Logo BIP

biuletyn
informacji publicznej

Urząd Miejski w Gliwicach

Wysoki kontrast

EWIDENCJA STOWARZYSZEŃ ZWYKŁYCH 

wydruk do pliku pdf
« powrót na listę

Karta pozycji rejestru1. Numer kolejny w ewidencji

31

2. Nazwa stowarzyszenia zwykłego

Rzecznik Sprawiedliwości i Dialogu

3. Daty wpisów do ewidencji

10.09.2019r.

4.1 Cel/cele działania stowarzyszenia zwykłego

1) Upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działania wspomagające rozwój demokracji; 2) udzielanie pomocy prawnej oraz zwiększanie świadomości prawnej społeczenstwa; 3) udzielanie poradnictwa obywatelskiego; 4) prowadzenie punktu mediacji, arbitrażu i negocjacji; 5) upowszechnianie i ochrona praw konsumentów; 6) udzielanie nieodpłatnej pomocy psychologicznej; 7) działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijanie kontaktów i współpracy między społeczeństwami; 8) działalność na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego; 9) działalność na rzecz integracji cudzoziemców; 10) działalność na rzecz osób niepełnosprawnych; 11) działalność na rzecz osób niezaradnych życiowo; 12) działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn; 13) przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym; 14) pomoc żywnościowa dla osób i rodzin najuboższych, w szczególności w rejonach zagrożonych bezrobociem; 15) działanośc charytatywna.

4.1. Cel/cele działania stowarzyszenia zwykłego - CIĄG DALSZY

-

4.2 Teren działania stowarzyszenia zwykłego

Obszar Rzeczypospolitej Polskiej

4.3 Środki działania stowarzyszenia zwykłego

1) prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej, obywatelskiej oraz psychologicznej; 2) realizacja programów związanych z upowszechnianiem i ochroną wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, w tym osób niepełnosprawnych, mniejszości etnograficznych; 3) monitorowanie i dokumentowanie przypadków naruszeń praw i wolności człowieka oraz swobód obywatelskich, w tym przejawów mowy nienawiści; 4) realizację programów związanych z inicjowaniem aktywnego udziału obywateli i obywatelek w życiu demokratycznym; 5) podejmowanie badań i działań zmierzających do zapobiegania ciężkim naruszeniom praw i wolności człowieka, poprzez działalność rzeczniczą, edukacyjną i kampanijną; 6) organizowanie debat publicznych; 7) prowadzenie profili społecznościowych w mediach; 8) uruchomienie infolinii informacyjnej; 8) uruchomienie infolinii informacyjnej; 9) współpraca z instytucjami publicznymi; 10) współpraca z organizacjami (w tym pozarządowymi) i instytucjami z kraju i z zagranicy, których przedmiot działania jest tożsamy z celami stowarzyszenia; 11) Budowanie grup roboczych inicjujących zmiany legislacyjne w obowiązującym porządku prawnym; 12) prowadzenie grup wsparcia i samopomocowych; 13) realizacja kampanii społecznych; 14) organizowanie i uczestnictwo w badaniach naukowych, konferencjach, seminariach, wydarzeniach publicznych (krajowych, jak i międzynarodowych); 15) wydawanie i rozprowadzanie materiałów informacyjnych; 16) publikacja książek; 17) rozdział żywności pomiędzy osoby najuboższe; 18) inne działania realizujące cele regulaminowe.

4.3 Środki działania stowarzyszenia zwykłego - CIĄG DALSZY

-

5. Adres siedziby stowarzyszenia zwykłego

44-100 Gliwice, ul. Basztowa 7

6. Reprezentacja stowarzyszenia zwykłego

Przedstawiciel p. Łukasz Ryszard Jagieła

7. Organ kontroli wewnętrznej stowarzyszenia zwykłego

Stowarzyszenie nie posiada organu kontroli wewnętrznej

8. Regulamin działalności stowarzyszenia zwykłego

Uchwała nr 2/2019 z dnia 02-09-2019 w sprawie przyjęcia regulaminu stowarzyszenia zwykłego Rzecznik Sprawiedliwości i Dialogu

9. Status organizacji pożytku publicznego

NIE

10. Przekształcenie lub rozwiązanie stowarzyszenia zwykłego

-

11. Likwidator stowarzyszenia zwykłego

-

12. Zastosowanie wobec stowarzyszenia zwykłego środków nadzoru

-

13. Uwagi

-


 rejestr zmian 
 liczba odsłon strony: 56