Ważne: nasza strona wykorzystuje pliki Cookies.
Korzystanie z tego serwisu internetowego bez zmiany ustawień dotyczących Cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.
Więcej informacji można znaleźć tutaj.
Zapoznałem się z informacją (nie wyświetlaj więcej tego komunikatu)
Logo BIP
biuletyn
informacji publicznej
Mapa serwisu | Wysoki kontrast
Urząd Miejski w Gliwicach

Obrazek linii

Karty infromacyjne 
A A A drukuj
Karty informacyjne -> Wydział Podatków i Opłat

Opłata skarbowa

Opłacie skarbowej podlega:
 1. w sprawach indywidualnych z zakresu administracji publicznej:
  • dokonanie czynności urzędowej na podstawie zgłoszenia lub na wniosek;
  • wydanie zaświadczenia na wniosek
  • wydanie zezwolenia (pozwolenia, koncesji);
 2. złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii w sprawie z zakresu administracji publicznej lub w postępowaniu sądowym.

Czynności i dokumenty związane z opłatą skarbową:

W myśl obowiązujących przepisów, podmiot składający wniosek lub pełnomocnictwo albo dokonujący zgłoszenia zobowiązany jest dołączyć dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej, albo uwierzytelnioną kopię dowodu zapłaty, (tj. potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez adwokata, radcę prawnego, doradcę podatkowego oraz rzecznika patentowego),  nie później niż w ciągu 3 dni od chwili powstania obowiązku jej zapłaty. Dowód zapłaty może mieć formę wydruku potwierdzającego dokonanie operacji bankowej.

Dowód zapłaty albo jego uwierzytelnioną kopię pozostawia się w aktach sprawy. Na żądanie podmiotu, który dokonał zapłaty opłaty skarbowej, dowód zapłaty może zostać zwrócony, po uprzednim zamieszczeniu na nim adnotacji określającej datę dokonania zgłoszenia albo złożenia wniosku lub pełnomocnictwa, potwierdzonej podpisem osoby zamieszczającej adnotację, z podaniem imienia, nazwiska i stanowiska służbowego. Adnotacja powinna być zamieszczona także na wniosku, zgłoszeniu lub pełnomocnictwie, z zastrzeżeniem, że zamiast daty dokonania zgłoszenia albo złożenia wniosku lub pełnomocnictwa należy określić kwotę uiszczonej opłaty, datę wpłaty i nr pokwitowania lub nr rachunku bankowego, na który dokonano wpłaty.

Adnotacji nie zamieszcza się na wniosku, zgłoszeniu lub pełnomocnictwie, jeżeli w aktach sprawy pozostaje uwierzytelniona kopia albo kopia dowodu zapłaty.

Obowiązek opłaty skarbowej:

W przypadkach nieobjętych wyłączeniem lub zwolnieniem, o których stanowi art. 2; 3; 3a i art. 7 ustawy o opłacie skarbowej oraz kol. 4  załącznika do w/w ustawy, obowiązek zapłaty opłaty skarbowej powstaje:
 • od dokonania czynności urzędowej – z chwilą dokonania zgłoszenia lub złożenia wniosku o dokonanie czynności urzędowej;
 • od wydania zaświadczenia – z chwilą złożenia wniosku o wydanie zaświadczenia;
 • od wydania zezwolenia (pozwolenia, koncesji – z chwilą złożenia wniosku o wydanie zezwolenia (pozwolenia, koncesji);
 • od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury oraz od jego odpisu, wypisu lub kopii – z chwilą złożenia dokumentu w organie administracji publicznej, sądzie lub podmiocie, o którym mowa w art. 1 ust. 2;
 • od przedmiotu opłaty określonego w art. 2 ust. 2 – z chwilą użycia zaświadczenia w sprawie innej niż wymieniona w art. 2 ust. 1.
Opłatę skarbową wpłaca się z chwilą powstania obowiązku jej zapłaty.

Obowiązek zapłaty opłaty skarbowej ciąży na osobach fizycznych, osobach prawnych i jednostkach organizacyjnych niemających osobowości prawnej lub na pełnomocniku w/w.

Organem podatkowym właściwym miejscowo w sprawach opłaty skarbowej jest:
 1. od dokonania czynności urzędowej, wydania zaświadczenia oraz zezwolenia (pozwolenia, koncesji) - organ podatkowy właściwy ze względu na siedzibę organu lub podmiotu, który dokonał czynności urzędowej albo wydał zaświadczenie lub zezwolenie (pozwolenie, koncesję);
 2. od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury oraz jego odpisu, wypisu lub kopii - organ podatkowy właściwy ze względu na miejsce złożenia dokumentu.
Zgodnie z przepisami, do składanego wniosku o dokonanie określonej czynności urzędowej, wydanie zaświadczenia, koncesji czy pozwolenia, złożonego pełnomocnictwa należy dołączyć dowód uiszczenia opłaty skarbowej (otrzymany w kasie, w banku, od inkasenta, lub wydrukowany z Internetu).

Sposoby uiszczania opłaty skarbowej:
 1. Bezgotówkowo – bezpośrednio na podane poniżej rachunki bankowe:

  ING BSK S.A nr : 51 1050 0099 5261 0410 0000 0055

  dla osób dokonujących wpłat z zagranicy:
  IBAN :  PL51 1050 0099 5261 0410 0000 0055 Nr BIC (SWIFT):INGBPLPW
   
 2. Gotówką:
  1. W kasach Urzędu Miejskiego (na parterze w Biurze Obsługi Interesantów lub na IV piętrze);
  2. Za pośrednictwem inkasentów zgodnie z poniższym wykazem:
   • Starostwo Powiatowe - ul. Zygmunta Starego 17 w Gliwicach
   • Punkt w Pierwszym Urzędzie Skarbowym
    ul. Góry Chełmskiej 15 w Gliwicach - PHU KAMA Kamila Golasińska
   • Punkt w Drugim Urzędzie Skarbowym
    ul. Młodego Hutnika 2 w Gliwicach - Pelagia Fałdowska
   • Punkt w Sądzie Rejonowym w Gliwicach – Zofia Raczyńska Kiosk
    ul. Wieczorka 10 w Gliwicach
   • Punkt w Urzędzie Miejskim ul. Zwycięstwa 21 w Gliwicach - FICC Marta Machnowska.

Dodatkowych informacji w tej sprawie w Wydziale Podatków i Opłat udzielają:
 1. Referat Rachunkowości Podatkowej (RRa) IVp: pok. 468, tel. 32-238-55-38
 2. Punkt Informacyjny Wydziału Podatków i Opłat mieszczący się na parterze Urzędu Miejskiego w Biurze Obsługi Interesantów tel. 32-238-54-88
 3. Referat Wymiaru Opłat, pok. 450 tel. (32) 238-54-47
e-mail: po@um.gliwice.pl


Postawa prawna:
 1. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 1628 t.j. z późn. zm)
 2. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 września 2007 r. w sprawie zapłaty opłaty skarbowej (Dz.U. z 2007 r., Nr 187, poz. 1330).


Numer karty: PO.10.3/DP


 liczba odsłon strony: 15 471 
Logo GLIWIC
Urząd Miejski w Gliwicach, 44-100 Gliwice ul. Zwycięstwa 21
Biuro Obsługi Interesantów tel. 32 231 30 41, faks 32 231 27 25
boi@um.gliwice.pl
Identyfikator Podziału Terytorialnego IPT -2466011 | Kod TERYT:2.24.33.66
Logo SEKAP 
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Urzędu Miejskiego w Gliwicach
www.sekap.pl
Logo EPUAP
Godziny pracy Urzędu | Rachunki Bankowe | Wydziały Urzędu | Miejski Serwis Internetowy