Ważne: nasza strona wykorzystuje pliki Cookies
Korzystanie z tego serwisu internetowego bez zmiany ustawień dotyczących Cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.
Więcej informacji o Cookies.
Zapoznałem się z informacją (nie wyświetlaj więcej tego komunikatu)
Logo BIP

biuletyn
informacji publicznej

Urząd Miejski w Gliwicach

 

Sprzedaż nieruchomości i przetargi na wysokość czynszu 

plik rss Sprzedaż nieruchomości i przetargi na wysokość czynszuwydruk do pliku pdf
« powrót na listę ogłoszeń

PRZETARG ODWOŁANY! ul. Łabędzka, dz. 1015, obręb Stare Gliwice


Prezydent Miasta Gliwice

na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z 21 sierpnia 1997 r.
o gospodarce nieruchomościami (DzU.2010.102.651 j.t.)
 
odwołuje przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości niezabudowanej, obejmującej działkę nr 1015, obręb Stare Gliwice, KW nr GL1G/00046015/9, położonej przy ul. Łabędzkiej, który miał się odbyć 12 marca 2014 r. o godz. 10.00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Gliwicach przy ul. Zwycięstwa 21.

Uzasadnienie
 
10 marca 2014 r. do tutejszego Urzędu wpłynęła informacja, że do Sądu Rejonowego złożono wniosek o stwierdzenie zasiedzenia prawa własności działki nr 1015 w obrębie Stare Gliwice. W związku z potencjalnymi konsekwencjami prawnymi dla przyszłego nabywcy odwołanie przetargu jest uzasadnione.



Prezydent Miasta Gliwice
ogłasza

 
12 marca 2014 r. o godzinie 10.00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Gliwicach przy ul. Zwycięstwa 21, w sali nr 142 rozpocznie się III ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości niezabudowanej obejmującej działkę nr 1015, obręb Stare Gliwice, KW GL1G/00046015/9 przy ul. Łabędzkiej.

Cena wywoławcza nieruchomości: 350 000,00 zł
Wadium: 35 000,00 zł
Minimalne postąpienie: 3500,00 zł

Cena wywoławcza jest ceną brutto i zawiera 23% podatek VAT zgodnie z ustawą z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.
Nieruchomość niezabudowana obejmująca działkę nr 1015, obręb Stare Gliwice, została przeznaczona do zbycia w drodze przetargu nieograniczonego zgodnie z zarządzeniem prezydenta miasta nr PM 3601/12 z 8 listopada 2012 r.

I przetarg odbył się 11 kwietnia 2013 r. i został zakończony wynikiem negatywnym.
II przetarg odbył się 8 października 2013 r. i zastał zakończony wynikiem negatywnym.

Opis nieruchomości
Działka nr 1015, obręb Stare Gliwice, o powierzchni 0,1827 ha, stanowi teren niezabudowany, częściowo ogrodzony przez nieruchomości sąsiednie, o regularnym kształcie zbliżonym do trapezu. Nieruchomość położona jest bezpośrednio przy ul. Łabędzkiej, od której prowadzi dojazd do nieruchomości.
Skomunikowanie na zasadzie prawoskrętu, poprzez zjazd urządzony w śladzie istniejącego obniżenia chodnika wzdłuż ul. Łabędzkiej jest dopuszczalne tylko w przypadku, gdy planowana inwestycja będzie generować niewielkie natężenie ruchu. W każdym przypadku inwestor powinien wystąpić do ZDM Gliwice z wnioskiem o wydanie wstępnej opinii dotyczącej włączenia działki do drogi publicznej, a następnie z wnioskiem o wydanie zgody na lokalizację zjazdu.
Nieruchomość stanowi teren użytku oznaczonego symbolem RIIIb oraz Bp. Teren jest porośnięty trawą i dziko rosnącą roślinnością niską i wysoką. Sąsiedztwo nieruchomości stanowią tereny zabudowy mieszkaniowej jedno- i wielorodzinnej oraz obiekty usługowo-handlowe w dalszej odległości. Przedmiotowa nieruchomość jest nieuzbrojona. W pobliżu znajduje się następujące uzbrojenie techniczne: linia energetyczna, sieć wodociągowa i kanalizacyjna, sieć gazowa.

Przeznaczenie nieruchomości oraz sposób zagospodarowania
Zgodnie z zatwierdzonym uchwałą nr XXXIV/1036/2010 Rady Miejskiej w Gliwicach z 29 kwietnia 2010 r. miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego nieruchomość niezabudowana obejmująca działkę nr 1015 położona jest na obszarze oznaczonym symbolem 13MN, co oznacza tereny nowej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

Przeznaczenie podstawowe:
a) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna.

Przeznaczenie uzupełniające:
a) usługi,
b) drobna wytwórczość.

Wadium
Udział w przetargu mogą brać osoby fizyczne lub prawne, które wniosą wadium w wysokości 35 000,00 zł w formie pieniężnej, dokonując przelewu na konto bankowe Urzędu Miejskiego w Gliwicach – ING Bank Śląski S.A. nr 42 1050 1230 1000 0022 7701 5257 z zaznaczeniem „Przetarg ustny nieograniczony, działka 1015, obr. Stare Gliwice, imię i nazwisko oraz PESEL lub nazwa oraz NIP firmy, na której rzecz nieruchomość będzie nabywana. Wadium winno być uznane na rachunku Miasta Gliwice najpóźniej 7 marca 2014 r. Prosimy o dostarczenie dowodu wpłaty wadium (lub jego kserokopii) na stanowisko ds. zamówień publicznych w Biurze Obsługi Interesantów Urzędu Miejskiego w Gliwicach do 7 marca 2014 r. do godz. 16.00.

Wpłacone wadium podlega:
  • zaliczeniu na poczet ceny nieruchomości zaoferowanej przez oferenta, który wygra przetarg,
  • zwrotowi pozostałym oferentom, którzy przetargu nie wygrają – bez możliwości przeksięgowania na inny przetarg,
  • przepadkowi, jeżeli osoba, która wygra przetarg, uchyli się od zawarcia umowy notarialnej w wyznaczonym terminie.

Warunki uczestnictwa w przetargu:
  • wniesienie wadium w wymaganym terminie i wysokości oraz okazanie komisji przetargowej przed otwarciem przetargu dowodu wniesienia wadium,
  • okazanie komisji przetargowej dowodu osobistego osoby obecnej na przetargu,
  • okazanie pełnomocnictwa wydanego w formie aktu notarialnego lub sporządzonego w obecności pracownika Urzędu Miejskiego w przypadku pełnomocnika osoby fizycznej,
  • okazanie aktualnego (wydanego w okresie do 3 miesięcy przed przetargiem) odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego (w przypadku osoby prawnej) lub aktualnego (wydanego w okresie do 3 miesięcy przed przetargiem) zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej (w przypadku osoby fizycznej),
  • okazanie pełnomocnictwa wydanego w formie aktu notarialnego w przypadku pełnomocnika osoby prawnej.
W przypadku nabycia nieruchomości przez małżonków do dokonywania czynności przetargowych konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich, ze stosownym pełnomocnictwem drugiego małżonka, zawierającym zgodę na odpłatne nabycie nieruchomości.
Organizator przetargu zawiadomi osobę ustaloną jako nabywca nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Wyznaczony termin nie będzie krótszy niż 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia. Akt notarialny przenoszący prawo własności nieruchomości powinien być zawarty do 30 dni od dnia zamknięcia przetargu, tj. do 11 kwietnia 2014 r.
Osoba, która wygra przetarg, zobowiązana będzie do zapłaty wylicytowanej ceny nie później niż 2 dni przed dniem zawarcia umowy przenoszącej własność, z zastrzeżeniem iż za dokonanie wpłaty uważa się uznanie jej na wskazanym rachunku bankowym.
Osoba, która wygra przetarg, zobowiązana będzie do poniesienia kosztów notarialnych i sądowych związanych z nabyciem prawa do nieruchomości oraz jego ujawnieniem w księdze wieczystej. Nabywca nieruchomości zobowiązany jest również do złożenia w Biurze Obsługi Interesantów Urzędu Miejskiego w Gliwicach deklaracji podatkowej lub informacji w zakresie podatku od nieruchomości.
W 6-tygodniowym terminie wyznaczonym zarządzeniem prezydenta miasta Gliwice nr PM-3601/12 z 8 listopada 2012 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży oraz sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości, która objęta jest niniejszym ogłoszeniem, nie wpłynęły żadne wnioski osób, którym przysługuje pierwszeństwo w jej nabyciu na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1 i pkt. 2 Ustawy o gospodarce nieruchomościami (j.t. DzU nr 102 z 2010 r., poz. 651 z późn. zm.).
Dodatkowych informacji na temat warunków przetargu udziela Biuro Obsługi Interesantów, stanowisko ds. zamówień publicznych i przetargów, tel. 32/239-12-56.
Prezydent miasta zastrzega prawo odwołania przetargu zgodnie z ustawą z 21 lipca 1997 r. o gospodarce nieruchomościami. Niniejsze ogłoszenie zamieszczone jest na stronie internetowej www.gliwice.eu oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Gliwicach.

Okres publikacji ogłoszenia : od 21-01-2014 00:00:00 do 20-03-2014 23:59:59


 liczba odsłon strony: 2 350 
Logo Samorządu Gliwice

Urząd Miejski w Gliwicach, 44-100 Gliwice ul. Zwycięstwa 21

Biuro Obsługi Interesantów tel. 32 231 30 41, faks 32 231 27 25

boi@um.gliwice.pl

Identyfikator Podziału Terytorialnego TERYT - 24 66 01 1

Logo systemu SEKAP 

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Urzędu Miejskiego w Gliwicach

www.sekap.pl

Logo systemu EPUAP