Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gliwicach

Arena Gliwice w nocy
Węzeł Sośnica o zmierzchu
Stare Miasto z lotu ptaka
Arena Gliwice w dzień
Radiostacja na tle miasta
Strona Główna / Ogłoszenia o naborach do Urzędu Miejskiego / Nabór do Wydziału Edukacji (nabór nr: KD.210.37.2022.ED-2) - termin składania ofert: 7 lipca 2022 r.

Nabór do Wydziału Edukacji (nabór nr: KD.210.37.2022.ED-2) - termin składania ofert: 7 lipca 2022 r.


Wyniki:

Urząd Miejski w Gliwicach
ul. Zwycięstwa 21
44-100 Gliwice

Informacja o wyniku naboru
na stanowisko urzędnicze w Wydziale Edukacji

Nabór pozostaje nierozstrzygnięty.
Kandydatka nie ukończyła procesu rekrutacji z wynikiem pozytywnym.  

 

Numery referencyjne

Wykaz numerów referencyjnych
ofert kandydatów spełniających wymagania niezbędne
określone w ogłoszeniu o naborze na stanowisko urzędnicze
w Wydziale Edukacji

numer referencyjny oferty

 1. ED-2/1
 2. ED-2/3

Informacja o terminie testu merytorycznego zostanie podana kandydatom w korespondencji elektronicznej wysłanej na wskazany w dokumentach aplikacyjnych adres mailowy.

 

Ogłoszenie o naborze

Urząd Miejski w Gliwicach, ul. Zwycięstwa 21, zatrudni pracownika
na stanowisko urzędnicze w Wydziale Edukacji
w pełnym wymiarze czasu pracy

Do głównych obowiązków pracownika będzie należało:

 1. Współpraca oraz nadzór nad organizacją i działalnością publicznych szkół, przedszkoli i placówek oświatowych w zakresie projektowania planu zadań budżetowych placówek i budżetu wydziałowego na kolejny rok oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej, weryfikacja sporządzanych przez jednostki oświaty i wychowania sprawozdań jednostkowych z wykonania budżetu.
 2. Prowadzenie spraw i koordynacja działań we współpracy ze szkołami w zakresie realizacji programów rządowych: „Wyprawka szkolna”, „Za życiem”, "Program integracji społeczności romskiej w Polsce” oraz koordynacja działań we współpracy ze szkołami w zakresie realizacji dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe.
 3. Prowadzenie spraw i koordynacja działań związanych z pozyskiwaniem środków zewnętrznych, w tym unijnych, na realizację przedsięwzięć edukacyjnych i oświatowych we współpracy z jednostkami oświaty.
 4. Prowadzenie spraw związanych z realizacją dodatkowej oferty edukacyjno-wychowawczej dla dzieci i młodzieży w formie konkursu dla organizacji pozarządowych w zakresie umów i rozliczania dotacji.
   

Wymagania niezbędne:

 1. Wykształcenie wyższe o kierunku: finanse, rachunkowość, ekonomia (udokumentowane kserokopią dyplomu).
 2. Posiadanie obywatelstwa polskiego.
 3. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.
 4. Niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 5. Brak orzeczenia zakazu zajmowania stanowiska lub wykonywania zawodu lub pracy w organach i instytucjach samorządu terytorialnego.
 6. Nieposzlakowana opinia.
 7. Znajomość przepisów:
  • ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych – Dział I Rozdział 5 oraz Dział V Rozdział 1 i 4
   (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 305 z późn. zm.),
  • ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych – rozdział 7
   (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 1930 z późn. zm.).
    

Wymagania dodatkowe:

 • doświadczenie zawodowe związane z zakresem finansów publicznych w jednostkach budżetowych,
 • staż pracy w jednostkach sektora finansów publicznych na stanowiskach urzędniczych.
   

Predyspozycje osobowościowe oraz umiejętności interpersonalne:
komunikatywność, samodzielność, umiejętność pracy w zespole, umiejętność radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych.

Informacja o warunkach pracy na stanowisku:

 1. Praca w budynku Urzędu Miejskiego przy ul. Jasnej 31A na I piętrze.
 2. Praca z monitorem ekranowym powyżej połowy dobowego wymiaru czasu pracy.
 3. Obsługa urządzeń biurowych.
 4. Praca w pomieszczeniu klimatyzowanym.
 5. Stały dopływ informacji i gotowość do udzielania odpowiedzi w związku z obsługą klienta wewnętrznego i zewnętrznego (kontakt bezpośredni, telefoniczny, mailowy).
 6. Dyspozycyjność.
 7. Praca w stresie oraz konieczność podejmowania decyzji pod presją czasu.
 8. W zależności od potrzeb istnieje konieczność wyjścia lub wyjazdu poza stałe miejsce pracy.
   

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • list motywacyjny ze wskazaniem numeru naboru,
 • życiorys zawodowy,
 • kserokopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje,
 • kwestionariusz osobowy (zgodnie ze wzorem opublikowanym w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gliwicach pod treścią ogłoszenia w plikach do pobrania),
 • formularz oświadczeń (zgodnie ze wzorem opublikowanym w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gliwicach pod treścią ogłoszenia w plikach do pobrania).

Oświadczenia, CV, kwestionariusz oraz list motywacyjny powinny być własnoręcznie podpisane. 
Wszystkie dokumenty zawarte w ofercie muszą być sporządzone w języku polskim w formie umożliwiającej ich odczytanie. Dokumenty wydane w języku obcym powinny zostać złożone wraz z tłumaczeniem.

Dokumenty aplikacyjne należy składać do 7 lipca 2022 r.:

 • osobiście w biurze podawczym Urzędu Miejskiego w Gliwicach w godzinach pracy Urzędu,
 • za pośrednictwem poczty na adres: Urząd Miejski w Gliwicach, ul. Zwycięstwa 21, 44-100 Gliwice (decyduje data wpływu oferty do Urzędu),
 • drogą elektroniczną pod warunkiem, że korespondencja będzie opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub za pośrednictwem platformy e-PUAP. Do korespondencji należy dołączyć skany wymaganych dokumentów. Za datę wpływu uznaje się datę potwierdzenia przyjęcia dokumentów przez system e-PUAP.

Dokumenty, które wpłyną do Urzędu Miejskiego w Gliwicach po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 32 238-56-50.

Po upływie terminu składania ofert każdy z kandydatów otrzyma drogą elektroniczną (w korespondencji wysłanej na wskazany w dokumentach aplikacyjnych adres mailowy) informację o nadanym numerze referencyjnym oferty, który będzie obowiązywał w czasie trwania naboru.

Po dokonaniu weryfikacji dokumentów aplikacyjnych w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gliwicach zostanie opublikowany wykaz numerów referencyjnych ofert kandydatów zakwalifikowanych do testu merytorycznego. 
Informacja o terminie testu merytorycznego zostanie podana kandydatom drogą elektroniczną.  

Dodatkowe informacje:

 1. Docelowe stanowisko przewidziane dla pracownika realizującego wyżej opisany zakres zadań to starszy inspektor.
 2. Zatrudnienie nastąpi na stanowisko adekwatne do doświadczenia i kwalifikacji posiadanych przez kandydata wyłonionego do zatrudnienia w wyniku naboru.
 3. W miesiącu poprzedzającym datę publikacji niniejszego ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miejskim w Gliwicach, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie przekroczył 6%.
 4. Jeżeli wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych, o którym mowa powyżej, w miesiącu poprzedzającym datę publikacji niniejszego ogłoszenia  o naborze był niższy niż 6%, pierwszeństwo w zatrudnieniu na stanowiskach urzędniczych, z wyłączeniem kierowniczych stanowisk urzędniczych, przysługuje osobie niepełnosprawnej, o ile znajduje się w gronie  pięciu najlepszych kandydatów spełniających wymagania niezbędne oraz w największym stopniu spełniających wymagania dodatkowe.
 5. Kandydat, który zamierza skorzystać z uprawnienia o którym mowa w pkt. 4, zobowiązany jest do złożenia wraz z dokumentami kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.
 6. Deklaracja dostępności zamieszczona jest na stronie https://bip.gliwice.eu/dostepnosc-informacji.
 7. Osoby ze szczególnymi potrzebami (w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami) zakwalifikowane do udziału w naborze wymagające szczególnej formy wsparcia, proszone są o zgłoszenie tego faktu pracownikowi Wydziału Kadr, Szkoleń i Płac niezwłocznie po otrzymaniu zaproszenia do udziału w postępowaniu rekrutacyjnym  (telefonicznie tel. 32 238-56-50 lub mailowo kd@um.gliwice.pl). 
 8. Dane osobowe zawarte w składanych dokumentach aplikacyjnych będą przetwarzane na potrzeby postępowania rekrutacyjnego. Administratorem danych osobowych kandydatów ubiegających się o zatrudnienie w Urzędzie Miejskim w Gliwicach jest Prezydent Miasta Gliwice.
 9. Regulamin naboru jest dostępny w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gliwicach pod treścią ogłoszenia w plikach do pobrania.
 10. Zgodnie z ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 530) w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gliwicach zostanie opublikowane imię, nazwisko oraz miejsce zamieszkania osoby wybranej do zatrudnienia w wyniku przeprowadzonego naboru.

 

Wydział

Wydział Edukacji

Data rozpoczęcia publikacji: 23-06-2022
Data zakończenia publikacji: 25-10-2022

Metryczka informacji
Podmiot udostępniający informacjęUrząd Miejski w Gliwicach
Informację wytworzył lub odpowiada za treśćStella Górny naczelnik Wydziału Kadr, Szkoleń i Płac
Data wytworzenia informacji2022-06-23 11:06:24
Informację wprowadził do BIPMonika Cwynar-Wyczarska
Data udostępnienia informacji w BIP2022-06-23 11:06:24
Dokonano anonimizacjiNIE
Rejestr zmian dokumentu
Lp.Typ operacjiImię i nazwiskoData operacji
1Zmiany w dokumencieAnna Mysza22-07-2022 14:44:32
2publikacja numerów referencyjnychMonika Cwynar-Wyczarska11-07-2022 12:34:39
3Zmiana statusu dokumentuMonika Cwynar-Wyczarska23-06-2022 11:13:12
4Utworzenie dokumentuMonika Cwynar-Wyczarska23-06-2022 11:06:24