Ważne: nasza strona wykorzystuje pliki Cookies
Korzystanie z tego serwisu internetowego bez zmiany ustawień dotyczących Cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.
Więcej informacji o Cookies.
Zapoznałem się z informacją (nie wyświetlaj więcej tego komunikatu)
Logo BIP

biuletyn
informacji publicznej

Urząd Miejski w Gliwicach

 

Karty informacyjne 

zawartość strony w postaci pliku audio wydruk do pliku pdf

Karty informacyjne -> Wydział Komunikacji


Przerejestrowanie pojazdu


1. Co powinienem wiedzieć?


Rejestracji pojazdu dokonuje się w urzędzie zgodnym z miejscem zamieszkania (dla osób prawnych: siedziby) właściciela.

Uwaga: jeżeli z przedstawionych do rejestracji dokumentów wynika, że pojazd uczestniczył w kolizji lub wypadku drogowym, albo narusza wymagania ochrony środowiska lub w poprzednim dowodzie rejestracyjnym nie ma wszystkich parametrów technicznych niezbędnych do rejestracji – przed złożeniem wniosku o rejestrację należy uzupełnić dokumenty o zaświadczenie o dodatkowym badaniu technicznym nawet jeżeli pojazd posiada aktualny przegląd techniczny okresowy.

Dla motoroweru, dla którego minęły już 3 lata od daty pierwszej rejestracji i w dotychczasowym dowodzie rejestracyjnym nie był określony termin badania technicznego (np. był zapis „nie dotyczy”, „nie podlega”), należy przedstawić zaświadczenie o aktualnym przeglądzie okresowym.

Aby dojechać do stacji kontroli pojazdów celem uzyskania zaświadczenia z przeprowadzonego badania  technicznego,  można otrzymać tablice tymczasowe.

W przypadku utraty dowodu rejestracyjnego lub karty pojazdu, jeżeli pojazd nie był zarejestrowany wcześniej w Urzędzie Miejskim w Gliwicach, do rejestracji pojazdu potrzebne będzie zaświadczenie wydane przez poprzedni urząd.


Rejestracja pojazdu oznacza, że:

 • do urzędu należy przynieść tablice rejestracyjne (nawet jeżeli są białe i wydane wcześniej w Urzędzie Miejskim w Gliwicach – w tym przypadku tablice nie są zmieniane, ale jest dokonywana przez pracownika legalizacja tablic, czyli zmiana znaków legalizacyjnych),
 • do urzędu należy przynieść dodatkową tablicę rejestracyjną do oznaczenia bagażnika zakrywającego tylną tablicę rejestracyjną  w celu legalizacji lub jej zwrotu, jeżeli była wydana. W przypadku utraty tablicy stosowne oświadczenie,
 • jeżeli dla pojazdu była wydana karta pojazdu, trzeba ją dołączyć do wniosku. Jeżeli karta pojazdu zagubiła się, wówczas konieczne będzie uzupełnienie opłat za wydane druki i oznaczenia o opłatę za wydanie wtórnika karty pojazdu,
 • przed otrzymaniem nowego stałego dowodu rejestracyjnego urząd wydaje na wniosek właściciela pozwolenie czasowe,
 • odbiór stałego dowodu rejestracyjnego następuje najczęściej do 3 tygodni.

 

Jak uzyskać tablice indywidualne?
-> Tablice indywidualne.

Jak uzyskać wtórnik karty pojazdu?
->  Karta pojazdu-wtórnik.

Jak zarejestrować pojazd zabytkowy?
-> Pojazd zabytkowy -rejestracja.

Właściciel pojazdu zarejestrowanego jest obowiązany zawiadomić urząd w terminie nieprzekraczającym 30 dni o wszelkich zmianach danych zawartych w dowodzie rejestracyjnym (w tym zmiany właściciela, współwłaściciela, zmiany adresu zamieszkania).2. Kto może załatwić sprawę?


Sprawę może załatwić właściciel / właściciele osobiście lub osoba przez nich upoważniona.

Jeżeli właścicielem jest podmiot zarejestrowany w Krajowym Rejestrze Sądowym  sprawę mogą załatwić osoby wchodzące w skład organów uprawnionych do reprezentacji (uwzględniając sposób reprezentacji określony w KRS), prokurent lub inna osoba upoważniona przez uprawnione organy tego podmiotu.

Jeżeli właścicielem jest osoba prowadząca działalność gospodarczą lub spółka cywilna sprawę załatwia właściciel / właściciele firmy osobiście lub osoba przez nich upoważniona.


3. Ile trwa załatwienie sprawy w urzędzie?


Sprawa jest załatwiana w dwóch etapach:
 1. przy złożeniu wniosku sprawa załatwiana jest „od ręki” przez wydanie  tablic rejestracyjnych, pozwolenia czasowego oraz nalepki na szybę, jeżeli dotyczy.
 2. do 30 dni następuje odbiór nowego dowodu rejestracyjnego otrzymanego z Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych S.A. i wtórnika karty pojazdu (w przypadku utraty dotychczasowej). W szczególnych przypadkach oczekiwanie na odbiór może wynieść 44 dni. W dniu odbioru dowodu sprawa załatwiana jest „od ręki” przy zgłoszeniu się do odpowiedniego stanowiska.


4. Sprawdź czy posiadasz wszystkie wymagane dokumenty?


 1. Wniosek o rejestrację / czasową rejestrację / wyrejestrowanie pojazdu


 2. – oryginał.


 3. Dowód rejestracyjny (również jeżeli jest zniszczony) - oryginał.
  Dowód rejestracyjny musi zawierać wpis o aktualnym badaniu technicznym – nie dotyczy, jeżeli właściciel posiada zaświadczenie o aktualnym przeglądzie technicznym pojazdu. Nie ma obowiązku przedstawienia dowodu rejestracyjnego w następujących przypadkach:

  • pojazdu czasowo wycofanego z ruchu,
  • pojazdu zabytkowego (Jak zarejestrować pojazd zabytkowy? –> Pojazd zabytkowy - rejestracja),
  • pojazdu zakupionego po przepadku na rzecz Skarbu Państwa lub na rzecz jednostki samorządu terytorialnego, pod warunkiem, że na dowodzie własności (np. protokole sprzedaży w drodze licytacji) znajduje się adnotacja, że nie został przekazany dowód rejestracyjny,
  • pojazdu zakupionego od Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Służby Celnej lub Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej,
  • w przypadku ponownej rejestracji pojazdu wyrejestrowanego uznanego za unikatowy (mającego co najmniej 25 lat i szczególne znaczenie dla udokumentowania historii motoryzacji).


 4. Karta pojazdu, jeżeli była wydana (oryginał).
  Nie ma obowiązku przedstawienia karty pojazdu, jeżeli pojazd został zakupiony po przepadku na rzecz Skarbu Państwa lub na rzecz jednostki samorządu terytorialnego, pod warunkiem, że na dowodzie własności (np. protokole sprzedaży w drodze licytacji) znajduje się adnotacja, że nie została przekazana karta pojazdu.


 5. W przypadku utraty dowodu rejestracyjnego lub karty pojazdu:

  1. jeżeli pojazd  nie był zarejestrowany wcześniej w Urzędzie Miejskim w Gliwicach - zaświadczenie wydane przez poprzedni urząd,
  2. jeżeli pojazd  był wcześniej zarejestrowany w Urzędzie Miejskim w Gliwicach -  oświadczenie (formularz oświadczenia w punkcie 5) właściciela w sprawie zagubienia lub kradzieży dowodu rejestracyjnego złożone pod odpowiedzialnością karną za składanie fałszywych zeznań.


 6. OŚWIADCZENIE


 7. - jeśli dotyczy punktu 4b (powyżej).


 8. Tablice rejestracyjne.
  Nie ma obowiązku przedstawienia tablic rejestracyjnych w przypadku pojazdu zakupionego od Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Służby Celnej lub Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej.


 9. Oryginały dowodów własności (np. umowy, faktury zakupu) potwierdzające kolejno nabycie pojazdu od właściciela, na którego pojazd był ostatnio zarejestrowany, aż do ostatniego (czyli aktualnego) właściciela. W przypadku zakupu pojazdu od firmy prowadzącej działalność gospodarczą w zakresie sprzedaży pojazdów (np. auto-komisu, salonu samochodowego, auto-handlu) zamiast oryginałów poprzednie umowy/faktury zakupu pojazdu przez tę firmę mogą być uwierzytelnionymi notarialnie kopiami.


 10. Zaświadczenie o aktualnym przeglądzie technicznym okresowym (oryginał), jeżeli:

  • w dowodzie rejestracyjnym (decyzji o czasowym wycofaniu) nie ma wpisu o aktualnym przeglądzie,
  • dowód rejestracyjny został utracony lub jest zniszczony w stopniu uniemożliwiającym odczytanie terminu kolejnego badania (z wyjątkiem pojazdu, który był zarejestrowany wcześniej w Urzędzie Miejskim w Gliwicach i w ewidencji urzędu znajduje się informacja o ważnym terminie kolejnego badania technicznego)
  • w dotychczasowym dowodzie rejestracyjnym motoroweru, dla którego minęły już 3 lata od daty pierwszej rejestracji, nie był określony termin badania technicznego (np. był zapis „nie dotyczy”, „nie podlega”).


 11. Zaświadczenie o dodatkowym badaniu technicznym (oryginał), jeżeli:

  • z przedstawionych do rejestracji dokumentów wynika, że pojazd uczestniczył w kolizji lub wypadku drogowym, albo narusza wymagania ochrony środowiska,
  • w poprzednim dowodzie rejestracyjnym nie ma wszystkich parametrów technicznych niezbędnych do rejestracji.


 12. Zaświadczenie wydane przez stację kontroli pojazdów potwierdzające nadanie i umieszczenie o nadaniu nr nadwozia, podwozia lub ramy oraz tabliczki znamionowej zastępczej – w przypadku, gdy pojazd nie posiada fabrycznie nadanych przez producenta cech identyfikacyjnych lub tabliczki znamionowej.


 13. Decyzja o czasowym wycofaniu, w przypadku pojazdu czasowo wycofanego z ruchu.


 14. Opinia uprawnionego rzeczoznawcy samochodowego  w przypadku ponownej rejestracji pojazdu wyrejestrowanego uznanego za unikatowy (mającego co najmniej 25 lat i szczególne znaczenie dla udokumentowania historii motoryzacji).


 15. PEŁNOMOCNICTWO KM


 16. Jeżeli wnioskodawca nie załatwia sprawy osobiście – oryginał upoważnienia.


 17. Zaświadczenie (oryginał lub kserokopia) o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli właścicielem jest osoba prowadząca działalność gospodarczą lub spółka cywilna - zaświadczenie nie jest wymagane, jeżeli dane można sprawdzić w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.


 18. Dowody opłat za wydanie tablic i innych druków oraz oznaczeń dokonanych zgodnie z pkt 5 poniżej „Jakie opłaty należy ponieść i jak to zrobić”- oryginały.5. Jakie opłaty należy ponieść i jak to zrobić?


Opłata za wydanie tablic rejestracyjnych, dowodu rejestracyjnego i innych oznaczeń:

 • jeżeli jest konieczna zmiana kompletu tablic samochodowych (czyli, gdy nie są to białe tablice wydane przez Urząd Miejski  Gliwicach): 180,50 zł (tablice rejestracyjne: 80 zł, dowód rejestracyjny: 54 zł, znaki legalizacyjne: 12,50 zł, pozwolenie czasowe 13,50 zł, nalepka na szybę: 18,50 zł, opłata ewidencyjna za wydanie: zalegalizowanych tablic rejestracyjnych - 0,50 zł, dowodu rejestracyjnego - 0,50 zł, nalepki na szybę – 0,50 zł i pozwolenia czasowego – 0,50 zł).
 • jeżeli dotychczasowe tablice są białe wydane przez Urząd Miejski  Gliwicach: 81 zł (dowód rejestracyjny: 54 zł, znaki legalizacyjne: 12,50 zł, pozwolenie czasowe 13,50 zł, opłata ewidencyjna za wydanie: dowodu rejestracyjnego - 0,50 zł i pozwolenia czasowego – 0,50 zł).
 • jeżeli jest konieczna zmiana tablicy dla: motocykla, przyczepy, ciągnika rolniczego, czterokołowca (czyli, gdy nie jest to biała tablica wydana przez Urząd Miejski  Gliwicach): 121,50 zł (tablica rejestracyjna: 40 zł, dowód rejestracyjny: 54 zł, znaki legalizacyjne: 12,50 zł, pozwolenie czasowe 13,50 zł, opłata ewidencyjna za wydanie: zalegalizowanej tablicy rejestracyjnej - 0,50 zł, dowodu rejestracyjnego - 0,50 zł i pozwolenia czasowego – 0,50 zł).
 • jeżeli jest konieczna zmiana tablicy dla motoroweru (czyli, gdy nie jest to biała tablica wydana przez Urząd Miejski  Gliwicach): 111,50 zł (tablica rejestracyjna: 30 zł, dowód rejestracyjny: 54 zł, znaki legalizacyjne: 12,50 zł, pozwolenie czasowe 13,50 zł, opłata ewidencyjna za wydanie: zalegalizowanej tablicy rejestracyjnej - 0,50 zł, dowodu rejestracyjnego - 0,50 zł i pozwolenia czasowego – 0,50 zł).
 • w przypadku legalizacji dodatkowej tablicy rejestracyjnej: 13 zł (znak legalizacyjny: 12,50 zł, opłata ewidencyjna 0,50 zł)

 

Sprawdź wysokość opłat za wydanie wtórnika karty pojazdu.
-> Wysokość opłat za druki, nalepki i tablice rejestracyjne.

Powyższej opłaty za wydane tablice, oznaczenia i druki można dokonać w kasach Urzędu Miejskiego w Gliwicach (na parterze w Biurze Obsługi  Interesantów lub na IV piętrze w holu Wydziału Księgowości), albo przelewem na rachunek bankowy:

 

URZĄD MIEJSKI W GLIWICACH
ING BSK S.A nr : 03 1050 1230 1000 0022 7694 9514

 
Do składanego wniosku musi zostać dołączony oryginał dowodu uiszczenia opłaty (otrzymany w kasie, banku, poczcie lub wydrukowany z Internetu) albo uwierzytelniona kopia tego dowodu zapłaty tj. potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez adwokata, radcę prawnego, doradcę podatkowego oraz rzecznika patentowego.

Każdy dowód wpłaty powinien zawierać dane z jakiego tytułu jest dokonana opłata, np. rejestracja, numer rejestracyjny lub numer nadwozia lub VIN.
 


W przypadku działania przez pełnomocnika: 17 zł (od każdego stosunku pełnomocnictwa).
- przykłady wielości stosunków pełnomocnictwa

Zwolnione z opłaty skarbowej są między innymi dokumenty stwierdzające udzielenie pełnomocnictwa oraz jego odpis, wypis lub kopia, poświadczone notarialnie lub przez uprawniony organ, upoważniające do odbioru dokumentów oraz pełnomocnictwa udzielone: małżonkowi, wstępnym, zstępnym lub rodzeństwu - wykaz stawek oraz zwolnień z opłaty skarbowej.

Opłaty należy dokonać przed dołączeniem pełnomocnictwa do akt sprawy.

Wpłat z tytułu opłaty skarbowej dokonywać można w kasach głównego budynku Urzędu przy ul. Zwycięstwa 21 lub przelewem na rachunek bankowy w ING BSK S.A.

URZĄD MIEJSKI W GLIWICACH    
ING BSK S.A nr : 51 1050 0099 5261 0410 0000 0055 


(a dla osób dokonujących wpłat z zagranicy:
IBAN:  PL51 1050 0099 5261 0410 0000 0055
Nr BIC (SWIFT): INGBPLPW
)

Informujemy, że wpłaty gotówkowe dokonywane na rachunki Urzędu Miejskiego w Gliwicach, są przyjmowane przez ING Bank Śląski S.A. we wszystkich jego placówkach na terenie całego kraju bez dodatkowych opłat prowizyjnych.


6. Jak krok po kroku załatwić sprawę?Krok 1

Jeżeli utracono dowód rejestracyjny lub kartę pojazdu: uzyskać zaświadczenie z poprzedniego urzędu.

lub

Jeżeli pojazd  był wcześniej zarejestrowany w Urzędzie Miejskim w Gliwicach wypełnić oświadczenie w sprawie utraty dowodu rejestracyjnego lub karty pojazdu złożone pod odpowiedzialnością karną za składanie fałszywych zeznań.Krok 2

Uzyskać zaświadczenie z badania technicznego, jeżeli jest konieczne.

Jak otrzymać tablice tymczasowe? -> Tablice tymczasowe.

-> Wykaz stacji kontroli pojazdów działających na terenie miasta GliwiceKrok 3

Wypełnić wniosek o rejestrację.

Jak wypełnić wniosek? Wzór.Krok 4

Wnieść opłatę za wydane tablice, oznaczenia, druki (opisana powyżej w pkt 5 o tytule „Jakie opłaty należy ponieść i jak to zrobić?”).Krok 5

Wnieść opłatę od złożenia pełnomocnictwa, jeżeli dotyczy.Krok 6

Przygotować pozostałe załączniki do wniosku wymienione powyżej w pkt 4 o tytule „Sprawdź, czy posiadasz wszystkie wymagane dokumenty”.Krok 7

Złożyć dokumenty na stanowiskach w sali Rejestracji Pojazdów (na parterze urzędu, na prawo od wejścia od ulicy Zwycięstwa).

Przed złożeniem dokumentów zachęcamy do  podejścia najpierw na stanowisko „Informacja o rejestracji pojazdów” w sali obsługi Rejestracji pojazdów celem wstępnej weryfikacji dokumentów.

Przy złożeniu wniosku sprawa załatwiana jest „od ręki” przez wydanie  decyzji o czasowej rejestracji, zalegalizowanych tablic rejestracyjnych, pozwolenia czasowego oraz nalepki na szybę, jeżeli dotyczy.

Uwaga: w sali Rejestracji Pojazdów funkcjonuje automatyczny system kolejkowy -  przed zgłoszeniem się na stanowisko należy pobrać bilet z automatu biletowego (znajdującego się na początku sali) naciskając przycisk „A”. Dokumenty można złożyć na stanowisku, nad którym wyświetla się numer biletu.

-> Sprawdź stan kolejkiKrok 8

Do 30 dni następuje odbiór decyzji o rejestracji wraz z nowym dowodem rejestracyjnym otrzymanym z Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych S.A. i kartą pojazdu (jeżeli została utracona). W szczególnych przypadkach oczekiwanie na odbiór może wynieść 44 dni. W dniu odbioru dowodu sprawa załatwiana jest „od ręki” przy zgłoszeniu się do odpowiedniego stanowiska i zwrócenia pozwolenia czasowego.

Informację o możliwości odbioru dowodu rejestracyjnego można uzyskać m.in. telefonicznie dzwoniąc na podane poniżej numery.7. Jak mogę uzyskać odpowiedź na dodatkowe pytania?


Wydział Komunikacji Urzędu Miejskiego w Gliwicach,
ul. Zwycięstwa 21, 44-100 Gliwice - Referat Rejestracji Pojazdów (na parterze urzędu, na prawo od wejścia od ulicy Zwycięstwa).

Tel. 32-238-54-92 / 32-239-13-29 / 32-239-11-79 / 32-238-56-90
        32-239-12-10 / 32-238-54-96 / 32-238-54-03 / 32-238-54-85

E-mail: km@um.gliwice.pl


8. Czy można załatwić sprawę bez konieczności przychodzenia do urzędu?Sprawdź możliwość załatwienia tej sprawy elektronicznie przez platformę SEKAP, klikając w link
- Rejestracja pojazdu zarejestrowanego w tym samym mieście/ starostwie
- Rejestracja pojazdu zarejestrowanego dotychczas w innym mieście/ starostwie


9. Jakie przepisy prawne regulują załatwienie tej sprawy?


 1. Art. 72, 73 ust. 1 i art. 74 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 20 czerwca1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1260 z późn. zm.).
 2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 22 lipca 2002 r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów (Dz.U.2016.1038).
 3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 września 2003 r. w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach (Dz. U. 2016 r. poz. 1088).
 4. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 13 kwietnia 2012 r. w sprawie trybu legalizacji tablic rejestracyjnych oraz warunków technicznych i wzorów znaku legalizacyjnego (Dz. U. 2016 r. poz. 1084).
 5. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 września 2003 r. w sprawie dokumentów stanowiących podstawę wpisu danych do karty pojazdu oraz czynności jednostek zajmujących się dystrybucją, przechowywaniem i wydawaniem kart pojazdów (Dz.U. z 2014.431 j.t.).
 6. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 20 października 2003 r. w sprawie warunków i trybu wydawania kart pojazdów, wzoru karty pojazdu oraz jej opisu (Dz. U. z 2014.451.j.t.).
 7. 84 ust. 2 pkt 1 lit. d ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz. U. 2016 r. poz. 2060).
 8. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257).
 9. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 22 grudnia 2003 r. w sprawie wysokości opłat za wydanie dowodu rejestracyjnego, pozwolenia czasowego i tablic (tablicy) rejestracyjnych pojazdów (Dz. U. 2016 r. poz. 689).
 10. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 15 maja 2015 r. w sprawie opłaty ewidencyjnej stanowiącej przychód Funduszu - Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców (Dz.U.2015.681).
 11. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. 2016 r. poz. 1827).


10. Skargi i wnioski


Skargi i wnioski związane z pracą urzędu można składać pisemnie pocztą, pisemnie bezpośrednio w urzędzie w godzinach jego pracy lub ustnie u wyznaczonego pracownika urzędu.
Skargi i wnioski można składać również pisemnie przy pomocy formularza elektronicznego.11. Tryb odwoławczy


Strona wnosi odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach za pośrednictwem Prezydenta Miasta Gliwice w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Numer karty: KM.2.8/U


 liczba odsłon strony: 39 673 
Logo Samorządu Gliwice

Urząd Miejski w Gliwicach, 44-100 Gliwice ul. Zwycięstwa 21

Biuro Obsługi Interesantów tel. 32 231 30 41, faks 32 231 27 25

boi@um.gliwice.pl

Identyfikator Podziału Terytorialnego TERYT - 24 66 01 1

Logo systemu SEKAP 

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Urzędu Miejskiego w Gliwicach

www.sekap.pl

Logo systemu EPUAP