Ważne: nasza strona wykorzystuje pliki Cookies
Korzystanie z tego serwisu internetowego bez zmiany ustawień dotyczących Cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.
Więcej informacji o Cookies.
Zapoznałem się z informacją (nie wyświetlaj więcej tego komunikatu)
Logo BIP

biuletyn
informacji publicznej

Urząd Miejski w Gliwicach

 

Karty informacyjne 

zawartość strony w postaci pliku audio wydruk do pliku pdf

Karty informacyjne -> Wydział Komunikacji


Profil kandydata na kierowcę


1. Co powinienem wiedzieć?


Uzyskanie profilu kandydata na kierowcę niezbędne jest celem:
 • przystąpienia do szkolenia w zakresie wszystkich kategorii prawa jazdy i pozwolenia do kierowania tramwajem
 • przystąpienia do egzaminu państwowego przez osobę ubiegającą się o wymianę wydanego za granicą prawa jazdy  nieokreślonego w konwencjach o ruchu drogowym
 • przystąpienia do egzaminu państwowego przez osobę ubiegającą się o przywrócenie cofniętego uprawnienia do kierowania motorowerem, pojazdem silnikowym lub tramwajem cofniętego na okres przekraczający rok lub cofniętego w związku z utratą kwalifikacji
 • przystąpienia do egzaminu państwowego przez osobę ubiegającą się o zwrot zatrzymanego prawa jazdy lub pozwolenia na kierowanie tramwajem, którego była pozbawiona na okres przekraczający rok
 • przystąpienia do egzaminu państwowego przez osobę  posiadającą prawo jazdy z ograniczeniem do kierowania pojazdem z automatyczną skrzynia biegów, a ubiegającą się o prawo jazdy bez ograniczenia

Osoba ubiegająca się o wydanie profilu kierowcy winna zapoznać się również z opisem usługi:

-> Wymiana  prawa jazdy wydanego za granicą nieokreślonego w Konwencjach o ruchu drogowym
-> Wydanie pierwszego prawa jazdy
-> Podwyższenie kategorii prawa jazdy
-> Zwrot prawa jazdy w związku z upływem orzeczonego środka karnego w postaci zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych
-> Kategorie prawa jazdy i wymagany minimalny wiek do kierowania


2. Kto może załatwić sprawę?


Osoba ubiegająca się o wydanie prawa jazdy lub osoba przez niego upoważniona.

Pełnomocnictwo dla osoby załatwiającej sprawę można pobrać:
 • w formie elektronicznej -> wzór pełnomocnictwa do pobrania niżej - w dziale "Sprawdź czy posiadasz wszystkie wymagane dokumenty".
 • osobiście w formie papierowej -> w informacji głównej Biura Obsługi Interesantów (parter Urzędu Miejskiego).


3. Ile trwa załatwienie sprawy w urzędzie?


2 dni robocze (od dnia otrzymania wymaganych dokumentów) - czas w jakim organ musi wygenerować w systemie teleinformatycznym profil kandydata na kierowcę.


4. Sprawdź czy posiadasz wszystkie wymagane dokumenty?


 1. Wniosek o wydanie prawa jazdy lub pozwolenia


 2. kolorową fotografię o wymiarach 35 x 45 mm, wykonaną na jednolitym jasnym tle, mającą dobrą ostrość oraz odwzorowującą naturalny kolor skóry, obejmującą wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70-80% fotografii, pokazującą wyraźnie oczy, zwłaszcza źrenice, i przedstawiającą osobę w pozycji frontalnej, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost z otwartymi oczami nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami; fotografia powinna być wykonana nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku.

  UWAGA!

  a) jeśli posiadasz wrodzone lub nabyte wady wzroku, możesz zrobić fotografię w ciemnych okularach. Jednak podobne zdjęcie - w okularach - musisz mieć w dokumencie tożsamości. Dodatkowo do wniosku załącz orzeczenie o niepełnosprawności (osoba do 16 roku życia), lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności (osoba, która ukończyła 16 lat) z powodu wrodzonej lub nabytej wady narządu wzroku, wydane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.).

  b) jeśli nosisz nakrycie głowy zgodnie z religią, którą wyznajesz - możesz je mieć na zdjęciu, jeśli twarz będzie nadal widoczna. Jednak podobne zdjęcie - z nakryciem głowy - musisz mieć na dokumencie tożsamości. Dodatkowo do wniosku załącz zaświadczenie o przynależności do wspólnoty wyznaniowej zarejestrowanej w Rzeczypospolitej Polskiej.


 3. Orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami silnikowymi w zakresie posiadanych kategorii prawa jazdy wydane przez lekarza uprawnionego do badań lekarskich osób kierujących pojazdami – o ile jest wymagane


 4. Orzeczenie psychologiczne o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdami - o ile jest wymagane


 5. Dwustronna kserokopia posiadanego prawa jazdy


 6. Kserokopia karty pobytu, wizy pobytowej lub innego dokumentu potwierdzającego prawo pobytu na terenie Rzeczypospolitej Polskiej – dotyczy cudzoziemców


 7. Wzór pełnomocnictwa


 8. - w przypadku upoważnienia innej osoby do załatwienia sprawy


 9. Oświadczenie rodzica/opiekuna o wyrażeniu zgody na ubieganie się o prawo jazdy


 10. - o ile jest wymagane


Ww. dokumenty stanowią podstawę do uzyskania PROFILU KIEROWCY przed przystąpieniem do szkolenia w zakresie odpowiedniej kategorii prawa jazdy i egzaminu państwowego.  5. Jakie opłaty należy ponieść i jak to zrobić?


  Nie podlega opłacie.

  W przypadku działania przez pełnomocnika: 17 zł (od każdego stosunku pełnomocnictwa).
  - przykłady wielości stosunków pełnomocnictwa

  Zwolnione z opłaty skarbowej są między innymi dokumenty stwierdzające udzielenie pełnomocnictwa oraz jego odpis, wypis lub kopia, poświadczone notarialnie lub przez uprawniony organ, upoważniające do odbioru dokumentów oraz pełnomocnictwa udzielone: małżonkowi, wstępnym, zstępnym lub rodzeństwu - wykaz stawek oraz zwolnień z opłaty skarbowej.

  Opłaty należy dokonać przed dołączeniem pełnomocnictwa do akt sprawy.

  Wpłat z tytułu opłaty skarbowej dokonywać można w kasach głównego budynku Urzędu przy ul. Zwycięstwa 21 lub przelewem na rachunek bankowy w ING BSK S.A.

  URZĄD MIEJSKI W GLIWICACH    
  ING BSK S.A nr : 51 1050 0099 5261 0410 0000 0055 


  (a dla osób dokonujących wpłat z zagranicy:
  IBAN:  PL51 1050 0099 5261 0410 0000 0055
  Nr BIC (SWIFT): INGBPLPW
  )

  Informujemy, że wpłaty gotówkowe dokonywane na rachunki Urzędu Miejskiego w Gliwicach, są przyjmowane przez ING Bank Śląski S.A. we wszystkich jego placówkach na terenie całego kraju bez dodatkowych opłat prowizyjnych.


  6. Jak krok po kroku załatwić sprawę?  Krok 1

  Wypełnić wniosek o wydanie prawa jazdy:

  • wniosek o wydanie prawa jazdy do pobrania w formie elektronicznej (w dziale wyżej "Sprawdź czy posiadasz wszystkie wymagane dokumenty").
  • wniosek do pobrania w formie papierowej we właściwym ośrodku szkolenia kierowców na terenie kraju  Krok 2

  Przygotować załączniki do ww. wniosku:

  • orzeczenie lekarskie zgodne z wymaganiami opisanymi w pkt  4 
  • orzeczenie psychologiczne zgodne z wymaganiami opisanymi w pkt  4
  • fotografia zgodna z wymaganiami opisanymi w pkt 4
  • dwustronna kserokopia dokumentu prawa jazdy
  • kserokopia karty pobytu, wizy pobytowej lub innego dokumentu potwierdzającego prawo pobytu na terenie Rzeczypospolitej Polskiej (o ile jest wymagana)
  • pełnomocnictwo (o ile jest wymagane)
  • dowód osobisty (do wglądu)  Krok 3

  Złożyć dokumenty celem otrzymania PROFILU KIEROWCY przed przystąpieniem do szkolenia/egzaminu:
  Referat Praw Jazdy pokój 318
  III piętro Urzędu Miejskiego  Krok 4

  Sprawdzić stan realizacji sprawy i korespondencji:
  - bezpośrednio wg pkt 7  Krok 5

  Odbiór dokumentu:
  Profil kierowcy wydaje się uprawnionej osobie (pełnomocnikowi wg pkt  2), w zależności od określonego we wniosku sposobu jego przekazania:
  - bezpośrednio w referacie Praw Jazdy – III piętro Urzędu Miejskiego  7. Jak mogę uzyskać odpowiedź na dodatkowe pytania?


  Referat Praw Jazdy - pokoje 314/315/316/318
  III piętro Urzędu Miejskiego
  Tel. 32-239-11-96 / 32-238-54-70 / 32-239-11-81 / 32-238-56-52 / 32-238-56-70 / 32-238-56-71
  E-mail: km@um.gliwice.pl


  8. Czy można załatwić sprawę bez konieczności przychodzenia do urzędu?


  Nie dotyczy.


  9. Jakie przepisy prawne regulują załatwienie tej sprawy?


  1. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1260 z późn. zm.),
  2. Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2017 r., poz. 978),
  3. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania  administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257),
  4. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U z 2016 r., poz. 1827 z późn. zm.),
  5. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24 lutego 2016 r. w sprawie wydawania dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami (Dz. U. z 2016 r., poz. 231 z późn. zm.),
  6. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 20 maja 2016 r. w sprawie wzorów dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami (Dz. U. z 2016 r., poz. 702),
  7. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 15 maja 2015 r. w sprawie opłaty ewidencyjnej stanowiącej przychód Funduszu - Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców (Dz. U. z 2015 r., poz. 681 z późn. zm.),
  8. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 lipca 2014 r. w sprawie badań  lekarskich osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami i kierowców (Dz. U. z 2017 r., poz. 250),
  9. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 16 lipca 2014 r. w sprawie badań  psychologicznych osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, kierowców oraz osób wykonujących pracę na stanowisku kierowcy (Dz. U. z 2014 r., poz. 937),
  10. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 4 marca 2016 r. w sprawie szkolenia osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, instruktorów i wykładowców (Dz. U. z 2016 r., poz. 280 z późn. zm.),
  11. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie wysokości opłat za wydanie dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami (Dz. U. z 2013 r., poz. 83),
  12. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24 lutego 2016 r. w sprawie egzaminowania osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez egzaminatorów oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach (Dz. U. z 2016 r., poz. 232 z późn. zm.).


  10. Skargi i wnioski


  Skargi i wnioski związane z pracą urzędu można składać pisemnie pocztą, pisemnie bezpośrednio w urzędzie w godzinach jego pracy lub ustnie u wyznaczonego pracownika urzędu.
  Skargi i wnioski można składać również pisemnie przy pomocy formularza elektronicznego.  11. Tryb odwoławczy


  Od decyzji przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach za pośrednictwem organu wydającego decyzję tj. Prezydenta Miasta Gliwice  w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia (art. 127 § 1 i 2 oraz art. 129 §1i 2 Kodeksu postępowania administracyjnego).

  Zgodnie z art. 127a KPA w trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję.
  Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna, co oznacza, iż decyzja podlega natychmiastowemu wykonaniu i brak jest możliwości zaskarżenia decyzji do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.
  Wniesienie oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołanie nie podlega wycofaniu. Na podstawie art. 130 § 4 KPA decyzja podlega wykonaniu przed upływem terminu do wniesienia odwołania, jeżeli jest zgodna z żądaniem wszystkich stron lub jeżeli wszystkie strony zrzekły się prawa do wniesienia odwołania.


  Numer karty: KM.75.14/U


   liczba odsłon strony: 50 602 
  Logo Samorządu Gliwice

  Urząd Miejski w Gliwicach, 44-100 Gliwice ul. Zwycięstwa 21

  Biuro Obsługi Interesantów tel. 32 231 30 41, faks 32 231 27 25

  boi@um.gliwice.pl

  Identyfikator Podziału Terytorialnego TERYT - 24 66 01 1

  Logo systemu SEKAP 

  Elektroniczna Skrzynka Podawcza

  Urzędu Miejskiego w Gliwicach

  www.sekap.pl

  Logo systemu EPUAP