Logo BIP

biuletyn
informacji publicznej

Urząd Miejski w Gliwicach

Wysoki kontrast

EWIDENCJA STOWARZYSZEŃ ZWYKŁYCH 

wydruk do pliku pdf
« powrót na listę

Karta pozycji rejestru1. Numer kolejny w ewidencji

27

2. Nazwa stowarzyszenia zwykłego

Miasto Ogród Gliwice

3. Daty wpisów do ewidencji

13.05.2019r.

4.1 Cel/cele działania stowarzyszenia zwykłego

1. Ochrona i kształtowanie dziedzictwa kulturowego. 2. Ochrona przyrody i działania na rzecz zrównoważonego rozwoju. 3. Dążenie do uporządkowania urbanistycznego Gliwic i poprawy jakości życia mieszkańców poprzez popularyzację zintegrowanego planowania rozwoju miasta, 4. Dążenie do racjonalizacji układu komunikacyjnego Gliwic, w szczególności poprzez promowanie środków transportu alternatywnych wobec samochodów osobowych, 5 Dążenie do zachowania i powiększania zasięgu terenów zieleni miejskiej, 6. Dążenie do zachowania i porawy stanu obiektów i obszarów o wartości historycznej, artystycznej, kulturowej i przyrodniczej, 7. Popularyzacja, promocja i podnoszenie świadomości społecznej w powyższych kwestiach.

4.1. Cel/cele działania stowarzyszenia zwykłego - CIĄG DALSZY

-

4.2 Teren działania stowarzyszenia zwykłego

Terenem działania jest województo śląskie, a w szczególności obszar miasta Gliwice

4.3 Środki działania stowarzyszenia zwykłego

1. Zabieranie głosu wyrażanie swojego stanowiska na forum publicznym, 2. Współpracę i kierowanie postulatów do organów administracji publicznej oraz innych instytucji i podmiotów, 3. Organizowanie spotkań, konferencji, happeningów, wystaw oraz innego rodzaju imprez, 4. Opracowywanie materiałów informacyjnych, edukacyjnych i promocyjnych związanych z celami statutowymi, 5.Występowanie z wnioskami i opiniami do właściwych organów admninistracji publicznej w sprawach inwestycji mogących negatywnie oddziaływac na środowisko przyrodnicze i kulturowe,6. Współpracę z organizacjami społecznymi i pozarządowymi w kraju i zagranicą.

4.3 Środki działania stowarzyszenia zwykłego - CIĄG DALSZY

-

5. Adres siedziby stowarzyszenia zwykłego

44-100 Gliwice, ul. Piotra Skargi 11

6. Reprezentacja stowarzyszenia zwykłego

Przedstawiciel p. Justyna Swoszowska

7. Organ kontroli wewnętrznej stowarzyszenia zwykłego

Stowarzyszenie nie posiada organu kontroli wewnętrznej

8. Regulamin działalności stowarzyszenia zwykłego

Uchwała z dnia 28.04.2019 r.

9. Status organizacji pożytku publicznego

NIE

10. Przekształcenie lub rozwiązanie stowarzyszenia zwykłego

-

11. Likwidator stowarzyszenia zwykłego

-

12. Zastosowanie wobec stowarzyszenia zwykłego środków nadzoru

-

13. Uwagi

-


 rejestr zmian 
 liczba odsłon strony: 53