oznaczenie sprawy: ZDM.26.1.2016WK

 
 

Zarząd Dróg Miejskich
zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej oferty


Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego pod nazwą

Wykonanie robót budowlanych w ramach zadania pn.: "Rozbudowa ul. Kujawskiej, ul. Akademickiej i ul. Panewnickiej w Gliwicach wraz z rozbudową skrzyżowań"

 

Nazwa i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano:

Przedsiębiorstwo Remontów Ulic i Mostów S.A.
Nad Bytomką 1, 44-100 Gliwice z ceną 18 498 705,66 zł.
 
Uzasadnienie wyboru:
wybrana oferta uzyskała najwyższą liczbę punktów, jest zgodna z treścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych.
 
Wykonawcy, którzy złożyli oferty niepodlegające odrzuceniu:
 
Lp.
Nazwa i adres wykonawcy  
Liczba pkt
w kryterium cena
Liczba pkt
w kryterium
termin
Łączna
punktacja

1.
BUDIMEX SPÓŁKA AKCYJNA
STAWKI 40, 00-178 WARSZAWA
68,85
5,00
73,85
2.
Przedsiębiorstwo Remontów Ulic i Mostów S.A.
Nad Bytomką 1, 44-100 Gliwice
95,00
5,00
100,00
3.
STRABAG INFRASTRUKTURA POŁUDNIE SP. Z O.O.
LIPOWA 5 A, 50-520 WROCŁAW
73,51
5,00
78,51
4.
EUROVIA POLSKA SA
SZWEDZKA 5, 55-040 BIELANY WROCŁAWSKIE
78,65
5,00
83,65
5.
SKANSKA S.A.
GENERAŁA ZAJĄCZKA 9, 01-518 WARSZAWA
77,54
5,00
82,54

 


Główny Specjalista

05-04-2016 r. Paweł Pendziałek
________________________________________
(data i podpis osoby sporządzającej ogłoszenie)


p.o. Dyrektora Jednostki

05-04-2016 r. Anna Gilner

________________________________________
(data i podpis osoby zatwierdzającej ogłoszenie)

 

Zawiadomienie zostało zamieszczone na tablicy ogłoszeń od dnia ............................ do dnia ...............................   
 
 
____________________________________
podpis osoby odpowiedzialnej za zamieszczenie zawiadomienia