Ważne: nasza strona wykorzystuje pliki Cookies
Korzystanie z tego serwisu internetowego bez zmiany ustawień dotyczących Cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.
Więcej informacji o Cookies.
Zapoznałem się z informacją (nie wyświetlaj więcej tego komunikatu)
Logo BIP

biuletyn
informacji publicznej

Urząd Miejski w Gliwicach

 

Karty informacyjne 

zawartość strony w postaci pliku audio wydruk do pliku pdf

Karty informacyjne -> Wydział Spraw Obywatelskich


Zameldowanie na pobyt stały


1. Co powinienem wiedzieć?


Obywatel polski przebywający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest obowiązany zameldować się w miejscu pobytu stałego najpóźniej w 30. dniu, licząc od dnia przybycia do tego miejsca.
Obywatel polski dokonuje zameldowania się na pobyt stały w formie pisemnej na formularzu w organie gminy właściwym ze względu na położenie nieruchomości, w której zamieszkuje.
Równocześnie można mieć jedno miejsce pobytu stałego i jedno miejsce pobytu czasowego.

Pobytem stałym jest zamieszkanie w określonej miejscowości pod oznaczonym adresem z zamiarem stałego przebywania.

Adres określa się przez podanie – w gminach, które uzyskały status miasta - nazwy miasta (dzielnicy), ulicy, numeru domu i lokalu - jeżeli jest wydzielony, nazwy województwa oraz kodu pocztowego.

Dokonując zameldowania na pobyt stały, obywatel polski może równocześnie wymeldować się z miejsca dotychczasowego pobytu stałego lub czasowego.

Uwaga!
Zameldowanie na pobyt stały służy wyłącznie celom ewidencyjnym i ma na celu potwierdzenie faktu pobytu osoby w miejscu, w którym się zameldowała.

Uwaga!
Zameldowania w stosunku do dzieci obywateli polskich zamieszkujących na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, urodzonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, dokonuje z urzędu kierownik urzędu stanu cywilnego - przy sporządzaniu aktu urodzenia. Zameldowanie na pobyt stały lub czasowy następuje z dniem sporządzenia aktu urodzenia, w miejscu stałego albo czasowego pobytu rodziców albo tego z rodziców, u którego dziecko faktycznie przebywa.


2. Kto może załatwić sprawę?


Zgłoszenia zameldowania na pobyt stały może dokonać:
 • Osoba dokonująca zameldowania – osobiście.
 • Pełnomocnik – legitymujący się pełnomocnictwem w formie pisemnej, po okazaniu przez pełnomocnika do wglądu jego dowodu osobistego lub paszportu.
Za osobę nieposiadającą zdolności do czynności prawnych lub posiadającą ograniczoną zdolność do czynności prawnych zgłoszenie wykonuje:
 • jej przedstawiciel ustawowy,
 • opiekun prawny
 • inna osoba sprawująca nad nią faktyczną opiekę w miejscu ich wspólnego pobytu.


3. Ile trwa załatwienie sprawy w urzędzie?


Od ręki przy zgłoszeniu na stanowisku.

Uwaga!
W razie konieczności przeprowadzenia postępowania administracyjnego, decyzja wydawana jest w ciągu miesiąca od złożenia zgłoszenia, a w sytuacjach szczególnie skomplikowanych termin ten może ulec wydłużeniu do 2 miesięcy.


4. Sprawdź czy posiadasz wszystkie wymagane dokumenty?


 1. ZGŁOSZENIE POBYTU STAŁEGO


 2. - wypełniony formularz.

  Uwaga!
  Formularz musi zawierać podpis właściciela lokalu lub innego podmiotu dysponującego tytułem prawnym do lokalu, potwierdzającego pobyt w lokalu, osoby zgłaszającej.
  Formularz zgłoszenia zameldowania na pobyt stały wypełnia się oddzielnie dla każdej osoby – dotyczy także osób niepełnoletnich, nieposiadających pełnej zdolności do czynności prawnych.


 3. Dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu – do wglądu.

  Uwaga!
  Dokumentem potwierdzającym tytuł prawny do lokalu może być w szczególności:

  • umowa cywilno-prawna,
  • wypis z księgi wieczystej,
  • decyzja administracyjna,
  • orzeczenie sądu.


 4. Dowód osobisty lub paszport – do wglądu.


 5. PEŁNOMOCNICTWO DO SPRAW MELDUNKOWYCH


 6. – jeżeli zameldowanie dokonywane jest w czyimś imieniu - dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa – oryginał lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa.


 7. Dowód osobisty pełnomocnika – do wglądu – w przypadku jego ustanowienia, a w uzasadnionych przypadkach inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości pełnomocnika.5. Jakie opłaty należy ponieść i jak to zrobić?


Zgłoszenie zameldowania na pobyt stały – bez opłaty.W przypadku działania przez pełnomocnika: 17 zł (od każdego stosunku pełnomocnictwa).
- przykłady wielości stosunków pełnomocnictwa

Zwolnione z opłaty skarbowej są między innymi dokumenty stwierdzające udzielenie pełnomocnictwa oraz jego odpis, wypis lub kopia, poświadczone notarialnie lub przez uprawniony organ, upoważniające do odbioru dokumentów oraz pełnomocnictwa udzielone: małżonkowi, wstępnym, zstępnym lub rodzeństwu - wykaz stawek oraz zwolnień z opłaty skarbowej.

Opłaty należy dokonać przed dołączeniem pełnomocnictwa do akt sprawy.

Wpłat z tytułu opłaty skarbowej dokonywać można w kasach głównego budynku Urzędu przy ul. Zwycięstwa 21 lub przelewem na rachunek bankowy w ING BSK S.A.

URZĄD MIEJSKI W GLIWICACH    
ING BSK S.A nr : 51 1050 0099 5261 0410 0000 0055 


(a dla osób dokonujących wpłat z zagranicy:
IBAN:  PL51 1050 0099 5261 0410 0000 0055
Nr BIC (SWIFT): INGBPLPW
)

Informujemy, że wpłaty gotówkowe dokonywane na rachunki Urzędu Miejskiego w Gliwicach, są przyjmowane przez ING Bank Śląski S.A. we wszystkich jego placówkach na terenie całego kraju bez dodatkowych opłat prowizyjnych.


6. Jak krok po kroku załatwić sprawę?Krok 1


Wypełnić formularz zgłoszenia pobytu stałego i uzyskać podpis właściciela lokalu lub innego podmiotu dysponującego tytułem prawnym do lokalu, potwierdzającego pobyt w tym lokalu.Krok 2


Skompletować wymagane załączniki do wniosku zgłoszenia pobytu stałego. Opis załączników w punkcie 4.Krok 3


Złożyć dokumenty w Sali Obsługi Interesanta Wydziału Spraw Obywatelskich - parter budynku Urzędu Miejskiego w Gliwicach - wejście od ulicy Prymasa Wyszyńskiego.Krok 4


Otrzymać zaświadczenie o zameldowaniu na pobyt stały, ważne do chwili zmiany miejsca zameldowania.7. Jak mogę uzyskać odpowiedź na dodatkowe pytania?


Biuro Obsługi Interesantów – Informacja / Sala Obsługi Interesanta Wydziału Spraw Obywatelskich.
Telefony:
 • Informacja BOI: (32) 239 11 65 lub (32) 239 12 54.
 • Sala Obsługi Interesanta Wydziału Spraw Obywatelskich:
  (32) 239 12 25,  (32) 239 12 03,  (32) 239 13 40,  (32) 239 13 44 lub  (32) 239 13 45.
E-mail: so@um.gliwice.pl


8. Czy można załatwić sprawę bez konieczności przychodzenia do urzędu?


Link do SEKAP pojawi się po udostępnieniu usługi na tej platformie.

Sprawdź możliwość załatwienia tej sprawy elektronicznie przez platformę SEKAP, klikając w link
- Zameldowanie na pobyt stały lub czasowy


9. Jakie przepisy prawne regulują załatwienie tej sprawy?


 1. Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 657).
 2. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 września 2011 r. w sprawie określenia wzorów i sposobu wypełniania formularzy stosowanych przy wykonywaniu obowiązku meldunkowego (t.j. Dz.U. 2015 r., poz. 1852 z późn. zm.).
 3. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1827).


10. Skargi i wnioski


Skargi i wnioski związane z pracą urzędu można składać pisemnie pocztą, pisemnie bezpośrednio w urzędzie w godzinach jego pracy lub ustnie u wyznaczonego pracownika urzędu.
Skargi i wnioski można składać również pisemnie przy pomocy formularza elektronicznego.11. Tryb odwoławczy


Tryb odwoławczy nie występuje.

Numer karty: SO.32.8/U


 liczba odsłon strony: 5 203 
Logo Samorządu Gliwice

Urząd Miejski w Gliwicach, 44-100 Gliwice ul. Zwycięstwa 21

Biuro Obsługi Interesantów tel. 32 231 30 41, faks 32 231 27 25

boi@um.gliwice.pl

Identyfikator Podziału Terytorialnego TERYT - 24 66 01 1

Logo systemu SEKAP 

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Urzędu Miejskiego w Gliwicach

www.sekap.pl

Logo systemu EPUAP