Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gliwicach

Arena Gliwice w nocy
Węzeł Sośnica o zmierzchu
Stare Miasto z lotu ptaka
Arena Gliwice w dzień
Radiostacja na tle miasta
Strona Główna / Ogłoszenia o naborach do Urzędu Miejskiego / Nabór do Wydziału Architektury i Budownictwa (nabór nr KD.210.15.2021.AB-1) - termin składania ofert - 29 marca 2021 r.

Nabór do Wydziału Architektury i Budownictwa (nabór nr KD.210.15.2021.AB-1) - termin składania ofert - 29 marca 2021 r.


Numery referencyjne

Wykaz numerów referencyjnych
ofert kandydatów spełniających wymagania niezbędne

określone w ogłoszeniu o naborze na stanowisko urzędnicze
w Wydziale Architektury i Budownictwa

numer referencyjny oferty

 1. AB-1/1
 2. AB-1/2
 3. AB-1/3
 4. AB-1/4
 5. AB-1/5
 6. AB-1/6
 7. AB-1/7

Informacja o terminie testu merytorycznego zostanie podana kandydatom w korespondencji elektronicznej wysłanej na wskazany w dokumentach aplikacyjnych adres mailowy.

Osoby, które nie przystąpią do testu merytorycznego oraz osoby, które po teście nie zostaną zakwalifikowane do kolejnego etapu naboru mogą odbierać swoje dokumenty aplikacyjne do momentu publikacji informacji o wyniku naboru.
Po tym terminie dokumenty zostaną zniszczone.
Oferty można odbierać osobiście po wcześniejszym telefonicznym umówieniu wizyty w Urzędzie.

Ogłoszenie o naborze

Urząd Miejski w Gliwicach, ul. Zwycięstwa 21, zatrudni pracownika
na stanowisko urzędnicze w Wydziale Architektury i Budownictwa
w pełnym wymiarze czasu pracy

Do głównych obowiązków pracownika będzie należało:

 1. Przygotowywanie projektów decyzji o pozwoleniu na budowę (rozbiórkę).
 2. Przyjmowanie zgłoszeń robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę.
 3. Przygotowywanie zaświadczeń o samodzielności lokalu.
 4. Udzielanie klientom informacji dotyczących pracy Wydziału i procedur administracyjnych.
 5. Wykonywanie czynności kancelaryjnych, pomocniczych.
   

Wymagania niezbędne:

 1. Wykształcenie wyższe (udokumentowane kserokopią dyplomu) o kierunku:
  • architektura, urbanistyka, budownictwo,
  • administracja (pod warunkiem posiadania wykształcenia średniego o profilu budowlanym lub pod warunkiem posiadania ukończonych studiów podyplomowych z zakresu procesu inwestycyjno-budowlanego),
  • zarządzanie inwestycjami budowlanymi (kierunek lub specjalność),
  • inżynieria środowiska.  
 2. Posiadanie obywatelstwa polskiego.
 3. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.
 4. Niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 5. Nieposzlakowana opinia.
 6. Znajomość przepisów:
  • ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późn.zm.),
  • ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 z późn. zm.) wraz z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1065 z późn. zm.) oraz rozporządzeniem Ministra  Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2020 r., poz. 1609),
  • ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1910 z późn. zm.).
    

Wymagania dodatkowe:

 1. Znajomość przepisów:
  • ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 293 z późn. zm.),
  • ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji  w zakresie dróg publicznych (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1363 z późn. zm.).
 2. Posiadanie uprawnień budowlanych.
   

Predyspozycje osobowościowe oraz umiejętności interpersonalne:
pozytywne podejście do klienta, zorientowanie na rezultaty pracy, samodzielność.

Informacja o warunkach pracy na stanowisku:

 1. Praca w budynku Urzędu Miejskiego przy ul. Zwycięstwa 21, na V piętrze.
 2. Praca z monitorem ekranowym powyżej połowy dobowego wymiaru czasu pracy.
 3. Obsługa urządzeń biurowych.
 4. Stały dopływ informacji i gotowość do udzielania odpowiedzi w związku z obsługą klienta wewnętrznego i zewnętrznego (kontakt bezpośredni, telefoniczny).
 5. Praca na wysokości 1-3m (istnieje konieczność używania drabiny w związku z potrzebą korzystania z szaf z nadstawkami).
 6. Praca z dużą ilością dokumentacji.
 7. Praca pod presją czasu, praca w stresie.
   

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • list motywacyjny ze wskazaniem numeru naboru,    
 • życiorys zawodowy,
 • kwestionariusz osobowy (opublikowany w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gliwicach pod treścią ogłoszenia w plikach do pobrania),
 • kserokopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje,
 • formularz oświadczeń (opublikowany w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gliwicach pod treścią ogłoszenia w plikach do pobrania).

Oświadczenia, CV, kwestionariusz oraz list motywacyjny powinny być własnoręcznie podpisane.
Wszystkie dokumenty zawarte w ofercie muszą być sporządzone w języku polskim w formie umożliwiającej ich odczytanie. Dokumenty wydane w języku obcym powinny zostać złożone wraz z tłumaczeniem.

Dokumenty aplikacyjne należy składać do 29 marca 2021 r.:

 • osobiście w biurze podawczym Urzędu Miejskiego w Gliwicach w godzinach pracy Urzędu,
 • za pośrednictwem poczty (decyduje data wpływu oferty do Urzędu),
 • drogą elektroniczną pod warunkiem, że korespondencja będzie opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub za pośrednictwem platformy e-PUAP. Do korespondencji należy dołączyć skany wymaganych dokumentów. Za datę wpływu uznaje się datę potwierdzenia przyjęcia dokumentów przez system e-PUAP.

Dokumenty, które wpłyną do Urzędu Miejskiego w Gliwicach po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 32 238-56-50.

Po upływie terminu składania ofert w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gliwicach zostanie opublikowany wykaz numerów referencyjnych ofert kandydatów zakwalifikowanych do testu merytorycznego.
Informacja o terminie testu merytorycznego zostanie podana kandydatom w korespondencji elektronicznej wysłanej na wskazany w dokumentach aplikacyjnych adres mailowy.  

Dodatkowe informacje:

 • docelowe stanowisko przewidziane dla pracownika realizującego wyżej opisany zakres zadań to inspektor,
 • zatrudnienie nastąpi na stanowisko adekwatne do doświadczenia i kwalifikacji posiadanych przez kandydata wyłonionego do zatrudnienia w wyniku naboru,
 • w miesiącu poprzedzającym datę publikacji niniejszego ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miejskim w Gliwicach, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie przekroczył 6%,
 • jeżeli wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych, o którym mowa powyżej,
  w miesiącu poprzedzającym datę publikacji niniejszego ogłoszenia o naborze był niższy niż 6%, pierwszeństwo w zatrudnieniu na stanowiskach urzędniczych, z wyłączeniem kierowniczych stanowisk urzędniczych, przysługuje osobie niepełnosprawnej, o ile znajduje się w gronie pięciu najlepszych kandydatów spełniających wymagania niezbędne oraz w największym stopniu spełniających wymagania dodatkowe.
  Kandydat, który zamierza skorzystać z powyższego uprawnienia, zobowiązany jest do złożenia wraz z dokumentami kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność,
 • dane osobowe zawarte w składanych dokumentach aplikacyjnych będą przetwarzane na potrzeby postępowania rekrutacyjnego. Administratorem danych osobowych kandydatów ubiegających się o zatrudnienie w Urzędzie Miejskim w Gliwicach jest Prezydent Miasta Gliwice,  
 • regulamin naboru jest dostępny w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gliwicach pod treścią ogłoszenia w plikach do pobrania,  
 • zgodnie z ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1282) w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gliwicach zostanie opublikowane imię, nazwisko oraz miejsce zamieszkania osoby wybranej do zatrudnienia w wyniku przeprowadzonego naboru.

Wydział

Wydział Architektury i Budownictwa

Data rozpoczęcia publikacji: 19-02-2021

Metryczka informacji
Podmiot udostępniający informacjęUrząd Miejski w Gliwicach
Informację wytworzył lub odpowiada za treśćStella Górny naczelnik Wydziału Kadr, Szkoleń i Płac
Data wytworzenia informacji2021-02-19 08:42:00
Informację wprowadził do BIPMonika Cwynar-Wyczarska
Data udostępnienia informacji w BIP2021-02-19 08:42:00
Dokonano anonimizacjiNIE
Rejestr zmian dokumentu
Lp.Typ operacjiImię i nazwiskoData operacji
1publikacja numerów referencyjnychAnna Mysza06-04-2021 13:21:51
2Zmiana statusu dokumentuMonika Cwynar-Wyczarska19-02-2021 08:55:56
3Zmiany w dokumencieMonika Cwynar-Wyczarska19-02-2021 08:54:56
4Utworzenie dokumentuMonika Cwynar-Wyczarska19-02-2021 08:42:00