Ważne: nasza strona wykorzystuje pliki Cookies
Korzystanie z tego serwisu internetowego bez zmiany ustawień dotyczących Cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.
Więcej informacji o Cookies.
Zapoznałem się z informacją (nie wyświetlaj więcej tego komunikatu)
Logo BIP

biuletyn
informacji publicznej

Urząd Miejski w Gliwicach

 

Karty informacyjne 

zawartość strony w postaci pliku audio wydruk do pliku pdf

Karty informacyjne -> Wydział Kultury i Promocji Miasta


Dotacje na realizację zadań z dziedziny kultury fizycznej


1. Co powinienem wiedzieć?


Dotację celową na zadanie z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej może otrzymać:
 • organizacja pozarządowa
 • osoba prawna lub jednostka organizacyjna działająca na podstawie przepisów
 • o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczpospolitej Polskiej,
 • o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz
 • o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenia działalności pożytku publicznego,
 • stowarzyszenie jednostek samorządu terytorialnego,
 • spółdzielnia socjalna,
 • spółka akcyjna lub spółka z ograniczoną odpowiedzialnością lub klub sportowy będący spółką działającą na podstawie przepisów ustawy o sporcie, który nie działa w celu osiągnięcia zysku oraz przeznacza całość dochodu na realizację celów statutowych oraz nie przeznacza zysku do podziału między swoich członków, udziałowców, akcjonariuszy i pracowników.
Ww. podmioty mogą składać oferty wspólne.

Szczegółowe dane dotyczące:
 • rodzaju zadania, które może otrzymać wsparcie finansowe,
 • wysokości środków publicznych przeznaczonych na realizację tego zadania,
 • zasad przyznawania dotacji,
 • terminów i warunków realizacji zadania,
 • terminu składania ofert (termin składania ofert nie może być krótszy niż 21 dni od daty ukazania się ogłoszenia o otwartym konkursie ofert),
 • trybu i kryteriów stosowanych przy wyborze ofert oraz terminu dokonania wyboru ofert,
 • rodzajów kosztów, które mogą być sfinansowane z udzielonej dotacji,
 • każdorazowo określane są w ogłoszeniu o otwartym konkursie ofert.

Otwarte konkursy ofert mogą być ogłaszane w miarę potrzeb i możliwości finansowych miasta Gliwice.

Ogłoszenia publikowane są w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gliwicach w dziale -> Organizacje pozarządowe (w punkcie "Konkursy i dotacje"), na stronie internetowej Gliwickiego Centrum Organizacji Pozarządowych oraz są wywieszane na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Gliwicach.

Ofertę należy wypełnić czytelnie, wypełniając wszystkie rubryki i podpisaną przez upoważnione osoby złożyć wraz ze wszystkimi wymaganymi załącznikami.


2. Kto może załatwić sprawę?


Osoba lub osoby uprawnione do reprezentowania organizacji lub podmiotu uprawnionego do otrzymania dotacji.


3. Ile trwa załatwienie sprawy w urzędzie?


Termin składania ofert podawany jest w ogłoszeniu o otwartym konkursie ofert. Oferty rozpatrywane są w terminie 30 dni od daty zakończenia naboru ofert.


4. Sprawdź czy posiadasz wszystkie wymagane dokumenty?


  Dokumenty wymagane do złożenia oferty realizacji zadania:


  1. Oferta realizacji zadania publicznego


  2. (poprawnie wypełniony formularz)


  3. Odpis z rejestru lub odpowiednio wyciąg z ewidencji lub inne dokumenty potwierdzające status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących (dokumenty aktualne na dzień składania oferty).


  Dodatkowe wymagane załączniki zawarte są każdorazowo w treści ogłoszenia o konkursie ofert na realizację zadania.   5. Jakie opłaty należy ponieść i jak to zrobić?


   Bez opłat.


   6. Jak krok po kroku załatwić sprawę?   Krok 1

   Dokładnie przeczytać ogłoszenie o otwartym konkursie ofert.   Krok 2

   Skompletować wszystkie wymagane dokumenty.   Krok 3

   Wypełnić czytelnie ofertę.   Krok 4

   Komplet dokumentów złożyć w Biurze Obsługi Interesantów, sekretariacie Wydziału Kultury i Promocji Miasta lub wysłać pocztą na adres: Wydział Kultury i Promocji Miasta Urzędu Miejskiego w Gliwicach, ul. Zwycięstwa 21, 44-100 Gliwice   Krok 5

   Informacja o sposobie rozpatrzenia oferty jest umieszczana na stronie internetowej w dziale -> Organizacje pozarządowe (w punkcie "Konkursy i dotacje"), na stronie internetowej Gliwickiego Centrum Organizacji Pozarządowych, wywieszana jest na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Gliwicach oraz przekazywana oferentowi w formie pisemnej.   7. Jak mogę uzyskać odpowiedź na dodatkowe pytania?


   Na miejscu w Urzędzie Miejskim w Gliwicach w Wydziale Kultury i Promocji Miasta – Referat Sportu, II piętro, pokój 256 lub telefonicznie pod numerem 32-239-12-11.
   Mail: kp@um.gliwice.pl   8. Czy można załatwić sprawę bez konieczności przychodzenia do urzędu?


   Ofertę można przesłać pocztą – należy pamiętać o dokładnym i czytelnym wypełnieniu oferty oraz dołączeniu wszystkich wymaganych załączników.


   9. Jakie przepisy prawne regulują załatwienie tej sprawy?


   Dział III Rozdział 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (DZ.U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536).


   10. Skargi i wnioski


   Skargi i wnioski związane z pracą urzędu można składać pisemnie pocztą, pisemnie bezpośrednio w urzędzie w godzinach jego pracy lub ustnie u wyznaczonego pracownika urzędu.
   Skargi i wnioski można składać również pisemnie przy pomocy formularza elektronicznego.   11. Tryb odwoławczy


   Tryb odwoławczy nie występuje.

   Numer karty: KP.3.2/U


    liczba odsłon strony: 4 020 
   Logo Samorządu Gliwice

   Urząd Miejski w Gliwicach, 44-100 Gliwice ul. Zwycięstwa 21

   Biuro Obsługi Interesantów tel. 32 231 30 41, faks 32 231 27 25

   boi@um.gliwice.pl

   Identyfikator Podziału Terytorialnego TERYT - 24 66 01 1

   Logo systemu SEKAP 

   Elektroniczna Skrzynka Podawcza

   Urzędu Miejskiego w Gliwicach

   www.sekap.pl

   Logo systemu EPUAP