Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gliwicach

Arena Gliwice w nocy
Węzeł Sośnica o zmierzchu
Stare Miasto z lotu ptaka
Arena Gliwice w dzień
Radiostacja na tle miasta
Strona Główna / Karty informacyjne / Dowód osobisty – złożenie wniosku z powodu kradzieży tożsamości

Dowód osobisty – złożenie wniosku z powodu kradzieży tożsamości

Szanowni Państwo, informujemy, że kasy Urzędu Miejskiego w Gliwicach zostały zlikwidowane.


Opis:

Dowód osobisty – złożenie wniosku z powodu kradzieży tożsamości

Co powinienem wiedzieć?

Wydanie nowego dowodu osobistego z powodu kradzieży tożsamości następuje w przypadku przedstawienia przez posiadacza dowodu osobistego organowi gminy:

 • potwierdzenia złożenia organowi uprawnionemu do prowadzenia dochodzeń (np. policji, prokuraturze) zawiadomienia o podejrzeniu nieuprawnionego wykorzystania danych osobowych zgłaszającego, w tym serii i numeru dowodu osobistego,
 • dokumentu potwierdzającego wszczęcie z urzędu czynności przez organ uprawniony,
 • decyzji Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych stwierdzającej naruszenie przepisów o ochronie danych w zakresie bezpieczeństwa danych osobowych posiadacza dowodu osobistego, w tym serii i numeru dowodu osobistego.

Posiadacz dowodu osobistego, który podejrzewa kradzież tożsamości może zgłosić osobiście organowi dowolnej gminy –  w celu unieważnienia posiadanego dowodu osobistego –  fakt nieuprawnionego wykorzystania swoich danych osobowych.
Patrz opis usługi: Dowód osobisty – zgłoszenie nieuprawnionego wykorzystania danych osobowych – kradzież tożsamości

Wniosek o wydanie dowodu osobistego składa się w organie dowolnej gminy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:

 • w formie pisemnej – w drodze złożenia w siedzibie organu dowolnej gminy wypełnionego i podpisanego własnoręcznie przez wnioskodawcę formularza,
 • w formie dokumentu elektronicznego – w drodze przekazania do siedziby organu dowolnej gminy wniosku w postaci elektronicznej, opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem osobistym lub podpisem zaufanym ePUAP – do wniosku załącza się dokument elektroniczny potwierdzający fakt zgłoszenia kradzieży tożsamości do organu ścigania, a w razie niemożności jego uzyskania – odwzorowanie cyfrowe tego dokumentu – poprzez użycie udostępnionej na www.obywatel.gov.pl – usługi elektronicznej: Uzyskaj dowód osobisty - usługa dostępna na stronie OBYWATEL.GOV.PL

Uwaga!
Dowód osobisty odbiera się osobiście w siedzibie organu gminy, w którym został złożony wniosek
o wydanie dowodu osobistego w formie pisemnej lub w formie dokumentu elektronicznego.

Uwaga!
O niemożności złożenia wniosku o wydanie dowodu osobistego spowodowanej chorobą, niepełnosprawnością lub inną niedającą się pokonać przeszkodą wnioskodawca powiadamia organ gminy, który zapewnia przyjęcie wniosku w miejscu pobytu tej osoby, chyba że okoliczności nie pozwalają na przyjęcie tego wniosku. Osoby przebywające na terenie miasta Gliwice, proszone są o kontakt telefoniczny w tej sprawie: (32) 239 11 28 lub (32) 238 54 36 celem zapewnienia przyjęcia wniosku w miejscu ich pobytu, jeżeli pozwalają na to okoliczności, w jakich się one znajdują.

Uwaga!
Dowody osobiste wydane na podstawie wniosków złożonych od dnia 04-03-2019 r. posiadają warstwę elektroniczną.

Tzw. e-dowód to wielofunkcyjny dokument z warstwą elektroniczną, który jest bezpiecznym narzędziem do komunikacji obywatela z administracją i innymi podmiotami. E-dowód posiada warstwę graficzną i warstwę elektroniczną.

Nie zmieniają się dotychczasowe funkcje dowodu osobistego – nadal potwierdza tożsamość i obywatelstwo oraz uprawnia do przekraczania granic państw, które uznają go za dokument podróży.

Dodatkowo e-dowód to bezpieczne narzędzie, które ma umożliwiać:

 1. uwierzytelnianie się w e-usługach;
 2. podpisywanie dokumentów elektronicznych;
 3. korzystanie z automatycznych bramek granicznych (np. na lotniskach);
 4. komunikację obywatela z:
 • administracją publiczną,
 • służbą zdrowia,
 • podmiotami komercyjnymi.

W warstwie elektronicznej umieszczono dodatkowo trzy certyfikaty:

 • potwierdzenia obecności – nie wymaga kodu PIN
 • identyfikacji i uwierzytelnienia – wymaga 4-cyfrowego kodu PIN (tzw. PIN 1)
 • podpisu osobistego (fakultatywny) – wymaga 6-cyfrowego kodu PIN (tzw. PIN 2)

oraz przestrzeń na tzw. kwalifikowany certyfikat podpisu elektronicznego.

Certyfikat potwierdzenia obecności jest zamieszczany w każdym e-dowodzie i nie wymaga ustalania i wprowadzania kodu PIN. Jest dostępny od momentu wydania dowodu osobistego. Będzie służył w przyszłości do potwierdzania obecności w określonym czasie i miejscu (np. w placówkach służby zdrowia).

Certyfikat identyfikacji i uwierzytelnienia jest zamieszczany w e-dowodzie osoby, która posiada pełną albo ograniczoną zdolność do czynności prawnych. Potwierdza on prawdziwość danych posiadacza dowodu. Dzięki tym danym, administracja publiczna będzie mogła jednoznacznie zidentyfikować osobę, która korzysta z usług internetowych (dostępnych na przykład na platformie ePUAP czy obywatel.gov.pl).

Certyfikat podpisu osobistego jest zamieszczany w e-dowodzie osoby, która:

 • posiada pełną zdolność do czynności prawnych;
 • na wniosku o e-dowód wyraziła zgodę na zamieszczenie tego certyfikatu.

Jeżeli wniosek o e-dowód dotyczy osoby małoletniej, która ukończyła 13 lat, zgodę na jego zamieszczenie musi wyrazić rodzic, opiekun prawny lub kurator tej osoby. W tym przypadku ten certyfikat stanie się ważny dopiero od dnia ukończenia 18 roku życia.

Certyfikat podpisu osobistego to elektroniczne poświadczenie danych posiadacza e-dowodu i będzie dawał możliwość złożenia podpisu w formie elektronicznej. Ma ułatwić kontakt z podmiotami publicznymi oraz komercyjnymi. Opatrzenie danych tym podpisem, wywoła w stosunku do podmiotu publicznego skutek prawny równoważny ze złożeniem własnoręcznego podpisu. Natomiast w kontaktach z podmiotem innym niż publiczny obie strony muszą wyrazić zgodę na taki podpis.

Uwaga!
Dodatkowo w warstwie elektronicznej dostępna jest przestrzeń, która umożliwia umieszczenie tzw. kwalifikowanego certyfikatu podpisu elektronicznego.

Kwalifikowany podpis elektroniczny jest równoważny z podpisem własnoręcznym. Służy do podpisywania umów i dokumentów, które mają moc prawną. Wydawany jest przez podmioty wpisane do tzw. rejestru kwalifikowanych podmiotów, które świadczą usługi certyfikacyjne służące do komunikacji z podmiotami komercyjnymi. Podmioty te, dają gwarancję jakości tego certyfikatu i ponoszą bezpośrednią odpowiedzialność za wszelkie problemy z nim związane. Zamieszczenie w e-dowodzie kwalifikowanego certyfikatu podpisu elektronicznego, wraz z danymi do składania tego podpisu, oraz korzystanie z tego podpisu odbywa się na podstawie odrębnej umowy posiadacza dowodu osobistego oraz dostawcy usługi zaufania.

Prawo do posiadania dowodu osobistego przysługuje każdemu obywatelowi Rzeczypospolitej Polskiej, niezależnie od wieku, natomiast pełnoletni obywatel Rzeczypospolitej Polskiej zamieszkujący na jej terytorium jest obowiązany posiadać dowód osobisty.

Obywatel Rzeczypospolitej Polskiej może posiadać jeden ważny dowód osobisty.
Z wnioskiem o wydanie nowego dowodu osobistego występuje się:

 • co najmniej 30 dni przed upływem terminu ważności dowodu osobistego;
 • niezwłocznie - w przypadkach:
  • przedstawienia przez posiadacza dowodu osobistego organowi gminy potwierdzenia złożenia organowi uprawnionemu do prowadzenia dochodzeń zawiadomienia o podejrzeniu nieuprawnionego wykorzystania danych osobowych posiadacza dowodu osobistego, w tym serii i numeru dowodu osobistego, albo przedstawienia dokumentu potwierdzającego wszczęcie z urzędu czynności przez ten organ, albo przedstawienia decyzji Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych stwierdzającej naruszenie przepisów o ochronie danych w zakresie bezpieczeństwa danych osobowych posiadacza dowodu osobistego, w tym serii i numeru dowodu osobistego,
  • utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego w stopniu utrudniającym lub uniemożliwiającym identyfikację jego posiadacza,
  • unieważnienia certyfikatów: certyfikatu identyfikacji i uwierzytelnienia, certyfikatu podpisu osobistego oraz certyfikatu potwierdzenia obecności – w przypadku, gdy nie dokonano wycofania zawieszenia certyfikatów po 14 dniach od daty ich zawieszenia,
  • przekazania do organu gminy lub do placówki konsularnej RP przez osobę trzecią znalezionego dowodu osobistego,
  • zmiany danych zawartych w dowodzie osobistym, za wyjątkiem zmiany nazwy organu wydającego,
  • zmiany wizerunku twarzy dowodu osobistego w stosunku do wizerunku twarzy zamieszczonego w dowodzie osobistym w stopniu utrudniającym lub uniemożliwiającym identyfikację jego posiadacza,
  • ubezwłasnowolnienia całkowitego lub częściowego posiadacza dowodu osobistego, w którego dowodzie osobistym w warstwie elektronicznej został zamieszczony certyfikat podpisu osobistego,
 • na żądanie wymiany dowodu osobistego – w przypadkach wymiany:

na dowód osobisty z warstwą elektroniczną,

 • dowodu w którego w warstwie elektronicznej nie ma zamieszczonego certyfikatu podpisu osobistego lub certyfikatu identyfikacji i uwierzytelnienia,
 • dowodu uniemożliwiającego identyfikację i uwierzytelnienie lub złożenie podpisu osobistego.
 • Wydanie dowodu osobistego następuje nie później niż w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku.

Dowód osobisty wydany osobie, która:

 • nie ukończyła 5 roku życia jest ważny przez okres 5 lat od daty wydania dowodu osobistego,
 • ukończyła 5 rok życia jest ważny przez okres 10 lat od daty wydania dowodu osobistego.

Uwaga!
Od dnia 1 marca 2015 r. dowód osobisty na czas bezterminowy nie jest wydawany.

Unieważnienie dowodu osobistego następuje:

 • z dniem zgłoszenia do organu dowolnej gminy nieuprawnionego wykorzystania danych osobowych – patrz opis usługi: Dowód osobisty – zgłoszenie nieuprawnionego wykorzystania danych osobowych – kradzież tożsamości
 • z dniem zgłoszenia do organu dowolnej gminy lub placówki konsularnej Rzeczypospolitej Polskiej utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego przez jego posiadacza lub przekazania do w/w organów przez osobę trzecią znalezionego cudzego dowodu osobistego,
 • w przypadku, gdy nie dokonano wycofania zawieszenia certyfikatów po 14 dniach od daty zawieszenia certyfikatów: certyfikatu identyfikacji i uwierzytelnienia, certyfikatu podpisu osobistego oraz certyfikatu potwierdzenia obecności
 • z chwilą zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego, w przypadku, zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego za pomocą usługi elektronicznej udostępnionej przez ministra właściwego do spraw informatyzacji,
 • z dniem zgłoszenia utraty dowodu osobistego, w przypadku zgłoszenia Policji utraty dowodu osobistego w wyniku przestępstwa,
 • z dniem utraty obywatelstwa polskiego lub zgonu posiadacza dowodu osobistego lub wydania decyzji o odmowie wydania dowodu osobistego,
 • z dniem przekazania posiadaczowi nowego dowodu osobistego, w przypadkach zmiany wizerunku twarzy,
 • z dniem przekazania posiadaczowi nowego dowodu osobistego, w przypadku upływu terminu ważności, o ile nie upłynął termin ważności dotychczas posiadanego dowodu osobistego,
 • z dniem przekazania posiadaczowi nowego dowodu osobistego, w przypadku zmiany danych zawartych w dowodzie osobistym,
 • z dniem uprawomocnienia się orzeczenia sądu o ubezwłasnowolnieniu całkowitym lub częściowym posiadacza dowodu osobistego, w którego dowodzie osobistym w warstwie elektronicznej został zamieszczony certyfikat podpisu osobistego,
 • po upływie 4 miesięcy od zaistnienia okoliczności zmiany danych zawartych w dowodzie osobistym, z wyjątkiem zmiany nazwy organu wydającego.

Dowód osobisty jest dokumentem potwierdzającym tożsamość i obywatelstwo polskie oraz uprawniającym do przekraczania granic państw Unii Europejskiej, państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego nienależących do Unii Europejskiej oraz państw niebędących stronami umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, których obywatele mogą korzystać ze swobody przepływu osób na podstawie zawartych umów.

Osoba posiadająca dowód osobisty, która utraciła obywatelstwo polskie, jest obowiązana niezwłocznie zwrócić go do organu dowolnej gminy lub placówki konsularnej Rzeczypospolitej Polskiej.

Uwaga!

Obywatel polski po zawarciu związku małżeńskiego poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, w przypadku ubiegania się o dokument tożsamości, obowiązany jest do transkrypcji zagranicznego aktu stanu cywilnego tj. wpisania go do polskich ksiąg stanu cywilnego.

Patrz opis usługi: Wpis zagranicznego aktu stanu cywilnego do rejestru usc /Transkrypcja aktu/

Kto może załatwić sprawę?

Złożyć wniosek o wydanie dowodu osobistego może:

 • Osoba posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych (pełnoletnia) – osobiście.

Uwaga!

Osoba zobowiązana do posiadania dowodu osobistego, która nie ukończyła 18 roku życia – samodzielnie może złożyć wniosek nie wcześniej niż 30 dni przed datą 18 urodzin.

 • Rodzic, opiekun prawny lub kurator w imieniu osoby nieposiadającej zdolności do czynności prawnych lub posiadającej ograniczoną zdolność do czynności prawnej.

Uwaga!

Złożenie wniosku o wydanie dowodu osobistego osobie nieposiadającej zdolności do czynności prawnych lub posiadającej ograniczoną zdolność do czynności prawnych wymaga jej obecności przy składaniu wniosku; wyjątek stanowią osoby, które nie ukończyły 5 roku życia.

Ile trwa załatwienie sprawy w urzędzie?

Dowód osobisty winien być gotowy do odbioru nie później niż w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku.
W szczególnie uzasadnionych przypadkach termin ten może zostać przedłużony, o czym wnioskodawca zostanie powiadomiony.

Sprawdź czy posiadasz wszystkie wymagane dokumenty?

 1. Wniosek o wydanie dowodu osobistego
  - wypełniony formularz.

Uwaga!
Celem złożenia wniosku o wydanie dowodu osobistego z powodu kradzieży tożsamości  należy przedstawić jeden z wymienionych dokumentów:

 • potwierdzenie złożenia organowi uprawnionemu do prowadzenia dochodzeń (np. policji, prokuraturze) zawiadomienia o podejrzeniu nieuprawnionego wykorzystania danych osobowych zgłaszającego, w tym serii i numeru dowodu osobistego,
 • dokument potwierdzający wszczęcie z urzędu czynności przez organ uprawniony,
 • decyzję Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych stwierdzającą naruszenie przepisów o ochronie danych w zakresie bezpieczeństwa danych osobowych posiadacza dowodu osobistego, w tym serii i numeru dowodu osobistego.
 1. 1 fotografia:
 • aktualna i kolorowa (nie czarno – biała),
 • odzwierciedlająca w sposób niebudzący uzasadnionych wątpliwości wizerunek twarzy osoby ubiegającej się o dowód osobisty,
 • o wymiarach 35 x 45 mm, wykonana na jednolitym jasnym tle, z równomiernym oświetleniem, mająca dobrą ostrość,
 • odwzorowująca naturalny kolor skóry,
 • obejmująca wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70-80% fotografii,
 • pokazująca wyraźnie oczy, zwłaszcza źrenice, z widocznymi brwiami,
 • przedstawiająca osobę w pozycji frontalnej (en face), z zachowaniem symetrii w pionie, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost z otwartymi oczami nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami,
 • powinna być wykonana nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku,
 • powinna zostać wykonana na papierze fotograficznym lub papierze fotograficznym przeznaczonym do drukarek.

Wyjątki:

 • Osoba z wrodzonymi lub nabytymi wadami narządu wzroku może załączyć do wniosku fotografię przedstawiającą ją w okularach z ciemnymi szkłami. W takim przypadku do wniosku załącza się również orzeczenie o niepełnosprawności osoby do 16 roku życia lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności osoby, która ukończyła 16 lat, z powodu wrodzonej lub nabytej wady narządu wzroku.
 • Osoba nosząca nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania może załączyć do wniosku fotografię przedstawiającą ją w nakryciu głowy, o ile wizerunek twarzy jest w pełni widoczny. W takim przypadku do wniosku załącza się zaświadczenie o przynależności do wspólnoty wyznaniowej zarejestrowanej w Rzeczypospolitej Polskiej.

Uwaga!
Fotografia osoby ubiegającej się o wydanie dowodu osobistego, której stan zdrowia nie pozwala na spełnienie wymogów w/w w zakresie wizerunku, a także fotografia dziecka do 5 roku życia, może przedstawiać osobę z zamkniętymi oczami, innym niż naturalny wyrazem twarzy lub z otwartymi ustami.

 1. Ważny dokument paszportowy – w przypadku jego posiadania lub inny dokument zawierający fotografię – do wglądu.
 2. Dokument podróży lub inny dokument stwierdzający tożsamość – do wglądu – dotyczy osób które nabyły obywatelstwo polskie.
 3. Dowód osobisty lub dokument paszportowy rodzica, opiekuna prawnego lub kuratora – do wglądu – w przypadku złożenia wniosku w imieniu osoby nieposiadającej zdolności do czynności prawnych lub posiadającej ograniczoną zdolność do czynności prawnych.
 4. Dokument potwierdzający opiekę prawną – do wglądu – w przypadku złożenia wniosku przez opiekuna prawnego lub kuratora w imieniu osoby nieposiadającej zdolności do czynności prawnych lub posiadającej ograniczoną zdolność do czynności prawnych.
 5. Skrócony odpis polskiego aktu urodzenia albo skrócony odpis aktu małżeństwa lub orzeczenie sądu – w przypadku wystąpienia niezgodności danych zawartych w rejestrze dowodów osobistych lub rejestrze PESEL a danymi zawartymi we wniosku.
 6. Dokument poświadczający obywatelstwo polskie – w przypadku niezgodności dotyczącej obywatelstwa lub w przypadku uzasadnionych wątpliwości co do obywatelstwa wnioskodawcy.

Jakie opłaty należy ponieść i jak to zrobić?

Złożenie wniosku o wydanie dowodu osobistego – bez opłaty.

Jak krok po kroku załatwić sprawę?

Krok 1
Wypełnić formularz wniosku o wydanie dowodu osobistego i uzyskać fotografię (1 szt.) do dowodu osobistego w dowolnym punkcie fotograficznym, który wykonuje taką usługę.

Krok 2
Skompletować wymagane załączniki do wniosku o wydanie dowodu osobistego. Opis załączników w punkcie 4.

Krok 3
Złożyć dokumenty w Sali Obsługi Interesanta Wydziału Spraw Obywatelskich - parter budynku Urzędu Miejskiego w Gliwicach - wejście od ulicy Prymasa Wyszyńskiego.

Krok 4
Otrzymać potwierdzenie złożenia wniosku o wydanie dowodu osobistego, które zawiera przewidywaną datę odbioru dowodu osobistego.

Jak mogę uzyskać odpowiedź na dodatkowe pytania?

Biuro Obsługi Interesantów – Informacja / Sala Obsługi Interesanta Wydziału Spraw Obywatelskich.
Telefony:

 • Informacja BOI: (32) 239 11 65 lub (32) 239 12 54.
 • Sala Obsługi Interesanta Wydziału Spraw Obywatelskich: (32) 239 12 46, (32) 239 12 25, (32) 239 12 03, (32) 239 13 40, (32) 239 13 44 lub (32) 239 13 45.

E-mail: so@um.gliwice.pl

Czy można załatwić sprawę bez konieczności przychodzenia do urzędu?

Sprawdź możliwość załatwienia tej sprawy elektronicznie

Możliwość załatwienia sprawy elektronicznie

Tak, sprawę można załatwić częściowo elektronicznie.

Jakie przepisy prawne regulują załatwienie tej sprawy?

 1. Ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 332 z późn. zm.).
 2. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 stycznia 2020 r. w sprawie wzoru dowodu osobistego, jego wydawania i odbioru oraz utraty, uszkodzenia, unieważnienia i zwrotu (Dz.U. z 2020 r. poz. 31).
   

Skargi i wnioski

Skargi i wnioski związane z pracą urzędu można składać pisemnie pocztą, pisemnie bezpośrednio w urzędzie w godzinach jego pracy lub ustnie u wyznaczonego pracownika urzędu.

Skargi i wnioski można składać również pisemnie przy pomocy formularza elektronicznego.

Tryb odwoławczy

Odwołanie od decyzji o odmowie wydania dowodu osobistego wnosi się do Wojewody Śląskiego w Katowicach za pośrednictwem Prezydenta Miasta Gliwice, w terminie 14 dni od dnia doręczenia.
W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję.

Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna - zgodnie z art. 127a ustawy Kodeks postępowania administracyjnego. Złożenie do organu przedmiotowego oświadczenia nie podlega wycofaniu. Decyzja podlega wykonaniu przed upływem terminu do wniesienia odwołania, jeżeli jest zgodna z żądaniem wszystkich stron lub jeżeli wszystkie strony zrzekły się prawa do wniesienia odwołania (art. 130 § 4 KPA).

Wydział:

Wydział Spraw Obywatelskich

Kategoria sprawy:

SO - Dowody osobiste

Numer karty

SO.78/U
Metryczka informacji
Podmiot udostępniający informacjęUrząd Miejski w Gliwicach
Informację wytworzył lub odpowiada za treśćMariusz Magierski
Data wytworzenia informacji2020-07-27 09:27:37
Informację wprowadził do BIPAlicja Banach
Data udostępnienia informacji w BIP2021-04-23 09:02:08
Dokonano anonimizacjiNIE
Rejestr zmian dokumentu
Lp.Typ operacjiImię i nazwiskoData operacji
1Utworzenie dokumentuAlicja Banach27-07-2020 09:27:37