Ważne: nasza strona wykorzystuje pliki Cookies
Korzystanie z tego serwisu internetowego bez zmiany ustawień dotyczących Cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.
Więcej informacji o Cookies.
Zapoznałem się z informacją (nie wyświetlaj więcej tego komunikatu)
Logo BIP

biuletyn
informacji publicznej

Urząd Miejski w Gliwicach

 

Sprzedaż nieruchomości i przetargi na wysokość czynszu 

plik rss Sprzedaż nieruchomości i przetargi na wysokość czynszuwydruk do pliku pdf
« powrót na listę ogłoszeń

dz. nr 336/1 i 68, obręb Kuźnica, ul. Nad Kanałem


Prezydent Miasta Gliwice
 
ogłasza
 
10 lipca 2015 o godzinie 10.00 w budynku Urzędu Miejskiego w Gliwicach przy ul. Zwycięstwa 21, w sali nr 254, rozpocznie się I ustny przetarg nieograniczony na zbycie prawa własności nieruchomości obejmujących działki:
• nr 336/1, obręb Kuźnica, o pow. 0,0300 ha, położonej przy ul. Nad Kanałem, użytek „dr”, KW GL1G/00040577/4,
• nr 68, obręb Kuźnica, o pow. 0,7208 ha, położonej przy ul. Nad Kanałem, użytek „Bi”, KW GL1G/00049482/4.
Zbyciu nie podlegają istniejące sieci i budynki posadowione przez dostawców mediów.


Cena wywoławcza nieruchomości (brutto): 394 800,00 zł
Wadium: 39 480,00 zł
Minimalne postąpienie: 3950,00 zł

Cena nieruchomości zawiera podatek VAT w wysokości 23% zgodnie z ustawą z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (DzU.2011.177.1054-j.t.).
 
Nieruchomość przeznaczona została do zbycia w drodze przetargu nieograniczonego zgodnie z zarządzeniem Prezydenta Miasta Gliwice nr PM-6667/14 z 16 września 2014 r.
 
Sprzedaż odbywa się według zasad określonych w rozporządzeniu Rady Ministrów z 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzenia przetargów i rokowań na zbycie nieruchomości (DzU.2014.1490-j.t.) oraz ustawy o gospodarce nieruchomościami (DzU.2014.518-j.t.).

dz. nr 336/1 i 68, obręb Kuźnica, ul. Nad Kanałem

Opis nieruchomości
Działka nr 336/1, obręb Kuźnica, o powierzchni 0,0300 ha, położona jest w Gliwicach przy ul. Nad Kanałem. Posiada kształt regularny, wydłużony, zbliżony do prostokąta. Teren płaski, porośnięty nieuporządkowaną roślinnością niską i wysoką. Przez działkę przebiegają sieci uzbrojenia terenu – energetyczna oraz kanalizacji deszczowej.

Działka nr 68, obręb Kuźnica, o powierzchni 0,7208 ha, położona jest w Gliwicach przy ul. Nad Kanałem. Posiada kształt regularny, zbliżony do prostokąta. Teren płaski, porośnięty nieuporządkowaną roślinnością niską i wysoką. Działka jest zabudowana budynkiem stacji transformatorowej, który jest własnością firmy Turon Dystrybucja S.A. i nie podlega sprzedaży. Teren pod budynkiem i wokół budynku, zajęty przez podziemne sieci energetyczne, jest objęty służebnością przesyłu.

Sąsiedztwo przedmiotowych działek stanowią tereny mieszkaniowe i przemysłowe.

dz. nr 336/1 i 68, obręb Kuźnica, ul. Nad Kanałem

UZBROJENIE TERENU
Działki mają dostęp do niepełnej sieci uzbrojenia terenu. Korzystanie z wszelkich urządzeń infrastruktury technicznej wymaga uzgodnienia z dysponentami sieci i obciąża całkowicie nabywcę nieruchomości.

Przez działkę nr 336/1, obręb Kuźnica, przebiegają podziemne sieci energetyczne oraz sieć kanalizacji sanitarnej – nieobjęte służebnością przesyłu.

Wzdłuż zachodniej granicy działki nr 68, obręb Kuźnica, przebiega podziemna sieć energetyczna – nieobjęta służebnością przesyłu. Od południowego narożnika działki nr 68, obręb Kuźnica, biegnie sieć kanalizacji deszczowej – objęta służebnością przesyłu.

DOJAZD
Przedmiotowe działki znajdują się bezpośrednio przy ul. Nad Kanałem, która jest drogą publiczną o nawierzchni asfaltowej.

Obciążenia nieruchomości
1. Nieograniczona w czasie służebność przesyłu polegająca na:
• prawie do pozostawienia przewodów oraz urządzeń elektroenergetycznych, tj. stacji transformatorowej wolno stojącej murowanej sn/nn, wyposażonej w transformator o maksymalnej mocy do 1000kva, o powierzchni zabudowy około 61,30m2, linii kablowych sn (średniego napięcia) do 20kv i linii kablowych nn (niskiego napięcia) do 0,4kv, oraz prawie dostępu do tych urządzeń i linii w każdym czasie, w celu dokonania przeglądów, pomiarów, kontroli, konserwacji, usuwania awarii, a także prac związanych z ich eksploatacją, remontami, modernizacją i wymianą na nowe urządzenia, jak również wykonywania nowych przyłączy i wyprowadzania nowych obwodów elektrycznych ze stacji, przy czym parametry techniczne urządzeń po wymianie nie mogą przekraczać wyżej wymienionych;
• dostępie do stacji i linii kablowych od drogi publicznej (tj. ulicy Nad Kanałem).
Służebność ustanowiona na rzecz Tauron Dystrybucja Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie.

2. Nieograniczona w czasie służebność przesyłu, ustanowiona za jednorazowym wynagrodzeniem na działce nr 68, objętej księgą wieczystą nr GL1G/00049482/4, położonej w Gliwicach, obręb Kuźnica, przy ulicy Nad Kanałem – w zakresie sieci kanalizacji sanitarnej o średnicy 315 mm, o długości 133,63 m i szerokości strefy ochronnej po 1,5 m z każdej strony sieci, a w miejscach przecięcia się strefy ochronnej z granicą działki – do granicy działki plus średnica sieci (gdzie całkowita powierzchnia gruntu, którą obejmuje służebność przesyłu wynosi 443,64 m2), polegająca w szczególności na: prawie korzystania z przebiegających przez ww. działkę urządzeń przesyłowych wraz z prawem dostępu do tych urządzeń w celu ich prawidłowej eksploatacji, w tym: dokonywania przeglądów, pomiarów, konserwacji, modernizacji i remontów, jak również wymiany urządzeń na nowe o parametrach nie większych niż wymienione wyżej oraz na powstrzymywaniu się przed zabudową lub trwałym urządzeniem terenu objętego służebnością, a przedstawiciel firmy Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gliwicach na to wyraża zgodę i zobowiązuje się do każdorazowego informowania właściciela i użytkownika wieczystego nieruchomości o zamiarze wykonania planowanych prac remontowych lub modernizacyjnych, a w przypadku konieczności usunięcia nagłej awarii – do niezwłocznego zawiadomienia właściciela i użytkownika wieczystego o tymże fakcie po usunięciu awarii, a ponadto w każdym z ww. przypadków, do przywracania terenu do stanu poprzedniego po zakończeniu prac.
Służebność ustanowiona na rzecz Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gliwicach.

3. Działka nr 336/1, obręb Kuźnica jest objęta umową dzierżawy do 31 grudnia 2032 r. Przyszły nabywca wejdzie w prawa i obowiązki wydzierżawiającego.

4. Część działki nr 68, obręb Kuźnica, o powierzchni 0,7058 ha jest objęta umową dzierżawy do 31 grudnia 2032 r. Przyszły nabywca wejdzie w prawa i obowiązki wydzierżawiającego.

Przeznaczenie i sposoby zagospodarowania nieruchomości
Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice dla obszaru obejmującego dzielnicę Łabędy (uchwała Rady Miejskiej w Gliwicach nr XIII/395/2007 z 20 grudnia 2007 r.), teren położony w Gliwicach przy ul. Nad Kanałem obejmujący działki nr 336/1 i nr 68, obręb Kuźnica, oznaczony jest symbolem: 2ZO, co oznacza: Tereny zieleni ochronnej.

Przeznaczenie podstawowe:
a) tereny zieleni ochronnej.

Przeznaczenie uzupełniające:
a) tereny zieleni urządzonej wraz z elementami małej architektury,
b) parkingi w zieleni,
c) ciągi piesze i rowerowe,
d) drogi publiczne, dojazdy,
e) niezbędne urządzenia i sieci infrastruktury technicznej.

W zakresie warunków i zasad zagospodarowania ww. terenów w planie zagospodarowania przestrzennego zapisano m.in., że w doborze gatunków spełniających funkcje ochronne należy uwzględnić min. 30% udział zimozielonych drzew i krzewów. Zgodnie z zasadami ochrony przyrody i krajobrazu zawartymi w §6 pkt 2 ppkt 6 „nakazuje się ochronę skupisk i przyrodniczo cennych egzemplarzy roślinności wysokiej (leśnej i zadrzewień śródpolnych) stanowiących trwały element zagospodarowania terenu”.

Nabywca zobowiązany jest do zapoznania się z zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (uchwała Rady Miejskiej w Gliwicach nr XIII/395/2007 z 20 grudnia 2014 r.).

Przed przystąpieniem do przetargu uczestnik zobowiązany jest zapoznać się z przedmiotem przetargu. Nabywca przejmuje nieruchomość w stanie istniejącym. Ewentualna wycinka drzew rosnących na terenie nieruchomości wymagać będzie wydania decyzji administracyjnej właściwego organu.

Wadium
Udział w przetargu mogą brać osoby fizyczne lub prawne, które wniosą wadium określone w niniejszym ogłoszeniu, w formie pieniężnej, dokonując przelewu na konto bankowe Urzędu Miejskiego w Gliwicach – ING Bank Śląski S.A. nr konta 42 1050 1230 1000 0022 7701 5257 z zaznaczeniem „Przetarg ustny nieograniczony, nr działki wraz z obrębem geodezyjnym, imię i nazwisko osoby oraz PESEL lub nazwa firmy oraz numer NIP, na czyją rzecz nieruchomość będzie nabywana”. Wadium winno być uznane na rachunku Miasta Gliwice najpóźniej 6 lipca 2015 r.

Oferentom, którzy nie wygrali przetargu, wadium zwracane jest bezwzględnie na konto wpłacającego bez możliwości przeksięgowania na inny przetarg.

Wpłacone wadium podlega:

• zaliczeniu na poczet ceny nieruchomości zaoferowanej przez oferenta, który wygra przetarg,
• zwrotowi pozostałym oferentom, którzy przetargu nie wygrają,
• przepadkowi, jeżeli osoba która wygra przetarg, uchyli się od zawarcia umowy notarialnej w wyznaczonym terminie.
Osoba, która wygra przetarg, zobowiązana będzie do poniesienia kosztów notarialnych i sądowych związanych z nabyciem nieruchomości oraz złożenia w Biurze Obsługi Interesantów Urzędu Miejskiego w Gliwicach deklaracji podatkowej lub informacji w zakresie podatku od nieruchomości.

Warunki uczestnictwa w przetargu:
• wniesienie wadium w wymaganym terminie i wysokości;
• okazanie dowodu osobistego osoby obecnej na przetargu;
• pełnomocnictwo wydane w formie aktu notarialnego lub sporządzone w obecności pracownika Urzędu Miejskiego, w przypadku pełnomocnika osoby fizycznej;
• aktualny (wydany w okresie do 3 miesięcy przed przetargiem) odpis z Krajowego Rejestru Sądowego (w przypadku osoby prawnej) lub aktualne (wydane w okresie do 3 miesiecy przed przetargiem) zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej (w przypadku osoby fizycznej);
• pełnomocnictwo wydane w formie aktu notarialnego w przypadku pełnomocnika osoby prawnej.

W przypadku nabycia nieruchomości przez małżonków, do dokonywania czynności przetargowych konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich, ze stosownym pełnomocnictwem drugiego małżonka, zawierającym zgodę na odpłatne nabycie nieruchomości.

Osoba, która wygra przetarg, zobowiązana będzie do zapłaty wylicytowanej ceny nie później niż na 2 dni przed dniem zawarcia umowy przenoszącej własność, z zastrzeżeniem, iż za dokonanie wpłaty uważa się uznanie jej na wskazanym rachunku bankowym.

Zawarcie aktu notarialnego przenoszącego prawo własności nieruchomości powinno nastąpić w terminie 30 dni od dnia zamknięcia przetargu, tj. 10 sierpnia 2015 r.

Niniejsze ogłoszenie zamieszczone jest na stronie internetowej www.gliwice.eu oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Gliwicach.

Dodatkowych informacji na temat warunków przetargu udzielają pracownicy w godzinach przyjęć: pn, pt 8.00-10.00, wt, śr 13.00-16.00, czw 13.00-17.00, tel. 32/239-12-21.

W 6-tygodniowym terminie wyznaczonym zarządzeniem Prezydenta Miasta Gliwice nr 6791/14 w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia, która objęta jest niniejszym ogłoszeniem, nie wpłynęły żadne wnioski osób, którym przysługuje pierwszeństwo w jej nabyciu na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami (DzU.2014.518 j.t. z późn. zm.).

Prezydent Miasta zastrzega sobie prawo odwołania przetargu zgodnie z ustawą o gospodarce nieruchomościami (DzU.2014.518 j.t. z późn. zm.).

Okres publikacji ogłoszenia : od 12-03-2015 00:00:00 do 10-07-2015 10:00:00


 liczba odsłon strony: 3 782 
Logo Samorządu Gliwice

Urząd Miejski w Gliwicach, 44-100 Gliwice ul. Zwycięstwa 21

Biuro Obsługi Interesantów tel. 32 231 30 41, faks 32 231 27 25

boi@um.gliwice.pl

Identyfikator Podziału Terytorialnego TERYT - 24 66 01 1

Logo systemu SEKAP 

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Urzędu Miejskiego w Gliwicach

www.sekap.pl

Logo systemu EPUAP