Ważne: nasza strona wykorzystuje pliki Cookies
Korzystanie z tego serwisu internetowego bez zmiany ustawień dotyczących Cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.
Więcej informacji o Cookies.
Zapoznałem się z informacją (nie wyświetlaj więcej tego komunikatu)
Logo BIP

biuletyn
informacji publicznej

Urząd Miejski w Gliwicach

 

Sprzedaż nieruchomości i przetargi na wysokość czynszu 

plik rss Sprzedaż nieruchomości i przetargi na wysokość czynszuwydruk do pliku pdf
« powrót na listę ogłoszeń

dz. 76/2 i 77, ul. Chorzowska, obr. Żorek


Prezydent Miasta Gliwice,
działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. DzU z 2014 r., poz. 518 z późn. zm.)
ogłasza
II ustny przetarg nieograniczony,
na sprzedaż prawa własności nieruchomości stanowiącej własność
gminy Gliwice

Lokalizacja: przy ul. Chorzowskiej w Gliwicach.

Oznaczenie przedmiotu przetargu wg danych z ewidencji gruntów i KW:
 • działka nr 76/2, obr. Żorek,
 • działka nr 77, obr. Żorek,
zabudowane kompleksem budynków o charakterze magazynowym, warsztatowym i biurowym, stanowiące własność Gminy Gliwice, wpisane do KW nr GL1G/00046417/7.

Opis przedmiotu przetargu
Nieruchomość obejmuje działki nr 76/2 i 77, obr. Żorek, położone przy ul. Chorzowskiej w Gliwicach. Powierzchnia gruntu 1,8279 ha, w tym: działka nr 76/2, obr. Żorek – 1,6492 ha, działka nr 77, obr. Żorek – 0,1787 ha.

Teren zabudowany jest kompleksem budynków o charakterze magazynowym, warsztatowym i biurowym o łącznej powierzchni użytkowej 2546,37 m2. Stan techniczny budynków zły. Nieruchomość położona w sąsiedztwie Parku Kultury i Wypoczynku, terenów przemysłowych i terenów niezabudowanych. Kształt działki nieregularny, teren częściowo niezagospodarowany, ogrodzony, z występującą roślinnością niską i wysoką. Wjazd od ul. Chorzowskiej. Przez nieruchomość przebiegają liczne sieci i urządzenia uzbrojenia terenu (naziemne i podziemne, słupy oświetleniowe i elektryczne).
 
mapa

Warunki techniczne podłączenia do sieci uzbrojenia terenu oraz możliwość zapewnienia dostawy mediów określą dysponenci sieci na wniosek i koszt przyszłego właściciela. Ewentualną przebudowę istniejącego uzbrojenia nieruchomości nabywca wykona własnym staraniem w porozumieniu z właścicielami sieci.

Prawa i obowiązki właściciela nieruchomości odnośnie wycinki, przycinki oraz przesadzenia drzew i krzewów określa ustawa z 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tekst jedn. DzU z 2013 r., poz. 627 z późn. zm.). Wycinka drzew i krzewów powyżej lat 10 w związku z inwestycją może wiązać się z naliczeniem opłat. Na niezbędną wycinkę drzew i krzewów w wieku powyżej 10 lat gatunków nieowocowych wymagane jest uzyskanie zezwolenie Prezydenta Miasta.

W związku z długotrwałą ekspozycją nieruchomości związaną z jej przeznaczeniem do sprzedaży informuje się, iż mimo zabezpieczenia nieruchomości doszło do częściowej dewastacji i kradzieży elementów budynków blaszanych.

Przed przystąpieniem do przetargu uczestnik zobowiązany jest zapoznać się z przedmiotem przetargu i stanem faktycznym nieruchomości.

Nabywca przejmuje nieruchomość w stanie istniejącym. Sprzedający nie odpowiada za wady ukryte zbywanej nieruchomości.

Obciążenia nieruchomości i zobowiązania wobec nieruchomości
Nieruchomość obciążona jest służebnością przesyłu na rzecz PWiK Gliwice Sp. z o.o. o powierzchni wykonywania prawa 32,78 m2.

Przeznaczenie nieruchomości i sposób zagospodarowania
Zgodnie z z ustaleniami obowiązującego od 17 października 2010 r. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Gliwice dla terenu położonego po wschodniej stronie ulicy Tarnogórskiej, obejmującego część dzielnicy Szobiszowice i Zatorze (uchwała nr XXXVII/1089/2010 Rady Miejskiej w Gliwicach z 15 lipca 2010 r., opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego nr 188 z 16 września 2010 r., poz. 2908), teren działki nr 76/2, obr. Żorek, oznaczony jest symbolem 6 UP, co oznacza: tereny usługowo-produkcyjne – istniejące
o przeznaczeniu podstawowym:
 • działalność usługowo-produkcyjna, w tym logistyka oraz składowanie i magazynowanie
oraz o przeznaczeniu uzupełniającym:
 • zabudowa gospodarcza (garaże, budynki pomocnicze),
 • sieci infrastruktury technicznej, w tym sieci przesyłowe oraz sieci i urządzenia wszystkich branż związane z funkcjonowaniem poszczególnych obiektów,
 • torowiska kolejowe i tramwajowe,
 • dojścia, dojazdy i parkingi,
 • zieleń urządzona.
Teren obejmujący działkę nr 77, obr. Żorek, w okresie sporządzania i uchwalania ww. planu był wpisany na listę terenów zamkniętych (PKP), dla których zgodnie z obowiązującymi wówczas przepisami (art. 14 ust. 6 ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym) nie sporządzało się planu miejscowego. W ww. planie miejscowym, w oparciu o art. 4 ust. 3 ww. ustawy, wyznaczono jedynie granice tego terenu, nie określając jego przeznaczenia ani też parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu. W związku z powyższym, mając jednocześnie na uwadze decyzję nr 37 ministra infrastruktury z  15 listopada 2011 r., zgodnie z którą działka nr 77, obr. Żorek, utraciła charakter terenu zamkniętego, przedmiotowy teren nie jest objęty ustaleniami ww. planu miejscowego. Zgodnie z art. 4 ust. 2 ww. ustawy „W przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy terenu następuje w drodze decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu […]”. Decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu wydaje się na wniosek inwestora.

Przed przystąpieniem do przetargu uczestnik zobowiązany jest zapoznać się z zapisami ww. uchwały.

Cena wywoławcza nieruchomości i minimalne postąpienie
Cena wywoławcza nieruchomości brutto: 3 831 000,00 zł
Minimalne postąpienie: 38 310,00 zł
Sprzedaż nieruchomości opodatkowana 23% podatkiem VAT.

Termin i miejsce przetargu
Przetarg odbędzie się 17 lutego 2015 r. o godzinie 11.00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Gliwicach przy ul. Zwycięstwa 21, w sali nr 146.

Podpisanie notarialnej umowy kupna-sprzedaży nastąpi do 19 marca 2015 r.

I przetarg odbył się 4 września 2014 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Gliwicach i zakończył wynikiem negatywnym.

Wadium
Wadium w wysokości 383 100,00 zł należy wnieść w formie pieniężnej na konto bankowe Urzędu Miejskiego w Gliwicach – ING Bank Śląski S.A. nr 42 1050 1230 1000 0022 7701 5257, z tytułem przelewu „Przetarg, dz. nr 76/2, 77, obr. Żorek, oraz wpisać, kto będzie nabywcą”. Wadium winno być uznane na rachunku gminy najpóźniej 13 lutego 2015 r.

Wpłacone wadium podlega:
 • zaliczeniu na poczet ceny nabycia nieruchomości uczestnikowi, który przetarg wygra,
 • zwrotowi pozostałym uczestnikom, w terminie do 3 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu, na wskazane konto bankowe zgodnie ze złożoną pisemną dyspozycją,
 • przepadkowi, jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu.
Warunki uczestnictwa w przetargu:
 • wniesienie wadium w wymaganym terminie;
 • okazanie na przetargu dowodu osobistego przez osobę/y, na rzecz której/których będzie ewentualnie nabywana nieruchomość;
 • pełnomocnictwo wydane w formie aktu notarialnego lub sporządzone w obecności pracownika Urzędu Miejskiego w przypadku pełnomocnika osoby fizycznej;
 • aktualny (wydany w okresie 3 m-cy przed przetargiem) odpis z Krajowego Rejestru Sądowego (w przypadku osoby prawnej) lub aktualne (wydane w okresie 3 m-cy przed przetargiem) zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej (w przypadku osoby fizycznej);
 • pełnomocnictwo wydane w formie aktu notarialnego w przypadku pełnomocnika osoby prawnej.
Dodatkowe informacje
 1. W 6-tygodniowym terminie wyznaczonym zarządzeniem Prezydenta Miasta Gliwice nr PM -5194/2013 z 25 października 2013 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego prawa własności nieruchomości obejmującej działkę nr 76/2, obr. Żorek, i działkę nr 77, obr. Żorek, położone przy ul. Chorzowskiej w Gliwicach, stanowiącej własność gminy Gliwice, oraz sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu przedmiotowej nieruchomości, nie wpłynęły żadne wnioski osób, którym przysługuje pierwszeństwo w jej nabyciu na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami (t.j. DzU z 2014 r. poz. 518 z późn. zm.).
 2. Organizator przetargu zawiadomi osobę ustaloną jako nabywca nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Wyznaczony termin nie będzie krótszy niż 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia. Uczestnik, który wygra przetarg, zobowiązany jest do zapłaty wylicytowanej ceny nie później niż 2 dni przed dniem zawarcia umowy przenoszącej własność z zastrzeżeniem, iż za dokonanie wpłaty uważa się uznanie jej na rachunku gminy.
 3. Koszty związane z nabyciem praw do nieruchomości oraz ujawnieniem tych praw w księdze wieczystej pokrywa nabywca.
 4. Działka została przeznaczona do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego zgodnie z zarządzeniem Prezydenta Miasta Gliwice nr PM-5194/2013 z 25 października 2013 r.
 5. Dodatkowych informacji na temat warunków przetargu udziela Biuro Obsługi Interesantów, stanowisko ds. zamówień publicznych i przetargów, tel. 032/239-12-56.
 6. Niniejsze ogłoszenie zamieszczone jest także na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Gliwicach.
 7. Prezydent Miasta zastrzega sobie prawo odwołania przetargu zgodnie z ustawą z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. DzU z 2014 r., poz. 518 z późn. zm.)
 8. Sprzedaż odbywa się według zasad określonych w rozporządzeniu Rady Ministrów z 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzenia przetargów i rokowań na zbycie nieruchomości ( tekst jedn. DzU z 2014 r., poz. 1490).

Okres publikacji ogłoszenia : od 12-12-2014 00:00:00 do 17-02-2015 11:00:00


 liczba odsłon strony: 2 794 
Logo Samorządu Gliwice

Urząd Miejski w Gliwicach, 44-100 Gliwice ul. Zwycięstwa 21

Biuro Obsługi Interesantów tel. 32 231 30 41, faks 32 231 27 25

boi@um.gliwice.pl

Identyfikator Podziału Terytorialnego TERYT - 24 66 01 1

Logo systemu SEKAP 

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Urzędu Miejskiego w Gliwicach

www.sekap.pl

Logo systemu EPUAP