Logo BIP

biuletyn
informacji publicznej

Urząd Miejski w Gliwicach

 

Monitoring wizyjny budynku Urzędu Miejskiego i Ratusza 

wydruk do pliku pdf

INFORMACJA SZCZEGÓŁOWA O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH
ZBIERANYCH PRZEZ URZĄD MIEJSKI W GLIWICACH

 

1. Celem funkcjonowania systemu monitoringu wizyjnego jest zapewnienie bezpieczeństwa publicznego, bezpieczeństwa pracowników i ochrony mienia w budynkach Urzędu i Ratusza zgodnie z art. 222 kodeksu pracy oraz art. 9a ustawy o samorządzie gminnym.

 

2. Obszar monitorowany budynku Urzędu przy ul. Zwycięstwa 21 obejmuje:

a) wyznaczone punkty bezpośredniej obsługi klienta na kondygnacji parteru i IV piętra  Urzędu,

b) strefy ogólne (korytarze i klatki schodowe) wszystkich kondygnacji Urzędu,

c) obszar bezpośrednio przyległy do budynku, w tym obszary dostaw i załadunku Urzędu,

d) obszar wejść do budynku Urzędu,

e) kabiny dźwigów osobowych.

 

3. Obszar monitorowany budynku Urzędu przy ul. Jasnej 31A obejmuje:
        a) strefy ogólne (korytarze i klatki schodowe) wszystkich kondygnacji Urzędu,
       b) obszar bezpośrednio przyległy do budynku, w tym obszary dostaw i załadunku   Urzędu,
       c) obszar wejścia głównego do budynku Urzędu, wejścia od strony parkingu oraz wyjścia ewakuacyjnego,
        d) sala rejestracji pojazdów Wydziału Komunikacji.

 

4. Obszar monitorowany budynku Ratusza obejmuje wszystkie sale, hol główny oraz klatkę schodową.

 

5. Obszar monitorowany nie obejmuje:
        a) pomieszczeń biur i gabinetów pracowników,
        b) pomieszczeń socjalnych i sanitariatów.

 

6. Dane zarejestrowane w systemie monitoringu wizyjnego przetwarzane są wyłącznie do celów, o których mowa w ppkt 1).

 

7. Każda osoba, której dane osobowe dotyczą, może korzystać z następujących uprawnień:
     a) zwrócić się z żądaniem dostępu do treści swoich danych osobowych, sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania;
        b) wnieść sprzeciw wobec przetwarzania swoich danych osobowych
W wyjątkowych sytuacjach, jeżeli przepisy prawa dopuszczają taką możliwość, osoba, której dane osobowe dotyczą, może żądać przeniesienia danych przetwarzanych w sposób zautomatyzowany do innego administratora danych. Nie dotyczy to jednak danych osobowych przetwarzanych w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej.

Uprawnienia można realizować składając w formie tradycyjnej opatrzone podpisem pismo w Urzędzie Miejskim w Gliwicach lub wysyłać korespondencję elektroniczną z wykorzystaniem pisma ogólnego na platformie SEKAP/ePUAP, potwierdzonego Profilem Zaufanym lub kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Przepisy szczególne mogą wprowadzać dodatkowe wymogi związane z realizacją wymienionych uprawnień – wówczas zostaniecie Państwo o tym poinformowani.

Każda osoba, której dane osobowe dotyczą, ma również prawo wniesienia skargi na przetwarzanie danych niezgodne z przepisami prawa do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

8. W razie pytań i wątpliwości związanych z przetwarzaniem danych osobowych zbieranych przez Urząd można się kontaktować korespondencją e-mail z inspektorem ochrony danych pod adresem iod@um.gliwice.pl. Osoby niekorzystające z poczty elektronicznej mogą złożyć zapytanie pisemnie, telefonicznie lub osobiście do protokołu w Informacji Głównej w holu Urzędu od strony ul. Zwycięstwa 21 (tel. 239-11-65 lub 239-12-54), wskazując formę, w jakiej oczekują odpowiedzi i podając dane kontaktowe niezbędne do sposobu udzielenia odpowiedzi.

 

9. Dodatkowe informacje:
a) dane osobowe mogą być przekazywane:

  • firmie świadczącej usługi ochrony fizycznej budynku w celu zapewnienia bezpieczeństwa publicznego, bezpieczeństwa pracowników i ochrony mienia w budynkach Urzędu i Ratusza,

  • firmie świadczącej usługi serwisu systemu monitoringu wizyjnego w celu zapewnienia sprawnego i bezawaryjnego działania systemu,

  • innym osobom lub podmiotom, jeżeli przepis prawa nakłada na prezydenta miasta obowiązek udostępnienia lub podania do publicznej wiadomości przetwarzanych danych osobowych

b) dane zarejestrowane w systemie są przechowywane przez okres co najmniej 5 dni, ale nie dłuższy niż 3 miesiące od dnia nagrania, o ile przepisy odrębne nie stanowią inaczej.
c) w Urzędzie nie ma miejsca zautomatyzowane podejmowanie decyzji w indywidualnych przypadkach, w tym profilowanie.
d) po upływie okresu, o którym mowa w lit. b), uzyskane w wyniku monitoringu nagrania obrazu zawierające dane osobowe, podlegają zniszczeniu, z wyjątkiem sytuacji, w których nagrania zostały zabezpieczone, zgodnie z odrębnymi przepisami. liczba odsłon strony: 386 
Logo Samorządu Gliwice

Urząd Miejski w Gliwicach, 44-100 Gliwice ul. Zwycięstwa 21

Biuro Obsługi Interesantów tel. 32 231 30 41, faks 32 231 27 25

boi@um.gliwice.pl

Identyfikator Podziału Terytorialnego TERYT - 24 66 01 1

Logo systemu SEKAP 

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Urzędu Miejskiego w Gliwicach

www.sekap.pl

Logo systemu EPUAP