ZAŁĄCZNIK NR 6
Oznaczenie sprawy: ZA.271.97.2018

 

______________________________________________________________
nazwa (firma) wykonawcy

______________________________________________________________


______________________________________________________________
adres wykonawcy

 
WYKAZ OSÓB
 
dotyczy postępowania:
Odtworzenie nawierzchni trasy rowerowej znajdującej się poza pasem dróg publicznych w rejonie ul. Kozielskiej. 
 
Wykaz osób wymagany jest w celu potwierdzenia warunku określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Lp.
Imię i nazwisko
 Opis posiadanych uprawnień
Zakres wykonywanych czynności w zamówieniu

Dostępność
(należy wpisać podstawę do dysponowania osobą np. pracownik firmy, pracownik podwykonawcy)

   

uprawnienia budowlane do:

 

...................................................

 

...................................................

 

w specjalności:


.....................................................


.....................................................

 

numer uprawnień, data wydania:


.....................................................


.....................................................

kierownik robót budowlanych  

 
 

 

_____________________
data i miejscowość

______________________
imię i nazwisko  


_____________________________
podpis wykonawcy lub osoby upoważnionej