Logo BIP

biuletyn
informacji publicznej

Urząd Miejski w Gliwicach

Wysoki kontrast

EWIDENCJA STOWARZYSZEŃ ZWYKŁYCH 

wydruk do pliku pdf
« powrót na listę

Karta pozycji rejestru1. Numer kolejny w ewidencji

22

2. Nazwa stowarzyszenia zwykłego

Stowarzyszenie św. Rity - Patronki w sprawach trudnych i beznadziejnych

3. Daty wpisów do ewidencji

11.09.2018r.

4.1 Cel/cele działania stowarzyszenia zwykłego

1. Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób; 2. Wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej; 3. Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększania świadomości prawnej społeczenstwa; 4. Działalność na rzecz integracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym; 5. Działalność charytatywna; 6. Ochrona i promocja zdrowia, w tym działalność lecznicza; 7. Działalnośc na rzecz osób niepełnosprawnych; 8. Promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy; 9. Działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn; 10. Działalnośc na rzecz osób w wieku emerytalnym; 11. Działalnos]ść wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych; 12. Działalność na rzecz dzieci i młodziezy, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży; 13. Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dzidzictwa narodowego; 14. Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej; 15. Upowszechnianie i ochrona wolności praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działania wspomagające rozwój demokracji;

4.1. Cel/cele działania stowarzyszenia zwykłego - CIĄG DALSZY

16. Udzielanie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego; 17. Promocja i organizacja wolontariatu; 18 Działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka; 19. Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym; 20 Działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2013 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w zakresie określonym w pkt 1-32 ustawy.

4.2 Teren działania stowarzyszenia zwykłego

Teren Rzeczypospolitej Polskiej

4.3 Środki działania stowarzyszenia zwykłego

1. Wsparcie finansowe, rzeczowe i merytoryczne osób niepełnosprawnych, chorych, w trudnej sytuacji materialnej oraz ich rodzin i bliskich; 2. Prowadzenie instytucjonalych form wsparcia dla osób potrzebujących np. noclegowni, domów pomocy, mieszkań readaptacyjnych; 3. Występowanie z wnioskami, opiniami i inicjatywami do instytucji administracji rządowej, samorządowej, organizacji społecznych i zawodoych, a także instytucji wymiaru sprawiedliwości w zakresie działalności statutowej; 4. Współpraca z innymi organizacjami pomocowymi w tym: Polskim Czerwonym Krzyżem, Stowarzyszeniem Caritas, Ośrodkami Uzależnień np. Familia

4.3 Środki działania stowarzyszenia zwykłego - CIĄG DALSZY

-

5. Adres siedziby stowarzyszenia zwykłego

44-100 Gliwice, ul. Jagiellońska 21

6. Reprezentacja stowarzyszenia zwykłego

Przedstawiciel - Marta Bulak

7. Organ kontroli wewnętrznej stowarzyszenia zwykłego

Stowarzyszenie nie posiada organu kontroli wewnętrznej

8. Regulamin działalności stowarzyszenia zwykłego

Uchwała z dnia 05.09.2018 o przyjęciu Regulaminu stowarzyszenia zwykłego

9. Status organizacji pożytku publicznego

NIE

10. Przekształcenie lub rozwiązanie stowarzyszenia zwykłego

-

11. Likwidator stowarzyszenia zwykłego

-

12. Zastosowanie wobec stowarzyszenia zwykłego środków nadzoru

-

13. Uwagi

-


 rejestr zmian 
 liczba odsłon strony: 174