Ważne: nasza strona wykorzystuje pliki Cookies
Korzystanie z tego serwisu internetowego bez zmiany ustawień dotyczących Cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.
Więcej informacji o Cookies.
Zapoznałem się z informacją (nie wyświetlaj więcej tego komunikatu)
Logo BIP

biuletyn
informacji publicznej

Urząd Miejski w Gliwicach

 

Karty informacyjne 

wydruk do pliku pdf

Karty informacyjne -> Wydział Środowiska


Dotacje celowe do instalacji odnawialnych źródeł energii (OZE)


1. Co powinienem wiedzieć?


Zadanie jest realizowane celem wspierania przedsięwzięć polegających na instalowaniu odnawialnych źródeł energii (OZE).
O dotację mogą ubiegać się osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej w lokalu wnioskowanym do dotacji, wspólnoty mieszkaniowe, osoby prawne niedziałające w celu osiągnięcia zysku, z wyłączeniem jednostek sektora finansów publicznych będących gminnymi lub powiatowymi osobami prawnymi.

Regulamin dopuszcza przyznawanie dotacji w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej na powierzchni nieprzekraczającej 50% lokalu objętego wnioskiem – koszty kwalifikowane w takich wypadkach pomniejsza się proporcjonalnie do udziału powierzchni przeznaczonej na prowadzenie działalności gospodarczej w całkowitej powierzchni lokalu. Przykładowo jeżeli działalność gospodarcza prowadzona jest na 20% powierzchni całkowitej, to koszty kwalifikowane zmniejsza się o 20%. Analogicznie postępuje się w przypadku wynajmu pomieszczeń pod działalność gospodarczą.

Dotacje z budżetu miasta Gliwice przyznawane są na zadania wykonane i odebrane w roku bieżącym lub poprzedzającym złożenie wniosku, poświadczone dokumentacją odbioru oraz fakturami lub rachunkami (Uchwała nr XX/497/2016 Rady Miasta Gliwice z dnia 13 października 2016 roku).2. Kto może załatwić sprawę?


Wnioskodawcą jest inwestor po zrealizowaniu zadania, w imieniu którego może działać pełnomocnik.
W przypadku jeśli inwestora reprezentuje wstępny, zstępny, brat, siostra lub małżonek dopuszcza się upoważnienie pisemne sporządzone na druku dostępnym w Urzędzie Miejskim i podpisane przez inwestora (Pełnomocnictwo w sprawie ubiegania się o  dotację do pobrania niżej - w dziale "Sprawdź czy posiadasz wszystkie wymagane dokumenty").3. Ile trwa załatwienie sprawy w urzędzie?


Wnioski rozpatrywane są na posiedzeniach komisji raz na kwartał. Komisja spotyka się na posiedzeniu w terminie do 15 dnia kolejnego kwartału i rozpatruje wnioski złożone w ubiegłym kwartale. Orientacyjny termin wypłaty dotacji nastąpi do trzech miesięcy od daty posiedzenia komisji.
Wnioski zakwalifikowane do dotacji w roku bieżącym a niezrealizowane z uwagi na wyczerpanie na ten cel środków zachowują ważność a wypłata dotacji jest realizowana ze środków budżetu miasta w pierwszej kolejności w następnym roku,  pod warunkiem zabezpieczania środków w planie budżetu miasta Gliwice.


4. Sprawdź czy posiadasz wszystkie wymagane dokumenty?


 1. Wniosek w sprawie przyznania dotacji celowej do kosztów wybranych instalacji odnawialnych źródeł energii (OZE)

 2. - wniosek (z wyjątkiem spółdzielni mieszkaniowych) wraz z oświadczeniem wnioskodawcy w sprawie przyznania dotacji celowej do kosztów wybranych instalacji odnawialnych źródeł energii;

 3. Załączniki:

   

  1. oświadczenie (formularz wniosku)
    
  2. zgoda właściciela budynku i lokalu na wykonanie instalacji.
    
  3. faktury lub rachunki, dokumentujące poniesione przez inwestora koszty kwalifikowane. W przypadku przedstawienia faktury na usługę wraz z materiałem (np. montaż kotła, montaż instalacji grzewczej itp.) wniosek należy uzupełnić o zestawienie materiałów stanowiące integralny załącznik do faktury (zawierające dane z faktury: nr faktury, data wystawienia, dane nabywcy i sprzedawcy). Zestawienie powinno być sporządzone przez wystawcę faktury i obejmować wyroby budowlane wraz z ich cenami wykazywane do uwzględnienia w koszcie kwalifikowanym (nie zawierające ceny robocizny). Spójność i jednoznaczność zestawienia z fakturą będą podlegały ocenie komisji.
    
  4. dokumentacja odbioru, którą stanowi: protokół odbioru/uruchomienia instalacji sporządzony przez uprawnionego instalatora,
    
  5. w przypadku wspólnot mieszkaniowych należy przedłożyć dodatkowo:
   - uchwałę powołującą Zarządcę – osobę reprezentującą Wspólnotę Mieszkaniową oraz umowę o zarządzanie (jeśli jest podpisana),
   - zestawienie lokali podlegających dotacji poświadczone przez Zarządcę,
    
  6. ponadto:

   

   

  a. Przy instalacji kotła na paliwo biomasowe:
  - zaświadczenie z Instytucji posiadającej certyfikat Polskiego Centrum Akredytacji, lub innej jednostki akredytującej w Europie, potwierdzające spełnienie klasy 5 normy PN-EN 303-5:2012.
  - kopia dokumentacji techniczno-ruchowej kotła zawierająca dane odnośnie paliwa dedykowanego do kotła,
  - opinia Zakładu Kominiarskiego ustalająca prawidłowość podłączenia urządzenia do przewodu kominowego oraz wykonania wentylacji kotłowni,

  b. Przy instalacji kolektora słonecznego dodatkowo:
  - potwierdzona za zgodność z oryginałem kopia certyfikatu Solar Keymark.
  - w przypadku kolektora o wysokości powyżej 3 m instalowanego na obiekcie budowlanym - kopia potwierdzenia przyjętego zgłoszenia robót budowlanych lub kopia potwierdzenia o nie wniesieniu sprzeciwu do zgłoszenia,
  - dokumentację fotograficzną potwierdzającą zainstalowanie wodnych kolektorów słonecznych na obiekcie wraz z podpisem, datą i adnotacją wnioskodawcy na odwrocie: "Stan aktualny na dzień złożenia wniosku - dotyczy wnioskowanego obiektu przy ul. /adres/."

  c. Przy instalacji pompy ciepła z wymiennikiem gruntowym dodatkowo:
  - kopia decyzji o pozwoleniu na budowę,
  - kopia certyfikatu EHPAQ


5. Jakie opłaty należy ponieść i jak to zrobić?


Wniosek nie wymaga opłat, chyba że wnioskodawca składa go przez pełnomocnika.

W przypadku działania przez pełnomocnika: 17 zł (od każdego stosunku pełnomocnictwa).
- przykłady wielości stosunków pełnomocnictwa

Zwolnione z opłaty skarbowej są między innymi dokumenty stwierdzające udzielenie pełnomocnictwa oraz jego odpis, wypis lub kopia, poświadczone notarialnie lub przez uprawniony organ, upoważniające do odbioru dokumentów oraz pełnomocnictwa udzielone: małżonkowi, wstępnym, zstępnym lub rodzeństwu - wykaz stawek oraz zwolnień z opłaty skarbowej.

Opłaty należy dokonać przed dołączeniem pełnomocnictwa do akt sprawy.

Wpłat z tytułu opłaty skarbowej dokonywać można w kasach głównego budynku Urzędu przy ul. Zwycięstwa 21 lub przelewem na rachunek bankowy w ING BSK S.A.

URZĄD MIEJSKI W GLIWICACH    
ING BSK S.A nr : 51 1050 0099 5261 0410 0000 0055 


(a dla osób dokonujących wpłat z zagranicy:
IBAN:  PL51 1050 0099 5261 0410 0000 0055
Nr BIC (SWIFT): INGBPLPW
)

Informujemy, że wpłaty gotówkowe dokonywane na rachunki Urzędu Miejskiego w Gliwicach, są przyjmowane przez ING Bank Śląski S.A. we wszystkich jego placówkach na terenie całego kraju bez dodatkowych opłat prowizyjnych.


Opłaty można dokonać on-line. W tym celu należy nacisnąć przycisk "Zapłać", który przekieruje do strony płatności internetowych obsługiwanych przez Blue Media S.A., gdzie będzie można dokonać zapłaty wskazanej kwoty.
Otrzymane w formie wiadomości e-mail potwierdzenie płatności należy wydrukować i przedstawić w urzędzie podczas załatwiania sprawy.

OPŁATA ALTERNATYWNA:

KwotaTytuł płatności
17 zł Opłata skarbowa za pełnomocnictwo

6. Jak krok po kroku załatwić sprawę?Krok 1

uzyskanie zgody zarządcy lub właściciela budynku, właściciela lokalu, itp.,Krok 2

Zgłoszenie budowy i robót budowlanych lub uzyskanie pozwolenia na budowę (w zależności od wymogów prawa budowlanego) w Wydziale Architektury i Budownictwa UM Gliwice,Krok 3

wykonanie inwestycji z zachowaniem wymogów prawa budowlanego oraz uzyskanie stosownych protokołów odbiorowych,Krok 4

Formularze wniosków można pobrać ze strony internetowej (patrz powyżej) lub na stanowisku Wydziału Środowiska w Biurze Obsługi Interesanta lub w sekretariacie Wydziału Środowiska w pokoju 331.Krok 5

Wnioski podlegają wstępnej weryfikacji na stanowisku Wydziału Środowiska w Biurze Obsługi Interesantów (parter, holl Urzędu).Krok 6

Wypełniony i podpisany wniosek wraz z kompletem załączników określonych na druku wniosku należy złożyć w Biurze Obsługi Interesantów na stanowisku Biura Podawczego, wnosząc uprzednio stosowną opłatę skarbową w przypadku działania przez pełnomocnika.

Wniosek  składa się w terminie maksymalnie do końca następnego roku po odbiorze inwestycji. Dotacja może być przyznana pod warunkiem obowiązywania Regulaminu w danym roku i możliwości wypłaty dotacji.
Załączniki, z wyłączeniem formularzy UM, należy przedstawić w oryginałach do wglądu oraz dołączyć ich kserokopie – potwierdzone za zgodność z oryginałem: „zgodne z oryginałem”, podpisane własnoręcznie przez wnioskodawcę i opatrzone datą.

 Krok 7

posiedzenie komisji rozpatrującej wnioski – raz na kwartał,Krok 8

Przed zawarciem umowy, w przypadkach szczególnych wskazanych przez komisję, może być przeprowadzona wizja lokalna potwierdzająca wykonanie zadania. W trakcie wizji zostaje spisany protokół z oględzin przedmiotowej instalacji, który uwzględnia się przy rozliczeniu dotacji,Krok 9

rozliczenie dotacji,Krok 10

przelew dotacji lub w sytuacjach wyjątkowych wypłata dotacji w kasie UM Gliwice,Krok 11

możliwość ponownej kontroli dotowanego przedsięwzięcia w okresie do 10 lat celem potwierdzenia spełniania warunków zawartych w umowie.7. Jak mogę uzyskać odpowiedź na dodatkowe pytania?


Biuro Obsługi Interesantów (hol Urzędu) – stanowisko Wydziału Środowiska – codziennie w godzinach pracy Urzędu Miejskiego,
tel.: 32-239-12-36

 

Pokój 326 - III piętro
Tel. 32-238-55-32
e-mail: sr@um.gliwice.pl8. Czy można załatwić sprawę bez konieczności przychodzenia do urzędu?


Nie. Należy stawić się w Urzędzie Miejskim osobiście lub przez pełnomocnika ponieważ sprawa wymaga okazania oryginałów załączników.


9. Jakie przepisy prawne regulują załatwienie tej sprawy?


 1. Art. 403 ust. 3-6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska
 2. Uchwała nr XX/497/2016 Rady Miasta Gliwice z dnia 13 października 2016 roku w sprawie zasad udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Miasta Gliwice na wybrane przedsięwzięcia dotyczące ochrony środowiska (załącznik nr 2).


10. Skargi i wnioski


Skargi i wnioski związane z pracą urzędu można składać pisemnie pocztą, pisemnie bezpośrednio w urzędzie w godzinach jego pracy lub ustnie u wyznaczonego pracownika urzędu.
Skargi i wnioski można składać również pisemnie przy pomocy formularza elektronicznego.11. Tryb odwoławczy


Tryb odwoławczy nie występuje.


12. Bezpieczeństwo danych osobowych


INFORMACJA OGÓLNA O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH ZBIERANYCH PRZEZ URZĄD MIEJSKI W GLIWICACH1

 1. Administratorem  danych  osobowych  jest  Prezydent  Miasta  Gliwice  z  siedzibą  w Urzędzie  Miejskim  w Gliwicach (ul. Zwycięstwa 21, 44-100 Gliwice).
   
 2. Dane osobowe zbieramy i przetwarzamy w celu:
 • realizacji obowiązków i uprawnień wynikających z przepisów prawa w związku z wykonywaniem zadań publicznych własnych, zleconych lub realizowanych w oparciu o porozumienia, o których mowa w szczególności w art. 7  i 8 ustawy o samorządzie gminnym oraz art. 4 ustawy o samorządzie powiatowym; dane osobowe są nam również niezbędne do:
 • zapewnienia dostępu do informacji o stanie załatwienia spraw (art. 6 ust. 1 pkt 3) lit. e) ustawy o dostępie do informacji publicznej);
 • zapewnienia bezpieczeństwa osób i mienia w budynkach publicznych i ich otoczeniu (art. 9a i art. 50 ustawy o samorządzie gminnym) – w tym celu monitorujemy przestrzeń publiczną, poprzez rejestrowanie obrazu (w tym wizerunku osób);
 • zapewnienia jawności obrad z sesji Rady Miasta (art. 11b ustawy o samorządzie gminnym) – w tym celu rejestrujemy  i  transmitujemy  w  Internecie  obraz  i  dźwięk  (w  tym  wizerunek  i wypowiedzi  osób  biorących  udział w obradach w sali sesyjnej Ratusza); osoby, które chcą chronić podczas sesji swój wizerunek mogą śledzić obrady w sali sąsiadującej z salą sesyjną;
 • sprawniejszej komunikacji z mieszkańcami i innymi klientami Urzędu – w tym celu prosimy o podanie danych kontaktowych, tj. numeru telefonu, adresu e-mail i/lub adresu do korespondencji; podanie tych danych jest dobrowolne. Wówczas zawsze mają Państwo prawo nie podać danych, ich podanie jest traktowane jak zgoda na ich wykorzystanie, a ich niepodanie nie niesie za sobą żadnych konsekwencji. Mogą zostać Państwo poproszeni o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych również w innym celu i zakresie. Wówczas podamy Państwu cel przetwarzania danych osobowych, o które prosimy;
 • zawierania i wykonania umów w związku z realizowanymi zadaniami publicznymi – w takim przypadku niepodanie danych osobowych uniemożliwi zawarcie umowy lub jej wykonanie. Gdy obowiązek ujawnienia danych osobowych wynika z przepisów prawa, ich niepodanie będzie niosło za sobą skutek wynikający wprost z tych przepisów.
   
 1. Każda osoba, której dane osobowe dotyczą, może korzystać z następujących uprawnień:
 • zwrócić się z żądaniem dostępu do treści swoich danych osobowych, sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania [*];
 • wnieść sprzeciw wobec przetwarzania swoich danych osobowych;
 • w przypadku danych zbieranych za zgodą można również cofnąć zgodę; wycofanie zgody nie ma wpływu na przetwarzanie danych osobowych do momentu jej wycofania.

W wyjątkowych sytuacjach, jeżeli przepisy prawa dopuszczają taką możliwość, osoba, której dane osobowe dotyczą, może żądać przeniesienia danych przetwarzanych w sposób zautomatyzowany do innego administratora danych. Nie dotyczy to jednak danych osobowych przetwarzanych w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej.


Uprawnienia można realizować składając w formie tradycyjnej opatrzone podpisem pismo w Urzędzie Miejskim w Gliwicach lub wysyłać korespondencję elektroniczną z wykorzystaniem pisma ogólnego na platformie SEKAP/ePUAP, potwierdzonego Profilem Zaufanym lub kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Przepisy szczególne mogą wprowadzać dodatkowe wymogi związane z realizacją wymienionych uprawnień – wówczas zostaniecie Państwo o tym poinformowani.


Każda osoba, której dane osobowe dotyczą, ma również prawo wniesienia skargi na przetwarzanie danych niezgodne z przepisami prawa do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 

 1. W razie pytań i wątpliwości związanych z przetwarzaniem danych osobowych zbieranych przez Urząd można się kontaktować korespondencją e-mail z inspektorem ochrony danych pod adresem iod@um.gliwice.pl. Osoby niekorzystające  z  poczty  elektronicznej  mogą  złożyć  zapytanie  pisemnie,  telefonicznie  lub  osobiście  do  protokołu w Informacji Głównej w holu Urzędu od strony ul. Zwycięstwa 21 (tel. 239-11-65 lub 239-12-54), wskazując formę, w jakiej oczekują odpowiedzi i podając dane kontaktowe niezbędne do sposobu udzielenia odpowiedzi.
   
 2. Dodatkowe informacje:
  1. dane osobowe mogą być przekazywane:
  • innym podmiotom, w tym miejskim jednostkom organizacyjnym, w celu wykonywania zadań publicznych,
  • innym osobom lub podmiotom, jeżeli przepis prawa nakłada na prezydenta miasta obowiązek udostępnienia lub podania do publicznej wiadomości przetwarzanych danych osobowych,
  1. dane osobowe przechowujemy przez okres wynikający z rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub z przepisów szczególnych; dane z monitoringu przechowujemy nie dłużej niż 3 miesiące; nagrania z sesji udostępniane są w BIP bezterminowo,
  2. w Urzędzie nie ma miejsca zautomatyzowane podejmowanie decyzji w indywidualnych przypadkach, w tym profilowanie.

 

1 Realizacja obowiązku informacyjnego w związku z wymaganiami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1)
 

2 Publikatory aktów prawnych, do których się odwołujemy: ustawa o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 506), ustawa o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 511), ustawa o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1330 ze zm.)

 


Numer karty: ŚR.2.8/U


 liczba odsłon strony: 10 900 
Logo Samorządu Gliwice

Urząd Miejski w Gliwicach, 44-100 Gliwice ul. Zwycięstwa 21

Biuro Obsługi Interesantów tel. 32 231 30 41, faks 32 231 27 25

boi@um.gliwice.pl

Identyfikator Podziału Terytorialnego TERYT - 24 66 01 1

Logo systemu SEKAP 

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Urzędu Miejskiego w Gliwicach

www.sekap.pl

Logo systemu EPUAP