ZDM.26.1.2016WK
METRYKA ZAMÓWIENIA
 
Nazwa zamówienia:
Wykonanie robót budowlanych w ramach zadania pn.: "Rozbudowa ul. Kujawskiej, ul. Akademickiej i ul. Panewnickiej w Gliwicach wraz z rozbudową skrzyżowań" 
Nazwa i nr części zamówienia:
(dla postępowań z ofertami częściowymi)                      
zamówienie podstawowe
Nr PZPU:      
Zamawiający:  Zarząd Dróg Miejskich
Tryb: przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
Wartość stanowiąca podstawę wyboru trybu:
jest równa lub przekracza kwoty określone na podstawie art.11 ust 8 pzp  jest równa lub przekracza kwotę 10 mln € dla dostaw i usług
Data wszczęcia postępowania:
26-01-2016 r.
Rozstrzygnięcie postępowania (części):
zawarcie umowy
Data zawarcia umowy lub unieważnienia postępowania:
 17-05-2016 r.
Nr zawartej umowy:
ZDM 72/2016
Wybrany wykonawca (nazwa):

Przedsiębiorstwo Remontów Ulic i Mostów S.A. Nad Bytomką 1, 44-100 Gliwice

Data zamieszczenia i numer ogłoszenia o udzieleniu zamówienia:
26-05-2016 nr ogłoszenia 2016/S 100-178563
Wartość zawartej umowy
netto:
15 039 598,10 zł
brutto: 
18 498 705,66 zł
Informacje z art. 181 ust. 1 ustawy PZP:
             liczba para-protestów ogółem:     0
Odwołania:
             liczba odwołań ogółem:        2
Skargi do sądu:
             liczba skarg ogółem:             0
 
     
……………………………………………..
 
(osoba sporządzająca)