Logo BIP

biuletyn
informacji publicznej

Urząd Miejski w Gliwicach

 

Miejskie instytucje kultury i sportu 

wydruk do pliku pdf

Miejskie Instytucje Kultury


Rejestr Instytucji Kultury Miasta Gliwice


Zasady korzystania z rejestru instytucji kultury

 


Nagrody Prezydenta Miasta w dziedzinie kultury - lista laureatów 

 

Prezydent Miasta Gliwice zaprasza do zgłaszania kandydatów do nagrody za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury za rok 2018

 

Zgodnie z uchwałą nr XXXIX/828/2013 Rady Miejskiej w Gliwicach z dnia 19 grudnia 2013 r. nagrody za osiągnięcia w dziedzinie:

  • twórczości artystycznej,
  • upowszechniania kultury,
  • ochrony kultury

przyznawane są za całokształt działalności lub osiągnięcia o istotnym znaczeniu w roku poprzednim.

 

Nagrody mogą być przyznawane osobom fizycznym stale zamieszkałym na terenie miasta Gliwice lub osobom prawnym i innym podmiotom mającym siedzibę na terenie miasta Gliwice.

 

Do nagród zgłaszani mogą być zarówno artyści uznani, jak i młodzi twórcy.
Kandydatów do nagród mogą zgłaszać:
• instytucje kultury,
• placówki oświatowe,
• szkoły wyższe,
• związki twórcze, stowarzyszenia kulturalne i społeczne,
• radni Rady Miasta Gliwice.

 

Wniosek powinien zawierać:
• dane osobowe kandydata (kandydatów) do nagrody lub nazwę podmiotu i jego adres,
• informacje dotyczące całokształtu dotychczasowej działalności (dotyczy nagród za całokształt) lub informacje dotyczące szczególnych osiągnięć w roku ubiegłym (dotyczy nagród za rok poprzedni),
• uzasadnienie wniosku zawierające wskazanie miejskiego, regionalnego, ogólnokrajowego bądź międzynarodowego charakteru działalności lub osiągnięć oraz ich znaczenia dla kultury.

 

W razie stwierdzenia braków formalnych wnioskodawca jest zobowiązany do ich usunięcia w terminie 7 dni od dnia powiadomienia.
Wniosek pozostawia się bez rozpoznania w przypadku:
• złożenia go po terminie,
• wycofania go przez wnioskodawcę,
• rezygnacji kandydata,
• braków formalnych, jeżeli nie usunięto ich w terminie.

 

Wnioski w formie pisemnej pod rygorem pozostawienia bez rozpatrzenia przyjmowane są w nieprzekraczalnym terminie do 31 lipca 2019 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Gliwicach przy ul. Zwycięstwa 21. W przypadku wysłania wniosku pocztą decyduje data wpływu do Urzędu Miejskiego w Gliwicach.

 

Informacje o przyznanych nagrodach publikowane będą w Biuletynie Informacji Publicznej oraz w „Miejskim Serwisie Internetowym-Gliwice”.

 

Szczegółowe informacje udzielane są przez Wydział Kultury i Promocji Miasta
(tel. 32/239-12-84).

 

 


Sport w Gliwicach

Ewidencja kąpielisk:


Rada Sportu Miasta Gliwice:


Zarezerwuj salę sportową w Gliwicach


Nagrody i wyróżnienia sportowe:
Nagrody i wyróżnienia dla zawodników, którzy osiągnęli wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym oraz dla trenerów i innych osób wyróżniających się osiągnięciami w działalności sportowej.

Wnioski o przyznanie nagród i wyróżnień składać mogą sami zainteresowani oraz kluby sportowe w terminie od 1 do 31 stycznia roku następującego po roku budżetowym, w którym został uzyskany wynik sportowy.
Informujemy, że wnioski, do których nie będą dołączone oryginały dokumentów wydanych przez odpowiednie polskie związki sportowe, potwierdzających uzyskanie wyników sportowych stanowiących podstawę do przyznania nagrody lub wyróżnienia, nie będą rozpatrywane.
Listy osób, którym przyznano nagrody i wyróżnienia sportowe, są publikowane poniżej w dziale Kultura i sport - ogłoszenia i komunikaty.

 

Kultura i sport - ogłoszenia i komunikaty


  liczba odsłon strony: 42 242 
Logo Samorządu Gliwice

Urząd Miejski w Gliwicach, 44-100 Gliwice ul. Zwycięstwa 21

Biuro Obsługi Interesantów tel. 32 231 30 41, faks 32 231 27 25

boi@um.gliwice.pl

Identyfikator Podziału Terytorialnego TERYT - 24 66 01 1

Logo systemu SEKAP 

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Urzędu Miejskiego w Gliwicach

www.sekap.pl

Logo systemu EPUAP