Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gliwicach

Arena Gliwice w nocy
Węzeł Sośnica o zmierzchu
Stare Miasto z lotu ptaka
Arena Gliwice w dzień
Radiostacja na tle miasta
Strona Główna / Ogłoszenia o naborach do Urzędu Miejskiego / Nabór do Biura Prezydenta Miasta (nabór nr KD.210.11.2021.BPM-2) - termin składania ofert - 11 marca 2021 r.

Nabór do Biura Prezydenta Miasta (nabór nr KD.210.11.2021.BPM-2) - termin składania ofert - 11 marca 2021 r.


Wyniki:

Urząd Miejski w Gliwicach
ul. Zwycięstwa 21
44-100 Gliwice

Informacja o wyniku naboru
na stanowisko urzędnicze w Biurze Prezydenta Miasta

Nabór pozostaje nierozstrzygnięty.

Kandydat, który brał udział w postępowaniu rekrutacyjnym, uzyskał negatywny wynik z rozmowy kwalifikacyjnej.

Numery referencyjne

Wykaz numerów referencyjnych
ofert kandydatów spełniających wymagania niezbędne

określone w ogłoszeniu o naborze na stanowisko urzędnicze
w Biurze Prezydenta Miasta

numer referencyjny oferty

 1. BPM-2/1

Informacja o terminie testu merytorycznego zostanie podana w korespondencji elektronicznej wysłanej na wskazany w dokumentach aplikacyjnych adres mailowy.  

Ogłoszenie o naborze

Urząd Miejski w Gliwicach, ul. Zwycięstwa 21, zatrudni pracownika
na stanowisko urzędnicze w Biurze Prezydenta Miasta
w pełnym wymiarze czasu pracy

Do głównych obowiązków pracownika będzie należało:

 1. Udział w realizacji kluczowych procesów Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji, w tym w ramach Zespołu ds. Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji.
 2. Analiza i opiniowanie projektowanych rozwiązań organizacyjnych w kontekście zapewnienia  bezpieczeństwa informacji, w szczególności zgodności z normą  ISO/IEC 27001.
 3. Przygotowywanie i aktualizacja dokumentacji systemowej z zakresu bezpieczeństwa informacji.
 4. Udzielanie wsparcia pracownikom Urzędu w zakresie bezpieczeństwa informacji, w tym prowadzenie szkoleń w zakresie bezpieczeństwa informacji.
   

Wymagania niezbędne:

 1. Wykształcenie wyższe, preferowany kierunek: informatyka, prawo, zarządzanie (udokumentowane kserokopią dyplomu).
 2. Co najmniej rok stażu pracy (udokumentowane aktualnym zaświadczeniem o zatrudnieniu, kserokopiami świadectw pracy, kserokopią zaświadczenia z Powiatowego Urzędu Pracy o odbyciu stażu).
 3. Posiadanie obywatelstwa polskiego.
 4. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.
 5. Niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 6. Nieposzlakowana opinia.
 7. Znajomość przepisów:
  • ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 713 z późn. zm.),
  • rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2247).
    

Wymagania dodatkowe:

 • doświadczenie zawodowe w zakresie realizacji zadań związanych z wdrażaniem lub utrzymywaniem Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji opartego o normę ISO/IEC 27001,
 • ukończone studia podyplomowe z zakresu bezpieczeństwa informacji lub certyfikat Audytora Wiodącego lub Wewnętrznego Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji wg ISO/IEC 27001 (dokument potwierdzający spełnienie wymogu można złożyć wraz z aplikacją lub okazać podczas rozmowy kwalifikacyjnej),
 • ukończone studia podyplomowe z zakresu zarządzania jakością wg norm ISO (dokument potwierdzający spełnienie wymogu można złożyć wraz z aplikacją lub okazać podczas rozmowy kwalifikacyjnej).
   

Predyspozycje osobowościowe oraz umiejętności interpersonalne:
umiejętności analityczne, samodzielność w realizacji zadań, komunikatywność, umiejętność pracy w zespole, kreatywność.

Informacja o warunkach pracy na stanowisku:

 1. Praca w budynku Urzędu Miejskiego przy ul. Zwycięstwa 21, na I piętrze.
 2. Praca w pomieszczeniu klimatyzowanym.
 3. Praca z monitorem ekranowym powyżej połowy dobowego wymiaru czasu pracy.
 4. Obsługa urządzeń biurowych.
 5. Obsługa klienta wewnętrznego (kontakt bezpośredni oraz telefoniczny).
 6. Praca z dużą ilością dokumentacji.
 7. Praca pod presją czasu.
   

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • list motywacyjny ze wskazaniem numeru naboru,
 • życiorys zawodowy,
 • kwestionariusz osobowy (opublikowany w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gliwicach pod treścią ogłoszenia w plikach do pobrania),
 • kserokopie dokumentów potwierdzających wymagany staż pracy i kwalifikacje,
 • formularz oświadczeń (opublikowany w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gliwicach pod treścią ogłoszenia w plikach do pobrania).

Oświadczenia, CV, kwestionariusz oraz list motywacyjny powinny być własnoręcznie podpisane.
Wszystkie dokumenty zawarte w ofercie muszą być sporządzone w języku polskim w formie umożliwiającej ich odczytanie. Dokumenty wydane w języku obcym powinny zostać złożone wraz z tłumaczeniem.

Dokumenty aplikacyjne należy składać do 11 marca 2021 r.:

 • osobiście w biurze podawczym Urzędu Miejskiego w Gliwicach w godzinach pracy Urzędu,
 • za pośrednictwem poczty (decyduje data wpływu oferty do Urzędu),
 • drogą elektroniczną pod warunkiem, że korespondencja będzie opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub za pośrednictwem platformy e-PUAP. Do korespondencji należy dołączyć skany wymaganych dokumentów. Za datę wpływu uznaje się datę potwierdzenia przyjęcia dokumentów przez system e-PUAP.

Dokumenty, które wpłyną do Urzędu Miejskiego w Gliwicach po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 32 238-56-50.

Po upływie terminu składania ofert w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gliwicach zostanie opublikowany wykaz numerów referencyjnych ofert kandydatów zakwalifikowanych do testu merytorycznego. 
Informacja o terminie testu merytorycznego zostanie podana kandydatom w korespondencji elektronicznej wysłanej na wskazany w dokumentach aplikacyjnych adres mailowy.

Dodatkowe informacje:

 • docelowe stanowisko przewidziane dla pracownika realizującego wyżej opisany zakres zadań to specjalista,
 • zatrudnienie nastąpi na stanowisko adekwatne do doświadczenia i kwalifikacji posiadanych przez kandydata wyłonionego do zatrudnienia w wyniku naboru,
 • w miesiącu poprzedzającym datę publikacji niniejszego ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miejskim w Gliwicach, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie przekroczył 6%,
 • jeżeli wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych, o którym mowa powyżej, w miesiącu poprzedzającym datę publikacji niniejszego ogłoszenia  o naborze był niższy niż 6%, pierwszeństwo w zatrudnieniu na stanowiskach urzędniczych, z wyłączeniem kierowniczych stanowisk urzędniczych, przysługuje osobie niepełnosprawnej, o ile znajduje się w gronie  pięciu najlepszych kandydatów spełniających wymagania niezbędne oraz w największym stopniu spełniających wymagania dodatkowe.
  Kandydat, który zamierza skorzystać z powyższego uprawnienia, zobowiązany jest do złożenia wraz z dokumentami kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność,
 • dane osobowe zawarte w składanych dokumentach aplikacyjnych będą przetwarzane na potrzeby postępowania rekrutacyjnego. Administratorem danych osobowych kandydatów ubiegających się o zatrudnienie w Urzędzie Miejskim w Gliwicach jest Prezydent Miasta Gliwice,  
 • regulamin naboru jest dostępny w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gliwicach pod treścią ogłoszenia w plikach do pobrania,
 • zgodnie z ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1282) w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gliwicach zostanie opublikowane imię, nazwisko oraz miejsce zamieszkania osoby wybranej do zatrudnienia w wyniku przeprowadzonego naboru.

Wydział

Biuro Prezydenta Miasta

Data rozpoczęcia publikacji: 10-02-2021
Data zakończenia publikacji: 04-07-2021

Metryczka informacji
Podmiot udostępniający informacjęUrząd Miejski w Gliwicach
Informację wytworzył lub odpowiada za treśćStella Górny naczelnik Wydziału Kadr, Szkoleń i Płac
Data wytworzenia informacji2021-02-10 06:38:25
Informację wprowadził do BIPMonika Cwynar-Wyczarska
Data udostępnienia informacji w BIP2021-02-10 06:38:25
Dokonano anonimizacjiNIE
Rejestr zmian dokumentu
Lp.Typ operacjiImię i nazwiskoData operacji
1publikacja informacji o wyniku naboruAnna Mysza01-04-2021 12:36:29
2Zmiany w dokumencieAnna Mysza01-04-2021 12:36:29
3Zmiany w dokumencieAnna Mysza01-04-2021 12:36:29
4publikacja numerów referencyjnychAnna Mysza18-03-2021 09:51:08
5Zmiana statusu dokumentuMonika Cwynar-Wyczarska10-02-2021 06:44:44
6Utworzenie dokumentuMonika Cwynar-Wyczarska10-02-2021 06:38:25