Zarząd Dróg Miejskich  
 
 
ZDM.26.1.2016WK Gliwice,  19-02-2016 r.
nr kor.

 
Dotyczy: Wykonanie robót budowlanych w ramach zadania pn.: "Rozbudowa ul. Kujawskiej, ul. Akademickiej i ul. Panewnickiej w Gliwicach wraz z rozbudową skrzyżowań "


Odpowiedź na zapytania do specyfikacji istotnych warunków zamówienia 
 
     
 
          Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.), w związku z zapytaniem telefonicznym do treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, dotyczącego wykonania projektu i wprowadzenia tymczasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia robót, Zamawiający informuje, że istnieje możliwość jednoczesnego zamknięcia przebudowywanych ulic: Kujawskiej, Akademickiej, Panewnickiej pod warunkiem utrzymania dojazdu do posesji znajdujących się wewnątrz obszaru wyłączonego z ruchu.  Informuję również, że wykonawca przed przystąpieniem do robót jest zobowiązany do:
- wykonania i zatwierdzenia projektu organizacji ruchu na czas prowadzenia robót przez organ zarządzający ruchem, uzgodnienia projektu z KZK GOP oraz do pokrycia kosztów objazdów autobusów wynikających z wprowadzonej organizacji ruchu.
Koszt wykonania projektu tymczasowej organizacji ruchu, wprowadzenia i utrzymania tymczasowej organizacji ruchu, koszt objazdów autobusów należy uwzględnić w Kosztorysie Ofertowym w części Wymagania Ogólne.
 
  Z poważaniem

Anna Gilner

p.o. Dyrektora Jednostki
Kopia aa.
 
Zarząd Dróg Miejskich
ul. Płowiecka 31
44-121 Gliwice
 
tel. +48 32 300-86-35
fax +48 32 300-86-99