oznaczenie sprawy: ZA.271.97.2018

PREZYDENT MIASTA GLIWICE
zawiadamia o wynikach postępowania

Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego pod nazwą:

"Odtworzenie nawierzchni trasy rowerowej znajdującej się poza pasem dróg publicznych w rejonie ul. Kozielskiej."

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
 
W imieniu Zamawiającego informuję, że niniejsze postępowanie zostało unieważnione.
 
Uzasadnienie:
Uzasadnienie prawne: Postępowanie zostaje unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) tj. oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Uzasadnienie faktyczne:
Zamawiający przewidział zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24 aa ust. 1 ustawy. Do upływu terminu składania ofert, tj. do dnia 09.07.2018 do godz. 11:00 złożono cztery oferty.

Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie przedmiotowego zamówienia wynosi: 110 000,00 zł brutto, tymczasem cena najkorzystniejszej oferty wynosi 295 200,00 zł brutto. Zamawiający nie wyraża zgody na zwiększenie kwoty na sfinansowanie zamówienia. Podczas oceny ofert Zamawiający kierował się następującymi kryteriami:
- cena- 60 %
- okres gwarancji i rękojmi - 15 %
- termin wykonania zamówienia - 25%

 

Lp.
Nazwa i adres wykonawcy  
Liczba pkt
w kryterium cena
Liczba pkt
w kryterium
okres gwarancji i rękojmi
Liczba pkt
w kryterium
termin wykonania zamówienia
Łączna
punktacja

1.
ZAKŁAD ROBÓT DROGOWYCH ORFIN
sp. z o.o. sp. komandytowa
GENERAŁA SIKORSKIEGO 5A,
41-922 RADZIONKÓW
60,00
15,00
16,67
91,67
2.
EUROTECH SP. Z O. O.
DR. BRONISŁAWA HAGERA 41,
41-800 ZABRZE
29,81
15,00
25,00
69,81
3.
PRZEDSIĘBIORSTWO REMONTÓW
ULIC I MOSTÓW S. A.
NAD BYTOMKĄ 1,
44-100 GLIWICE
41,28
15,00
25,00
81,28
4.

PUH DOMAX ARKADIUSZ MIKA
GRABIŃSKA 8,
42-283 BORONÓW
25,58
15,00
25,00
65,58


Główny Specjalista

20-07-2018 r. Aneta Oleś
________________________________________
(data i podpis osoby sporządzającej ogłoszenie)


p.o. Naczelnik Wydziału Zamówień Publicznych

20-07-2018 r. Jolanta Górecka-Wróbel

________________________________________
(data i podpis osoby zatwierdzającej ogłoszenie)