Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gliwicach

Arena Gliwice w nocy
Węzeł Sośnica o zmierzchu
Stare Miasto z lotu ptaka
Arena Gliwice w dzień
Radiostacja na tle miasta
Strona Główna / Ogłoszenia o naborach do Urzędu Miejskiego / Nabór do Biura Rozwoju Miasta (nabór nr: KD.210.32.2023.BRM-1) - termin składania ofert: 28 listopada 2023 r.

Nabór do Biura Rozwoju Miasta (nabór nr: KD.210.32.2023.BRM-1) - termin składania ofert: 28 listopada 2023 r.


Wyniki:

Urząd Miejski w Gliwicach
ul. Zwycięstwa 21
44-100 Gliwice

Informacja o wyniku naboru na stanowisko urzędnicze
w Biurze Rozwoju Miasta 

W wyniku zakończenia naboru na stanowisko urzędnicze w Biurze Rozwoju Miasta do zatrudnienia wybrano p. Małgorzatę Koncewicz zam. w Gliwicach.     

Uzasadnienie dokonanego wyboru:
Pani Małgorzata Koncewicz uzyskała pozytywne wyniki na wszystkich etapach postępowania kwalifikacyjnego. Komisja rekrutacyjna po przeprowadzeniu rozmowy kwalifikacyjnej uznała, że kandydatka posiada odpowiednią wiedzę oraz kwalifikacje, aby prawidłowo realizować zadania na oferowanym stanowisku pracy w Biurze Rozwoju Miasta.   

Wszystkim osobom, które złożyły dokumenty aplikacyjne w niniejszym naborze, dziękujemy za zainteresowanie ofertą pracy i udział w postępowaniu rekrutacyjnym oraz zapraszamy do udziału w innych naborach ogłaszanych przez Urząd Miejski w Gliwicach.

 

Numery referencyjne

Wykaz numerów referencyjnych
ofert kandydatów spełniających wymagania niezbędne
określone w ogłoszeniu o naborze na stanowisko urzędnicze
w Biurze Rozwoju Miasta

numer referencyjny oferty

 1. BRM-1/1
 2. BRM-1/2
 3. BRM-1/3
 4. BRM-1/4
 5. BRM-1/5
 6. BRM-1/6
 7. BRM-1/7
 8. BRM-1/8
 9. BRM-1/9

Informacja o terminie testu merytorycznego zostanie podana w korespondencji elektronicznej wysłanej na wskazany w dokumentach aplikacyjnych adres mailowy.

Ogłoszenie o naborze

Urząd Miejski w Gliwicach, ul. Zwycięstwa 21, zatrudni pracownika
na stanowisko urzędnicze w Biurze Rozwoju Miasta
w pełnym wymiarze czasu pracy

Kandydat zatrudniony na oferowanym stanowisku będzie:

 1. Współpracował przy przygotowywaniu dokumentacji aplikacyjnej o dofinansowanie zewnętrzne.
 2. Zlecał opracowywanie analiz i ekspertyz niezbędnych do przygotowywania projektów i zgłaszania ich do dofinansowania.
 3. Obsługiwał sekretariat wydziału.

O zatrudnienie mogą się ubiegać osoby które (wymagania niezbędne):

 1. Posiadają wykształcenie wyższe, preferowane kierunki: administracja lub ekonomia (wykształcenie należy udokumentować kserokopią dyplomu).  
 2. Nie były skazane prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 3. Nie są ukarane karą zakazu zajmowania stanowiska lub wykonywania zawodu lub pracy w organach i instytucjach samorządu terytorialnego.
 4. Cieszą się nieposzlakowaną opinią.
 5. Zapoznały się z:
  • ustawą z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym   
   (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.),
  • ustawą z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021 – 2027
   (Dz. U. z 2022 r. poz. 1079 z późn. zm.),
  • wytycznymi dotyczącymi kwalifikowalności wydatków na lata 2021 – 2027 wydanymi przez Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej
   (Warszawa, 18 listopada 2022 r.) 

Kandydat powinien być osobą komunikatywną, umieć pracować w zespole, posiadać umiejętności analityczne oraz umiejętność planowania i organizowania pracy własnej.  

Informacja o warunkach pracy na stanowisku:

 1. Praca wykonywana będzie w budynku Urzędu Miejskiego przy ul. Jasnej 31A na II piętrze.
 2. Pracownik będzie pracował przy monitorze ekranowym powyżej połowy dobowego wymiaru czasu pracy oraz będzie obsługiwał urządzenia biurowe.
 3. Praca wykonywana będzie w pomieszczeniu klimatyzowanym.
 4. Z uwagi na obsługę klienta wewnętrznego i zewnętrznego do pracownika będzie stale napływać duża ilość informacji. W przypadku kontaktu bezpośredniego lub telefonicznego pracownik będzie musiał wykazać się gotowością do niezwłocznego udzielania odpowiedzi.
 5. W razie zaistnienia potrzeby pracownik będzie wychodził lub wyjeżdżał poza stałe miejsce pracy.
 6. Zadania realizowane będą pod presją czasu. 

Dokumenty aplikacyjne muszą zawierać:

 • list motywacyjny ze wskazaniem numeru naboru,
 • życiorys zawodowy,
 • kserokopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje,
 • kwestionariusz osobowy (zgodnie ze wzorem opublikowanym w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gliwicach pod treścią ogłoszenia w plikach do pobrania),
 • formularz oświadczeń (zgodnie ze wzorem opublikowanym w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gliwicach pod treścią ogłoszenia w plikach do pobrania).

Oświadczenia, CV, kwestionariusz oraz list motywacyjny powinny być własnoręcznie podpisane.
Wszystkie dokumenty zawarte w ofercie muszą być sporządzone w języku polskim w formie umożliwiającej ich odczytanie. Dokumenty wydane w języku obcym powinny zostać złożone wraz z tłumaczeniem.

Aplikacje należy składać do 28 listopada 2023 r.:

 1. Osobiście w biurze podawczym Urzędu Miejskiego w Gliwicach:
  • w godzinach pracy Urzędu, lub
  • po godzinach urzędowania w ramach dyżurów pełnionych przez pracowników Biura Obsługi Interesantów (przy ul. Zwycięstwa 21), we wtorki od godz. 16:00 do 18:00, w czwartki od godz. 17:00 do 18:00 oraz piątki od godz. 15:00 do 18:00.
 2. Za pośrednictwem poczty na adres: Urząd Miejski w Gliwicach, ul. Zwycięstwa 21, 44-100 Gliwice (decyduje data wpływu oferty do Urzędu).
 3. Drogą elektroniczną pod warunkiem, że korespondencja będzie opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub za pośrednictwem platformy e-PUAP. Do korespondencji należy dołączyć skany wymaganych dokumentów. Za datę wpływu uznaje się datę potwierdzenia przyjęcia dokumentów przez system e-PUAP.

Dokumenty, które wpłyną do Urzędu Miejskiego w Gliwicach po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 32 238-56-50.

Po upływie terminu składania ofert każdy z kandydatów otrzyma drogą elektroniczną (w korespondencji wysłanej na wskazany w dokumentach aplikacyjnych adres mailowy) informację o nadanym numerze referencyjnym oferty, który będzie obowiązywał w czasie trwania naboru.

Po zweryfikowaniu dokumentów aplikacyjnych w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gliwicach zostanie opublikowany wykaz numerów referencyjnych ofert kandydatów zakwalifikowanych do testu merytorycznego. 
Informacja o terminie testu merytorycznego zostanie podana kandydatom drogą elektroniczną. 

Dodatkowe informacje:

 1. Zatrudnienie nastąpi na stanowisko adekwatne do doświadczenia i kwalifikacji posiadanych przez kandydata wyłonionego do zatrudnienia w wyniku naboru.
 2. Docelowe stanowisko przewidziane dla pracownika  realizującego wyżej opisany zakres zadań to starszy inspektor.  
 3. W miesiącu poprzedzającym datę publikacji niniejszego ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miejskim w Gliwicach, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie przekroczył 6%.
 4. Jeżeli wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych, o którym mowa powyżej, w miesiącu poprzedzającym datę publikacji niniejszego ogłoszenia  o naborze był niższy niż 6%, pierwszeństwo w zatrudnieniu na stanowiskach urzędniczych, z wyłączeniem kierowniczych stanowisk urzędniczych, przysługuje osobie niepełnosprawnej, o ile znajduje się w gronie  pięciu najlepszych kandydatów spełniających wymagania niezbędne oraz w największym stopniu spełniających wymagania dodatkowe.
 5. Kandydat, który zamierza skorzystać z uprawnienia o którym mowa w pkt. 4, zobowiązany jest do złożenia wraz z dokumentami kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.
 6. Deklaracja dostępności zamieszczona jest na stronie https://bip.gliwice.eu/dostepnosc-informacji.
 7. Osoby ze szczególnymi potrzebami (w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami) zakwalifikowane do udziału w naborze wymagające szczególnej formy wsparcia, proszone są o zgłoszenie tego faktu pracownikowi Wydziału Kadr, Szkoleń i Płac niezwłocznie po otrzymaniu zaproszenia do udziału w postępowaniu rekrutacyjnym  (telefonicznie tel. 32 238-56-50 lub mailowo kd@um.gliwice.pl). 
 8. Dane osobowe zawarte w składanych dokumentach aplikacyjnych będą przetwarzane na potrzeby postępowania rekrutacyjnego. Administratorem danych osobowych kandydatów ubiegających się o zatrudnienie w Urzędzie Miejskim w Gliwicach jest Prezydent Miasta Gliwice.
 9. Regulamin naboru jest dostępny w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gliwicach pod treścią ogłoszenia w plikach do pobrania.
 10. Zgodnie z ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 530) w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gliwicach zostanie opublikowane imię, nazwisko oraz miejsce zamieszkania  osoby wybranej do zatrudnienia w wyniku przeprowadzonego naboru.

Wydział

Biuro Rozwoju Miasta

Data rozpoczęcia publikacji: 15-11-2023
Data zakończenia publikacji: 24-03-2024

Metryczka informacji
Podmiot udostępniający informacjęUrząd Miejski w Gliwicach
Informację wytworzył lub odpowiada za treśćStella Górny, naczelnik Wydziału Kadr, Szkoleń i Płac
Data wytworzenia informacji2023-11-15 11:21:28
Informację wprowadził do BIPAnna Mysza
Data udostępnienia informacji w BIP2023-11-15 11:21:28
Dokonano anonimizacjiNIE
Rejestr zmian dokumentu
Lp.Typ operacjiImię i nazwiskoData operacji
1publikacja informacji o wyniku naboruMonika Cwynar-Wyczarska22-12-2023 11:02:05
2Zmiany w dokumencieMonika Cwynar-Wyczarska22-12-2023 11:02:05
3Zmiany w dokumencieMonika Cwynar-Wyczarska22-12-2023 11:02:05
4publikacja wykazu numerów referencyjnychAnna Mysza05-12-2023 09:24:22
5Zmiana statusu dokumentuAnna Mysza15-11-2023 11:35:05
6Zmiany w dokumencieAnna Mysza15-11-2023 11:31:51
7Utworzenie dokumentuAnna Mysza15-11-2023 11:21:28