Zamawiający uzna za spełnienie tego warunku robotę, która nie obejmowała wykonania gazociągu, obejmowała natomiast wykonanie rur osłonowych dla sieci gazowej?
 
Odpowiedź:
Z uwagi na to, że w ramach zadania objętego zamówieniem występuje konieczność przebudowy (zmiany trasy) lokalnego systemu dystrybucji gazu, a nie tylko jego zabezpieczenie, Zamawiający wymaga wykazania się doświadczeniem dla tego typu prac. Wobec powyższego za spełnienie warunku zamieszczonego w pkt. 8 SIWZ nie może być uznana robota nieobejmująca budowy/przebudowy gazociągu, a jedynie jego zabezpieczenie rurami osłonowymi.
 
2. Uwaga;
W związku z zamieszczonym na stronie wadliwym plikiem przedmiaru dotyczącego branży elektroenergetycznej  załączamy ponownie prawidłowy przedmiar tej branży.
 
  Z poważaniem

Anna Gilner

p.o. Dyrektora Jednostki
Kopia aa.
 
Zarząd Dróg Miejskich
ul. Płowiecka 31
44-121 Gliwice
 
tel. +48 32 300-86-35
fax +48 32 300-86-99