Zarząd Dróg Miejskich  
 
 
ZDM.26.1.2016WK Gliwice,  16-02-2016 r.
nr kor.

 
Dotyczy: Wykonanie robót budowlanych w ramach zadania pn.: "Rozbudowa ul. Kujawskiej, ul. Akademickiej i ul. Panewnickiej w Gliwicach wraz z rozbudową skrzyżowań "


Odpowiedź na zapytania do specyfikacji istotnych warunków zamówienia 
 
      Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.), w związku ze złożonym zapytaniem do treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w imieniu Zamawiającego udzielam następujących wyjaśnień:

Pytanie nr 1:
Zgodnie z ST DM.00.00.00 punkt 1.5.4 " w przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów, obowiązuje kolejność ich ważności wymieniona w warunkach kontraktu". Prosimy o podanie kolejności ważności dokumentów.
Odpowiedź:
Kolejność ważności dokumentów:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ),
STWiORB,
Dokumentacja projektowa,
 
Pytanie nr 2:
Prosimy o podanie rodzaju przepustów jakie mają być zabudowane pod zjazdami zgodnie z poz. przedmiarową nr 23.1. w ilości 47 m, żelbetowe czy stalowe?
Odpowiedź:
Zabudowane mają być przepusty stalowe wg załączonego rysunku.
 
Pytanie nr 3:
Ustawienie krawężników peronowych w ilości 248 mb. Prosimy o informację czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie krawężników granitowych zamiast betonowych?
Odpowiedź:
Zamawiający nie dopuszcza zastosowania krawężników granitowych. Do wyceny należy przyjąć krawężniki zgodne z projektem.
 
Pytanie nr 4:
Zgodnie z zapisami ST D.10.00.00 pkt 2 Wykonawca ma ustawić wiaty przystankowe których model ma być uzgodniony z Zamawiającym. Ze względu na fakt, iż w dokumentacji przetargowej nie podano rysunków ani innych danych dotyczących rodzaju wiat jakie mają być ustawione, prosimy o uszczegółowienie wymagań Zamawiającego w tym zakresie.
Odpowiedź:
Poniżej przedstawiamy dane techniczne wiat standardowo stosowanych na przystankach autobusowych na terenie miasta Gliwice:

-Wiata sześcio-segmentowa ( 6 szyb w ścianie tylnej),

-Długość podstawy wiaty 5,50m +/- 1%, wysokość całkowita ok. 2,50m +/- 1%,

-Szerokość ściany bocznej: 0,97m +/- 1%,

-Szerokość dachu ok. 1,75m +/- 1% ,

-Długość dachu 5,80m +/- 1%,

-Dach w kształcie wypłaszczonego łuku o wysokości ok. 0,2 m pokryty poliwęglanem komorowym przyciemnianym o gr. min 4,5 mm, dach wiaty wyposażony w rynnę,

-Wypełnienie ścian bocznych oraz tylnej, szyby hartowane, o szerokości 855mm +/- 1% i wysokości 1920mm 855mm +/- 1%, wszystkie szyby muszą mieć naniesiony pas nadruku ostrzegawczego w formie kwadratów o wielkości 65x65 mm – koloru żółtego w połowie wysokości szyby,

-Konstrukcja wiaty wykonana z profili stalowych: słupki pionowe o przekroju kwadratowym wym. min 50x50x2 mm, belka dolna wiaty profile stalowe o przekroju prostokątnym wym. min 80x40 mm

o Belka górna wiaty w formie kratownicy zbudowana z profili 50x30 mm oraz 40x20 mm i rynny 70x30mm

-Cała konstrukcja wiaty ocynkowana ogniowo po procesach technologicznych i lakierowana proszkowo

-Siedziska – ławka z laminatu kolor biały mocowana do konstrukcji wiaty,

-Oparcie – stalowe z profilowanej blachy perforowanej , ocynkowane i lakierowane proszkowo

-Wiata posadowiona na prefabrykowanych fundamentach punktowych, zapewniających szybki montaż wiaty.

-Gwarancja na przerdzewienie konstrukcji min 7 lat, na powłokę lakierniczą 2 lata

-Kolorystyka wiaty: konstrukcja ścian – czerwony RAL 3000, konstrukcja dachu – żółty RAL 1003.

W załączniku graficznym przedstawiamy szkice wiat (dotyczy wiaty sześcio-segmentowej)
 
Pytanie nr 5:
Zgodnie z przedmiarem robót należy wykonać przeniesienie reklam w ilości 13 sztuk. Prosimy o podanie dokładnej lokalizacji reklam które podlegają przeniesieniu.
Odpowiedź:
Lokalizacja reklam przedstawiona została w załączonym wykazie.
 
Pytanie nr 6:
Prosimy o udostępnienie załączników do SIWZ w wersji edytowalnej.
Odpowiedź:
Zamawiający nie dysponuje załącznikami do SIWZ w wersji edytowalnej, gdyż są one automatycznie generowane do formatu PDF przez odpowiedni program.
 
Pytanie nr 7:
Dotyczy kanalizacji deszczowej: czy zamawiający dopuszcza zmianę rur GRP na rury PP lub HD-PE?
Odpowiedź:
Zamawiający nie dopuszcza zmiany rodzaju rur w stosunku do przyjętych w projekcie. Należy przyjąć rury GRP zgodnie z projektem.
 

Pytanie nr 8:
Prosimy o przekazanie wersji edytowalnej załączników od nr 1 do nr 9 tj. formularza oferta, Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia, oświadczenia dot. grupy kapitałowej, Umowa, Wykaz robót budowlanych, Wykaz osób, Wzór gwarancji ubezpieczeniowej/bankowej należytego wykonania umowy, usunięcia wad i usterek, Zobowiązanie podmiotu trzeciego, Informacje potwierdzające zasadność zastrzeżenia informacji jako tajemnicy przedsiębiorstwa.
Odpowiedź:
Odpowiedź jak w pytaniu nr 6.
 
Pytanie nr 9:
Zgodnie z zapisami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Zamawiający wymaga aby:
„ 3) Włączenie i uruchomienie w użytkowanym systemie ITS Gliwice wszystkich
urządzeń sieciowych, włączenie i uruchomienie w użytkowanym przez CSR Gliwice systemie zarządzania wszystkich urządzeń sieciowych, włączenie i uruchomienie zasilacza UPS w systemie zarządzania UPS'ami IPM(lnteligent Power Manager) użytkowanym prze CSR Gliwice, włączenie       i uruchomienie kamery monitoringu w istniejącym systemie monitoringu skrzyżowań Milestone Corporate użytkowanym przez ZDM CSR wraz z jej pełną konfiguracją."
Czy Zamawiający udostępni Wykonawcy dostęp do systemu, instrukcję konfiguracji,topologie sieci oraz wszystkie niezbędne informacje do realizacji przedmiotowego zadania?
Odpowiedź:
Zamawiający udostępni niezbędne informacje oraz dostęp do systemu w zakresie umożliwiającym realizacje przedmiotowego zadania.
 
Pytanie nr 10:
Zgodnie z zapisami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Zamawiający wymaga aby:
„Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć wraz z oferta, specyfikacje techniczną oferowanego sprzętu. (celem weryfikacji zgodności z SIWZ i projektem) ujętego w projekcie wykonawczym Tom 4/6 - Skrzyżowanie ul. Panewnickiej z ul. Akademicka - cześć programowo ruchowa."
Czy Zamawiający dopuszcza aby Wykonawca zastosował urządzenia innych producentów które realizują funkcjonalności nie gorsze od przyjętych przez Zamawiającego do realizacji przedmiotowego zadania?
Odpowiedź:
Zgodnie z SIWZ.
 
Pytanie nr 11:
Bardzo proszę o wyjaśnienie nieścisłości dotyczącej rozmiaru tablic VMS,Załącznik 11i- podaje wymiar 3000x2000 mm, natomiast załącznik 11ł podaje wymiar 3400x1800mm.
bardzo proszę o wskazanie prawidłowych wartości dotyczących tablic VMS.
Odpowiedź:
Zamawiający wskazuje prawidłowe minimalne wartości dotyczące pola elementu wyświetlającego tablic VMS :
Wysokość 3000 mm x szerokość 2000 mm.
Tablice muszą posiadać możliwość wyświetlania obrazu w pełnym zakresie kolorów RGB w całej wysokości i szerokości pola elementu wyświetlającego.
 
Pytanie nr 12:
Bardzo proszę o informację dotyczącą sposobu zamontowania tablic VMS, mianowicie zgodnie z zapisami w dokumentacji Zamawiający opisuje, iż znak VMS powinien znajdować się nad jezdnią, co może wskazywać, iż należy wykonać bramownice nad jezdnią celem montażu VMS nad jezdnią.
Czy zamawiający zaakceptuje wykonanie słupa z VMS obok jezdni(znak na słupie przy jezdni) zgodnie z tym jak zostały zamontowane inn znaki VMS w mieście jak np. na ul. Jana Pawła II w Gliwicach, ul. Toszeckiej w Gliwicach itp.
Odpowiedź:
Zamawiający zaakceptuje wykonanie słupa z VMS obok jezdni (znak na słupie przy jezdni) zgodnie z tym jak zostały zamontowane inne znaku VMS w mieście Gliwice np. na ulicy Jana Pawła II i ul. Toszeckiej itp. Umieszczenie konstrukcji pod znak VMS musi uwzględniać obowiązujące przepisy.
 
Pytanie nr 13:
W STWiORB tom7- Branża wodociągowo-kanalizacyjna w pkt. D.03.02.01.02 Ułożenie kolektora wód dołowych wraz z armaturą podał następujące materiały:
-rury z GRP o przekroju dzwonowym Dn2000/1000 (kanał 5) z żywicy poliestrowej oraz piasku kwarcowego zbrojone włóknem szklanym o jednorodnych właściwościach fizyko-mechanicznych na całej długości i jednakowym module Younga wzdłuż całego modułu(nie dopuszcza się konstrukcji żebrowanej modułu oraz z odrębnie wykonywaną warstwą wewnętrzną ścianki modułu). Uszczelnienie połączeń profili mają być wykonane z EPDM.
 
Czy Zamawiający dopuszcza możliwość zastosowania innych rozwiązań technicznych, tj. rury z GRP o przekroju kołowym DN 1400 wzmocnione włóknem szklanym zgodnie z normą PN/EN 14363-2007, bez żadnych dodatkowych wypełniaczy np. węglanu wapnia, o klasie sztywności początkowej min.SN 10 000 N/m2 i długoterminowej nie mniej niż SN50 6000N/m2, ciśnieniu nominalnym PN 1 łączonych za pomocą łączników systemowych producenta z uszczelkami wielowargowymi EPDM?
Odpowiedź:
Kolektor należy wykonać zgodnie z projektem. Zmiana średnicy na większą jest technicznie nieuzasadniona z uwagi na wystąpienie kolizji z istniejącą kanalizacją sanitarną, siecią ciepłowniczą oraz z uwagi na brak przekrycia.
 
 
Pytanie nr 14:
Wzór gwarancji - czy zamawiający zgodzi się na określenie terminu ważności datą kalendarzową ponieważ obecny zapis banki interpretują jako gwarancję bezterminową i odmówią jej wystawienia; dla zapewnienia ciągłości zabezpieczeni a proponujemy powszechnie stosowany w umowach zapis uprawniający zamawiającego do skorzystania z gwarancji w przypadku nie przedłużenia jej obowiązywania na okres rękojmi i gwarancji.
Odpowiedź:
Załącznik nr 7 do SIWZ to przykład gwarancji. Zamawiający zgadza się na wpisanie konkretnej daty. W momencie podpisania umowy Zamawiający żąda również zabezpieczenia na okres rękojmi.
 
 
Pytanie nr 15:
§ 6 ust. 1. pkt. d - Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy, kiedy zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy. Tylko zajęcie istotnej części majątku Wykonawcy może uzasadniać odstąpienie od umowy. Przy ogólnokrajowej skali działalności Wykonawcy może zdarzyć się jakieś, małe zajęcie, które nie będzie miało wpływu na budowę, a może stać się podstawą do odstąpienia. Czy Zamawiający może dopisać wyrażenie „istotnej części" przed słowami „majątku Wykonawcy" w pkt. d§ 6 ust.1 Umowy?
Odpowiedź:
Zamawiający dopisuje wyrażenie "istotnej części majątku Wykonawcy w pkt.d §6 ust.1 umowy.
W załączeniu przekazujemy poprawiony wzór umowy w tym zakresie.
 
Pytanie nr 16:
§ 6 ust. 1. pkt. f - Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy, kiedy Wykonawca przerwał realizację robót na dłużej niż 7 dni licząc dni łącznie. Jest to bardzo krótki termin i przy takiej inwestycji może dojść do jakiś koniecznych, niezawinionych przez Wykonawcę przerw. Dodatkowo, Zamawiający przyjął zasadę łącznego liczenia okresów przerw. Czy Zamawiający wyraża zgodę na wydłużenie tego okresu z 7 na 21 dni?
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu.
 
Pytanie nr 17:
§ 6 ust. 2.- Proszę o wyjaśnienie w jakim czasie Zamawiający może złożyć oświadczenie o odstąpienie od umowy?
Odpowiedź:
Niezwłocznie.
 
Pytanie nr 18:
§ 8 ust. 1. - Zamawiający zobowiązał Wykonawcę do niezwłocznego usunięcia wad lub na żądanie Zamawiającego wykonania całość lub część robót ponownie.
Określenie terminu jako „niezwłocznego" może rodzić wątpliwości interpretacyjne stron kontraktu. Przystąpienie do usunięcia wad obejmuje szereg czynności takich jak np.: sprawdzenie wady, podjęcie działań i właściwe usunięcie wady. Okres usunięcia wady zależny jest od charakteru, specyfiki wady . Uchybienie temu niesprecyzowanemu terminowi zagrożone jest karami umownymi. Z orzecznictwa, zasad prawa wynika, że przepisy sankcyjne powinny być określone dokładnie.
Czy Zamawiający wyraża zgodę na wykreślenie terminu niezwłocznie i zmianę na
,,termin technologicznie uzasadniony"?
Głównym celem gwarancji jest usunięcie wady, tylko w wyjątkowych sytuacjach, kiedy wymaga tego rodzaj wady, dochodzi do wykonania robót ponownie. W § 8 ust.
1. to Zamawiający ma w momencie zaistnienia wady uprawnienie do żądania wykonania robót ponownie. Może to doprowadzić do sytuacji, że Zamawiający przy każdej, nawet małej nieistotnej wadzie, będzie żądał ponownego wykonania robót. Może to nadmiernie podnieść koszty wykonywania uprawnień gwarancyjnych.
Bardzo proszę o wyjaśnienie, w jakich okolicznościach Zamawiający będzie miał uprawnienie do żądania wykonania całości lub części ponownie? Ewentualnie, Czy Zamawiający wskaże katalog wad, które spowodują konieczność wykonania robót ponownie?
Czy Zamawiający zgadza się na dopisanie, „jeśli zajdzie taka uzasadniona konieczności wykona całość albo część robót ponownie"?
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu.
 
 
Pytanie nr 19:
 § 9 ust. 1.- Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę w pkt: a, b „opóźnienia" na „zwłokę"? Czy Zamawiający zgadza się na wprowadzenie limitu kar na poziomie 10% wartości umowy?
Proszę o wyjaśnienie, czy w punkcie c, chodzi o przyczyny zawinione przez Wykonawcę?
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu  § 9 ust. 1 pkt 1) a) i b).
W punkcie c chodzi o przyczyny zawinione przez Wykonawcę.
 
Pytanie nr 20
§ 10 ust. 6 pkt. 1- Zgodnie z tą klauzulą, Zamawiający może odmówić dokonania odbioru, jeśli wady nadają się do usunięcia. Jest to zapis sprzeczny z powszechnie przyjętą praktyka i orzecznictwem. Jednym z głównych obowiązków Zamawiającego jest odebranie robót (art. 647 k.c.). W wyroku Sądu Apelacyjnego w Gdańsku z dnia 20 maja 2015 r. o sygn. akt I ACa 26/15 sąd uznał, że: „nie można uzależnić dokonania odbioru od wykluczenia istnienia jakiejkolwiek wady w chwili oddania przedmiotu zamówienia. W protokole z tej czynności stanowiącym pokwitowanie spełnienia świadczenia i podstawę dokonania rozliczeń stron, zasadne jest natomiast zawarcie ustaleń, co do jakości wykonanych robót, w tym też wykazu ujawnionych wad z terminami ich usunięcia lub oświadczeniem inwestora o wyborze innego uprawnienia przysługującego mu z tytułu odpowiedzialności wykonawcy za wady ujawnione przy odbiorze." Z kolei, Sąd Apelacyjny w Szczecinie w sprawie o sygn. akt I ACa 176/15 w wyroku z dnia 28 maja 2015 r. ustalił, że: „odmowa odbioru będzie uzasadniona jedynie w przypadku, gdy przedmiot zamówienia będzie mógł być kwalifikowany jako wykonany niezgodnie z projektem i zasadami wiedzy technicznej lub wady będą na tyle istotne, że obiekt nie będzie się nadawał do użytkowania". Wobec powyższego, odmowa odbioru robót budowlanych ze względu na możliwość usunięcia wad jest niezbicie sprzeczna z aktualną interpretacją obowiązku odbioru robót. Czy Zamawiający, uwzględniając orzecznictwo i praktykę, zgadza się na wykreślenie tych zapisów?
Odpowiedź:
Zamawiający pozostawia przedmiotowy zapis bez zmian.

Pytanie nr 21:
Dot. Wzór umowy § 3 Obowiązki Stron 8) zleci nadzór autorski jednostce projektowej.
W jakim terminie zostanie zapewniony nadzór autorski?
Odpowiedź:
Nadzór autorski zapewniony będzie przez czas realizacji robót.
 
Pytanie nr 22:
Dot. Wzór umowy § 5 Wynagrodzenie i warunki płatności
5. Rozliczanie robót o których mowa w ust.4 pkt.2) i 3), nastąpi wg następujących zasad:
1) dla robót występujących w kosztorysie ofertowym - na podstawie cen jednostkowych z kosztorysu ofertowego,
2) dla robót nie występujących w kosztorysie ofertowym - na podstawie zatwierdzonego przez Zamawiającego {Inspektora Nadzoru] kosztorysu szczegółowego sporządzonego w oparciu o KNR-y zgodnie z pkt 3.2.1.podpunkt 1„Polskich standardów kosztorysowania robót budowlanych", a przyjęte w nim ceny, stawki i wskaźniki cenotwórcze nie mogą być wyższe niż 90 % średnich
publikowanych w wydawnictwie SEKOCENBUB, w kwartale poprzedzającym wykonywanie robót. W przypadku jeiżeli materiał nie występuje w "SEKOCENBUOZIE" do rozliczenia należy przyjąć cenę materiału na podstawie faktur zakupu.
Wnosimy o wskazanie kwot średnich. Obniżenie stawek i wskaźników do 90% jest nieuzasadnione w żaden sposób i może prowadzić do straty Wykonawcy.
Odpowiedź:
Zamawiający pozostawia  przedmiotowy zapis bez zmian.
 
Pytanie nr 23:
Dot.Wzór umowy § 9 Kary i odszkodowania
1. Strony przyjmują następujące zasady zapłaty kar umownych z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy:
1) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:
a) za przekroczenie umownego terminu realizacji przedmiotu umowy w wysokości 0,1 % wynagrodzenia ogółem brutto określonego w § 5 ust.2 umowy za każdy dzień opóźnienia, licząc od następnego dnia po upływie terminu umownego do dnia dokonania odbioru przedmiotu umowy przez Zamawiającego,
b) za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze i w okresie rękojmi i gwarancji w wysokości 0,1 % wynagrodzenia ogółem brutto określonego § 5 ust.2 umowy, za każdy dzień opóźnienia, licząc od uzgodnionego przez Strony dnia wyznaczonego na usunięcie wad.
Wnosimy o zmianę w par.9 ust. 1pkt 1a) i b) z "opóźnienia" na zwłokę.
Wykonawca nie może odpowiadać za opóźnienia w dotrzymaniu terminów umownych zależne np. od Zamawiającego.
Na poparcie niniejszego stanowiska można wskazać wyrok SN z dnia z 17.06.2003 r, III CKN 122/01: "Kara umowna ma na celu naprawienie szkody poniesionej przez wierzyciela na skutek niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania. W art. 483 § 1k.c. wyraźnie mowa jest o naprawieniu szkody, które następuje przez zapłatę kary umownej, a w art. 484 §1 k.c. ustawodawca wskazuje, że kara umowna należy się bez względu na wysokość poniesionej szkody. Ustawowe określenie "bez względu na wysokość poniesionej szkody" nie może być utożsamiane z określeniem "niezależnie od poniesienia szkody"
Ponadto zgodnie z wyrokiem Sądu Najwyższego z dnia 16 stycznia 2013 roku, sygnatura akt II CSK 331/2012 za opóźnienia, które są wynikiem złych warunków atmosferycznych w trakcie realizacji kontraktów na roboty budowlane nie powinna być naliczona kara umowna za ten okres. Z sentencji tego wyroku wynika, że zła pogoda wyłącza odpowiedzialność wykonawcy, skoro nie ma on z tego powodu możliwości ukończenia robót w terminie.
Odpowiedź:
Zamawiający pozostawia zapisy umowy bez zmian.
 
Pytanie nr 24:
Wnosimy o wyjaśnienie jakiej wielkości mają być wiaty przystankowe?. W specyfikacji wskazano, że wiaty te mają być typowe dla miasta Gliwice.W mieście w chwili obecnej stawiane są dwa typy wiat wiaty z zabudowanymi ściankami oraz wiaty typu "daszek" prosimy o doprecyzowanie, które z tych wiat są przewidywane do postawienia w ramach wymienionej budowy.
Odpowiedź:
Jak w odpowiedź na pytanie nr 4.
 
Pytanie nr 25:
Dotyczy kosztorysu ofertowego część drogowa poz. 20.1 wykonanie warstwy ścieralnej z kostki betonowej 8cm na posypce cementowo-piaskowej  31 430 m2 oraz wykazu 10.4 przedmiaru robót części drogowej.
58- chodniki - 13 039,00
59- wyspy dzielące nieprzejezdne - 13 039,00
60- drogi dojazdowe   - 1730,00
61- zjazdy  - 3 621,50
Prosimy o wyjaśnienie czy powierzchnia wysp nieprzejezdnych nie została omyłkowo policzona jak nawierzchnia chodników. Według naszych obliczeń powierzchnia jest zawyżona. Prosimy o wyjaśnienie i korektę ilości w przedmiarze oraz kosztorysie ofertowym.
Odpowiedź:
Prawidłowa ilość Kosztorysu Ofertowego poz. 20.1 -wykonanie warstwy ścieralnej z kostki betonowej gr.8cm na posypce cementowo-piaskowej wynosi 18 391,00 m2.
58- chodniki - 10 853,00
59- wyspy dzielące nieprzejezdne - 2 186,00
60- drogi dojazdowe - 1 908,5
61- zjazdy - 1 713,00
W załączeniu poprawiony przedmiar i formularz Kosztorysu Ofertowego.
 
Pytanie nr 26:
Zgodnie z projektem i przedmiarem robót należy wycenić ustawienie dwóch znaków zmiennej treści. czy zamawiający posiada rysunki szczegółowe tablic zmiennej treści? Jeżeli tak, wówczas prosimy o udostępnienie.
Odpowiedź:
Zamawiający nie posiada rysunków szczegółowych tablic zmiennej treści. Niezbędne parametry tablic zmiennej treści wraz z jej wymiarami zostały określone w STWIORB o numerze D.07.11.01. oraz w SIWZ.

Pytanie nr 27:
Znaki zmiennej treści. Czy zamawiający dopuszcza by znaki zmiennej treści posiadały wysokość piksela 20 mm (odległość między elementami emitującymi światło)?
Odpowiedź:
Nie. Zgodnie z STWIORB D.07.11.01 wysokość piksela na tablicy zmiennej treści musi być nie większa niż 16 mm.

Pytanie nr 28:
Dotyczy D.07.06.02 Elementy elementy telematyki pkt 2.2.2. Znaki Zmiennej Treści.
Czy matryca programowalna powinna być w wykonaniu RGB, RW czy W?
Odpowiedź:
RGB.
 
Pytanie nr 29:
Dotyczy D.07.06.02 Elementy elementy telematyki pkt 2.2.2. Znaki Zmiennej Treści.
Jakie funkcje ma spełniać znak - czy ma mieć zaprogramowane konkretne komunikaty?
Odpowiedź:
Znaki powinny mieć możliwość dowolnego zdalnego programowania przez zamawiającego, powinny być pełno graficzne oraz umożliwiać:
• wyświetlanie tekstu o dowolnej wysokości i szerokości,
• wyświetlanie dowolnych czcionek w wielu językach,
• wyświetlanie dowolnych symboli graficznych,
• pracy w trybie graficznym,

Pytanie nr 30:
Dotyczy D.07.06.02 Elementy elementy telematyki pkt 2.2.2. Znaki Zmiennej Treści.
Jakich Zamawiający oczekuje parametrów optycznych znaków R,B,L- czy należy je dobrać zgodnie z normą?
Odpowiedź:
Należy przyjąć następujące parametry znaków:
• B6,
• R3,
• L3.

Pytanie nr 31:
Dotyczy D.07.06.02 Elementy elementy telematyki pkt 2.2.2. Znaki Zmiennej Treści.
Czy regulacja natężenia światła znaku powinna być zastosowana zarówno z przodu jak i z tyłu znaku tak jak to wykonuje się zgodnie ze sztuką aby osiągnąć żądany kontrast w warunkach mocnego oświetlenia dziennego (słońce nisko nad horyzontem)?
Odpowiedź:
Zgodnie z SIWZ
 
Pytanie nr 32:
Dotyczy: kosztorysu ofertowego branża wodociągowo- kanalizacyjna: kanalizacja deszczowa poz. 16 i poz. 27. Prosimy o podanie właściwej Ilości dla ww. pozycji przedmiarowych, gdyż wartości podane przez Zamawiającego w ww. pozycjach są naszym zdaniem nie prawidłowe. Na podstawie tak podanych ilości przedmiarowych (poz. 16 5,2/7 i poz. 27 3,5/4) nie ma możliwości wyliczenia wartości robot.Prosimy o korektę.
Odpowiedź:
W kosztorysie branży wodociągowo-kanalizacyjnej zaszła omyłka pisarska w poz. 16 i 27. Prawidłowe wartości to:
- poz. 16: 5 mb.
- poz. 27: 3,5 mb
W załączeniu poprawiony Formularz Kosztorys Ofertowy.
 
Pytanie nr 32/1:
Projekty elektryczne sygnalizacji zakładają montaż latarni sygnalizacyjnych na napięcie 40V, przedmiar 42V natomiast w części programowej pojawia się napięcie 230V. Prosimy o wskazanie właściwego napięcia.
Odpowiedź:
Należy przyjąć napięcie 230V dla latarni sygnalizacyjnych.

Pytanie nr 33:
Projekty elektryczne sygnalizacji zakładają montaż przycisków dla pieszych na napięcie 24V, natomiast w części programowej pojawia się napięcie 230V. Prosimy o wskazanie właściwego napięcia.
Odpowiedź:
Należy przyjąć napięcie 230V przycisków dla pieszych.
 
Pytanie nr 34:
Projekty elektryczne sygnalizacji zakładają montaż latarni sygnalizacyjnych na masztach dwupodporowo, natomiast w części 1 programowej jednopodporowo. Prosimy o informację, jaki sposób montażu przewiduje Zamawiający.
Odpowiedź:
Należy przyjąć konstrukcję masztów dla montażu jednopodporowego (z głowicą wierzchołkową).
 
Pytanie nr 35:
Projektant przewiduje wykonanie dokumentacji powykonawczej - część ruchowa po wybudowaniu sygnalizacji. Zakładamy, że projekt sygnalizacji został zatwierdzony, a wszelkie korekty programów czy ewentualne poprawki w tym zakresie winny leżeć po stronie projekanta, a nie wykonawcy robót Prosimy o wyjaśnienie.
Odpowiedź:
Wykonawca robót ma obowiązek wykonania dokumentacji projektowej powykonawczej dla sygnalizacji świetlnej.
 
Pytanie nr 36:
Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności w zakresie studni GRP DN 2000 mm. W dokumentacji projektowej figurują studnie GRP DN 2000 (D5.10/1 i D2.2) Kosztorys nie zawiera pozycji dla takich studni.
Odpowiedź:
Zmianie ulega kosztorys branży wodociągowo-kanalizacyjnej.
Wprowadza się nowe pozycje:
Montaż studni kanalizacyjnej z GRP monolitycznej z płytą pokrywową oraz włazem żeliwnym klasy B125:
Dn2000 - 1 kpl.
Dn2000 kaskadowa (wraz z kaskadą tj. prostką i kolanem Dn200, odejściem Dn800/200) - 1 kpl.
Zmianie ulegają pozycje KO:
poz. 3 - było 21.782,0 m3 jest 21.873,0 m3
poz. 4 - było 31.160,0 m2 jest 31.244,0 m2
poz. 5 - było 1.477,0 m3 jest 1.482,0 m3
poz. 6 - było 7.612,0 m3 jest 7.697,0 m3
poz. 8 - było 9.785,0 m3 jest 9.876,0 m3
poz. 43 - było 270 kpl. jest 272 kpl.
poz. 44 - było 270 kpl. jest 272kpl.
W załączniku przekazujemy skorygowany przedmiar i formularz Kosztorysu Ofertowego
 
Pytanie nr 37:
Prosimy o doprecyzowanie wymagań technicznych związanych z rurami kamionkowymi:
- określenie wytrzymałości na zgniatanie FN,
- określenie klasy,
- określenie systemu połączeń
Odpowiedź:
W zakresie rur kamionkowych należy stosować rury kielichowe z uszczelką wargową K (system połączeń C) o:
- wytrzymałości na zgniatanie FN dla Dn200, Dn250 - 40 kN/m, dla Dn500 - 60 kN/m
- klasy nośności dla Dn200 - 200, dla Dn250 - 160, dla Dn500 - 120
 
Pytanie nr 38:
W założeniach dotyczących materiału roślinnego (p.4.4.) opisu technicznego 02_t.10_opis_techniczny wynika, że wymagany obwód pni powinien wynosić 16-20cm, natomiast tabela nr4 (p.4.5.1.) wskazuje na sadzonki o obwodzie 18-20cm. Prosimy o sprecyzowanie wartości.
Opdowiedź:
Należy przyjąć że minimalny obwód pnia dla sadzonek drzew liściastych powinien wynosić 18-20 cm.
 
Pytanie nr 39:
Tom 10: brakuje rozwiązań projektowych zieleni dla całego zakresu ulicy Akademickiej. Prosimy o uzupełnienie dokumentacji.
Odpowiedź:
Rozwiązania projektowe zieleni dla ulicy Akademickiej polegają na zachowaniu istniejących drzew i krzewów, jedynie na skrzyżowaniu z ul. Panewnicką wprowadzono nowe nasadzenia.
 
Pytanie nr 40:
Czy zamawiający dopuszcza użycie tablic zmiennej treści o wysokości piksela wynoszącej 20mm?
Odpowiedź:
Nie. Zgodnie z STWIORB D.07.11.01 wysokość piksela na tablicy zmiennej treści musi być nie większa niż 16 mm.
 
Pytanie nr 41:
Prosimy o uzupełnienie projektu sygnalizacji o szczegół tablic zmiennej treści.
Odpowiedź:
Niezbędne parametry tablic zmiennej treści wraz z jej wymiarami zostały określone w STWIORB o numerze D.07.11.01. oraz SIWZ.
 
Pytanie nr 42:
Czy Zamawiający dopuszcza siew mieszanek traw metodą ręczną do uprzednio przygotowanego gruntu?
Odpowiedź:
Specyfikacja nie narzuca sposobu siewu mieszanek traw.
Wymaga jedynie obsiania nasionami traw i powtórzenie niezbędna ilość razy, dla uzyskania prawidłowego pokrycia.
 
Pytanie nr 43:
Czy Zamawiający dopuszcza zmianę krawężników kamiennych na krawężniki betonowe.
Odpowiedź:
Krawężniki należy przyjąć zgodnie z projektem.
 
Pytanie nr 44:
Proszę o sprecyzowanie materiału zastosowanego na nawierzchni wjazdów w ciągu ścieżki rowerowej. Na planie sytuacyjnym określone są jako asfaltowe a na szczegółach wjazdy do wykonania są z kostki betonowej.
Odpowiedź:
Nawierzchnia zjazdów w ciągu ścieżek rowerowych jest taka sama jak na całym ciągu ścieżek (asfaltowa). W załączeniu przesyłamy skorygowany rysunek szczegółowy.

Pytanie nr 45:
Proszę o dodanie pozycji kosztorysowych z podziałem na kolor i rodzaj kostki betonowej.
Odpowiedź:
Zgodnie z SST (D.05.03.23):
"Do wykonania nawierzchni zjazdów (za wyjątkiem ścieżek rowerowych w ciągu zjazdu) i wysp, należy użyć kostek z fazą, grubości 8 cm, koloru grafitowego. Kształt typu podwójne T / behaton.
Do wykonania nawierzchni dróg dojazdowych i chodników, należy użyć kostek z fazą, grubości 8 cm, koloru szarego. Kształt typu podwójne T / behaton. "
Poniżej zestawienie nawierzchni z kostki brukowej:
1. Chodniki 10.15. szary podwójne T / behaton 10 853,00
2. DD-1 10.4. szary podwójne T / behaton 1 030,00
3. DD-2 10.4. szary podwójne T / behaton 878,50
4. Zjazdy 11.1. grafitowy podwójne T / behaton 1 713,00
5. Wyspy dzielące (bez przejść) 10.15. grafitowy podwójne T / behaton 2 186,00
SUMA: 16 660,50
Dodatkowo w załączeniu przekazujemy skorygowany przedmiar branży drogowej (korekta powierzchni zjazdów i dróg dojazdowych - na czerwono zaznaczone zmiany) oraz formularz Kosztorysu Ofertowego. Cenę ułożenia kostki należy uśrednić.
 
Pytanie nr 46:
Na skrzyżowaniu ul. Pszczyńska - Panewnicka oraz Kujawska - Panewnicka ruch sterowany jest poprzez sygnalizację świetlną. Projektant zakłada wymianę wszystkich elementów sygnalizacji na nowe. Czy Zamawiający przewiduje również wymianę szaty IT i sterownika sygnalizacji, czy należy założyć tylko rozbudowę sterowników?
Odpowiedź:
Należy wykorzystać istniejącą infrastrukturę sygnalizacji świetlnej.

Pytanie nr 47:
Z uwagi, iż w dokumentacji projektowej pojawiają się różne wartości napięcia dla latarni sygnalizacyjnych: 40V, 42V, 230V, oraz przycisków dla pieszych:24V i 230V,prosimy o podanie, jak ie napięcie należy przyjąć do wyceny.
Odpowiedź:
Należy przyjąć napięcie 230V dla latarni sygnalizacyjnych oraz przycisków dla pieszych.
 
Pytanie nr 48:
Czy w wycenie robót należy przyjąć konstrukcję masztów dla montażu jednopodporowego (maszt z głowicą wierzchołkową) czy dwupodporowo (maszt z wnęką kablową)?
Odpowiedź:
Do wyceny należy przyjąć konstrukcję masztów dla montażu jednopodporowego (z głowicą wierzchołkową).

Pytanie nr 49:
Projekty elektryczne sygnalizacji zakładają montaż ekranów kontrastowych owalnych. Czy Zamawiający akceptuje takie rozwiązanie.
Odpowiedź:
Należy przyjąć ekrany kontrastowe zgodnie ze standardami przyjętymi w mieście Gliwice – ekrany prostokątne.

Pytanie nr 50:
Prosimy o wyjaśnienie,czy wykonawca robót ma obowiązek wykonania dokumentacji projektowej powykonawczej dla sygnalizacji świetlnej (część programowa)?
Odpowiedź:
Tak.

Pytanie nr 51:
Prosimy o uzupełnienie dokumentacji przetargowej o projekt wykonawczy tablic VMS.
Odpowiedź:
Niezbędne parametry tablic zmiennej treści wraz z jej wymiarami zostały określone w STWIORB o numerze D.07.11.01. oraz SIWZ.
 
Pytanie nr 52:
Czy Zamawiający przewiduje zastosowanie konstrukcji wysięgnikowych zgodnych z obecnie stosowanymi w m. Gliwice tj. wysięgniki łukowe z możliwością obrotu poprzeczki o 360°?
Odpowiedź:
Tak.
 
Pytanie nr 53:
Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych D.07.03.01. dotyczą: „Budowy ul. Targowej na odcinku od ul. Tuwima do al. Piłsudskiego"
w Łodzi", prosimy o uzupełnienie dokumentacji przetargowej o STWiORB dla bieżącego zadania.
Odpowiedź:
STWIORB o numerze D.07.03.01 dotyczy inwestycji pn.: „Rozbudowy ulicy Kujawskiej, ulicy Akademickiej i ulicy Panewnickiej wraz z rozbudową skrzyżowań w Gliwicach”. 
Nazwę inwestycji podaną w pkt. 1.1. w/w STWiORB należy traktować jako oczywistą omyłkę pisarską.
 
 
Pytanie nr 54:
Dotyczy: kosztorysu ofertowego branża ciepłociąg W jaki sposób należy zaizolować rury osłonowe, (czy np izolacja LPE) z dokumentacji nie wiadomo jakie są wymogi dotyczące izolacji rur osłonowych Dn12OO. Prosimy o wyjaśnienie.
Odpowiedź:
W punkcie 1.6 opisu technicznego zawarto sposób zabezpieczenia m.in. rur osłonowych ze stali nie wyposażonych fabrycznie w powłoki antykorozyjne, które to rozwiązanie zostało zaakceptowane przez użytkownika sieci.
 
 
 
 
 
Załączniki:
-Rysunek - przepust stalowy,
-Szkic wiaty,
-Wykaz -lokalizacja reklam,
-Przedmiar cz. elektroenergetyczna xlx,
- Poprawiony wzór umowy,
- Poprawione przedmiary, formularz Kosztorysu ofertowego,
 
  Z poważaniem

Anna Gilner

p.o. Dyrektora Jednostki
Kopia aa.
 
Zarząd Dróg Miejskich
ul. Płowiecka 31
44-121 Gliwice
 
tel. +48 32 300-86-35
fax +48 32 300-86-99