Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gliwicach

Arena Gliwice w nocy
Węzeł Sośnica o zmierzchu
Stare Miasto z lotu ptaka
Arena Gliwice w dzień
Radiostacja na tle miasta
Strona Głowna / Planowanie Przestrzenne / Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego / Sporządzane miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego

Sporządzane miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego

Tab. 1. MIEJSCOWE PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO W TRAKCIE SPORZĄDZANIA

Lp. Nr i data uchwały o przystąpieniu do sporządzenia MPZP Obszar, którego dotyczy uchwała (przybliżona lokalizacja)
1 uchwała nr XIII/331/2016
Rady Miasta Gliwice
z dnia 4 lutego 2016 r.
obszar obejmujący część "dzielnicy Bojków" położoną pomiędzy ul. Bojkowską a autostradami A1 i A4 - etap I
2 uchwała nr XIII/331/2016
Rady Miasta Gliwice
z dnia 4 lutego 2016 r.
obszar obejmujący część "dzielnicy Bojków" położoną pomiędzy ul. Bojkowską a autostradami A1 i A4 - etap II
3 uchwała nr XIII/332/2016
Rady Miasta Gliwice
z dnia 4 lutego 2016 r.
obszar obejmujący część "dzielnicy Bojków" położoną pomiędzy ul. Knurowską, Bojkowską i autostradą A4 - etap I
4 uchwała nr XIII/332/2016
Rady Miasta Gliwice
z dnia 4 lutego 2016 r.
obszar obejmujący część "dzielnicy Bojków" położoną pomiędzy ul. Knurowską, Bojkowską i autostradą A4 - etap II
5 uchwała nr XIX/482/2016
Rady Miasta Gliwice
z dnia 8 września 2016 r.


uchwała nr XXXIX/847/2018 Rady Miasta Gliwice
z dnia 12 lipca 2018 r. (zmiana załącznika graficznego)


uchwała nr VII/120/2019
Rady Miasta Gliwice
z dnia 11 lipca 2019 r.
obszar obejmujący część Osiedla Ligota Zabrska i Osiedla Baildona - etap I
6 uchwała nr XIX/482/2016
Rady Miasta Gliwice
z dnia 8 września 2016 r.


uchwała nr XXXIX/847/2018 Rady Miasta Gliwice
z dnia 12 lipca 2018 r. (zmiana załącznika graficznego)
obszar obejmujący część Osiedla Ligota Zabrska i Osiedla Baildona - etap II
7 uchwała nr XIX/483/2016
Rady Miasta Gliwice
z dnia 8 września 2016 r.
obszar obejmujący część Osiedla Żerniki położoną po wschodniej stronie ulicy Tarnogórskiej - etap I
8 uchwała nr XIX/483/2016
Rady Miasta Gliwice
z dnia 8 września 2016 r.
obszar obejmujący część Osiedla Żerniki położoną po wschodniej stronie ulicy Tarnogórskiej - etap II
9 uchwała nr III/46/2019
Rady Miasta Gliwice
z dnia 7 lutego 2019 r.
obszar położony w rejonie ulic Daszyńskiego, Wójtowskiej, Ku Dołom i Orkana - etap II
10 uchwała nr VI/103/2019
Rady Miasta Gliwice
z dnia 30 maja 2019 r.
obszar położony w rejonie lotniska - etap II
11 uchwała nr XVIII/361/2020
Rady Miasta Gliwice
z dnia 27 sierpnia 2020 r.
obszar obejmujący część dzielnicy Łabędy, położoną na wschód od linii kolejowej i na północ od ul. Przyszowskiej
12 uchwała nr XVIII/362/2020
Rady Miasta Gliwice
z dnia 27 sierpnia 2020 r.
obszar obejmujący część dzielnicy Łabędy, położoną na północ i na zachód od linii kolejowych
13 uchwała nr XIX/368/2020
Rady Miasta Gliwice
z dnia 24 września 2020 r.
obszar obejmujący część dzielnicy Łabędy, położoną na południe od ul. Przyszowskiej
14

uchwała nr XIX/369/2020
Rady Miasta Gliwice
z dnia 24 września 2020 r.

uchwała numer XXIV/496/2021 Rady Miasta Gliwice
z dnia 25 marca 2021 r. (zmiana załącznika graficznego)

obszar obejmujący część dzielnicy Łabędy, położoną na południe od linii kolejowej i na zachód od ul. Portowej - etap I
15

uchwała nr XIX/369/2020
Rady Miasta Gliwice
z dnia 24 września 2020 r.

uchwała numer XXIV/496/2021 Rady Miasta Gliwice
z dnia 25 marca 2021 r. (zmiana załącznika graficznego)

obszar obejmujący część dzielnicy Łabędy, położoną na południe od linii kolejowej i na zachód od ul. Portowej - etap II
16 uchwała nr VI/102/2019
Rady Miasta Gliwice
z dnia 30 maja 2019 r.
obszar położony w rejonie al. Jana Nowaka-Jeziorańskiego,
ul. Wyczółkowskiego i ul. Gaudiego (pozostała część)
17 uchwała nr XXVIII/578/2021
Rady Miasta Gliwice
z dnia 15 lipca 2021 r.
obszar położony pomiędzy ulicami: Bohaterów Getta Warszawskiego, Zwycięstwa, Dubois i Byliny
18 uchwała nr XXX/622/2021
Rady Miasta Gliwice
z dnia 7 października 2021 r.
obszar położony w rejonie południowo-zachodniej obwodnicy miasta oraz ulic Ku Dołom i Wójtowskiej - etap I
19 uchwała nr XXX/622/2021
Rady Miasta Gliwice
z dnia 7 października 2021 r.
obszar położony w rejonie południowo-zachodniej obwodnicy miasta oraz ulic Ku Dołom i Wójtowskiej - etap II
20 uchwała nr XXX/623/2021
Rady Miasta Gliwice
z dnia 7 października 2021 r.
obszar położony w rejonie ul. Hłaski, ul. Dolnej Wsi oraz połączenia ul. Nowy Świat z ul. Kosów - etap I
21 uchwała nr XXX/623/2021
Rady Miasta Gliwice
z dnia 7 października 2021 r.
obszar położony w rejonie ul. Hłaski, ul. Dolnej Wsi oraz połączenia ul. Nowy Świat z ul. Kosów - etap II
22 uchwała nr XXX/624/2021
Rady Miasta Gliwice
z dnia 7 października 2021 r.
obszar położony w rejonie ulic: Daszyńskiego, Stara Cegielnia, Zielone Wzgórze i Słoneczne Wzgórze
23 uchwała nr XXXIV/721/2022
Rady Miasta Gliwice
z dnia 10 marca 2022 r.
obszar położony w rejonie ulic Piwnej i Okopowej
24 uchwała nr XLI/848/2022
Rady Miasta Gliwice
z dnia 10 listopada 2022 r.
obszar  położony w dzielnicy Czechowice, w rejonie ul. Rekreacyjnej i ul. Toszeckiej
25 uchwała nr XLI/848/2022
Rady Miasta Gliwice
z dnia 10 listopada 2022 r.
obszaru położony po zachodniej stronie ul. Rybnickiej, w rejonie autostrady A4

Tab. 2. UCHWALONE MIEJSCOWE PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO PRZED WEJŚCIEM W ŻYCIE

Lp. Nr i data uchwały ws. MPZP Nazwa planu
     

Tab. 3. INFORMACJA SZCZEGÓŁOWA O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH ZBIERANYCH PRZEZ URZĄD MIEJSKI W GLIWICACH1

Dane Administratora Danych Prezydent Miasta Gliwice z siedzibą w Urzędzie Miejskim w Gliwicach
(ul. Zwycięstwa 21, 44-100 Gliwice)
Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych
 1. Korespondencyjnie na adres e-mail: iod@um.gliwice.pl
 2. Pisemnie, telefonicznie lub osobiście do protokołu w Informacji Głównej w holu Urzędu od ul. Zwycięstwa 21 (tel. 32 239-11-65 lub 32 239-12-54) wskazując formę, w jakiej oczekują Państwo odpowiedzi i podając dane kontaktowe niezbędne do sposobu udzielenia
Cele i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest niezbędne do:
 1. wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) i wykonywania zadań realizowanych w interesie publicznym na podstawie art. 6 ust.1 lit. e) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO),
 2. realizacji zadań wynikających z ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym:
 • art. 17 pkt 4, 9 i 12-14
 • art. 17 pkt 1 i 11.
Kategorie danych osobowych Administrator będzie przetwarzać następujące kategorie Pani/Pana danych: imię i nazwisko, adres, PESEL oraz inne dane zamieszczane w treści wniosku lub uwagi, np.: nr działki, obręb, nr KW, e-mail, nr telefonu.
Odbiorcy danych osobowych
 1. Wojewoda Śląski.
 2. Podmioty świadczące wsparcie techniczne dla systemów informatycznych i teleinformatycznych, w których dane osobowe
  są przetwarzane.
 3. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.
Okres przechowywania danych osobowych
 1. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane jedynie w okresie niezbędnym do realizacji celu, dla którego zostały zebrane lub w okresie wyznaczonym  przepisami prawa.
 2. Po zrealizowaniu celu, dla którego dane zostały zebrane, mogą one być przechowywane jedynie w celach archiwalnych przez okres, który wyznaczony zostanie na podstawie rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych, chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej.
Prawa osób, których dane dotyczą, w tym dostępu do danych osobowych Każda osoba, której dane dotyczą może korzystać z następujących uprawnień:
 1. wystąpienia z żądaniem dostępu do swoich danych osobowych, sprostowania (poprawiania), a w przypadkach uregulowanych przepisami prawa do usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania,
 2. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych, w przypadkach określonych w art. 21 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO),
 3. jeżeli dane osobowe nie zostały zebrane od Pani/Pana przysługują Pani/Panu wszelkie dostępne informacje o ich źródle, jeżeli nie wpływa to na ochronę praw i wolności osoby, od której dane te pozyskano (art. 8a ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym).
Sposoby realizacji przysługujących praw Powyższe uprawnienia mogą Państwo realizować:
 1. składając w formie tradycyjnej odręcznie podpisane pismo w Urzędzie Miejskim w Gliwicach,
 2. drogą elektroniczną wysyłając pismo ogólne dostępne na platformie SEKAP/ePUAP, potwierdzone Profilem Zaufanym lub kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Jeśli przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych, przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Informacja
o wymogu/ dobrowolności podania danych oraz konsekwencjach niepodania danych osobowych
Podanie przez Państwa danych osobowych jest obowiązkowe w sytuacji, gdy podstawę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa. W takim przypadku uchylanie się od podania danych osobowych może skutkować konsekwencjami przewidzianymi przepisami prawa.
Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, profilowanie W Urzędzie nie ma miejsca zautomatyzowane podejmowanie decyzji ani profilowanie.
Informacje dodatkowe Prezydent Miasta Gliwice i miejskie jednostki organizacyjne (wymienione w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miejskiego w Gliwicach, w tabeli nr 1 „Wykaz miejskich jednostek organizacyjnych”) są współadministratorami danych osobowych zgodnie z ustaleniami przyjętymi zarządzeniem organizacyjnym nr 84/19 Prezydenta Miasta Gliwice z dnia 12.08.2019 r.

1Realizacja obowiązku informacyjnego w związku z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Metryczka informacji
Podmiot udostępniający informacjęUrząd Miejski w Gliwicach
Informację wytworzył lub odpowiada za treśćIwona Pylypenko-Wilk
Data wytworzenia informacji2020-07-20 10:13:47
Informację wprowadził do BIPTomasz Cieślicki
Data udostępnienia informacji w BIP2020-07-20 10:13:47
Dokonano anonimizacjiNIE
Rejestr zmian dokumentu
Lp.Typ operacjiImię i nazwiskoData operacji
1aktualizacjaTomasz Cieślicki18-01-2023 11:43:41
2Zmiana tytułu dokumentuTomasz Cieślicki03-11-2020 12:57:59
3Utworzenie dokumentuTomasz Cieślicki20-07-2020 10:13:47