oznaczenie sprawy: ZDM.26.15.2018

Zarząd Dróg Miejskich
zawiadamia o wynikach postępowania

Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego pod nazwą:

"Rozbudowa systemu detekcji dla pieszych i rowerzystów w Gliwicach - doposażenie sygnalizacji świetlnych w system wideodetekcji dla rowerzystów"

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
 
W imieniu Zamawiającego informuję, że niniejsze postępowanie zostało unieważnione.
 
Uzasadnienie:
Uzasadnienie faktyczne: cena jedynej oferty złożonej w postępowaniu przewyższa kwotę jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
Uzasadnienie prawne: zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt. 4 ustawy prawo zamówień publicznych (t.j. Dz U. z 2017r. poz. 1579 z pózn. zm.)

 

 


Główny Specjalista

26-09-2018 r. Paweł Pendziałek
________________________________________
(data i podpis osoby sporządzającej ogłoszenie)


P.O. Z-cy Dyrektora

26-09-2018 r. Dawid Ochód

________________________________________
(data i podpis osoby zatwierdzającej ogłoszenie)