Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gliwicach

Arena Gliwice w nocy
Węzeł Sośnica o zmierzchu
Stare Miasto z lotu ptaka
Arena Gliwice w dzień
Radiostacja na tle miasta
Strona Główna / Karty informacyjne / Ćwiczenia wojskowe

Ćwiczenia wojskowe

Szanowni Państwo, informujemy, że kasy Urzędu Miejskiego w Gliwicach zostały zlikwidowane.


Opis:

Świadczenie pieniężne z tytułu odbycia ćwiczeń wojskowych

Co powinienem wiedzieć?

Żołnierzowi rezerwy oraz osobie przeniesionej do rezerwy niebędącej żołnierzem rezerwy w związku z odbytymi ćwiczeniami wojskowymi (z wyjątkiem ćwiczeń trwających do dwudziestu czterech godzin odbywanych w czasie lub dniu wolnym od pracy), przysługuje świadczenie pieniężne rekompensujące utracone wynagrodzenie ze stosunku pracy lub stosunku służbowego albo dochód z prowadzonej działalności gospodarczej lub rolniczej, które mógłby uzyskać w okresie odbywania ćwiczeń wojskowych.

Uwaga!
Wniosek należy złożyć nie później niż w ciągu 3 miesięcy
od zakończenia ćwiczeń wojskowych.
 

Kto może załatwić sprawę?

Wniosek można złożyć:

 • osobiście, za pośrednictwem innej osoby do Urzędu Miejskiego w Gliwicach – Wydział Spraw Obywatelskich, pok. 218 na II piętrze lub w Biurze Podawczym;
 • za pośrednictwem poczty, kuriera na adres Urząd Miejski w Gliwicach Wydział Spraw Obywatelskich, 44-100 Gliwice ul. Zwycięstwa 21.

Ile trwa załatwienie sprawy w urzędzie?

W przypadku złożenia kompletnych i prawidłowych dokumentów do 7 dni.

Sprawdź czy posiadasz wszystkie wymagane dokumenty?

 1. Wniosek o wypłacenie świadczenia pieniężnego rekompensującego utracone wynagrodzenie/dochód w związku z odbytymi ćwiczeniami wojskowymi
 2. Oryginalne Zaświadczenie wydane przez dowódcę jednostki wojskowej o odbyciu ćwiczeń wojskowych, które musi zawierać:
 • stopień wojskowy;
 • imię i nazwisko;
 • imię ojca;
 • numer PESEL żołnierza;
 • datę rozpoczęcia i zakończenia ćwiczeń wojskowych;
 • sumę dni ćwiczeń wojskowych uznanych za odbyte;
 • kwotę uposażenia wypłaconego z tytułu odbywania ćwiczeń wojskowych.
 1. Zaświadczenie o kwocie dziennego utraconego wynagrodzenia albo dochodu wystawione przez:
 • naczelnika urzędu skarbowego - dla żołnierzy prowadzących działalność gospodarczą;

 • pracodawcę - dla żołnierzy będących pracownikami lub pozostającymi w stosunku służby;

 • wójta, burmistrza lub prezydenta miasta - dla żołnierzy utrzymujących się wyłącznie z działalności rolniczej.

Wzór zaświadczenia o kwocie dziennego utraconego wynagrodzenia.

Jakie opłaty należy ponieść i jak to zrobić?

Bez opłaty.

Jak krok po kroku załatwić sprawę?

Krok 1
W dniu zwolnienia z ćwiczeń wojskowych otrzymać zaświadczenie od dowódcy jednostki wojskowej o odbyciu ćwiczeń wojskowych.

Krok 2
Otrzymać zaświadczenie odpowiednio od naczelnika urzędu skarbowego, pracodawcy lub wójta, burmistrza, prezydenta miasta o kwocie dziennego utraconego wynagrodzenia lub dochodu – zaświadczenie winno być wydane niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 7 dni od dnia złożenia wniosku.

Krok 3
Przygotować pisemny wniosek o wypłatę należnego świadczenia rekompensującego.

Krok 4
Złożyć wniosek wraz z załącznikami:

 • osobiście, za pośrednictwem innej osoby w Urzędzie Miejskim w Gliwicach – Wydział Spraw Obywatelskich, pok. 218 na II piętrze lub w Biurze Podawczym;
 • za pośrednictwem poczty, kuriera na adres Urząd Miejski w Gliwicach Wydział Spraw Obywatelskich, 44-100 Gliwice ul. Zwycięstwa 21.

Krok 5
Otrzymać decyzję o przyznaniu świadczenia pieniężnego lub o odmowie jego przyznania.

Krok 6
Odebrać przyznane świadczenie pieniężne.

Jak mogę uzyskać odpowiedź na dodatkowe pytania?

Wydział Spraw Obywatelskich
pokój 225, II piętro
Telefony: 32 239-12-79
E-mail: so@um.gliwice.pl

Czy można załatwić sprawę bez konieczności przychodzenia do urzędu?

Nie dotyczy.

Możliwość załatwienia sprawy elektronicznie

Nie, sprawy nie można załatwić elektronicznie.

Jakie przepisy prawne regulują załatwienie tej sprawy?

 1. Ustawa z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1541 z późn. zm.);
 2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 sierpnia 2015 r. w sprawie sposobu ustalania i trybu wypłacania świadczenia pieniężnego żołnierzom rezerwy oraz osobom przeniesionym do rezerwy niebędącym żołnierzami rezerwy (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 881).
   

Skargi i wnioski

Skargi i wnioski związane z pracą urzędu można składać pisemnie pocztą, pisemnie bezpośrednio w urzędzie w godzinach jego pracy lub ustnie u wyznaczonego pracownika urzędu.

Skargi i wnioski można składać również pisemnie przy pomocy formularza elektronicznego.

Tryb odwoławczy

Odwołanie od decyzji o przyznaniu lub odmowie przyznania świadczenia pieniężnego wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach za pośrednictwem Prezydenta Miasta Gliwice, w terminie 14 dni od dnia doręczenia.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję.
Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna - zgodnie z art. 127a ustawy Kodeks postępowania administracyjnego. Złożenie do organu przedmiotowego oświadczenia nie podlega wycofaniu. Decyzja podlega wykonaniu przed upływem terminu do wniesienia odwołania, jeżeli jest zgodna z żądaniem wszystkich stron lub jeżeli wszystkie strony zrzekły się prawa do wniesienia odwołania (art. 130 § 4 KPA).

Wydział:

Wydział Spraw Obywatelskich

Kategoria sprawy:

SO - Obowiązek wojskowy

Numer karty

SO.7/U
Metryczka informacji
Podmiot udostępniający informacjęUrząd Miejski w Gliwicach
Informację wytworzył lub odpowiada za treśćMariusz Magierski
Data wytworzenia informacji2020-07-28 07:25:59
Informację wprowadził do BIPAlicja Banach
Data udostępnienia informacji w BIP2020-07-28 07:25:59
Dokonano anonimizacjiNIE
Rejestr zmian dokumentu
Lp.Typ operacjiImię i nazwiskoData operacji
1Utworzenie dokumentuAlicja Banach28-07-2020 07:25:59