Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gliwicach

Arena Gliwice w nocy
Węzeł Sośnica o zmierzchu
Stare Miasto z lotu ptaka
Arena Gliwice w dzień
Radiostacja na tle miasta
Strona Głowna / Urząd Miejski w Gliwicach / Gospodarowanie Wodami

Gospodarowanie Wodami

Taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków  

Decyzja i taryfa GL.RZT.70.22.2021

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ogłoszenie o naborze wniosków w ramach programu ochrony i gospodarowania zasobami wodnymi dla Miasta Gliwice pod nazwą „Mój deszcz” na rok 2022

Wydział Gospodarowania Wodami Urzędu Miejskiego Gliwice informuje, iż od dnia 25.07.2022 rusza nabór wniosków o udzielenie dotacji celowej  na zadania służące ochronie zasobów wodnych, polegające na gromadzeniu wód opadowych i roztopowych w miejscu ich powstania na zasadach określonych w uchwale nr XXXVIII/769/2022 Rady Miasta Gliwice z dnia 9 czerwca 2022 r. zwanej dalej uchwałą  

1. Rodzaje zadań, na które może być udzielona dotacja celowa

Dotacja celowa, zwana dalej dotacją może być udzielona na dofinansowanie kosztów koniecznych obejmujących realizację zadań inwestycyjnych związanych z budową systemów deszczowych do zatrzymania  i wykorzystania opadu w miejscu jego powstania, w szczególności:

 • koszty zakupu, wykonania i montażu elementów wchodzących w skład systemu deszczowego do zatrzymywania i wykorzystywania wód opadowych i roztopowych;

2. Rodzaje urządzeń kwalifikujące się do udzielenia dotacji w roku 2022

W bieżącym roku kalendarzowym  dotacja celowa będzie udzielana na  wykonanie:

 • zbiornika podziemnego do 10 m3 z przelewem do kanalizacji deszczowej lub do rowu, potoku, rzeki
 • zbiornika podziemnego do 10 mbezodpływowego
 • zbiornika naziemnego (w tym również dekoracyjne) do 10 m3

w przypadku wykonania zbiornika podziemnego z przelewem do odbiorników:

 • kanalizacji deszczowej lub kanalizacji ogólnospławnej – konieczne są warunki uzyskane od gestora sieci;
 • rowu, potoku, rzeki - konieczne jest uzyskanie zgody wodnoprawnej na podstawie przepisów ustawy Prawo wodne z dnia 20 lipca 2017 Prawo wodne (Dz. U z 2021 r. poz. 784).

3. Rodzaj podmiotów, które mogą ubiegać się o dotację

Uprawnionymi do składania wniosków o udzielenie dotacji są:

 • osoby fizyczne, w tym osoby fizyczne będące działkowcem w rozumieniu art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 13 grudnia 2013r. o rodzinnych ogrodach działkowych (Dz.U. z  2021r. poz.1073)
 • wspólnoty mieszkaniowe
 • osoby prawne niedziałające w celu osiągnięcia zysku, z wyłączeniem jednostek sektora finansów publicznych będących gminnymi lub powiatowymi osobami prawnymi

w granicach administracyjnych Gliwic

4. Wysokość dotacji

Maksymalna wysokość dotacji wynosić będzie:

 • dla osób fizycznych, wspólnot mieszkaniowych oraz dla osób prawnych niedziałających w celu osiągnięcia zysku - 85 % poniesionych kosztów na realizację zadania objętego Programem, lecz nie więcej niż 4000 zł.
 • dla osób fizycznych będących działkowcami - 85% poniesionych kosztów na realizację zadania objętego Programem, lecz nie więcej niż 500 zł

Ponadto, informuje się że:

 • dotacja wypłacana będzie po zakończeniu realizacji zadania i przyjęciu prawidłowego rozliczenia. 
 • udzielona dotacja nie może być przeznaczona na refinansowanie wydatków poniesionych przed dniem zawarcia umowy dotacyjnej.

Złożenie wniosku o udzielenie dotacji nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji

5. Wysokość środków przeznaczonych na dotacje

    W roku 2022 w budżecie Miasta Gliwice na realizację ww. zadania przeznaczono:    500 000,00 zł 

6. Termin, miejsce i sposób składania wniosków o udzielenie dotacji

    1) Wniosek o udzielenie dotacji w formie papierowej można składać:

 • w Biurze Obsługi Interesantów Urzędu Miejskiego w Gliwicach ,
  ul. Zwycięstwa 21, Gliwice, 
  lub
 • w sekretariacie Wydziału Gospodarowania Wodami,

ul. Zwycięstwa 21, Gliwice pokój 303 piętro 3

 • przesłać na adres:
  Wydział Gospodarowania Wodami, Urząd Miejski Gliwice,
  ul. Zwycięstwa 21;
  44-100 Gliwice

2) Wniosek o udzielenie dotacji w formie elektronicznej można wysłać:

 •  na adres mailowy Wydziału Gospodarowania Wodami Urzędu Miejskiego w Gliwicach: gw@um.gliwice.pl

Wzór wniosku wraz z wykazem wymaganych załączników jest dostępny na stronie  bip.gliwice.eu  oraz w Wydziale Gospodarowania Wodami od dnia 25.07.2022

Wnioski o udzielenie dotacji w roku 2022 można składać do dnia 12.08.2022 do godz. 15.00

7. Rozpatrywanie wniosków o udzielenie dotacji

 • Wnioski rozpatrywane będą do wykorzystania limitu środków finansowych przeznaczonych na ten cel w 2022 roku.
 • W razie wątpliwości co do zasadności udzielenia dotacji Dotujący może zażądać od Wnioskodawcy przedłożenia dodatkowych wyjaśnień lub dokumentów.

8. Kryteria wyboru wniosków o udzielenie dotacji

Weryfikacja wniosków dokonywana będzie według kryteriów określonych w uchwale tj.:

 • terminu złożenia kompletnego i prawidłowo wypełnionego  wniosku (wolnego od braków formalnych), przy czym za termin złożenia wniosku rozumie się datę wpływu wniosku do Urzędu Miejskiego w Gliwicach w okresie od 25.07.2022 do 12.08.2022

9. Wzór umowy o udzielenie dotacji

Przyznanie dotacji następuje na podstawie umowy cywilno-prawnej o udzieleniu dotacji, zwanej dalej umową. Wzór umowy określający zasady jej realizacji jest dostępny na stronie bip.gliwice.eu od 25.07.2022r.

10. Rozliczenie dotacji oraz wzór wniosku o rozliczenie dotacji

 1. Wnioskodawca jest zobowiązany do realizacji zadania po zawarciu umowy w terminach, zakresie i na zasadach w niej określonych.
 2. Przekazanie dotacji na realizację zadania nastąpi po jego zakończeniu i akceptacji prawidłowego rozliczenia.
 3. Wydział Gospodarowania Wodami zastrzega sobie prawo przeprowadzenia kontroli prawidłowości wykonania zadania w toku realizacji zadania oraz po jego zakończeniu.
 4. Dla rozliczenia dotacji Wnioskodawca przedkłada prawidłowo wypełniony wniosek o rozliczenie dotacji i wszystkie wymagane dokumenty zgodnie z zapisami umowy, pod rygorem utraty prawa do dotacji.
 5. Wzór wniosku o rozliczenie dotacji wraz z załącznikami dostępny na stronie bip.gliwice.eu

11. Informacja o środkach odwoławczych

 1. Złożenie wniosku o udzielenie dotacji nie jest jednoznaczne z uzyskaniem dotacji.
 2. Rozstrzygnięcie o przyznaniu dotacji nie jest decyzją administracyjną w rozumieniu przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego i nie przysługuje na nie odwołanie.

12. Dodatkowe informacje

Dotacja udzielana jest na rzecz podmiotu posiadającego tytuł prawny do nieruchomości położonej w granicach administracyjnych miasta Gliwice, wynikających z prawa własności, użytkowania wieczystego, ograniczonego prawa rzeczowego lub stosunku zobowiązaniowego.

Dotacja nie może być wykorzystana na:

 • Wydatki poniesione niezgodnie z zapisami programu „Mój deszcz”;
 • Wydatki na urządzenia/ instalacje wykorzystywane do prowadzenia działalności gospodarczej;
 • Wydatki na przedsięwzięcie poniesione przed zawarciem umowy dotacyjnej ;
 • Wydatki na opracowanie dokumentacji sporządzanej w ramach przygotowania zadania;
 • Wydatki na zakup i montaż orynnowania;
 • Wydatki na montaż/ budowę / przebudowę zbiorników niepodłączonych do instalacji zbierającej wody opadowe i roztopowe;
 • Wydatki na zakup używanych zbiorników;
 • Wydatki na finansowanie eksploatacji systemów gromadzenia wód opadowych i roztopowych;
 • Wydatki na zakup, montaż, budowę, rozbudowę małej architektury krajobrazu, zadaszenie zbiorników naziemnych;
 • Wydatki na zakup elementów do nawadniania lub innego wykorzystania zatrzymanej wody, w przypadku gdy Beneficjent nie potwierdził zakupu instalacji do gromadzenia i retencjonowania wód opadowych i roztopowych;
 • Wydatki na zakup komponentów, które nie są trwale związane z instalacją do zbierania i wykorzystania wody opadowej i roztopowej tj. konewki, wiadra, miski itp.;
 • Wydatki poniesione na pełnienie nadzoru inwestorskiego;
 • Wydatki na opłaty administracyjne związane z uzyskaniem pozwoleń lub zezwoleń związanych z realizacją projektu;
 • Koszty zakupy i położenia kostki brukowej, kamiennej, innej szczelnej i/ lub utwardzonej powierzchni
 • Koszty zakupu paliwa.

Powyższa lista nie może być uznana za kompletną i obejmującą wszystkie przypadki kosztów niekwalifikowanych.

UWAGA:

W przypadku braku środków finansowych zarezerwowanych na ten cel w budżecie miasta Gliwice możliwe jest wstrzymanie wypłat przyznanej dotacji.

Szczegółowe informacje dotyczące zasad udzielania dofinansowania można uzyskać w Wydziale Gospodarowania Wodami UM lub pod numerem telefonu: 32/239 11 14

Wzory dokumnetów będą dostępne od 25.07.2022 r. na stronie bip.gliwice.eu

Metryczka informacji
Podmiot udostępniający informacjęUrząd Miejski w Gliwicach
Informację wytworzył lub odpowiada za treśćRoksana Burzak
Data wytworzenia informacji2020-07-03 12:01:56
Informację wprowadził do BIPTomasz Bartel
Data udostępnienia informacji w BIP2020-07-03 12:21:56
Dokonano anonimizacjiNIE
Rejestr zmian dokumentu
Lp.Typ operacjiImię i nazwiskoData operacji
1Ogłoszenie o naborze wniosków w ramach programu "Mój Deszcz"Ewa Musiał11-06-2021 14:00:06
2Zmiana statusu dokumentuTomasz Bartel03-07-2020 12:21:56
3Utworzenie dokumentuTomasz Bartel03-07-2020 12:01:56