Zarząd Dróg Miejskich  
 
 
ZDM.26.1.2016WK Gliwice,  26-02-2016 r.
nr kor.

 
Dotyczy: Wykonanie robót budowlanych w ramach zadania pn.: "Rozbudowa ul. Kujawskiej, ul. Akademickiej i ul. Panewnickiej w Gliwicach wraz z rozbudową skrzyżowań "


Odpowiedź na zapytania do specyfikacji istotnych warunków zamówienia 
 
      Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.), w związku ze złożonym zapytaniem do treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w imieniu Zamawiającego udzielam następujących wyjaśnień:

Pytanie nr 1:
Zamawiający wymaga zapewnienia przez słupy oświetleniowe zgodności z normą PN- IEC 60364. Producenci slupów oświetleniowych nie certyfikują swoich wyrobów na zgodność z w w normą. Slupy wyposażone są standardowo w elementy konstrukcyjne służące do podłączenia bednarki oraz przewodu zerowego. Prosimy o wykreślenie zapisu wymogu zgodności slupów z normą PN-IEC 60364.
Odpowiedź:
Zamawiający wykreśla zapis o konieczności spełnienia wymogów normy PN-IEC 60364. Jednocześnie Zamawiający informuje, że słup oświetleniowy powinien być wyposażony w konstrukcję umożliwiającą podłączenie bednarki uziemiającej i przewodu PEN.
 
Pytanie nr 2:
Zamawiający wymaga zapewnienia przez słupy oświetleniowe, zgodności z normą PN- EN 12767. Czy Zamawiający dopuści do zastosowania słupy oświetleniowe w klasie bezpieczeństwa "0" zgodnie z wytycznymi IBDiM z dnia 12.08.2011r? Jeśli nie - prosimy o określenie wymaganej klasy bezpieczeństwa wg PN-EN 12767. Prosimy o wzięcie pod uwagę faktu występowania, na polskim rynku zaledwie dwóch producentów slupów stalowych posiadających certyfikacje na swoje wyroby w klasie wyższej niż "0" i to w ograniczonym zakresie.
Odpowiedź:
Słupy powinny zachowywać zgodność z obowiązującą od 1 stycznia 2015r. normą PN-EN 12767 dotyczącą tzw. „bezpieczeństwa biernego”.
 
Pytanie nr 3:
Czy Zamawiający uzna jako rozwiązanie równoważne dla rur GRP oraz PP zastosowanie systemu kanalizacyjnego opartego na rurach kamionkowych o wytrzymałości potwierdzonej obliczeniami wytrzymałościowymi. Rury produkowane są zgodnie z normą PN-EN295 oraz posiadają parametry pozanormowe uwzględnione w aprobacie IBDiM, dopuszczającej rury między innymi do zastosowania w ciągach komunikacyjnych? (aprobata w załączniku). Uzupełnienie sytemu będą stanowić studnie betonowe z monolitycznymi dennicami typu „PERFECT”. Jednocześnie informujemy iż jednostki samorządowe w podobnych sytuacjach uznają tą argumentację jako wystarczającą do dopuszczenia proponowanego przez Nas systemu jako równoważny do systemu z GRP oraz PP........
Odpowiedź:
Do oferty należy przyjąć materiały zgodnie z projektem który został uzgodniony z gestorem sieci.
 
Pytanie nr 4:
W piśmie z dnia 16.02.2016 r. w odpowiedzi na pytanie nr 25 kosztorys ofertowy część drogowa w poz. 20.1 prawidłowa ilość wynosi 18 391,00 m2, zgodnie z poprawionym formularzem kosztorysu ofertowego ilość ta wynosi 16 661,00 m2. Prosimy o podanie prawidłowej ilości.
Odpowiedź:
Prawidłowa ilość zgodnie z kosztorysem 16 661,00 m2.
 
Pytanie nr 5:
W piśmie z dnia 16.02.2016 r.w odpowiedzi na pytanie nr 32 kosztorys branży ’wodociągowo- kanalizacyjnej w poz. 27 podano ilość 3,5 mb/kpl, zgodnie z poprawionym formularzem kosztorysu ofertowego ilość ta wynosi 4,0 mb/kpl. Prosimy o podanie prawidłowej ilości.
Odpowiedź:
Prawidłowa ilość zgodnie z kosztorysem 4,0mb/kpl.
 
Pytanie nr 6:
Dotyczy załączonego przedmiaru branży elektro energetycznej przebudowa sieci nN i ŚN w poz. 1.22 i 1.23 występuje ilość 0,018 km, natomiast w kosztorysie ofertowym pozycje te występują pod numer 1.16 i 1.17 w7 ilości 0.039 km. Prosimy o podanie prawidłowej ilości.
Odpowiedź:
Zgodnie z kosztorysem.
 
Pytanie nr 7:
Pkt. 8. ppkt. 1. SIWZ - Wiedza I doświadczenie
1) Czy poprzez określenie „wraz z włączeniem do systemu sterowania ruchem" zamawiający rozumie sygnalizację wpiętą w koordynujący system sygnalizacji tzw, „zielona fala"?
Odpowiedź:
Nie
 
2) Czy wartość 1 500 000,00 PLN brutto odnosi się łącznie do budowy, przebudowy lub modernizacji co najmniej 3 skrzyżowań?
Odpowiedź:
-Wartość 1 500 000,00 PLN brutto odnosi się łącznie do budowy, przebudowy lub modernizacji co najmniej 3 sygnalizacji świetlnych wraz z włączeniem do systemu sterowania ruchem zrealizowanej w ramach jednej roboty budowlanej.
 
  Z poważaniem

Anna Gilner

p.o. Dyrektora Jednostki
Kopia aa.
 
Zarząd Dróg Miejskich
ul. Płowiecka 31
44-121 Gliwice
 
tel. +48 32 300-86-35
fax +48 32 300-86-99