Strona Głowna / Bezpieczeństwo Danych Osobowych / Monitoring wizyjny budynku Urzędu Miejskiego i Ratusza

Monitoring wizyjny budynku Urzędu Miejskiego i Ratusza

Informacja szczegółowa o ochronie danych osobowych zbieranych przez Urząd Miejski w Gliwicach1.

Dane Administratora Danych: Prezydent Miasta Gliwice z siedzibą w Urzędzie Miejskim w Gliwicach (ul. Zwycięstwa 21, 44-100 Gliwice).

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych:

 1. Korespondencyjnie na adres e-mail: iod@um.gliwice.pl.
 2. Pisemnie, telefonicznie lub osobiście do protokołu w Informacji Głównej w holu Urzędu od ul. Zwycięstwa 21 (tel. 32 239-11-65 lub 32 239-12-54) wskazując formę, w jakiej oczekują Państwo odpowiedzi i podając dane kontaktowe niezbędne do sposobu udzielenia odpowiedzi.
   

Cele i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych:

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu zapewnienia bezpieczeństwa publicznego, bezpieczeństwa pracowników i ochrony mienia w budynkach Urzędu i Ratusza na podstawie:

 1. art. 6 ust. 1 lit. c) RODO
 2. art. 9a ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r.
 3. art. 222 ustawy kodeks pracy z dnia 27 czerwca 1974 r.
   

Odbiorcy danych osobowych:

Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane innym podmiotom, za wyjątkiem

 • podmiotów świadczących wsparcie techniczne dla systemów informatycznych i teleinformatycznych, w których Państwa dane osobowe są przetwarzane,
 • firmy świadczącej usługi ochrony budynków Urzędu i Ratusza oraz mienia zlokalizowanego w tych budynkach,

Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.

Okres przechowywania danych osobowych:

Dane zarejestrowane w systemie są przechowywane przez okres co najmniej 5 dni, ale nie dłuższy niż 3 miesiące od dnia nagrania, o ile przepisy odrębne nie stanowią inaczej.

Prawa osób, których dane dotyczą, w tym dostępu do danych osobowych.

Każda osoba której dane dotyczą może korzystać z uprawnienia do wystąpienia z żądaniem dostępu do swoich danych osobowych, a w przypadkach uregulowanych przepisami prawa do usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania.

Sposoby realizacji przysługujących praw:

Powyższe uprawnienia mogą Państwo realizować: składając w formie tradycyjnej odręcznie podpisane pismo w Urzędzie Miejskim w Gliwicach, drogą elektroniczną wysyłając pismo ogólne dostępne na platformie SEKAP/ePUAP, potwierdzone Profilem Zaufanym lub kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego:

Jeśli przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych, przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Informacja o wymogu/ dobrowolności podania danych oraz konsekwencjach niepodania danych osobowych:

Podanie przez Państwa danych osobowych jest obowiązkowe w sytuacji, gdy podstawę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa.

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, profilowanie:

W Urzędzie nie ma miejsca zautomatyzowane podejmowanie decyzji ani profilowanie.

Informacje dodatkowe:

Prezydent Miasta Gliwice i miejskie jednostki organizacyjne (wymienione w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miejskiego w Gliwicach, w tabeli nr 1 „Wykaz miejskich jednostek organizacyjnych”) są współadministratorami danych osobowych zgodnie z ustaleniami przyjętymi zarządzeniem organizacyjnym nr 84/19 Prezydenta Miasta Gliwice z dnia 12.08.2019 r .
Obszar monitorowany budynku Urzędu przy ul. Zwycięstwa 21 obejmuje:

 1. wyznaczone punkty bezpośredniej obsługi klienta na kondygnacji parteru,
 2. strefy ogólne (korytarze i klatki schodowe) wszystkich kondygnacji Urzędu,
 3. obszar bezpośrednio przyległy do budynku, w tym obszary dostaw i załadunku Urzędu,
 4. obszar wejść do budynku Urzędu,
 5. kabiny dźwigów osobowych.

Obszar monitorowany budynku Urzędu przy ul. Jasnej 31A obejmuje:

 1. strefy ogólne (korytarze i klatki schodowe) wszystkich kondygnacji Urzędu,
 2. obszar bezpośrednio przyległy do budynku, w tym obszary dostaw i załadunku   Urzędu,
 3. obszar wejścia głównego do budynku Urzędu, wejścia od strony parkingu oraz wyjścia ewakuacyjnego,
 4. sala rejestracji pojazdów Wydziału Komunikacji.

Obszar monitorowany budynku Ratusza obejmuje wszystkie sale, hol główny, klatkę schodową oraz pomieszczenie techniczne węzła cieplnego na kondygnacji piwnicy

Obszar monitorowany nie obejmuje:

 1. pomieszczeń biur i gabinetów pracowników,
 2. pomieszczeń socjalnych i sanitariatów.

1. Realizacja obowiązku informacyjnego w związku z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Metryczka informacji
Podmiot udostępniający informacjęUrząd Miejski w Gliwicach
Informację wytworzył lub odpowiada za treśćDawid Domżoł
Data wytworzenia informacji2020-05-22 07:21:15
Informację wprowadził do BIPTomasz Bartel
Data udostępnienia informacji w BIP2020-05-22 07:21:15
Dokonano anonimizacjiNIE
Rejestr zmian dokumentu
Lp.Typ operacjiImię i nazwiskoData operacji
1Zmiany w dokumencieTomasz Bartel06-07-2020 12:29:39
2Utworzenie dokumentuTomasz Bartel22-05-2020 07:21:15