Ważne: nasza strona wykorzystuje pliki Cookies
Korzystanie z tego serwisu internetowego bez zmiany ustawień dotyczących Cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.
Więcej informacji o Cookies.
Zapoznałem się z informacją (nie wyświetlaj więcej tego komunikatu)
Logo BIP

biuletyn
informacji publicznej

Urząd Miejski w Gliwicach

 

Karty informacyjne 

zawartość strony w postaci pliku audio wydruk do pliku pdf

Karty informacyjne -> Wydział Kultury i Promocji Miasta


Zezwolenie na przeprowadzenie imprezy masowej


1. Co powinienem wiedzieć?


Organizator imprezy masowej, nie później niż na 30 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia imprezy, jest zobowiązany wystąpić:
 • do Prezydenta Miasta z wnioskiem o wydanie zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej.
 • do Komendanta Miejskiego Policji, Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej, Dyrektora Pogotowia Ratunkowego, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego, z wnioskiem o wydanie opinii o niezbędnej wielkości sił i środków potrzebnych do zabezpieczenia imprezy masowej, zastrzeżeniach do stanu technicznego obiektu (terenu) oraz o przewidywanych zagrożeniach. 

Kto organizuje imprezę masową bez zezwolenia lub niezgodnie z warunkami określonymi w zezwoleniu lub przeprowadza imprezę wbrew zakazowi podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.


2. Kto może załatwić sprawę?


Wniosek o wydanie zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej podpisuje osoba posiadająca umocowanie prawne do reprezentowania  organizatora.


3. Ile trwa załatwienie sprawy w urzędzie?


Organizator imprezy występuje z wnioskiem o wydanie zezwolenia nie później niż 30 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia imprezy.

Wydanie zezwolenia albo odmowa jego wydania następuje w terminie co najmniej 7 dni przed planowanym terminem przeprowadzenia imprezy masowej.

W przypadku spełnienia przez organizatora wszystkich obowiązków i wymogów ustawowych oraz złożenia w terminie wymaganych opinii i dokumentów otrzymuje zezwolenie, w przeciwnym razie otrzymuje odmowę wydania zezwolenia.


4. Sprawdź czy posiadasz wszystkie wymagane dokumenty?


 1. Wniosek o wydanie zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej


 2. dowód wniesionej opłaty skarbowej za wydanie zezwolenia


 3. pełnomocnictwo do reprezentowania organizatora wraz z opłatą skarbową za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu


 4. załączniki do wniosku o wydanie zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej:


 5. 1. Graficzny plan obiektu (terenu), na którym ma być przeprowadzona impreza, wraz z jego opisem, zawierający:

  1. oznaczenie dróg dojścia i rozchodzenia się osób uczestniczących w imprezie masowej, dróg ewakuacyjnych i dróg dojazdowych dla pojazdów służb ratowniczych i Policji,
    
  2. oznaczenie punktów pomocy medycznej, punktów czerpalnych wody do picia i do celów przeciwpożarowych oraz punktów informacyjnych,
    
  3. oznaczenie lokalizacji hydrantów przeciwpożarowych, zaworów, przyłączy wody, gazu i energii elektrycznej oraz innych elementów mających wpływ na bezpieczeństwo użytkowników obiektu lub terenu,
    
  4. informacje o rozmieszczeniu służb porządkowych oraz służb informacyjnych, rozmieszczeniu osób uczestniczących w imprezie masowej i ewentualnym rozdzieleniu ich według sektorów oraz o rozmieszczeniu punktów gastronomicznych i sanitariatów.
    
  2. Instrukcja postępowania w przypadku powstania pożaru lub innego miejscowego zagrożenia w miejscu i w czasie imprezy masowej.

  3. Informacja o:

  1. liczbie miejsc dla osób na imprezie masowej,
    
  2. przewidywanych zagrożeniach bezpieczeństwa i porządku publicznego,
    
  3. liczbie, organizacji, oznakowaniu, wyposażeniu i sposobie rozmieszczenia służby porządkowej oraz służby informacyjnej.

  4. Informacja o sposobie zapewnienia identyfikacji osób biorących udział w imprezie masowej – w przypadku meczu piłki nożnej lub imprezy masowej podwyższonego ryzyka.

  5. Informacja o zainstalowaniu urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk, dla stadionów, obiektów lub terenów, znajdujących się w wykazie Wojewody, na których utrwalanie przebiegu imprezy masowej za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk jest obowiązkowe bądź w miejscach nieobjętych wykazem, jednak z obowiązkiem utrwalania imprezy nałożonym w drodze decyzji administracyjnej Wojewody.

  6. Harmonogram udostępnienia obiektu lub terenu uczestnikom imprezy masowej oraz harmonogram opuszczenia przez nich tego obiektu lub terenu, jeżeli regulamin imprezy masowej przewiduje zmienna liczbę osób w czasie jej trwania.

  7. Opinia Komendanta Miejskiego Policji.

  8. Opinia Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej.

  9. Opinia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego.

  10. Opinia Kierownika Stacji Pogotowia Ratunkowego.


UWAGA:
Opinie (pkt 6 – 10) oraz instrukcję (pkt 2) organizator dołącza do wniosku niezwłocznie, jednak nie później niż na 14 dni przed terminem rozpoczęcia imprezy masowej.



  5. Jakie opłaty należy ponieść i jak to zrobić?


  • opłata skarbowa za wydanie zezwolenia – 82,00 PLN,
  • opłata skarbowa za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii – 17,00 PLN,

  Wpłat z tytułu opłaty skarbowej dokonywać można w kasach tutejszego urzędu lub przelewem na rachunek bankowy w ING BSK S.A. Opłatę należy uiścić w dniu składania wniosku.

  URZĄD MIEJSKI W GLIWICACH
  Nr: 51 1050 0099 5261 0410 0000 0055

  Informujemy, że wpłaty gotówkowe dokonywane na rachunki Urzędu Miejskiego w Gliwicach, są przyjmowane przez ING Bank Śląski S.A. we wszystkich jego placówkach na terenie całego kraju bez dodatkowych opłat prowizyjnych.


  6. Jak krok po kroku załatwić sprawę?



  Krok 1

  Dokonanie obowiązującej opłaty skarbowej w wysokości 82 zł; opłaty należy dokonać przed złożeniem wniosku.



  Krok 2

  Wystąpienie do Prezydenta Miasta z wnioskiem o wydanie zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej wraz z załącznikami.



  Krok 3

  Wystąpienie do właściwego miejscowo komendanta powiatowego (miejskiego) Policji i właściwego  miejscowo komendanta powiatowego (miejskiego) Państwowej Straży Pożarnej, kierownika jednostki organizacyjnej pomocy doraźnej (pogotowia ratunkowego) i państwowego inspektora sanitarnego z wnioskiem o wydanie opinii o niezbędnej wielkości sił i środków potrzebnych do zabezpieczenia imprezy masowej, zastrzeżeniach do stanu technicznego obiektu (terenu) oraz o przewidywanych zagrożeniach.


  Wyżej wymienione czynności organizator imprezy masowej musi podjąć najpóźniej 30 dni przed imprezą.


  Dokumenty wraz załącznikami muszą być dostarczone w oryginale. Wyjątek stanowi Polisa ubezpieczeniowa od odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone uczestnikom imprezy masowej, na którą wstęp jest odpłatny, wystarczy kserokopia potwierdzona „za zgodność z oryginałem” przez osobę do tego uprawnioną.

  Dokumenty można złożyć: w Biurze Obsługi Interesanta lub w sekretariacie wydziału Kultury i Promocji Miasta w godzinach urzędowania UM.
  Wniosek wraz z załącznikami można także wysłać pocztą (liczy się data wpływu do urzędu).

  Wydanie zezwolenia lub odmowa jego wydania następuje w drodze decyzji administracyjnej, którą wnioskodawca otrzymuje osobiście lub pocztą „za potwierdzeniem odbioru”.



  7. Jak mogę uzyskać odpowiedź na dodatkowe pytania?


  Dodatkowych informacji udzielają pracownicy Wydziału Kultury i Promocji Miasta:

  - w zakresie imprez masowych artystyczno - rozrywkowych - pokój 105, I piętro,
  telefon: 32-239-12-09, e-mail: janowska-chwaliszewska_a@um.gliwice.pl

  - w zakresie imprez sportowych – pokój 257, II piętro,
  telefon: 32-238-54-44, e-mail: trzcinski_p@um.gliwice.pl


  8. Czy można załatwić sprawę bez konieczności przychodzenia do urzędu?


  Dokumenty: wniosek wraz z załącznikami można wysłać pocztą.

  Sprawdź możliwość załatwienia tej sprawy elektronicznie przez platformę SEKAP, klikając w link
  - Wydanie zezwolenia na organizację imprezy masowej


  9. Jakie przepisy prawne regulują załatwienie tej sprawy?


  Ustawa z 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz.U. 2013.611 j.t. z późn.zm.)


  10. Skargi i wnioski


  Skargi i wnioski związane z pracą urzędu można składać pisemnie pocztą, pisemnie bezpośrednio w urzędzie w godzinach jego pracy lub ustnie u wyznaczonego pracownika urzędu.
  Skargi i wnioski można składać również pisemnie przy pomocy formularza elektronicznego.



  11. Tryb odwoławczy


  Od decyzji służy prawo wniesienia odwołanie w terminie czternastu dnia od dnia doręczenia stronie, do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach. Odwołanie organizatora od decyzji nie wstrzymuje jej wykonania.

  W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję.
  Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna - zgodnie z art. 127a ustawy Kodeks postępowania administracyjnego. Złożenie do organu przedmiotowego oświadczenia nie podlega wycofaniu. Decyzja podlega wykonaniu przed upływem terminu do wniesienia odwołania, jeżeli jest zgodna z żądaniem wszystkich stron lub jeżeli wszystkie strony zrzekły się prawa do wniesienia odwołania (art. 130 § 4 KPA).


  Numer karty: KP.11.3/U


   liczba odsłon strony: 7 085 
  Logo Samorządu Gliwice

  Urząd Miejski w Gliwicach, 44-100 Gliwice ul. Zwycięstwa 21

  Biuro Obsługi Interesantów tel. 32 231 30 41, faks 32 231 27 25

  boi@um.gliwice.pl

  Identyfikator Podziału Terytorialnego TERYT - 24 66 01 1

  Logo systemu SEKAP 

  Elektroniczna Skrzynka Podawcza

  Urzędu Miejskiego w Gliwicach

  www.sekap.pl

  Logo systemu EPUAP