Ważne: nasza strona wykorzystuje pliki Cookies
Korzystanie z tego serwisu internetowego bez zmiany ustawień dotyczących Cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.
Więcej informacji o Cookies.
Zapoznałem się z informacją (nie wyświetlaj więcej tego komunikatu)
Logo BIP

biuletyn
informacji publicznej

Urząd Miejski w Gliwicach

 

Karty informacyjne 

wydruk do pliku pdf

Karty informacyjne -> Wydział Spraw Obywatelskich


Dowód osobisty – złożenie wniosku po raz pierwszy


1. Co powinienem wiedzieć?


Wniosek o wydanie dowodu osobistego składa się w organie dowolnej gminy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:

 • w formie pisemnej – w drodze złożenia w siedzibie organu dowolnej gminy wypełnionego i podpisanego własnoręcznie przez wnioskodawcę formularza,
 • w formie dokumentu elektronicznego – w drodze przekazania do siedziby organu dowolnej gminy wniosku w postaci elektronicznej, opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.


Uwaga!
Dowód osobisty odbiera się osobiście w siedzibie organu gminy, w którym został złożony wniosek
o wydanie dowodu osobistego w formie pisemnej lub w formie dokumentu elektronicznego.

Uwaga!
O niemożności złożenia wniosku o wydanie dowodu osobistego
spowodowanej chorobą, niepełnosprawnością lub inną niedającą się pokonać przeszkodą wnioskodawca powiadamia organ gminy, który zapewnia przyjęcie wniosku w miejscu pobytu tej osoby, chyba że okoliczności nie pozwalają na przyjęcie tego wniosku.
Osoby przebywające na terenie miasta Gliwice, proszone są o kontakt telefoniczny w tej sprawie: (32) 239 11 28 lub (32) 238 54 36 celem zapewnienia przyjęcia wniosku w miejscu ich pobytu, jeżeli pozwalają na to okoliczności, w jakich się one znajdują.

Prawo do posiadania dowodu osobistego przysługuje każdemu obywatelowi Rzeczypospolitej Polskiej, niezależnie od wieku, natomiast pełnoletni obywatel Rzeczypospolitej Polskiej zamieszkujący na jej terytorium jest obowiązany posiadać dowód osobisty.
Obywatel Rzeczypospolitej Polskiej może posiadać jeden ważny dowód osobisty.

Dowód osobisty wydany osobie, która:

 • nie ukończyła 5 roku życia, jest ważny przez okres 5 lat od daty wydania dowodu osobistego,
 • ukończyła 5 rok życia jest ważny przez okres 10 lat od daty wydania dowodu osobistego.


Dowód osobisty jest dokumentem potwierdzającym tożsamość i obywatelstwo polskie oraz uprawniającym do przekraczania granic państw Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego nienależących do Unii Europejskiej oraz państw niebędących stronami umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, których obywatele mogą korzystać ze swobody przepływu osób na podstawie zawartych umów.2. Kto może załatwić sprawę?


Złożyć wniosek o wydanie dowodu osobistego może:
 • Osoba posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych (pełnoletnia) – osobiście.
Uwaga!
Osoba zobowiązana do posiadania dowodu osobistego, która nie ukończyła 18 roku życia – samodzielnie może złożyć wniosek nie wcześniej niż 30 dni przed datą 18 urodzin.

 • Rodzic, opiekun prawny lub kurator w imieniu osoby nieposiadającej zdolności do czynności prawnych lub posiadającej ograniczoną zdolność do czynności prawnej.
Uwaga!
Złożenie wniosku o wydanie dowodu osobistego osobie nieposiadającej zdolności do czynności prawnych lub posiadającej ograniczoną zdolność do czynności prawnych wymaga jej obecności przy składaniu wniosku; wyjątek stanowią osoby, które nie ukończyły 5 roku życia.


3. Ile trwa załatwienie sprawy w urzędzie?


Dowód osobisty winien być gotowy do odbioru nie później niż w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku.
W szczególnie uzasadnionych przypadkach termin ten może zostać przedłużony, o czym wnioskodawca zostanie powiadomiony.


4. Sprawdź czy posiadasz wszystkie wymagane dokumenty?


 1. WNIOSEK O WYDANIE DOWODU OSOBISTEGO


 2. - wypełniony formularz.


 3. 1 fotografia:

  • aktualna i kolorowa (nie czarno –biała),
  • odzwierciedlająca w sposób niebudzący uzasadnionych wątpliwości wizerunek twarzy osoby ubiegającej się o dowód osobisty,
  • o wymiarach 35 x 45 mm, wykonana na jednolitym jasnym tle, o dobrej ostrości,
  • odwzorowująca naturalny kolor skóry,
  • obejmująca wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70-80% fotografii,
  • pokazująca wyraźnie oczy, zwłaszcza źrenice,
  • przedstawiająca osobę w pozycji frontalnej (en face), bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost z otwartymi oczami, nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami,
  • powinna być wykonana nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku,
  • powinna zostać wykonana na papierze fotograficznym lub papierze fotograficznym przeznaczonym do drukarek.

  Wyjątki:
  • Osoba z wrodzonymi lub nabytymi wadami narządu wzroku może załączyć do wniosku fotografię przedstawiającą ją w okularach z ciemnymi szkłami. W takim przypadku do wniosku załącza się również orzeczenie o niepełnosprawności osoby do 16 roku życia lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności osoby, która ukończyła 16 lat, z powodu wrodzonej lub nabytej wady narządu wzroku.
  • Osoba nosząca nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania może załączyć do wniosku fotografię przedstawiającą ją w nakryciu głowy, o ile wizerunek twarzy jest w pełni widoczny. W takim przypadku do wniosku załącza się zaświadczenie o przynależności do wspólnoty wyznaniowej zarejestrowanej w Rzeczypospolitej Polskiej.
  Uwaga!
  W uzasadnionych przypadkach można wydać dowód osobisty, do którego została dołączona fotografia przedstawiająca osobę z zamkniętymi oczami, innym niż naturalnym wyrazem twarzy lub z otwartymi ustami.


 4. Ważny dokument paszportowy – o ile został wydany – do wglądu.


 5. Dokument podróży lub inny dokument stwierdzający tożsamość – do wglądu – dotyczy osób które nabyły obywatelstwo polskie.


 6. Dowód osobisty lub dokument paszportowy rodzica, opiekuna prawnego lub kuratora – do wglądu – w przypadku złożenia wniosku w imieniu osoby nieposiadającej zdolności do czynności prawnych lub posiadającej ograniczoną zdolność do czynności prawnych.


 7. Dokument potwierdzający opiekę prawną – do wglądu – w przypadku złożenia wniosku przez opiekuna prawnego lub kuratora w imieniu osoby nieposiadającej zdolności do czynności prawnych lub posiadającej ograniczoną zdolność do czynności prawnych.


 8. Skrócony odpis polskiego aktu urodzenia albo skrócony odpis aktu małżeństwa lub orzeczenie sądu – w przypadku wystąpienia niezgodności danych zawartych w rejestrze dowodów osobistych lub rejestrze PESEL a danymi zawartymi we wniosku.


 9. Dokument poświadczający obywatelstwo polskie – w przypadku niezgodności dotyczącej obywatelstwa.5. Jakie opłaty należy ponieść i jak to zrobić?


Złożenie wniosku o wydanie dowodu osobistego – bez opłaty.6. Jak krok po kroku załatwić sprawę?Krok 1


Wypełnić formularz wniosku o wydanie dowodu osobistego i uzyskać fotografię (1 szt.) do dowodu osobistego w dowolnym punkcie fotograficznym, który wykonuje taką usługę.Krok 2


Skompletować wymagane załączniki do wniosku o wydanie dowodu osobistego. Opis załączników w punkcie 4.Krok 3


Złożyć dokumenty w Sali Obsługi Interesanta Wydziału Spraw Obywatelskich - parter budynku Urzędu Miejskiego w Gliwicach - wejście od ulicy Prymasa Wyszyńskiego.Krok 4


Otrzymać potwierdzenie złożenia wniosku o wydanie dowodu osobistego, które zawiera przewidywaną datę odbioru dowodu osobistego.7. Jak mogę uzyskać odpowiedź na dodatkowe pytania?


Biuro Obsługi Interesantów – Informacja / Sala Obsługi Interesanta Wydziału Spraw Obywatelskich.
Telefony:
 • Informacja BOI: (32) 239 11 65 lub (32) 239 12 54.
 • Sala Obsługi Interesanta Wydziału Spraw Obywatelskich:
  (32) 239 12 25, (32) 239 12 03, (32) 239 13 40, (32) 239 13 44 lub (32) 239 13 45.
E-mail: so@um.gliwice.pl


8. Czy można załatwić sprawę bez konieczności przychodzenia do urzędu?

9. Jakie przepisy prawne regulują załatwienie tej sprawy?


 1. Ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1464).
 2. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie wzoru dowodu osobistego oraz sposobu i trybu postępowania w sprawach wydawania dowodów osobistych, ich utraty, uszkodzenia, unieważnienia i zwrotu (Dz. U. z 2015 r., poz. 212).


10. Skargi i wnioski


Skargi i wnioski związane z pracą urzędu można składać pisemnie pocztą, pisemnie bezpośrednio w urzędzie w godzinach jego pracy lub ustnie u wyznaczonego pracownika urzędu.
Skargi i wnioski można składać również pisemnie przy pomocy formularza elektronicznego.11. Tryb odwoławczy


Odwołanie od decyzji o odmowie wydania dowodu osobistego wnosi się do Wojewody Śląskiego w Katowicach za pośrednictwem Prezydenta Miasta Gliwice, w terminie 14 dni od dnia doręczenia.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję.
Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna - zgodnie z art. 127a ustawy Kodeks postępowania administracyjnego. Złożenie do organu przedmiotowego oświadczenia nie podlega wycofaniu. Decyzja podlega wykonaniu przed upływem terminu do wniesienia odwołania, jeżeli jest zgodna z żądaniem wszystkich stron lub jeżeli wszystkie strony zrzekły się prawa do wniesienia odwołania (art. 130 § 4 KPA).


Numer karty: SO.45.5/U


 liczba odsłon strony: 11 153 
Logo Samorządu Gliwice

Urząd Miejski w Gliwicach, 44-100 Gliwice ul. Zwycięstwa 21

Biuro Obsługi Interesantów tel. 32 231 30 41, faks 32 231 27 25

boi@um.gliwice.pl

Identyfikator Podziału Terytorialnego TERYT - 24 66 01 1

Logo systemu SEKAP 

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Urzędu Miejskiego w Gliwicach

www.sekap.pl

Logo systemu EPUAP