Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gliwicach

Arena Gliwice w nocy
Węzeł Sośnica o zmierzchu
Stare Miasto z lotu ptaka
Arena Gliwice w dzień
Radiostacja na tle miasta
Strona Główna / Karty informacyjne
Karty informacyjne
formularz wyszukiwania

Wniosek o sporządzenie lub zmianę planu ogólnego lub miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (pismo dotyczące aktu planowania przestrzennego)

Wniosek do projektu planu ogólnego lub projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (pismo dotyczące aktu planowania przestrzennego)

Uwaga do projektu planu ogólnego lub projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (pismo dotyczące aktu planowania przestrzennego)

Ujawnienie/wykreślenie* w ewidencji gruntów i budynków jednostki ewidencyjnej Gliwice adresu pobytu stałego innego niż adres zameldowania na pobyt stały

Zaświadczenie o zgodności zamierzonego sposobu użytkowania obiektu budowlanego z ustaleniami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Zwolnienie i ulga w podatku rolnym z tytułu nabycia gruntów

Zaświadczenie zawierające pełny lub częściowy odpis danych przetwarzanych w rejestrze zastrzeżeń numerów PESEL

Zastrzeżenie albo cofnięcie zastrzeżenia numeru PESEL

Zaświadczenie o zgodności budowy z ustaleniami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Inne zaświadczenia z zakresu budownictwa

Uczniowskie kluby sportowe oraz kluby sportowe działające w formie stowarzyszenia, których statuty nie przewidują prowadzenia działalności gospodarczej – zaświadczenie z ewidencji

Stowarzyszenia zwykłe – wydanie zaświadczenia z ewidencji stowarzyszeń zwykłych

Oświadczenie o wyrażeniu zgody na wykreślenie hipotek przymusowych zabezpieczających zapłatę zobowiązań i zaległości podatkowych, kosztów upomnień i kosztów egzekucyjnych

Dowód osobisty – zgłoszenie podejrzenia kradzieży tożsamości

Dowód osobisty – zgłoszenie utraty, uszkodzenia

Zaświadczenie o pełnym lub częściowym odpisie danych przetwarzanych w rejestrze PESEL/mieszkańców

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Zaświadczenie w sprawach podatków lokalnych

Zaświadczenie o wysokości zobowiązań spadkodawcy

Zaświadczenie o wysokości zaległości podatkowych zbywającego

Zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzające stan zaległości

Ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych

Zaliczenie lub zwrot nadpłaty z tytułu podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego

Zaliczenie wpłaty na poczet przyszłych zobowiązań podatkowych

Podatek rolny - osoby prawne

Podatek rolny - osoby fizyczne

Podatek od środków transportu

Podatek od nieruchomości - osoby prawne

Podatek od nieruchomości - osoby fizyczne

Podatek leśny - osoby prawne

Podatek leśny - osoby fizyczne

Złożenie wniosku o zwrot opłaty skarbowej

Wyłączenie spod egzekucji składników majątkowych osób trzecich

Zaświadczenia z ewidencji pojazdów

Wydanie zaświadczenia o posiadaniu prawa jazdy/świadectwa kwalifikacji

Rejestr żłobków/klubów dziecięcych/dziennych opiekunów

Zmiana imienia i nazwiska

Wnoszę o przekazanie danych jubilatów do przetwarzania związanego z organizacją uroczystości 50, 60, 70 - lecia pożycia małżeńskiego i 100 rocznicy urodzin

Zgłoszenie urodzenia dziecka

Uzyskanie odpisu z aktu stanu cywilnego: małżeństwa, urodzenia, zgonu z USC w Gliwicach

Uzyskanie odpisu z aktu stanu cywilnego: małżeństwa, urodzenia, zgonu z innego USC

Uzupełnienie aktu stanu cywilnego

Sprostowanie aktu stanu cywilnego

Zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transport nieczystości ciekłych

Zezwolenia na prowadzenie hodowli lub utrzymywanie psa rasy uznawanej za agresywną

Wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą w zakresie odbioru opadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie miasta Gliwice

Wniosek o wykreślenie przedsiębiorcy z rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych na terenie Miasta Gliwice

Dokonanie zmiany wpisu do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych na terenie Miasta Gliwice

Wpis do ewidencji obiektów świadczących usługi hotelarskie, niebędących obiektami hotelarskimi oraz pól biwakowych

Zmiana w zezwoleniu na sprzedaż napojów alkoholowych

Jednorazowe zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych (imprezy)

Zezwolenia na wyprzedaż napojów alkoholowych

Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych (kateringowe)

Duplikat zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

Oświadczenie o wartości sprzedaży napojów alkoholowych

Zgłoszenie instalacji wytwarzających pola elektromagnetyczne

Zgłoszenie instalacji, z których emisja nie wymaga pozwolenia na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza

Zbieranie odpadów

Przetwarzanie odpadów

Informacja o wyrobach zawierających azbest

Udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie

Zgłoszenie eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków o przepustowości do 5 m³/d

Wydanie zezwolenia na posiadanie i hodowanie lub utrzymywanie chartów rasowych lub ich mieszańców

Organizacja zgromadzenia

Ujęcie w stałym obwodzie głosowania obywatela Unii Europejskiej niebędącego obywatelem polskim lub obywatela Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej

Ujęcie w stałym obwodzie głosowania obywatela polskiego

Zgłoszenie wyjazdu za granicę oraz powrotu

Zaświadczenie meldunkowe

Zameldowanie na pobyt stały

Zameldowanie na pobyt czasowy

Zameldowanie cudzoziemca na pobyt stały

Zameldowanie cudzoziemca na pobyt czasowy

Wymeldowanie z miejsca pobytu stałego

Wymeldowanie z miejsca pobytu czasowego

Wymeldowanie cudzoziemca z pobytu stałego

Wymeldowanie cudzoziemca z pobytu czasowego

Wielojęzyczny standardowy formularz (UE) - zaświadczenie o zameldowaniu na pobyt stały lub pobyt czasowy

Udostępnienie danych z rejestru mieszkańców oraz rejestru PESEL

Udostępnienie danych osobowych z Rejestru Dowodów Osobistych

Dowód osobisty - zgłoszenie zawieszenia lub cofnięcia zawieszenia certyfikatów

Przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy na rzecz innej osoby

Wyrys i wypis ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.

Wyrys i wypis z planu zagospodarowania przestrzennego

Zaświadczenie z planu zagospodarowania przestrzennego - przeznaczenie terenu w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice, - przeznaczenie bądź nieprzeznaczenie gruntu do zalesienia w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego albo w decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu

Patronat bez wsparcia finansowego

Informacja o braku zaległości z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste lub czynsz dzierżawny oraz pozostałych opłat

Zmiana terminu płatności / rozłożenie na raty opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego - Skarb Państwa

Zmiana terminu płatności / rozłożenie na raty opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego - miasto Gliwice

Oddawanie w trwały zarząd nieruchomości wchodzących w skład gminnego zasobu nieruchomości

Udostępnienie materiałów zasobu

Koordynacja Usytuowania Projektowanych Sieci Uzbrojenia Terenu

Zaświadczenie na podstawie operatu ewidencyjnego o gruntach oznaczonych/nieoznaczonych jako las

Zaświadczenie na podstawie operatu ewidencyjnego

Ustalenie numeru porządkowego

Udostępnienie danych z operatu ewidencji gruntów i budynków jednostki ewidencyjnej Gliwice

Kształcenie specjalne

Podstawa prawna: Zgodnie z art. 127 ust.1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 59 z poźn. zm.). Uprawnieni do ubiegania się o skierowanie do kształcenia specjalnego: Kształceniem specjalnym obejmuje się dzieci i młodzież, o których mowa w art. 1 pkt 6 i 7, wymagające stosowania specjalnej organizac...

Działalność gospodarcza - obsługa CEIDG

Zaświadczenie w sprawie rewitalizacji

Zmiana sposobu użytkowania

Rozbiórka - zgłoszenie

Rozbiórka - pozwolenie

Zmiana pozwolenia na budowę (zmiana zgłoszenia z projektem)

Zgłoszenie robót

Przeniesienie pozwolenia / Przeniesienie zgłoszenia

Pozwolenie na budowę

Dziennik budowy

Opinia konserwatorska