URZĄD MIEJSKI W GLIWICACH  
 
 
ZA.271.97.2018 Gliwice,  26-06-2018 r.
  nr kor.

 
Dotyczy: Odtworzenie nawierzchni trasy rowerowej znajdującej się poza pasem dróg publicznych w rejonie ul. Kozielskiej.


Zawiadomienie o modyfikacji specyfikacji istotnych warunków zamówienia
 
     Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.), w imieniu zamawiającego informuję, że specyfikacja istotnych warunków zamówienia została zmodyfikowana w następujący sposób:
 

Załącznik nr 1 - oferta, otrzymuje brzmienie jak w załączeniu do niniejszego zawiadomienia.

 

Załącznik nr 1 - oferta po modyfikacji.

 
 
  Z poważaniem

Marta Bogdańska

p.o. Zastępca Naczelnika Wydziału Zamówień Publicznych
Kopia aa.
 
ul. Zwycięstwa 21
44-100 Gliwice
tel. +48 32 231 30 41
fax +48 32 231 27 25
boi@um.gliwice.pl
www.gliwice.eu


 

Wydział Zamówień Publicznych
 
ul. Zwycięstwa 21
44-100 Gliwice
tel. +48 32 238-55-30
fax +48 32 238-55-27
za@um.gliwice.pl