Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gliwicach

Arena Gliwice w nocy
Węzeł Sośnica o zmierzchu
Stare Miasto z lotu ptaka
Arena Gliwice w dzień
Radiostacja na tle miasta
Strona Głowna / Urząd Miejski w Gliwicach / Gospodarowanie Wodami

Gospodarowanie Wodami

Taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków  

Decyzja i taryfa GL.RZT.70.22.2021

 


Ogłoszenie o naborze wniosków w ramach programu ochrony i gospodarowania zasobami wodnymi dla Miasta Gliwice pod nazwą „Mój deszcz” na rok 2021

Wydział Gospodarowania Wodami Urzędu Miejskiego Gliwice z dniem 14.06.2021  ogłasza nabór wniosków
o udzielenie dotacji celowej  na zadania służące ochronie zasobów wodnych, polegające na gromadzeniu wód opadowych i roztopowych w miejscu ich powstania na zasadach określonych w uchwale nr XXIV/491/2021 Rady Miasta Gliwice z dnia 25 marca 2021 r. zwanej dalej uchwałą.

1. Rodzaje zadań, na które może być udzielona dotacja celowa
Dotacja celowa, zwana dalej dotacją może być udzielona na dofinansowanie kosztów koniecznych obejmujących realizację zadań inwestycyjnych związanych z budową systemów deszczowych do zatrzymania  i wykorzystania opadu w miejscu jego powstania, w szczególności:

 • koszty zakupu, wykonania i montażu elementów wchodzących w skład systemu deszczowego do zatrzymywania i wykorzystywania wód opadowych i roztopowych;

2. Rodzaje urządzeń kwalifikujące się do udzielenia dotacji w roku 2021
W bieżącym roku kalendarzowym  dotacja celowa będzie udzielana na  wykonanie:

 • zbiornika podziemnego do 10 m3
 • zbiornika nadziemnego (w tym również dekoracyjne) do 10 m3

w przypadku wykonania zbiornika podziemnego z przelewem do odbiorników:

 • kanalizacji deszczowej lub kanalizacji ogólnospławnej – konieczne są warunki uzyskane od gestora sieci;
 • rowu, potoku, rzeki - konieczne jest uzyskanie zgody wodnoprawnej na podstawie przepisów ustawy Prawo wodne z dnia 20 lipca 2017 Prawo wodne (Dz. U z 2021 r. poz. 784).

3. Rodzaj podmiotów, które mogą ubiegać się o dotację
Uprawnionymi do składania wniosków o udzielenie dotacji są:

1) osoby fizyczne
2) wspólnoty mieszkaniowe
3) osoby prawne niedziałające w celu osiągnięcia zysku, z wyłączeniem jednostek sektora finansów publicznych będących gminnymi lub powiatowymi osobami prawnymi

4. Wysokość dotacji
Maksymalna wysokość dotacji wynosić będzie:

 • 85 % poniesionych kosztów na realizację zadania objętego Programem, lecz nie więcej niż 4000 zł.

Ponadto, informuje się że:

 • dotacja wypłacana będzie po zakończeniu realizacji zadania i przyjęciu prawidłowego rozliczenia. 

5. Wysokość środków przeznaczonych na dotacje
    W roku 2021 w budżecie Miasta Gliwice na realizację ww. zadania przeznaczono:  500 000,00 zł 

6. Termin, miejsce i sposób składania wniosków o udzielenie dotacji
1)   Wniosek o udzielenie dotacji w formie papierowej można:

 • składać w Biurze Obsługi Interesantów Urzędu Miejskiego w Gliwicach ,
  ul. Zwycięstwa 21, Gliwice,
  lub
 • przesłać na adres:
  Wydział Gospodarowania Wodami, Urząd Miejski Gliwice,
  ul. Zwycięstwa 21;
  44-100 Gliwice

2) Wniosek o udzielenie dotacji w formie elektronicznej można wysłać:

 •  na adres mailowy Wydziału Gospodarowania Wodami Urzędu Miejskiego w Gliwicach: gw@um.gliwice.pl

3) Wzór wniosku wraz z wykazem wymaganych załączników jest dostępny na stronie bip.gliwce.eu
oraz w Wydziale Gospodarowania Wodami

4) Wnioski o udzielenie dotacji w roku 2021 można składać do dnia 15.07.2021 do godz. 17.00

7. Rozpatrywanie wniosków o udzielenie dotacji

 • Wnioski rozpatrywane będą do wykorzystania limitu środków finansowych przeznaczonych na ten cel w 2021roku.
 • W razie wątpliwości co do zasadności udzielenia dotacji Dotujący może zażądać od Wnioskodawcy przedłożenia dodatkowych wyjaśnień lub dokumentów.

8. Kryteria wyboru wniosków o udzielenie dotacji
Weryfikacja wniosków dokonywana będzie według kryteriów określonych w uchwale tj.:

 1. Terminu złożenia kompletnego i prawidłowo wypełnionego  wniosku (wolnego od braków formalnych), przy czym za termin złożenia wniosku rozumie się datę wpływu wniosku do Urzędu Miejskiego w Gliwicach w okresie od 14.06.2021 do 15.07.2021 r. (do godz. 17.00).
 2. Wielkość efektu ekologicznego, w przypadku braku środków na realizację dla wniosków złożonych w tym samym terminie.

Informuje się, że:

 • efekt ekologiczny, to ilość retencjonowanej wody deszczowej wyrażonej w m3  tzn. im większa pojemność zbiornika tym większy efekt ekologiczny. Ponadto sposób wykorzystania wód deszczowych na terenie nieruchomości w wyniku wdrożenia programu „ Mój deszcz”, nie może powodować niekorzystnych zmian stosunków wodnych na działkach sąsiednich.

9. Wzór umowy o udzielenie dotacji
Przyznanie dotacji następuje na podstawie umowy cywilno-prawnej o udzieleniu dotacji, zwanej dalej umową. Wzór umowy określający zasady jej realizacji jest dostępny na stronie bip.gliwice.eu

10. Rozliczenie dotacji oraz wzór wniosku o rozliczenie dotacji

 • Wnioskodawca jest zobowiązany do realizacji zadania po zawarciu umowy w terminach, zakresie i na zasadach w niej określonych.
 • Przekazanie dotacji na realizację zadania nastąpi po jego zakończeniu i akceptacji prawidłowego rozliczenia.
 • Wydział Gospodarowania Wodami zastrzega sobie prawo przeprowadzenia kontroli prawidłowości wykonania zadania w toku realizacji zadania oraz po jego zakończeniu.
 • Dla rozliczenia dotacji Wnioskodawca przedkłada prawidłowo wypełniony wniosek o rozliczenie dotacji i wszystkie wymagane dokumenty zgodnie z zapisami umowy, pod rygorem utraty prawa do dotacji.
 • Wzór wniosku o rozliczenie dotacji wraz z załącznikami dostępny jest na stronie bip.gliwice.eu

11. Informacja o środkach odwoławczych

 • Złożenie wniosku o udzielenie dotacji nie jest jednoznaczne z uzyskaniem dotacji.
 • Rozstrzygnięcie o przyznaniu dotacji nie jest decyzją administracyjną w rozumieniu przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego i nie przysługuje na nie odwołanie.

12.Dodatkowe informacje
Dotacja udzielana jest na rzecz podmiotu posiadającego tytuł prawny do nieruchomości położonej w granicach administracyjnych miasta Gliwice, wynikających z prawa własności, użytkowania wieczystego, ograniczonego prawa rzeczowego lub stosunku zobowiązaniowego.

Dotacja nie może być wykorzystana na:

 • opracowanie dokumentacji sporządzanej w ramach przygotowania zadania;
 • zakup używanych zbiorników;
 • finansowanie eksploatacji systemów gromadzenia wód opadowych i roztopowych,
 • zadania, których realizacja nie gwarantuje trwałego efektu ekologicznego, rozumianego jako ilość retencjonowanej wody wyrażonej  w m3, przy założeniu, że im większa ilość tym większy efekt ekologiczny.

UWAGA:
W przypadku braku środków finansowych zarezerwowanych na ten cel w budżecie miasta Gliwice możliwe jest wstrzymanie wypłat przyznanej dotacji.
Szczegółowe informacje dotyczące zasad udzielania dofinansowania można uzyskać w Wydziale Gospodarowania Wodami UM lub pod numerem telefonu: (032) 239 11 14

Wzory  załączników do ogłoszenia:
Wzór 1  Wniosek o udzielenie dotacji /osoby fizyczne/
Wzór 2  Wniosek o udzielenie dotacji /wspólnoty i os.prawne/
Wzór 3  Wniosek o rozliczenie dotacji /osoby fizyczne/
Wzór 4  Wniosek o rozliczenie dotacji /wspólnoty i os.prawne/
Wzór 5  Umowa
Wzór 6 Pełnomocnictwo /osoby fizyczne/

Metryczka informacji
Podmiot udostępniający informacjęUrząd Miejski w Gliwicach
Informację wytworzył lub odpowiada za treśćRoksana Burzak
Data wytworzenia informacji2020-07-03 12:01:56
Informację wprowadził do BIPTomasz Bartel
Data udostępnienia informacji w BIP2020-07-03 12:21:56
Dokonano anonimizacjiNIE
Rejestr zmian dokumentu
Lp.Typ operacjiImię i nazwiskoData operacji
1Ogłoszenie o naborze wniosków w ramach programu "Mój Deszcz"Ewa Musiał11-06-2021 14:00:06
2Zmiana statusu dokumentuTomasz Bartel03-07-2020 12:21:56
3Utworzenie dokumentuTomasz Bartel03-07-2020 12:01:56