Logo BIP

biuletyn
informacji publicznej

Urząd Miejski w Gliwicach

Wysoki kontrast

EWIDENCJA STOWARZYSZEŃ ZWYKŁYCH 

wydruk do pliku pdf
« powrót na listę

Karta pozycji rejestru1. Numer kolejny w ewidencji

28

2. Nazwa stowarzyszenia zwykłego

"DLA ARTYSTÓW"

3. Daty wpisów do ewidencji

18.06.2019r.

4.1 Cel/cele działania stowarzyszenia zwykłego

Celem stowarzyszenia jest realizacja zadań w zakresie: 1) kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego; 2) pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób; 3) działalności charytytatywnej; 4) podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej; 5) działalności na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego; 6) działalności na rzecz osób niepełnosprawnych; 7) działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży.

4.1. Cel/cele działania stowarzyszenia zwykłego - CIĄG DALSZY

-

4.2 Teren działania stowarzyszenia zwykłego

Teren Rzeczypospolitej Polskiej

4.3 Środki działania stowarzyszenia zwykłego

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez: 1) organizację i wspieranie imprez artystycznych we wszystkich formach; 2) organizację i wspieranie przedsięwzięć prezentujących i pielęgnujących różnorodność kulturową oraz tożsamość miasta Gliwice i województwa śląskiego; 3) wsparcie finansowe, rzeczowe i merytoryczne osób niepełnosprawnych, chorych, w trudnej sytuacji materialnej oraz ich rodzin i bliskich; 4) organizację i wspieranie kampanii społecznych; 5) współdziałanie w sposób doraźny lub na podstawie porozumień z innymi organizacjami społecznymi i gospodarczymi w zakresie realizacji swoich celów statutowych.

4.3 Środki działania stowarzyszenia zwykłego - CIĄG DALSZY

-

5. Adres siedziby stowarzyszenia zwykłego

44-117 Gliwice, ul. Gwiazdy Polarnej 50/77

6. Reprezentacja stowarzyszenia zwykłego

przedstawiciel P. Wiesława Średniawa

7. Organ kontroli wewnętrznej stowarzyszenia zwykłego

Stowarzyszenie nie posiada organu kontroli wewnętrznej

8. Regulamin działalności stowarzyszenia zwykłego

Uchwała o przyjęciu Regulaminu stowarzyszenia zwykłego nr 3 z dnia 05.06.2019 r.

9. Status organizacji pożytku publicznego

NIE

10. Przekształcenie lub rozwiązanie stowarzyszenia zwykłego

-

11. Likwidator stowarzyszenia zwykłego

-

12. Zastosowanie wobec stowarzyszenia zwykłego środków nadzoru

-

13. Uwagi

-


 rejestr zmian 
 liczba odsłon strony: 43