ZA.271.97.2018
METRYKA ZAMÓWIENIA
 
Nazwa zamówienia:
Odtworzenie nawierzchni trasy rowerowej znajdującej się poza pasem dróg publicznych w rejonie ul. Kozielskiej. 
Nazwa i nr części zamówienia:
(dla postępowań z ofertami częściowymi)                      
zamówienie podstawowe
Nr PZPU:  PZPU/RB/641/PU/2018    
Zamawiający:  Miasto Gliwice
Tryb: przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
Wartość stanowiąca podstawę wyboru trybu:
przekracza kwotę od której stosuje się ustawę pzp, a jest mniejsza od kwot określonych na podstawie art.11 ust 8 pzp  
Data wszczęcia postępowania:
22-06-2018 r.
Rozstrzygnięcie postępowania (części):
 unieważnienie postępowania
Data zawarcia umowy lub unieważnienia postępowania:
  20-07-2018 r.
Nr zawartej umowy:
Wybrany wykonawca (nazwa):
Data zamieszczenia i numer ogłoszenia o udzieleniu zamówienia:
nr ogłoszenia
Wartość zawartej umowy
netto:
brutto: 
Informacje z art. 181 ust. 1 ustawy PZP:
             liczba para-protestów ogółem:     0
Odwołania:
             liczba odwołań ogółem:        0
Skargi do sądu:
             liczba skarg ogółem:             0
 
     
……………………………………………..
 
(osoba sporządzająca)

  
Uzasadnienie unieważnienia postępowania: Uzasadnienie:
Uzasadnienie prawne: Postępowanie zostaje unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) tj. oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Uzasadnienie faktyczne:
Zamawiający przewidział zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24 aa ust. 1 ustawy. Do upływu terminu składania ofert, tj. do dnia 09.07.2018 do godz. 11:00 złożono cztery oferty.

Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie przedmiotowego zamówienia wynosi: 110 000,00 zł brutto, tymczasem cena najkorzystniejszej oferty wynosi 295 200,00 zł brutto. Zamawiający nie wyraża zgody na zwiększenie kwoty na sfinansowanie zamówienia. Podczas oceny ofert Zamawiający kierował się następującymi kryteriami:
- cena- 60 %
- okres gwarancji i rękojmi - 15 %
- termin wykonania zamówienia - 25%