Ważne: nasza strona wykorzystuje pliki Cookies
Korzystanie z tego serwisu internetowego bez zmiany ustawień dotyczących Cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.
Więcej informacji o Cookies.
Zapoznałem się z informacją (nie wyświetlaj więcej tego komunikatu)
Logo BIP

biuletyn
informacji publicznej

Urząd Miejski w Gliwicach

 

Sprzedaż nieruchomości i przetargi na wysokość czynszu 

plik rss Sprzedaż nieruchomości i przetargi na wysokość czynszuwydruk do pliku pdf
« powrót na listę ogłoszeń

Zameczek Leśny - nieruchomość komercyjna przy ul. Chorzowskiej


Prezydent Miasta Gliwice

działając na podstawie art. 38, ust. 1 i 2 ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. DzU nr 102 z 2010 r., poz. 651 z późn. zm.)

ogłasza

I ustny przetarg nieograniczony na oddanie w użytkowanie wieczyste gruntu z jednoczesną sprzedażą prawa własności zabudowań

1. Lokalizacja: przy ul. Chorzowskiej w Gliwicach

Zameczek Leśny

2. Oznaczenie przedmiotu przetargu wg danych z ewidencji gruntów i KW
 • działka nr 69, obręb Żorek, położona na płn. od ul. Chorzowskiej, księga wieczysta GL1G/00041447/1,
 • działka nr 70, obręb Żorek, położona przy ul. Chorzowskiej 103, z księgi wieczystej GL1G/00086530/7,
 • działka nr 395/2, obręb Żorek, z księgi wieczystej GL1G00086530/7,
 • działka nr 73, obręb Żorek, położona na płn. od ul. Chorzowskiej, księga wieczysta GL1G/00012308/3,
 • działka nr 74, obręb Żorek, położona na płn. od ul. Chorzowskiej, księga wieczysta GL1G/00032053/6,
 • działka nr 22/7, obręb Żorek, położona na płn. od ul. Chorzowskiej, z księgi wieczystej GL1G/00031718/9.
Księgi wieczyste prowadzone są w Sądzie Rejonowym w Gliwicach.
Przeglądaj księgi wieczyste na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości, kliknij TUTAJ

3. Opis przedmiotu przetargu
Przedmiotem przetargu są działki położone w Gliwicach oznaczone nr:
 • 69, obręb Żorek, położona na płn. od ul. Chorzowskiej, o powierzchni 0,4706 ha, księga wieczysta GL1G/00041447/1,
 • 70, obręb Żorek, położona przy ul. Chorzowskiej 103, o powierzchni 0,6357 ha, księga wieczysta GL1G/00086530/7,
 • 395/2, obręb Żorek, o powierzchni 1,0077 ha, księga wieczysta GL1G00086530/7,
 • 73, obręb Żorek, położona na płn. od ul. Chorzowskiej, o powierzchni 0,0076 ha, księga wieczysta GL1G/00012308/3,
 • 74, obręb Żorek, położona na płn. od ul. Chorzowskiej, o powierzchni 0,0014 ha, księga wieczysta GL1G/00032053/6,
 • 22/7, obręb Żorek, położona na płn. od ul. Chorzowskiej, o powierzchni 0,7109 ha, księga wieczysta GL1G/00031718/9.
Łączna powierzchnia gruntu 2,8339 ha.

Działka nr 69, obr. Żorek, zabudowana jest kompleksem budynków administracyjno-warsztatowo-magazynowych o łącznej pow. użytkowej 676,4 m² oraz wiatą stalową i budynkiem gospodarczym. Na terenie działki zlokalizowana jest mała oczyszczalnia ścieków, plac manewrowy o nawierzchni asfaltowej oraz teren zieleni niskiej. Dojazd prowadzi od ul. Chorzowskiej drogą dojazdową o nawierzchni asfaltowej, a następnie ciągami pieszo-jezdnymi.
Działka nr 70, obr. Żorek, zabudowana jest budynkiem o charakterze usługowym o pow. użytkowej 1607,5 m² wybudowanym w drugiej poł. XIX w. Stan budynku jest bardzo zły.
Ponadto przez działkę numer 395/2, obręb Żorek, przebiega ogólnodostępna ścieżka rowerowa nr 397. Użytkownik wieczysty zobowiązany będzie do zachowania ogólnodostępności ścieżki rowerowej.
Działka nr 22/7, obr. Żorek, została wydzielona geodezyjnie z terenów leśnych. Przez działkę przebiegają chodniki asfaltowe. Teren porośnięty roślinnością niską i drzewami.
Przedmiotowy teren zlokalizowany jest w bezpośrednim sąsiedztwie terenu przeznaczonego na cele rekreacyjno-wypoczynkowe (oznaczonego na rysunku mpzp symbolem 1 ZL).
Działki nr 69, 70, 395/2 (wcześniej 395) oraz 22/7 (wcześniej 22/2), obr. Żorek, objęte zostały uchwałą nr XXXVIII/1124/2010 z 23 września 2010 r. wyrażającą pozytywną opinię Rady Miejskiej w Gliwicach w sprawie lokalizacji w Gliwicach kasyna gry na nieruchomościach przy ul. Chorzowskiej.
Uchwałą nr XXXVIII/1124/2010 z 23 września 2010 r. z 21 lutego 2013 r. została wyrażona zgoda na oddanie w użytkowanie wieczyste gruntu obejmującego działki nr 69, 70, 395/2, 73, 74 i 22/7, obr. Żorek, z jednoczesną sprzedażą prawa własności zabudowań.
Warunki techniczne podłączenia do sieci uzbrojenia terenu oraz możliwość zapewnienia dostawy mediów określą dysponenci sieci na wniosek i koszt przyszłego właściciela. Ewentualną przebudowę istniejącego uzbrojenia nieruchomości nabywca wykona własnym staraniem w porozumieniu z właścicielami sieci.
Przed przystąpieniem do przetargu uczestnik zobowiązany jest zapoznać się z przedmiotem przetargu i stanem faktycznym nieruchomości, w tym z przebiegiem sieci.
Nieruchomość zostanie udostępniona w celu oględzin po wcześniejszym zgłoszeniu zainteresowania w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami pod numerem telefonu 32/239-12-21, najpóźniej 2 dni przed terminem wizji.
Inwentaryzacja przedmiotu zbycia do wglądu w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Gliwicach przy ul. Zwycięstwa 21, pok, 305.
Nabywca przejmuje nieruchomość w stanie istniejącym. Zbywający nie odpowiada za wady ukryte zbywanej nieruchomości.
Prawa i obowiązki właściciela nieruchomości odnośnie do wycinki, przycinki oraz przesadzenia drzew i krzewów określa ustawa z 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (DzU 2009.151.1220 z późn. zm.). Wycinka drzew i krzewów w wieku powyżej 10 lat w związku z inwestycją może wiązać się z naliczeniem opłat. Na niezbędną wycinkę drzew i krzewów w wieku powyżej 10 lat gatunków nieowocowych wymagane jest uzyskanie zezwolenia prezydenta miasta.

4. Obciążenia nieruchomości i zobowiązania wobec nieruchomości
Z uwagi na przebiegające przez przedmiotowy teren ścieżki rowerowe współfinansowane ze środków UE konieczne będzie ustanowienie podczas sprzedaży prawa służebności gruntowej polegającej na obciążeniu działki nr 395/2, obr. Żorek, położonej w Gliwicach przy ul. Chorzowskiej, zapisanej w KW GL1G/00086530/7, na rzecz każdoczesnego właściciela działki nr 22/8, obr. Żorek, zapisanej w KW GL1G/00031718/9, nieograniczoną w czasie nieodpłatną służebnością gruntową polegającą na prawie przejścia i przejazdu przez istniejącą w terenie ścieżkę rowerową nr 397, z zachowaniem ogólnodostępności tej ścieżki. Powierzchnia obciążona służebnością jest równa powierzchni zajętej przez ścieżkę rowerową nr 397.
Zgodnie z zapisami uchwały nr XXXIX/1147/2010 Rady Miejskiej Gliwicach z 10 listopada 2010 r. w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości budynków, w których wykonano remont elewacji lub dachu, przedsiębiorcy, którzy dokonają takiego remontu w budynkach wybudowanych przed 1945 r. mogą skorzystać ze zwolnienia z podatku od nieruchomości na okres 1 roku, w ramach pomocy de minimis. Ponieważ budynek „Zameczku Leśnego” powstał przed 1945 r., w przypadku, gdy nabywca dokona remontu elewacji lub dachu, uzyska prawo do przedmiotowego zwolnienia.
Z uwagi na posadowioną na działkach 71 i 72, obr. Żorek, stację transformatorową, działka nr 395/2, obr. Żorek, zostanie przed zbyciem obciążona służebnością gruntową umożliwiającą dojazd, na rzecz każdoczesnego użytkownika wieczystego działek nr 71 i 72, obr. Żorek.

5. Przeznaczenie nieruchomości i sposób zagospodarowania
Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice dla terenu położonego po wschodniej stronie ul. Tarnogórskiej, obejmującego część dzielnicy Szobiszowice i Zatorze (uchwała nr XXXVII/1089/2010 Rady Miejskiej w Gliwicach z 15 lipca 2010 r., opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego nr 188 z 16 września 2010 r., poz. 2908), teren położony w Gliwicach przy ul. Chorzowskiej, obejmujący działki o numerach 22/7, 70, 74 i 395/2, obręb Żorek, oznaczony jest symbolami:
działka nr 22/7, obręb Żorek
 • 5Un – co oznacza: tereny usług różnych – nowe;
działka nr 69, obręb Żorek
 • 16U – co oznacza: tereny usług różnych – istniejące;
działki nr 70, 73 i 74, obręb Żorek
 • 15U – co oznacza: tereny usług różnych – istniejące;
działka nr 395/2, obręb Żorek
 • 15U – co oznacza: tereny usług różnych – istniejące.
Przedmiotowe działki położone są w strefie „K” ochrony krajobrazu i cieków wodnych, co oznacza, że wszelka działalność inwestycyjna powinna być w zakresie ekspozycji podporządkowana nadrzędności wartości krajobrazowych. Ponadto budynek położony przy ul. Chorzowskiej 103 (neorenesansowy pałac podmiejski) na działce numer 70, obr. Żorek, został umieszczony pod pozycją nr 102 w wykazie obiektów architektury i budownictwa chronionych prawem miejscowym (rozdz. 5, ust. 2, pkt 2 cyt. mpzp). W związku z powyższym wszelkie prace przy przedmiotowym obiekcie powinny być opiniowane przez właściwą służbę ochrony konserwatorskiej.

Przed przystąpieniem do przetargu uczestnik zobowiązany jest zapoznać się z zapisami ww. uchwały.

6. Warunki oddania gruntu w użytkowanie wieczyste
Zbycie przedmiotowego kompleksu polegać będzie na oddaniu w użytkowanie wieczyste gruntu na okres 99 lat z jednoczesną sprzedażą prawa własności zabudowań. Nieruchomość powinna zostać zagospodarowana przez przystosowanie do spełnienia określonego celu w nieprzekraczalnym terminie do 5 lat od daty zawarcia umowy o oddanie gruntu w użytkowanie wieczyste.
W związku z powyższym sposób korzystania z gruntu zapisany zostanie za pomocą określeń sposobów działalności wyszczególnionych w Kody PKD 2013 – Polska Klasyfikacja Działalności Gospodarczej:
Sekcja I. Dział 55: Zakwaterowanie
 • podklasa PKD 55.10.Z Hotele i podobne obiekty zakwaterowania
Sekcja I. Dział 56: Działalność usługowa związana z wyżywieniem
 • podklasa PKD 56.10.A Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne
Sekcja R. Dział 90: Działalność twórcza związana z kulturą rozrywką
 • podklasa PKD 90.01.Z Działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych
 • podklasa PKD 90.02.Z Działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych
 • podklasa PKD 90.03.Z Artystyczna i literacka działalność twórcza
 • podklasa PKD 90.04.Z Działalność obiektów kulturalnych
Sekcja R. Dział 92: Podklasa 92.00.Z Działalność związana z grami losowymi i zakładami wzajemnymi
Sekcja R. Dział 93: Działalność sportowa, rozrywkowa i rekreacyjna
 • podklasa PKD 93.11.Z Działalność obiektów sportowych
 • podklasa PKD 93.12.Z Działalność klubów sportowych
 • podklasa PKD 93.13.Z Działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej
 • podklasa PKD 93.21.Z Działalność wesołych miasteczek i parków rozrywki
 • podklasa PKD 93.29.Z Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna
Użytkownik wieczysty nieruchomości zobowiązany jest do złożenia oświadczenia o dotrzymaniu terminu i zagospodarowaniu nieruchomości zgodnie z narzuconym celem. Za spełnienie celu uważana będzie realizacja jednej z funkcji jako dominującej na powierzchni użytkowej większej niż 50% z powierzchni użytkowej obecnie istniejącego budynku, tj. na pow. użytkowej większej niż 800 m² lub 50% wszystkich budynków, które zostaną wzniesione w okresie do wymaganego terminu zakończenia inwestycji, tj. w terminie 5 lat.
Powierzchnia użytkowa budynku liczona zgodnie z ustawą z 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tj. DzU nr 95, poz. 613 z 2010 r. z późn. zm.).
Minimalna powierzchnia użytkowa co najmniej jednego obiektu kubaturowego, w którym będzie prowadzona działalność, to 1600 m², co odpowiada powierzchni użytkowej obecnie istniejącego budynku położonego na działce nr 70, obr. Żorek.

7. Cena wywoławcza nieruchomości i minimalne postąpienie
Wartość prawa własności: 5 830 000,00 zł, w tym:
wartość prawa własności gruntu: 3 835 560,00 zł
wartość prawa własności budynków: 1 994 440,00 zł
I opłata z tytułu oddania gruntu w użytkowanie wieczyste wynosi 25% prawa własności gruntu brutto (23% VAT).
Cena wywoławcza nieruchomości brutto: 5 830 000,00 zł
Minimalne postąpienie: 58 300,00 zł
Cena zbycia zostanie wyliczona z wylicytowanej wartości prawa własności gruntu i budynków za pomocą proporcji z ceny ustalonej w przetargu, tj. 65,79% ceny – wartość gruntu i 34,21% – wartość budynków.
Dodatkowo z tyt. oddania nieruchomości gruntowej w użytkowanie wieczyste będą wnoszone do 31 marca opłaty roczne w wysokości 3% ceny nieruchomości gruntowej.
Aktualizacja opłat zgodnie z art. 71-78 ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. DzU nr 102 z 2010 r. poz. 651 z późn. zm.).

8. Termin i miejsce przetargu
Przetarg rozpocznie się 22 października 2013 r. o godzinie 12.00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Gliwicach przy ul. Zwycięstwa 21, sala nr 254.
Podpisanie notarialnej umowy kupna-sprzedaży nastąpi do 21 listopada 2013 r.

9. Wadium
Wadium w wysokości 583 000,00 zł należy wnieść w formie pieniężnej na konto bankowe Urzędu Miejskiego w Gliwicach – ING Bank Śląski S.A. nr 42 1050 1230 1000 0022 7701 5257 z tytułem wpłaty „Przetarg, dz. nr 69, 70, 73, 74, 395/2, 22/7, obr. Żorek, oraz wpisać, kto będzie nabywcą”. Wadium winno być uznane na rachunku gminy najpóźniej 17 października 2013 r.

Wpłacone wadium podlega:
 • zaliczeniu na poczet ceny nabycia nieruchomości w przypadku uczestnika, który przetarg wygra,
 • zwrotowi pozostałym uczestnikom w terminie do 3 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu na wskazane konto bankowe zgodnie ze złożoną pisemną dyspozycją,
 • przepadkowi, jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu.

10. Warunki uczestnictwa w przetargu:
 • wniesienie wadium w wymaganym terminie,
 • okazanie na przetargu dowodu osobistego przez osobę/y, na rzecz której/których będzie ewentualnie nabywana nieruchomość,
 • pełnomocnictwo wydane w formie aktu notarialnego lub sporządzone w obecności pracownika Urzędu Miejskiego w przypadku pełnomocnika osoby fizycznej,
 • aktualny (wydany w okresie 3 miesięcy przed przetargiem) odpis z Krajowego Rejestru Sądowego (w przypadku osoby prawnej) lub aktualne (wydane w okresie 3 miesięcy przed przetargiem) zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej (w przypadku osoby fizycznej),
 • pełnomocnictwo wydane w formie aktu notarialnego w przypadku pełnomocnika osoby prawnej.

11.  Dodatkowe informacje
11.1. W 6-tygodniowym terminie wyznaczonym zarządzeniem prezydenta miasta Gliwice nr PM-4523/2013 z 4 czerwca 2013 r. w sprawie przeznaczenia do oddania w użytkowanie wieczyste gruntu obejmującego działki nr 69, 70, 395/2, 73, 74 i 22/7, obr. Żorek, z jednoczesną sprzedażą prawa własności zabudowań, będących własnością Gminy Gliwice oraz sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu przedmiotowych działek, nie wpłynęły żadne wnioski osób, którym przysługuje pierwszeństwo w jej nabyciu na podstawie art. 34, ust. 1, pkt 1 i pkt 2 Ustawy o gospodarce nieruchomościami (t.j. DzU nr 102 z 2010 r., poz. 651 z późn. zm.).
11.2. Organizator przetargu zawiadomi osobę ustaloną jako nabywca nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Wyznaczony termin nie będzie krótszy niż 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia.
Uczestnik, który wygra przetarg, zobowiązany będzie do zapłaty wylicytowanej ceny nie później niż 2 dni przed dniem zawarcia umowy przenoszącej własność z zastrzeżeniem, iż za dokonanie wpłaty uważa się uznanie jej na rachunku gminy.
11.3. Koszty związane z nabyciem praw do nieruchomości oraz ujawnieniem tych praw w księdze wieczystej pokrywa nabywca.
11.4. Nieruchomość została przeznaczona do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego zgodnie z zarządzeniem prezydenta miasta Gliwice nr PM-4316/2013 z 12 kwietnia 2013 r.
11.5. Dodatkowych informacji na temat warunków przetargu udziela Biuro Obsługi Interesantów, stanowisko ds. zamówień publicznych i przetargów, tel. 32/239-12-56.
11.6. Niniejsze ogłoszenie zamieszczone jest na stronie internetowej www.gliwice.eu oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Gliwicach.
11.7. Prezydent miasta zastrzega prawo odwołania przetargu zgodnie z ustawą z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. z 2010 r., DzU nr 102, poz. 651 ze zm.).
11.8. Zbycie nieruchomości odbywa się według zasad określonych w rozporządzeniu Rady Ministrów z 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzenia przetargów i rokowań na zbycie nieruchomości (DzU z 2004 r. nr 207, poz. 2108 ze zm.).

Okres publikacji ogłoszenia : od 14-08-2013 00:00:00 do 22-10-2013 12:00:00


 liczba odsłon strony: 3 378 
Logo Samorządu Gliwice

Urząd Miejski w Gliwicach, 44-100 Gliwice ul. Zwycięstwa 21

Biuro Obsługi Interesantów tel. 32 231 30 41, faks 32 231 27 25

boi@um.gliwice.pl

Identyfikator Podziału Terytorialnego TERYT - 24 66 01 1

Logo systemu SEKAP 

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Urzędu Miejskiego w Gliwicach

www.sekap.pl

Logo systemu EPUAP