Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gliwicach

Arena Gliwice w nocy
Węzeł Sośnica o zmierzchu
Stare Miasto z lotu ptaka
Arena Gliwice w dzień
Radiostacja na tle miasta
Strona Główna / Karty informacyjne / Dowód osobisty - utrata, uszkodzenie

Dowód osobisty - utrata, uszkodzenie

Szanowni Państwo, informujemy, że kasy Urzędu Miejskiego w Gliwicach zostały zlikwidowane.


Opis:

Dowód osobisty – zgłoszenie utraty lub uszkodzenia dokumentu

Co powinienem wiedzieć?

Posiadacz dowodu osobistego, którego dowód osobisty został utracony lub uszkodzony, zgłasza niezwłocznie, osobiście ten fakt organowi dowolnej gminy, a posiadacz dowodu osobistego przebywający poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – dowolnej placówce konsularnej Rzeczypospolitej Polskiej.

Zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego może dokonać pełnomocnik legitymujący się pełnomocnictwem szczególnym do dokonania zgłoszenia.

Zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego można dokonać:

 • w formie pisemnej w siedzibie organu dowolnej gminy na formularzu utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego – do pisemnego zgłoszenia uszkodzenia dowodu osobistego załącza się uszkodzony dowód osobisty,
 • w formie dokumentu elektronicznego do organu gminy, który wydał dowód osobisty – opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem osobistym lub podpisem zaufanym ePUAP – w przypadku zgłoszenia uszkodzenia dowodu osobistego w formie dokumentu elektronicznego uszkodzony dokument przekazuje się pocztą lub osobiście.
 • poprzez użycie udostępnionej na www. obywatel.gov.pl usługi elektronicznej: Zgłoś utratę albo uszkodzenie swojego dowodu osobistego – unieważnij dowód

Osobie dokonującej zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego, wydaje się zaświadczenie o utracie lub uszkodzeniu dowodu osobistego – zaświadczenie wydawane jest nieodpłatnie.
Osobie dokonującej zgłoszenia w formie dokumentu elektronicznego, zaświadczenie wydaje się na żądanie.
Osobie dokonującej zgłoszenia poprzez stronę internetową www.obywatel.gov.pl poprzez użycie usługi elektronicznej: Zgłoś utratę albo uszkodzenie swojego dowodu osobistego – unieważnij dowód
- zaświadczenie zgłoszenia generowane jest automatycznie przez usługę elektroniczną.

Zaświadczenie o utracie lub uszkodzeniu dowodu osobistego jest ważne do czasu wydania nowego dowodu osobistego, nie dłużej jednak niż przez 2 miesiące.

Uwaga!
Nie ma możliwości zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego przez pocztę, telefon lub telefaks. Wyjątek stanowi zgłoszenie utraty lub uszkodzenia dowodu w placówce konsularnej RP, którego można dokonać w formie pisemnej za pomocą poczty lub telefaksu – w przypadku zgłoszenia uszkodzenia dowodu osobistego w placówce konsularnej RP dokonanego za pomocą poczty lub telefaksu uszkodzony dokument przekazuje się pocztą lub osobiście.
Posiadaczowi dowodu osobistego przebywającemu poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, który dokonał tego zgłoszenia w formie pisemnej za pomocą poczty lub telefaksu, zaświadczenie o utracie lub uszkodzeniu dowodu osobistego wydaje się na żądanie.

Unieważnienie dowodu osobistego następuje z dniem zgłoszenia do organu dowolnej gminy lub placówki konsularnej Rzeczypospolitej Polskiej utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego przez jego posiadacza lub pełnomocnika albo przekazania do w/w organów przez osobę trzecią znalezionego cudzego dowodu osobistego.

Uwaga!
Dowód osobisty zgłoszony jako utracony lub uszkodzony jest nieodwracalnie unieważniany w elektronicznym Rejestrze Dowodów Osobistych. Informacja o utracie i unieważnieniu dowodu jest niezwłocznie przekazywana do Systemu Informacyjnego Schengen, a także wykazu unieważnionych dowodów osobistych. Posługiwanie się dowodem osobistym zgłoszonym jako utracony może więc powodować negatywne konsekwencje dla jego posiadacza podczas przekraczaniem granic lub dokonywania czynności prawnych na podstawie tego dokumentu!

Posiadacz dowodu osobistego zgłoszonego jako utracony w przypadku jego odnalezienia jest obowiązany niezwłocznie przekazać go organowi dowolnej gminy lub konsulowi Rzeczypospolitej Polskiej.

Uwaga!
Dla własnego bezpieczeństwa oraz ochrony swojego mienia
utratę ważnych dokumentów tożsamości m. in. dowodu osobistego warto zastrzec w systemie „dokumenty zastrzeżone", realizowanym przez Związek Banków Polskich - patrz opis karty informacyjnej: Zastrzeżenie dowodu osobistego lub karty płatniczej w Banku

Kto może załatwić sprawę?

Zgłoszenia utraty dowodu osobistego może dokonać:

 • Posiadacz dowodu osobistego posiadający pełną zdolność do czynności prawnych (osoba pełnoletnia), którego dowód osobisty został utracony lub uszkodzony – osobiście.
 • Posiadacz dowodu osobistego, któremu osoba trzecia przekazała odnaleziony dowód osobisty.
 • Rodzic, opiekun prawny lub kurator – w imieniu posiadacza dowodu osobistego nie posiadającego zdolności do czynności prawnych lub posiadającego ograniczoną zdolność do czynności prawnych.
 • Pełnomocnik legitymujący się pełnomocnictwem szczególnym do dokonania takiej czynności.
   

Ile trwa załatwienie sprawy w urzędzie?

Od ręki - przy zgłoszeniu na stanowisku.
Niezwłocznie - po otrzymaniu zgłoszenia w formie dokumentu elektronicznego.

Sprawdź czy posiadasz wszystkie wymagane dokumenty?

 1. Formularz zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego
  - wypełniony formularz, który powinien zawierać własnoręczny, czytelny podpis zgłaszającego.

 2. Uszkodzony dowód osobisty – w przypadku zgłoszenia uszkodzenia dowodu osobistego.

 3. Odnaleziony dowód osobisty – w przypadku odnalezienia dowodu osobistego przez osobę trzecią i przekazania dokumentu jego posiadaczowi.

 4. Dowód osobisty lub dokument paszportowy rodzica, opiekuna prawnego lub kuratora – do wglądu – w przypadku zgłoszenia w imieniu osoby nieposiadającej zdolności do czynności prawnych lub posiadającej ograniczoną zdolność do czynności prawnych.

 5. Dokument potwierdzający opiekę prawną – do wglądu – w przypadku zgłoszenia przez opiekuna prawnego lub kuratora w imieniu osoby nieposiadającej zdolności do czynności prawnych lub posiadającej ograniczoną zdolność do czynności prawnych.

 6. Pełnomocnictwo szczególne do zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego
  – wypełniony dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa szczególnego.

 7. Dowód osobisty pełnomocnika w przypadku jego ustanowienia, a w uzasadnionych przypadkach inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości pełnomocnika

Jakie opłaty należy ponieść i jak to zrobić?

Zgłoszenie utraty lub zniszczenia dowodu osobistego – bez opłaty.

Jak krok po kroku załatwić sprawę?

Krok 1
Wypełnić formularz zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego.

Krok 2
Skompletować wymagane załączniki do zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego. Opis załączników w punkcie 4.

Krok 3
Dokonać zgłoszenia w Sali Obsługi Interesanta Wydziału Spraw Obywatelskich - parter budynku Urzędu Miejskiego w Gliwicach - wejście od ulicy Prymasa Wyszyńskiego.

Krok 4
Otrzymać zaświadczenie o utracie lub uszkodzeniu dowodu osobistego.

Jak mogę uzyskać odpowiedź na dodatkowe pytania?

Biuro Obsługi Interesantów – Informacja / Sala Obsługi Interesanta Wydziału Spraw Obywatelskich.
Telefony:

 • Informacja BOI: (32) 239 11 65 lub (32) 239 12 54.
 • Sala Obsługi Interesanta Wydziału Spraw Obywatelskich: (32) 239 12 46, (32) 239 12 25, (32) 239 12 03, (32) 239 13 40, (32) 239 13 44 lub (32) 239 13 45.
 • E-mail: so@um.gliwice.pl
   

Możliwość załatwienia sprawy elektronicznie

Tak, sprawę można załatwić w pełni elektronicznie.

Jakie przepisy prawne regulują załatwienie tej sprawy?

 1. Ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 332 z późn. zm.).
 2. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 stycznia 2020 r. w sprawie wzoru dowodu osobistego, jego wydawania i odbioru oraz utraty, uszkodzenia, unieważnienia i zwrotu (Dz.U. z 2020 r. poz. 31).
   

Skargi i wnioski

Skargi i wnioski związane z pracą urzędu można składać pisemnie pocztą, pisemnie bezpośrednio w urzędzie w godzinach jego pracy lub ustnie u wyznaczonego pracownika urzędu.

Skargi i wnioski można składać również pisemnie przy pomocy formularza elektronicznego.

Tryb odwoławczy

Tryb odwoławczy nie występuje.

Wydział:

Wydział Spraw Obywatelskich

Kategoria sprawy:

SO - Dowody osobiste

Numer karty

SO.67/U
Metryczka informacji
Podmiot udostępniający informacjęUrząd Miejski w Gliwicach
Informację wytworzył lub odpowiada za treśćMariusz Magierski
Data wytworzenia informacji2020-07-27 07:52:08
Informację wprowadził do BIPAlicja Banach
Data udostępnienia informacji w BIP2020-07-27 07:52:08
Dokonano anonimizacjiNIE
Rejestr zmian dokumentu
Lp.Typ operacjiImię i nazwiskoData operacji
1Zmiana tytułu dokumentuAlicja Banach27-07-2020 08:08:19
2Utworzenie dokumentuAlicja Banach27-07-2020 07:52:08