Logo BIP

biuletyn
informacji publicznej

Urząd Miejski w Gliwicach

Wysoki kontrast

EWIDENCJA STOWARZYSZEŃ ZWYKŁYCH 

wydruk do pliku pdf
« powrót na listę

Karta pozycji rejestru1. Numer kolejny w ewidencji

29

2. Nazwa stowarzyszenia zwykłego

Ogólnopolskie Stowarzyszenie Przeciwdziałania Niezgodnym z Prawem Praktykom Organów Administracji Publicznej

3. Daty wpisów do ewidencji

01.07.2019r.

4.1 Cel/cele działania stowarzyszenia zwykłego

§ 2 ust. 1. Regulaminu- Celem działalności Stowarzyszenia jest czuwanie nad przestrzeganiem prawa oraz ochrona środowiska w związku z działaniami podejmowanymi i postępowaniami prowadzonymi przez organy administracji publicznej, mogącymi oddziaływać na życie i zdrowie ludzkie, mienie, środowisko naturalne oraz inne dobra podlegające ochronie prawnej.

4.1. Cel/cele działania stowarzyszenia zwykłego - CIĄG DALSZY

-

4.2 Teren działania stowarzyszenia zwykłego

Obszar Rzeczypospolitej Polskiej

4.3 Środki działania stowarzyszenia zwykłego

a) udział w postępowaniach administracyjnych i sądowo administracyjnych dotyczących spraw, o których mowa w ust. 1; b) popularyzacja wiedzy o działaniach i postępowaniach, o których mowa w ust. 1; c) przeciwdziałanie zagrożeniom ze strony działań i postępowań, o których mowa w ust.1; d) przecidziałanie działaniom i postępowaniom, o których mowa w ust. 1; e) wspieranie działań proekologicznych - przeciwdziałania zagrożeniom wynikającym z działań i postępowań, o których mowa w ust. 1; f) współdziałanie z administracją państwową, samorządową i innymi organizacjami pozarządowymi; g) wspieranie wszelkich inicjatyw obywatelskich na rzecz ochrony wartości, o których mowa w ust. 1, w szczególności zwalczanie niezodnych z prawem działań i zaniechań organów administracji publicznej; h) działania na rzecz udziału społeczeństwa w procedurach decyzyjnych, gdy prawo takiego udziału nie wyklucza; i) promowanie idei i wspieranie inicjatyw na rzecz obrony praw różnych grup społecznych oraz praw indywidualnych; j) prowadzenie szkoleń, organizowanie programów w zakresie obrony praw człowieka i obywatela; k) współpraca z organizacjami i instytucjami działającymi na terenie kraju i zagranicy, których cele są zbieżne z celami stowarzyszenia; l) reprezentownie członków stowarzyszenia i obywateli Unii Europejskiej przed organami władzy publicznej - administracji rządowej i samorządowej, sądami i prokuraturami oraz innymi instytucjami oraz osobami.

4.3 Środki działania stowarzyszenia zwykłego - CIĄG DALSZY

Stowarzyszenie zabiega o polepszenie przestrzegania przepisów prawa przez organ administracji publicznej, w szczególności o zgodną z prawem oraz proobywtelską postawę o praktykę działania funkcjonariuszy publicznych, a nadto o uchwalenie aktów prawa miejscowego zgodnych z przepisami prawa oraz najlepiej spełniających potrzeby społeczne, w tym miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego zapewniających ukształtowanie przestrzeni, które tworzy harmonijną całość oraz uwzględnia w uporządkowanych relacjach wszelkie uwarunkowania i wymagania funkcjonalne, społeczno-gospodarcze, środowiskowe, kulturowe oraz kompozycyjno-estetyczne.

5. Adres siedziby stowarzyszenia zwykłego

44-122 Gliwice, ul. Toruńska 7/2

6. Reprezentacja stowarzyszenia zwykłego

Przedstawiciel Eugeniusz Dzięciołowski

7. Organ kontroli wewnętrznej stowarzyszenia zwykłego

Stowarzyszenie nie posiada organu kontroli wewnętrznej

8. Regulamin działalności stowarzyszenia zwykłego

Uchwała nr 2 z dnia 24 czerwca 2019 r. o przyjęciu regulaminu stowarzyszenia zwykłego.

9. Status organizacji pożytku publicznego

NIE

10. Przekształcenie lub rozwiązanie stowarzyszenia zwykłego

-

11. Likwidator stowarzyszenia zwykłego

-

12. Zastosowanie wobec stowarzyszenia zwykłego środków nadzoru

-

13. Uwagi

-


 rejestr zmian 
 liczba odsłon strony: 28